IBPP1/443-853/14/LSz | Interpretacja indywidualna

Świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty (wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych), usługi szkoleniowe i kursy zawodowe w zakresie m.in. szkolenia komputerowego, ochrony danych osobowych, radzenia sobie ze stresem, obsługi kas fiskalnych, kursu wizażu, kursu specjalisty ds. kadr, płac i ubezpieczeń, kursy barmańskie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.
IBPP1/443-853/14/LSzinterpretacja indywidualna
 1. system oświaty
 2. usługi szkoleniowe
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 24 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych i kursów zawodowych w zakresie m.in. szkolenia komputerowego, ochrony danych osobowych, radzenia sobie ze stresem, obsługi kas fiskalnych, kursu wizażu, kursu specjalisty ds. kadr, płac i ubezpieczeń, kursy barmańskie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych i kursów zawodowych w zakresie m.in. szkolenia komputerowego, ochrony danych osobowych, radzenia sobie ze stresem, obsługi kas fiskalnych, kursu wizażu, kursu specjalisty ds. kadr, płac i ubezpieczeń, kursy barmańskie.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 17 października 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Ośrodek Szkolenia ... przy Przedsiębiorstwie Wielobranżowym A. w Ż. przy ul. W. prowadzi szkolenia i kursy zawodowe, m.in: szkolenia komputerowe (arkusz kalkulacyjny, autocad, kosztorysowanie, grafika menedżerska i prezentacyjna, itp.), kursy w zakresie ochrony danych osobowych, szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem, kursy obsługi kas fiskalnych, kursy wizażu, kursy specjalisty ds. kadr, płac i ubezpieczeń, kursy barmańskie.

Ośrodek jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Ż.

Ośrodek otrzymał również jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej numer REGON. Wg zaświadczenia do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje: szczególna forma prawna: 93 placówki systemu oświatowego publiczne.

W odpowiedzi na pytanie tut. organu czy Ośrodek Szkolenia .... działa w strukturach organizacyjnych Przedsiębiorstwa Wielobranżowego A. czy też jest samodzielnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w swoim imieniu i na swój rachunek, posiadającym odrębny NIP, Wnioskodawca podał, że: Ośrodek Szkolenia ... przy Przedsiębiorstwie Wielobranżowym A. nie posiada odrębnego numeru NIP, zgodnie z zaświadczeniem z Głównego Urzędu Statystycznego posiada odrębny numer REGON i jest jednostką organizacyjną niemająca osobowości prawnej.

1.Wnioskodawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od 6 maja 2003 r.,

2.Usługi szkoleniowe i kursy Wnioskodawca będzie świadczyć jako jednostka objęta systemem oświaty,

3.Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca posiada akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty... Jeśli tak to należy wskazać na podstawie jakich przepisów systemu oświaty tę akredytację uzyskał oraz czy wszystkie wymienione we wniosku usługi polegające na przeprowadzaniu szkoleń i kursów są objęte tą akredytacją, jeśli nie wszystkie to należy dokładnie wyszczególnić które są objęte, a które nie” Wnioskodawca odpowiedział, że Ośrodek Szkolenia ... przy Przedsiębiorstwie Wielobranżowym A. posiada akredytację, akredytację uzyskał na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Szkolenia i kursy wymienione we wniosku nie są objęte akredytacją.

4.Na pytanie tut. organu „Czy przedmiotowe usługi szkoleniowe stanowić będą nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestnika szkolenia i kursu, czy będzie to nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych” Wnioskodawca odpowiedział, że nie wiadomo, uczestnicy nie podają czy uzyskana lub uaktualniona wiedza będzie wykorzystywana do celów zawodowych.

5.Na pytanie tut. organu „Czy ww. usługi szkoleniowe i kursy będą świadczone przez Wnioskodawcę w ramach szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego osób tego potrzebujących jeżeli nie to należy wskazać, które tak a które nie, Wnioskodawca odpowiedział, że nie wiadomo.

6.Na pytanie tut. organu „W jaki sposób osoby biorące udział w szkoleniach i kursach będą wykorzystywały nabytą wiedzę w ramach wykonywanego zawodu, wykonywanej pracy...” Wnioskodawca odpowiedział, że nie wiadomo, uczestnicy nie mają obowiązku podawać jak będą wykorzystywały nabytą wiedzę.

7.Na pytanie tut. organu „Kto kieruje dane osoby na przedmiotowe szkolenia...” Wnioskodawca odpowiedział, że nie wiadomo, mogą to być osoby skierowane przez pracodawcę lub osoby zgłaszające się indywidualnie.

8.Na pytanie tut. organu „Czy przedmiotowe usługi szkoleniowe i kursy stanowić będą kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, jeżeli tak, to należy wskazać z których dokładnie przepisów (artykuł, paragraf oraz nazwa aktu prawnego wraz z publikatorem – Dz.U. ...) będą wynikały te formy i zasady...” Wnioskodawca odpowiedział, że nie wiadomo.

9.Na pytanie tut. organu „Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe i kursy stanowić będą usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych...” Wnioskodawca odpowiedział, że nie wiadomo, na dzień dzisiejszy nie można określić czy usługi będą finansowane w całości ze środków publicznych.

10.Na pytanie tut. organu „Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe stanowić będą usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane nie w całości lecz w co najmniej 70% ze środków publicznych... Wnioskodawca odpowiedział, że

nie wiadomo, na dzień dzisiejszy nie można określić czy usługi będą finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

11.Na pytanie tut. organu „W przypadku, jeśli przedmiotowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę będą finansowane ze środków publicznych należy wskazać:

 1. Jakie to będą konkretnie środki,
 2. Czy środki te zostaną przyznane w związku z realizacją jakiegoś projektu (jakiego...) i kto będzie realizującym ten projekt,
 3. Jaki będzie dokładnie przepływ tych środków publicznych, kto, komu i za co będzie płacił,
 4. Czy, a jeśli tak to kto (jaki podmiot) będzie ubiegał się o dofinansowanie projektu w ramach funduszy unijnych, czy podmiotem występującym z wnioskiem o dofinansowanie projektu będzie Wnioskodawca...
 5. Jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem o dofinansowanie będzie podmiot odrębny od Wnioskodawcy należy wskazać:
  • czy faktura wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz zlecającego (kim jest ten zlecający) będzie stanowiła dla Zleceniodawcy dowód poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego projektu,
  • czy środki, którymi Zleceniodawca będzie płacił Wnioskodawcy za usługi kształcenia (szkoleniowe), będą środkami uwzględnionymi w realizowanym przez ten podmiot projekcie właśnie na nabycie danego rodzaju usługi kształcenia świadczonej przez Wnioskodawcę.
 6. Czy Wnioskodawca otrzyma zapłatę od Zleceniodawcy z rachunku bankowego, na którym będą wyłącznie środki publiczne...”

Wnioskodawca odpowiedział, że nie wiadomo, na dzień dzisiejszy nie można określić czy usługi będą finansowane w całości ze środków publicznych.

12.Na pytanie tut. organu „Kto będzie dla Wnioskodawcy zleceniodawcą i z kim Wnioskodawca będzie zawierał umowę na świadczenie usług szkoleniowych, co dokładnie ta umowa będzie przewidywała, jakie konkretnie usługi Wnioskodawca będzie miał dla zleceniodawcy wykonać...” Wnioskodawca odpowiedział, że nie wiadomo, na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przewidzieć kto zgłosi się na dany kurs lub szkolenie.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podkreślić, że Ośrodek Szkolenia .... przy Przedsiębiorstwie Wielobranżowym A. prowadzi i będzie prowadził wszystkie kursy i szkolenia jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest zwolnione z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Ośrodek Szkolenia ... przy Przedsiębiorstwie Wielobranżowym A. uznaje, że zgodne z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 26a - usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania) wszystkie realizowane przez ośrodek kursy i szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ww. usługi szkoleniowe są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004r. od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, podstawowa stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W odniesieniu do art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT podkreślić należy, że nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się, zaś wychowanie to jedna z form działalności społecznej, na którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń.

Natomiast w kwestii usług w zakresie wychowania, należy wskazać, iż jest ono przypisane podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem, to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ośrodek Szkolenia ... przy Przedsiębiorstwie Wielobranżowym A. jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Ośrodek Szkolenia ... przy Przedsiębiorstwie Wielobranżowym A. prowadzi szkolenia i kursy zawodowe, m.in.: szkolenia komputerowe (arkusz kalkulacyjny, autocad, kosztorysowanie, grafika menedżerska i prezentacyjna, itp.), kursy w zakresie ochrony danych osobowych, szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem, kursy obsługi kas fiskalnych, kursy wizażu, kursy specjalisty ds. Kadr, płac i ubezpieczeń, kursy barmańskie. Wszystkie te usługi szkoleniowe i kursy Wnioskodawca będzie świadczyć jako jednostka objęta systemem oświaty.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii ustalenia czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Na podstawie art. 1 ustawy o systemie oświaty, system oświaty zapewnia w szczególności:

1.realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

2.wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;

3.możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;

4.dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

5.możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

5a.opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

6.opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

7.upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych;

8.możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;

9.zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;

10.utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;

11.upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;

12.opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

13.dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;

13a.kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;

14.przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

15.warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

16.upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Jak wynika z art. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10.

W myśl art. 3 pkt 16 i 17 ww. ustawy o systemie oświaty ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 • kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny;
 • formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Z kolei art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określa, iż szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

W świetle art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

W myśl art. 5a ust. 2 i 2b ww. ustawy o systemie oświaty, zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym:

 1. gmin - w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, a także w szkołach, o których mowa w art. 5 ust. 5;
 2. powiatów - w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 5 ust. 5a;
 3. samorządów województw - w szkołach, placówkach, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w art. 5 ust. 6.

Zadaniem oświatowym powiatu jest także zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia lub/i wychowania.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca podał, że Ośrodek prowadzący szkolenia i kursy zawodowe, m.in.: szkolenia komputerowe (arkusz kalkulacyjny, autocad, kosztorysowanie, grafika menedżerska i prezentacyjna, itp.), kursy w zakresie ochrony danych osobowych, szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem, kursy obsługi kas fiskalnych, kursy wizażu, kursy specjalisty ds. kadr, płac i ubezpieczeń, kursy barmańskie, jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Usługi szkoleniowe i kursy Wnioskodawca będzie świadczyć jako jednostka objęta systemem oświaty.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca jako placówka jest objęty systemem oświaty i świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania w ramach uzyskanego wpisu, to opisane we wniosku usługi prowadzenia przez Ośrodek działający w ramach Wnioskodawcy szkoleń i kursów zawodowych w zakresie m.in.: szkolenia komputerowego (arkusz kalkulacyjny, autocad, kosztorysowanie, grafika menedżerska i prezentacyjna, itp.), kursów w zakresie ochrony danych osobowych, szkoleń w zakresie radzenia sobie ze stresem, kursów obsługi kas fiskalnych, kursów wizażu, kursów specjalisty ds. kadr, płac i ubezpieczeń, kursów barmańskich wypełniają podmiotowo-przedmiotową dyspozycję art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT.

Z wniosku ponadto nie wynika by Wnioskodawca był jednostką wyszczególnioną w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, realizującą usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, zatem nie można uznać by realizowane przez niego usługi szkoleniowe mogły korzystać ze zwolnienia na mocy ww. przepisu.

Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty (wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych), usługi wymienione we wniosku podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że usługi szkoleniowe są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy zauważyć, że brak jest w ustawie powołanego przez Wnioskodawcę we wniosku przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26a. Zatem tut. organ przyjął, że Wnioskodawcy chodziło o przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT i na podstawie tego przepisu ocenił stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do kursów i szkoleń wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego.

Niniejsza interpretacja nie dotyczy ewentualnych innych kursów prowadzonych przez Wnioskodawcę poza wpisem do rejestru placówek oświatowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.