IBPP1/443-983/14/MS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych oraz wskazania czy przedmiotowe usługi należy wliczać do limitu obrotu o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
IBPP1/443-983/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. usługi szkoleniowe
 2. zwolnienia podmiotowe
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych oraz wskazania czy przedmiotowe usługi należy wliczać do limitu obrotu o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z 2 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych oraz wskazania czy przedmiotowe usługi należy wliczać do limitu obrotu o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Wniosek uzupełniono pismem z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 17 grudnia 2014 r. znak: IBPP1/443-983/14/MS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie kraju w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług szkoleniowych (PKD 85.59B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane). Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Obecnie Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jak również nie jest uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, oraz jednostką badawczo-rozwojową. Wnioskodawca nie posiada też akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W zakresie świadczonych usług Wnioskodawca organizuje i prowadzi szkolenia z metodyki zarządzania projektami, metodyki zarządzania ryzykiem, zarządzania programami, zarządzania portfelem, zarządzania usługami IT, zarządzania biurami projektów, zarządzania wartością.

Szkolenia mają na celu nabycie przez uczestniczące w nich osoby wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych (w zależności od rodzaju szkolenia) przydatnych do wykonywania różnych zawodów związanych z zarządzaniem projektami, programami, portfelem, biurami projektów, usługami IT, ryzykiem, w szczególności zaś pełnienia funkcji kierownika projektów (project managera) zgodnie ze standardami powszechnie stosowanej w europie metodyki zarządzania projektami P.2.

Szkolenia umożliwiają przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych potwierdzających wysokie kwalifikacje zawodowe zdających je uczestników. Osoby uczestniczące w szkoleniach legitymują się umiejętnościami zawodowymi predysponującymi je do wykonywania pracy zawodowej w różnych gałęziach gospodarki, na różnych stanowiskach pracy związanych z zarządzaniem (w tym w szczególności projektami z branży IT, projektami infrastrukturalno-budowlanymi, projektami przemysłowymi, projektami marketingowymi, projektami logistycznymi, projektami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz wieloma innymi).

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach ich uczestnicy nabywają wiedzę o aktualnych międzynarodowych standardach wykonywania pracy oraz realizacji powierzonych zadań, polegających na usystematyzowaniu i ustandaryzowaniu procesu pracy, a tym samym podniesieniu jej wydajności i zwiększeniu efektywności, w szczególności poprzez skracanie czasu jej wykonania. Dla tych uczestników szkoleń, którzy posiadają już wstępną wiedzę z zakresu zarządzania projektami, szkolenia umożliwiają dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie zarządzania oraz uaktualnianie, usystematyzowanie i rozwijanie wiedzy dotyczącej przedmiotowej branży dla celów zawodowych, z uwzględnieniem standardów powszechnie stosowanych w Europie metodyk zarządzania. Dla niektórych uczestników szkolenia te pozostają w bezpośrednim związku z wykonywanym zawodem, dla innych mają na celu przekwalifikowanie zawodowe w zakresie np. zarządzania projektami.

Szkolenia są organizowane jako wysokospecjalistyczne szkolenia pół-dniowe (4 godziny), szkolenia jednodniowe (8 godzin), szkolenia dwudniowe (16 godzin), szkolenia trzydniowe (24 godziny), szkolenia pięciodniowe lub nawet dwutygodniowe. Szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerów posiadających uprawnienia approved trainera (zatwierdzony trener) na podstawie akredytowanego programu w oparciu o akredytowane materiały szkoleniowe (akredytacja nadawana przez APMG International, Exin, Peoplecert, Axelos).

W najbliższej przyszłości Wnioskodawca zamierza uzyskać status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego wpisanej do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego Urzędu Miasta Krakowa i tym samym będzie świadczył usługi edukacyjne w ramach działalności gospodarczej zgodnie z możliwością przewidzianą w art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Usługi powyższe będą objęte systemem oświaty na podstawie art. 68a ustawy o systemie oświaty. Usługi edukacyjne świadczone przez Wnioskodawcę będą usługami kształcenia wymienionymi w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz prowadząc działalność edukacyjną, Wnioskodawca będzie przestrzegać rygorów określonych przepisami ustawy o systemie oświaty (m.in. w zakresie warunków lokalowych, czy wymaganej dokumentacji).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy usługi w zakresie kształcenia zawodowego świadczone przez niepubliczną jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie szkoleń widniejących na wykazie usług kształcenia zawartym we wpisie do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
 2. Czy zwolnienie obejmuje wszystkie usługi kształcenia zawodowego świadczone przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego czy wyłącznie te, które widnieją na wykazie usług kształcenia zawartym we wpisie do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego...
 3. Czy usługi kształcenia podlegające zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a wliczają się do wartości sprzedaży uprawniającej do korzystania ze zwolnienia o charakterze podmiotowym przewidzianego w art. 113 ust. 1...
 4. Czy zwolnienie obejmuje wszystkie osoby i podmioty na rzecz których Wnioskodawca będzie realizował szkolenia (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne itp.) ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ustawodawca przewidział jednak opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy. Zgodnie z ust. 1 pkt 26 lit. a wyżej cytowanego artykułu wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Możliwość korzystania ze zwolnienia w powołanym przepisie ustawy ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, co oznacza, że Wnioskodawca musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, że jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowo mają za zadanie realizować program wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie analizowanego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i w zakresie wychowania.

W świetle art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną lub niepubliczną. Na podstawie art. 68a ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 powołanej ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Z powyższych przepisów wynika, że placówki niepubliczne mogą być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Ustawodawca nie różnicuje zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a w zależności od statusu jednostki oświatowej jako publicznej czy niepublicznej. Drugą kwestią do ustalenia zaistnienia przesłanek umożliwiających skorzystanie ze wskazanego powyżej zwolnienia z podatku VAT jest ustalenie zakresu semantycznego pojęcia „kształcenia”. Kształcenie należy rozumieć w znaczeniu potocznym, a więc jako takie usługi, których celem jest nabycie przez usługobiorców wiedzy lub umiejętności przydatnych do wykonywania różnego rodzaju zawodów. Z tego względu należy uznać, że większość szkoleń ma charakter usług kształcenia (tak m.in. M. Chudzik w komentarzu do art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług. Lex 2011), w tym niewątpliwie charakter taki mają szkolenia realizowane przez Wnioskodawcę, których celem jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zgodnie z definicją słownika PWN kształcenie to system działań zmierzających do tego, aby uczącej się jednostce umożliwić poznanie świata, przygotowanie się do zmieniania świata i ukształtowanie własnej osobowości. Zgodnie z definicją pojęcie kształcenia zawodowego obejmuje m.in. wszelkie formy dokształcania i doskonalenia zawodowego. Należy nadmienić, że z samego rodzaju placówki - placówka kształcenia ustawicznego wynika, że podmiot ten zajmuje się kształceniem. Placówka kształcenia ustawicznego to nazwa ustawowa (art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty).

Wskazać wreszcie należy, iż powyższe rozumienie pojęć „usług kształcenia” jest zbieżne ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który wielokrotnie wypowiadał się za szerokim rozumieniem pojęcia „usług edukacyjnych” wskazując równocześnie, iż zwolnienie z podatku VAT dla usług edukacyjnych uzasadnia się celem zabezpieczenia dostępności i powszechności świadczeń edukacyjnych, czyli innymi słowy zwolnienie ma pozwolić na utrzymanie cen usług edukacyjnych na najniższym poziomie. Wskazać tu należy w szczególności orzeczenia Ingenieurburo Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz v Finanzamt Dresden (sprawa C-473/08) czy też Stichting Regional Oplieidingen Centrum no ord-Kennemerland/west-friesland (Horizon College) (sprawa C-434/05).

Jeżeli usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę będą usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ppkt a to ich wartość zostanie pominięta w określaniu limitu sprzedaży i Wnioskodawca będzie miał prawo korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do momentu, w którym sprzedaż pozostała (niezwolniona) przekroczy wartość 150.000,- zł. Zgodnie bowiem z art. 113 ust. 2 pkt 2 w/cyt. ustawy do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Wyjątki od tej reguły zawarte w punktach a-c nie odnoszą się do powyższego zapisu.

Reasumując, w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę statusu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę mogą być uznane za usługi edukacyjne i będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 jako usługi w zakresie kształcenia. Nie ma znaczenia, czy sprzedaż będzie dokonywana na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami, czy na rzecz podmiotów będących podatnikami. Wartość sprzedaży tych usług nie będzie wliczana do limitu 150.000 zł uprawniającego do korzystania ze zwolnienia o charakterze podmiotowym przewidzianego w art. 113 ust. 1.

W piśmie z 29 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem zwolnienie obejmuje usługi kształcenia zawodowego świadczone przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego zawarte we wpisie do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego. Co prawda rejestracja placówki w systemie oświaty daje zwolnienie z podatku VAT jednak zwolnienie dotyczy wyłącznie zakresu, w jakim placówka kształcenia ustawicznego ma zdefiniowany swój obszar działalności. W przypadku rejestracji placówki wymagany jest statut, który dokładnie określa zakres działania tej placówki. Zwolnienie z VAT dotyczy wyłącznie zakresu objętego statutem. Pozostałe szkolenia prowadzone przez firmę powinny być opodatkowane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT - dodanego do tej ustawy od dnia 1 stycznia 2011 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie kraju w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług szkoleniowych (PKD 85.59B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane). Obecnie Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jak również nie jest uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, oraz jednostką badawczo-rozwojową. Wnioskodawca nie posiada też akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Wnioskodawca w zakresie świadczonych usług organizuje i prowadzi szkolenia z metodyki zarządzania projektami, metodyki zarządzania ryzykiem, zarządzania programami, zarządzania portfelem, zarządzania usługami IT, zarządzania biurami projektów, zarządzania wartością.

W najbliższej przyszłości Wnioskodawca zamierza uzyskać status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego wpisanej do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego Urzędu Miasta Krakowa i tym samym będzie świadczyć usługi edukacyjne w ramach działalności gospodarczej zgodnie z możliwością przewidzianą w art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W myśl art. 3 pkt 16 ww. ustawy o systemie oświaty, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Zgodnie natomiast z ust. 2 pkt 2 cytowanego artykułu, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez inną osobę prawną.

Jak stanowi art. 68a ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:

 1. publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych,
 2. publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego,

z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

W myśl art. 82 ust. 3 ww. ustawy, organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Stosownie do art. 82 ust. 3a ww. ustawy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
 5. adres szkoły lub placówki;
 6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci.

Jak wynika z art. 83a ust. 2 ww. ustawy o systemie oświaty, działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, lub innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 i 675).

Jak wynika z powyższego, kształcenie ustawiczne to kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

Wnioskodawca wskazuje, iż uzyskując status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego wpisanej do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego Urzędu Miasta Krakowa, będzie świadczył usługi edukacyjne w ramach działalności gospodarczej zgodnie z możliwością przewidzianą w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Usługi te będą usługami objętymi systemem oświaty na podstawie art. 68a ustawy o systemie oświaty. Usługi edukacyjne świadczone przez Wnioskodawcę będą usługami kształcenia wymienionymi w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz prowadząc działalność edukacyjną, Wnioskodawca będzie przestrzegać rygorów określonych przepisami ustawy o systemie oświaty (m.in. w zakresie warunków lokalowych, czy wymaganej dokumentacji).

Prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia mają na celu nabycie przez uczestniczące w nich osoby wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych (w zależności od rodzaju szkolenia) przydatnych do wykonywania różnych zawodów związanych z zarządzaniem projektami, programami, portfelem, biurami projektów, usługami IT, ryzykiem, w szczególności zaś pełnienia funkcji kierownika projektów (project managera) zgodnie ze standardami powszechnie stosowanej w europie metodyki zarządzania projektami P.2.

Szkolenia umożliwiają przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych potwierdzających wysokie kwalifikacje zawodowe zdających je uczestników. Osoby uczestniczące w szkoleniach legitymują się umiejętnościami zawodowymi predysponującymi je do wykonywania pracy zawodowej w różnych gałęziach gospodarki, na różnych stanowiskach pracy związanych z zarządzaniem (w tym w szczególności projektami z branży IT, projektami infrastrukturalno-budowlanymi, projektami przemysłowymi, projektami marketingowymi, projektami logistycznymi, projektami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz wieloma innymi).

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach ich uczestnicy nabywają wiedzę o aktualnych międzynarodowych standardach wykonywania pracy oraz realizacji powierzonych zadań, polegających na usystematyzowaniu i ustandaryzowaniu procesu pracy, a tym samym podniesieniu jej wydajności i zwiększeniu efektywności, w szczególności poprzez skracanie czasu jej wykonania. Dla tych uczestników szkoleń, którzy posiadają już wstępną wiedzę z zakresu zarządzania projektami, szkolenia umożliwiają dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie zarządzania oraz uaktualnianie, usystematyzowanie i rozwijanie wiedzy dotyczącej przedmiotowej branży dla celów zawodowych, z uwzględnieniem standardów powszechnie stosowanych w Europie metodyk zarządzania. Dla niektórych uczestników szkolenia te pozostają w bezpośrednim związku z wykonywanym zawodem, dla innych mają na celu przekwalifikowanie zawodowe w zakresie np. zarządzania projektami.

Szkolenia są organizowane jako wysokospecjalistyczne szkolenia pół-dniowe (4 godziny), szkolenia jednodniowe (8 godzin), szkolenia dwudniowe (16 godzin), szkolenia trzydniowe (24 godziny), szkolenia pięciodniowe lub nawet dwutygodniowe. Szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerów posiadających uprawnienia approved trainera (zatwierdzony trener) na podstawie akredytowanego programu w oparciu o akredytowane materiały szkoleniowe (akredytacja nadawana przez APMG International, Exin, Peoplecert, Axelos).

Odnosząc zatem przytoczone wyżej regulacje prawne do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę szkolenia mające na celu nabycie przez uczestniczące w nich osoby wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych (w zależności od rodzaju szkolenia) przydatnych do wykonywania różnych zawodów związanych z zarządzaniem projektami, programami, portfelem, biurami projektów, usługami IT, ryzykiem, w szczególności zaś pełnienia funkcji kierownika projektów (project managera) zgodnie ze standardami powszechnie stosowanej w europie metodyki zarządzania projektami P.2 uznać należy za usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego uczestniczących w nich osób, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Kształcenie to jest bowiem uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zatem jeżeli przedmiotowe usługi kształcenia będą prowadzone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, wówczas zastosowanie w sprawie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Przy czym przedmiotowe zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT dotyczyć będzie tylko i wyłącznie tych usług szkoleniowych, które Wnioskodawca wskaże we wpisie do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego. W tym bowiem tylko zakresie usług szkoleniowych Wnioskodawca działa jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a w konsekwencji tylko w tym zakresie jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Ponadto wskazać należy, że o ile Wnioskodawca świadczy wskazane we wniosku usługi kształcenia i świadczy je jako jednostka objęta systemem oświaty to bez znaczenia na prawo do zwolnienia tych usług z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT ma to na rzecz jakich podmiotów przedmiotowe usługi są świadczone. Zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT ma charakter podmiotowo-przedmiotowy i tylko w tym zakresie (ze względu na podmiot świadczący usługę szkoleniową i rodzaj usługi szkoleniowej) może być ograniczone jego stosowanie.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę statusu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego usługi szkoleniowe świadczone przez niego mogą być uznane za usługi edukacyjne i będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT oraz że zwolnienie to obejmuje tylko usługi kształcenia zawodowego zawarte we wpisie do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego należało uznać za prawidłowe. Za prawidłowe należało również uznać stanowisko Wnioskodawcy, że na prawo do tego zwolnienia nie ma wpływu na rzecz jakiego podmiotu sprzedaż tych usług będzie dokonywana (na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami, czy też na rzecz podmiotów będących podatnikami).

Odnosząc się z kolei do kwestii wliczania do wartości sprzedaży uprawniającej do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT usług kształcenia podlegających zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, stwierdzić należy, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei według art. 113 ust. 2 ww. ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

 1. transakcji związanych z nieruchomościami,
 2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
 3. usług ubezpieczeniowych

-jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak wskazano uprzednio usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, korzystać będą ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Zatem przedmiotowe usługi mając na uwadze brzmienie art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się m.in. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, nie będą wliczane do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym również stanowisko Wnioskodawcy, że wartość sprzedaży tych usług nie będzie wliczana do limitu 150.000 zł uprawniającego do korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1, należało uznać za prawidłowe.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w całym zakresie, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-983/14/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.