IBPP1/443-821/11/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie od podatku prowadzonego przez Wnioskodawcę szkolenia komputerowego (IT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2011r. (data wpływu 7 marca 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2011r. (data wpływu 24 maja 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku prowadzonego przez Wnioskodawcę szkolenia komputerowego (IT) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2011r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku prowadzonego przez Wnioskodawcę szkolenia komputerowego (IT).

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 maja 2011r. (data wpływu 24 maja 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 12 maja 2011r. znak: IBPP1/443-429/11/ES.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka w zakresie swojej działalności posiada miedzy innymi świadczenie usług szkoleniowych. Usługi te realizuje jako jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w WUP. Po zakończeniu każdego szkolenia (kursu) spółka przeprowadza egzamin i dla zdających pozytywnie wystawia certyfikat ukończenia takiego szkolenia (kursu).

Tematyka szkoleń jest bardzo różnorodna. Wśród tej tematyki są szkolenia kształcenia zawodowego jak np:

 • Szkolenie komputerowe (IT),
 • Szkolenie komputerowe (IT) kończące się egzaminem ECDL (europejski certyfikat umiejętności komputerowych),
 • Szkolenia „P” dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • Szkolenia „M”,
 • Szkolenia „P

Szkolenia te są prowadzone zarówno w ramach realizowanych przez Spółkę projektach unijnych jak i w ramach wygranych przetargów.

Przetargi te są najczęściej organizowane przez instytucje otrzymujące na ten cel środki publiczne (PUP, WUP, OPS, MOPS itp.).

W uzupełnieniu Wnioskodawca dodaje, że:

Spółka w zakresie swojej działalności posiada między innymi świadczenie usług szkoleniowych. Usługi te realizuje jako jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w WUP. Po zakończeniu każdego szkolenia (kursu) spółka przeprowadza egzamin i dla zdających pozytywnie wystawia certyfikat ukończenia takiego szkolenia (kursu).

Tematyka szkoleń jest bardzo różnorodna. Wśród tej tematyki są szkolenia kształcenia zawodowego lub przekształcenia zawodowego jak np:

 • Szkolenia komputerowe (IT),
 • Szkolenia "M",
 • Szkolenie "P" dla osób otwierających działalność gospodarczą.
 1. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 31 sierpnia 1999r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Spółka nie jest jednostka objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia.
 3. Usługi szkoleniowe jw. świadczone przez Spółkę są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego innymi niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.
 4. Szkolenia prowadzone przez Spółkę nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 5. Spółka nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 6. Szkolenia prowadzone przez spółkę zlecane przez instytucje otrzymujące na ten cel środki publiczne (PUP, WUP, OPS, MOPS itp.) są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego osób tego potrzebujących finansowane w całości ze środków publicznych.
 7. Szkolenia prowadzone przez spółkę zlecane przez organizacje otrzymujące na ten cel środki publiczne (stowarzyszenia i inne firmy realizujące programy z europejskiego Funduszu Społecznego) są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego osób tego potrzebujących finansowane w całości ze środków publicznych.
 8. Szkolenia prowadzone przez spółkę zlecane przez organizacje otrzymujące na ten cel środki publiczne (stowarzyszenia i inne firmy realizujące programy z europejskiego Funduszu Społecznego.) są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego osób tego potrzebujących finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 9. Szkolenia prowadzone przez spółkę na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego (w całości finansowane ze środków jst czyli środków publicznych) celem podwyższenia kwalifikacji swoich pracowników lub przekwalifikowania są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.
 10. Na szkolenia jak w pkt 8, kiedy uczestników kierują pracodawcy, uczestnicy zdobyte uprawnienia będą wykorzystywali w wykonywanej pracy zawodowej.
 11. Na szkolenia jak w pkt 7 kiedy uczestnicy zgłaszają się sami, szkolenia są albo związane z wykonywanym przez nich zawodem i mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie ich wiedzy do celów zawodowych, albo uzyskaniem nowego zawodu (zagrożenie utraty pracy obecnych pracowników lub znalezienie pracy w zawodzie, którego się nie zna).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 20 maja 2011r.):

Czy Spółka jeżeli prowadzi szkolenia zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego w sposób i w zakresie szkoleń komputerowych (IT), finansowanych w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych może stosować zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia zwolnienie z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 20 maja 2011r.), szkolenie komputerowe (IT) prowadzone na zlecenie jak w pkt 6, 7, 8 i 9 jest zawsze szkoleniem dla niektórych osób zawodowym, a dla niektórych przekwalifikowaniem zawodowym. Obecny rynek pracy jest coraz bardziej skierowany na komputeryzację, a w niektórych przedsiębiorstwach znajomość komputera jest podstawą świadczenia pracy.

Spółka twierdzi, iż zlecane szkolenia jw. w związku z tym, iż są szkoleniami zawodowymi lub przekwalifikowania zawodowego, jeżeli są finansowane:

 • w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT-u zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 29 lit. c ustawy,
 • co najmniej w 70% ze środków publicznych są też zwolnione z VAT-u zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, podstawowa stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 5 kwietnia 2011r. § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Powyższe rozporządzenie zostało uchylone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) obowiązującym od dnia 6 kwietnia 2011r. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 tego rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane, jak również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca (Spółka) w zakresie swojej działalności posiada miedzy innymi świadczenie usług szkoleniowych. Usługi te realizuje jako jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w WUP. Po zakończeniu każdego szkolenia (kursu) spółka przeprowadza egzamin i dla zdających pozytywnie wystawia certyfikat ukończenia takiego szkolenia (kursu).

Tematyka szkoleń jest bardzo różnorodna. Wśród tej tematyki są szkolenia kształcenia zawodowego takie jak szkolenie komputerowe (IT).

Szkolenia te są prowadzone zarówno w ramach realizowanych przez spółkę projektach unijnych jak i w ramach wygranych przetargów.

Przetargi te są najczęściej organizowane przez instytucje otrzymujące na ten cel środki publiczne (PUP WUP OPS, MOPS itp.).

Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 31 sierpnia 1999r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka nie jest jednostka objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia.

Usługi szkoleniowe jw. świadczone przez Spółkę są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego innymi niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Szkolenia prowadzone przez Spółkę nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Spółka nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Szkolenia prowadzone przez Spółkę zlecane przez instytucje otrzymujące na ten cel środki publiczne (PUP, WUP, OPS, MOPS itp.) są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego osób tego potrzebujących finansowane w całości ze środków publicznych.

Szkolenia prowadzone przez Spółkę zlecane przez organizacje otrzymujące na ten cel środki publiczne (stowarzyszenia i inne firmy realizujące programy z europejskiego Funduszu Społecznego) są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego osób tego potrzebujących finansowane w całości ze środków publicznych.

Szkolenia prowadzone przez Spółkę zlecane przez organizacje otrzymujące na ten cel środki publiczne (stowarzyszenia i inne firmy realizujące programy z europejskiego Funduszu Społecznego.) są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego osób tego potrzebujących finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Szkolenia prowadzone przez Spółkę na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego (w całości finansowane ze środków jst czyli środków publicznych) celem podwyższenia kwalifikacji swoich pracowników lub przekwalifikowania są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Na szkolenia, kiedy uczestników kierują pracodawcy, uczestnicy zdobyte uprawnienia będą wykorzystywali w wykonywanej pracy zawodowej.

Na szkolenia kiedy uczestnicy zgłaszają się sami, szkolenia są albo związane z wykonywanym przez nich zawodem i mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie ich wiedzy do celów zawodowych, albo uzyskaniem nowego zawodu (zagrożenie utraty pracy obecnych pracowników lub znalezienie pracy w zawodzie, którego się nie zna).

Analizując przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że Wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zatem nie może korzystać ze zwolnienia wskazanego w tym przepisie.

W dalszej kolejności należy przeanalizować czy można zastosować zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Wnioskodawca twierdzi, że przeprowadzone przez niego szkolenie jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, ponieważ uczestnicy zdobyte uprawnienia będą wykorzystywali w wykonywanej pracy zawodowej, a szkolenie ma na celu uzyskanie lub uaktualnienie ich wiedzy do celów zawodowych lub uzyskanie nowego zawodu (zagrożenie utraty pracy obecnych pracowników lub znalezienie pracy w zawodzie, którego się nie zna), to jednak Wnioskodawca nie prowadzi usług szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Oznacza to, że nie zostanie spełniona przesłanka wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku.

Ponadto Wnioskodawca wskazał we wniosku, że nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, zatem nie zostanie spełniona również przesłanka wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT.

Z wniosku wynika również, że szkolenia są finansowane w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że jedynie w przypadku, gdy przedmiotowe szkolenia będą finansowane w całości ze środków publicznych, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, spełniona bowiem w tym przypadku będzie przesłanka wynikająca z tego przepisu umożliwiająca to zwolnienie.

W przypadku natomiast szkoleń finansowanych nie w całości lecz w co najmniej 70% ze środków publicznych Wnioskodawca może skorzystać do dnia 5 kwietnia 2011r. ze zwolnienia wynikającego z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast od dnia 6 kwietnia 2011r. usługi te objęte są zwolnieniem na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, szkolenie komputerowe (IT) prowadzone przez Wnioskodawcę objęte jest zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT jedynie wówczas, gdy jest finansowane w całości ze środków publicznych. Natomiast w przypadku gdy prowadzone przez Wnioskodawcę szkolnie jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, wówczas do dnia 5 kwietnia 2011r. będzie objęte zwolnieniem na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast od dnia 6 kwietnia 2011r. szkolenie to objęte jest zwolnieniem na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z tym, że przedmiotowe szkolenie jest szkoleniem zawodowym lub przekwalifikowania zawodowego jeżeli jest finansowane w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto należy dodać, iż w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.