IBPP1/443-471/14/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych
IBPP1/443-471/14/BMinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. usługi szkoleniowe
 3. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 maja 2014 r. (data wpływu 16 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 4 sierpnia 2014 r. znak: IBPP1/443-471/14/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca podjął współpracę z firmą Sp. z o.o.

Niniejsza firma jest beneficjentem tj. otrzymała dotacje na realizację projektu „ ...” - (nr umowy: ...).

Projekt w 80% współfinansowany - dotowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całość dotacji w ramach Kapitału Ludzkiego pochodzi ze środków publicznych.

Ponadto, projekt „ ...” - (nr umowy: ...) jest projektem, który należy zakwalifikować do grupy szkoleń zawodowych, skierowanych wyłącznie do branży motoryzacyjnej.

Firma zawarła z Wnioskodawcą dwie umowy, w ramach realizacji projektu „...”.

Pierwsza z nich dotyczy przeprowadzenia analiz potrzeb przedsiębiorstw w zakresie luk kompetencyjnych i stosowanych rozwiązań proekologicznych.

Druga zaś dotyczy przeprowadzenia doradztwa z zakresu diagnozowania i serwisowania pojazdów w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku.

Powyższe działania są integralną częścią projektu i warunkują prawidłowe przeprowadzenie procesu edukacyjnego w ramach projektu „...” - (nr umowy: ...).

Organizator/Zleceniodawca Sp. z o.o. w ... w ramach współpracy z Uniwersytetem przygotował wniosek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ... do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniosek został pozytywnie oceniony i przyznano środki pochodzące z EFS (80% stanowią środki publiczne, zaś 20% stanowią wkłady własne uczestników) na wsparcie zaplanowanych do realizacji działań wspólnie z U. w ..., który jest partnerem projektodawcy.

Główna usługa szkoleniowa realizowana przez państwowy Uniwersytet, który jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 z wyłączeniem lit. g ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615, późn. zm.) tj.: jednostką naukową - prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Uniwersytet realizuje usługi nauczania zawodowego w ramach studiów podyplomowych § 38 ust. 1 pkt 11 Statutu Uczelni oraz § 3 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr ... Senatu ... z dnia 22 listopada 2012 r., w imieniu Rady Wydziału Transportu i Elektrotechniki.

Począwszy od 2008 r. Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług, na podstawie art. 113 ustęp 4 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, i nie świadczy usług jako taka jednostka. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą z zakresu: pozaszkolnych form edukacji gdzie indziej niesklasyfikowanych - 85.59B, pozostałego doradztwa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej - 70.22.Z., badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych-72.19.Z.

Usługa główna-szkoleniowa świadczona będzie przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, czyli państwowy Uniwersytet ... w .... Natomiast usługi analizy i usługi doradcze nie będą świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Jednostka świadcząca usługę główną szkoleniową jest objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, czyli państwowy Uniwersytet. Wnioskodawca nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub instytutu badawczego świadczącego usługi w zakresie kształcenia.

Wnioskodawca nie posiada akredytacji na prowadzenie zajęć w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Na pytanie tut. Organu czy świadczone przez Wnioskodawcę ww. usługi będą stanowić usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. l pkt 26 ustawy o VAT Wnioskodawca odpowiedział, że usługi szkoleniowe, analizy i doradcze będą stanowić usługi ściśle ze sobą powiązane w ramach kształcenia zawodowego wymienione w art. 43 ust. l pkt 26 oraz pkt 29 ustawy o VAT.

Uczestnikami zajęć na studiach podyplomowych będą właściciele i pracownicy warsztatów samochodowych. Cały program tematyczny studiów ściśle związany jest z branżą motoryzacyjną i sektorem usług serwisowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą pogłębiać wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii diagnostyki i naprawy samochodów, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów proekologicznych. Uczestnicy zajęć projektu „ ...” nabytą wiedzę będą wykorzystywali w codziennej pracy, gdyż pozostaje ona w bezpośrednim związku z aktualnie wykonywanym przez nich zawodem.

Zgodnie z regulaminem projektu, w zajęciach mogą uczestniczyć właściciele i pracownicy serwisów samochodowych. Po spełnieniu kryteriów projektowych o przystąpieniu do studiów, decyduje spełnienie wymogów formalnych: Ustaw z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami Dz. U. 2012 r.: poz. 572, 742, 1544, 2013 r.: poz. 675, 829, 1005, 1558, 1650, z 2014 r.: poz. 7, 768, 821, 1004 oraz statutu uczelni a dokładnie § 3 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych.

Zakwalifikowanie uczestnika odbywa się na podstawie wnikliwej i szczegółowej analizy zarówno przedsiębiorstw (serwisów samochodowych) jak i poszczególnych pracowników zatrudnionych w serwisach. Proces ten odbywa się indywidualnie i z aktywnym udziałem wyżej wymienionych. Wnioskodawca zgodnie z przydzielonym zadaniem wykonuje badania i analizę rynku serwisowego. Wnioskodawca po szczegółowej weryfikacji wyłania kandydatów do uczestnictwa w studiach podyplomowych. Niniejsza usługa przeprowadzenia analiz stanowi jeden z elementów wniosku o wydanie interpretacji.

Zajęcia szkoleniowe będą przeprowadzone w oparciu o przepisy Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami Dz. U. 2012 r.: poz. 572, 742, 1544, 2013 r.: poz. 675, 829, 1005, 1558, 1650, z 2014 r.: poz. 7, 768, 821, 1004, Statutu uczelni dokładnie § 3 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych.

Każdy z uczestników weźmie udział w 28 dniach szkoleniowych, co daje 224 godziny na osobę.

Ekologiczne rozwiązania diagnostyczne dla pojazdów samochodowych - platformy informacyjne,

Elektronika silników spalinowych,

Diagnostyka systemów poduszek gazowych w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku,

Diagnostyka silników o zapłonie samoczynnym sterowanych elektronicznie z układem wtryskowym w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku,

Diagnostyka systemu ... w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku,

Mechatronika układu ABS w praktyce - aspekty ekologiczne,

Mechatronika ESP i ABR w praktyce - aspekty ekologiczne,

Budowa i diagnostyka samochodowych szyn transmisji danych CAN i LIN - rozwiązania ekologiczne,

Mechanika i elektronika w układach klimatyzacji samochodowych - rozwiązania ekologiczne,

Układy wtrysku benzyny i ich serwisowanie w sposób przyjazny środowisku,

Otoczenie usługi serwisowej, a aspekty ekologiczne,

Naprawy pokolizyjne z uwzględnieniem części zamiennych - oryginalnych i alternatywnych w wymiarze rozwiązań ekologicznych i recyclingu,

Silniki z bezpośrednim wtryskiem benzyny, a aspekty ekologiczne,

Budowa i diagnostyka silników wysokoprężnych z pompowtryskiwaczami, a aspekty ekologiczne,

Nowe technologie w stosowaniu specjalistycznej chemii serwisowej i ich wpływ na środowisko (użytkowanie, przechowywanie i utylizacja).

Wnioskodawca będzie wykonywał usługi analiz na rzecz Zleceniodawcy i w oparciu o zawartą z nim umowę. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie analiz potrzeb przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu „...” - (nr umowy: ...). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Wnioskodawcy wykonanie w sposób samodzielny następujących prac:

Przeprowadzenia 150 szczegółowych analiz potrzeb przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie rozwiązań proekologicznych oraz określenie luk kompetencyjnych.

Opracowanie 150 planów wsparcia (studia podyplomowe oraz doradztwo) będących wynikiem przeprowadzonej w przedsiębiorstwach analizy.

Przeprowadzenie łącznie 450 godzin doradztwa (3h na jedno przedsiębiorstwo) na przeprowadzanie 150 analiz potrzeb przedsiębiorstw oraz opracowanie 150 planów wsparcia.

Podsumowując; Wnioskodawca ma za zadanie przeprowadzenie dokładnej i szczegółowej analizy przedsiębiorstw chcących wziąć udział w projekcie studia podyplomowe. Analiza obejmuje określenie profilu, specjalizacji, zakresu wykonywanych usług przez serwis, oceny kondycji finansowej, badanie luk kompetencyjnych, wiedzy z zakresu technologii naprawy samochodów w oparciu o nowoczesne urządzenia diagnostyczne, określenie poziomu wiedzy i poziomu stosowanych rozwiązań proekologicznych, opracowanie planów wsparcia dla przedsiębiorstw uwzględniających między innymi zakres i tematykę zajęć studiów podyplomowych.

Wnioskodawca będzie wykonywał usługi doradztwa na rzecz Zleceniodawcy i w oparciu o zawartą z nim umowę. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie łącznie 360 osobogodzin doradztwa z zakresu diagnozowania i serwisowania pojazdów w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku dla 180 uczestników szkoleń z 150 przedsiębiorstw. Każdy uczestnik weźmie udział w 2 godzinach doradztwa. Działania te odbędą się w ramach realizacji projektu pn. „ ...” - (nr umowy: ...). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób samodzielny następujących prac:

Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w relacji 1 do 1 (doradca-odbiorca).

Pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności, kompetencji osoby w określonej dziedzinie, związanej z wykonywanym zawodem zgodnie ze zdiagnozowanymi na wcześniejszym etapie potrzebami przedsiębiorstwa, lukami kompetencji uczestnika oraz tematyką przebytych szkoleń.

Opracowanie 180 raportów z doradztwa.

Na potrzeby doradztwa Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy 150 analiz potrzeb, 150 planów wsparcia, określone luki kompetencyjne uczestników projektu, w ramach szczegółowej analizy w zakresie rozwiązań proekologicznych przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie. Na podstawie tych dokumentów Zleceniobiorca opracuje zakres i przeprowadzi doradztwo. Dla każdego z uczestników przygotuje raport z usługi doradczej oraz plan wdrożenia dla każdego z przedsiębiorstwa, który zawierać będzie m.in.: program i harmonogram wdrożenia działań, opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić działania, wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności Planu wdrożenia po jego zakończeniu.

Podsumowując; usługa doradztwa ma na celu opracowanie i udzielenie indywidualnego (dla każdego uczestnika studiów) wsparcia doradczego z zakresu wdrożenia i stosowania nowoczesnych rozwiązań proekologicznych w oparciu o zakres tematyczny zajęć na studiach podyplomowych oraz profil i specjalizację działalności firmy. Przeprowadzenie kompleksowej i szczegółowej analizy stanu obecnego przedsiębiorstwa i przedstawienie korzyści wynikających z implementacji eko-inwestycji.

Rekomendacje, które zostaną zawarte w Planie Wdrożenia uwzględniać będą m.in. dostosowanie się do ogólnych przepisów prawnych dotyczących wymaganej dokumentacji, właściwej gospodarki odpadami, emisji do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu-odzysku opakowań i produktów, poszerzenia zakresu usług serwisowych, sugestii dotyczących zakupu nowoczesnych urządzeń diagnostyczno-pomiarowych, optymalnego poszerzenia zakresu usług.

Usługi analiz realizowane na podstawie odrębnej umowy ze Zleceniodawcą są odrębne w stosunku do umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

Usługi doradcze realizowane na podstawie odrębnej umowy ze Zleceniodawcą są odrębne w stosunku do umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

Ww. usługi stanowią połączone ze sobą elementy całego procesu edukacyjnego w ramach realizowanych studiów podyplomowych. Realizacja usług szkoleniowych, analiz i doradztwa jest ściśle powiązana z usługą szkoleniową. Są one bowiem rodzajem indywidualnego doradztwa -szkolenia polegającym na przekazaniu uczestnikowi wiedzy i umiejętności z zakresu podejmowania decyzji, z uwzględnieniem potencjału firmy w której pracuje. Docelowo uczestnik nabywa wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie podobnych decyzji w przyszłości samodzielnie. Innymi słowy jest to kształcenie „osób decyzyjnych” w warsztacie, mających wpływ na rozwój i funkcjonowanie w serwisu.

Wnioskodawca w ramach niniejszego projektu będzie świadczył usługi przeprowadzenia analiz i doradztwa. Natomiast usługi szkoleniowe zrealizuje Uniwersytet ... w ....

Na pytanie tut. Organu, jeśli usługi szkoleniowe będą usługami podstawowymi to czy usługi przeprowadzenia analiz i doradztwa będą niezbędne do wykonania usługi podstawowej (tj. usługi szkoleniowej) i na czym ta niezbędność polega Wnioskodawca odpowiedział, że usługami podstawowymi będą usługi szkoleniowe, jednak usługi analiz i doradztwa są ściśle powiązane z usługą główną i warunkują jej wykonanie. Usługi analiz umożliwiają rekrutację uczestników na studia podyplomowe, ponadto na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonych analiz opracowany zostaje indywidualny program i tematyka studiów. A zatem realizacja studiów podyplomowych bez przeprowadzenia uprzednio analizy byłaby niemożliwa. Zajęcia na studiach podyplomowych poruszają w sposób teoretyczny i praktyczny szerokie spektrum tematyczne opisane wyżej. Usługi doradcze mają na celu ujęcie tych zagadnień w postaci kompendium wiedzy i zaimplementowanie ich w serwisach, w trakcie indywidualnego doradztwa z każdym z uczestników.

Usługa szkoleniowa nie mogłaby się odbyć bez uprzednio przeprowadzonej analizy. Nie byłoby można przeprowadzić rekrutacji uczestników, a bez badania luk kompetencyjnych nie opracowano by programu zajęć na studiach.

Niewykonanie usługi doradczej uniemożliwiłoby wdrożenie indywidualnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych i proekologicznych w serwisach, które stanowią nieodzowny element studiów podyplomowych oraz istotne kryterium oceny projektu.

Na pytanie tut. Organu, czy faktura wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz Zlecającego wykonie ww. usług stanowi dla Zleceniodawcy dowód poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego projektu Wnioskodawca odpowiedział:” TAK, chociaż nie jest to jedyny dowód. Faktura po ostatnich nowelizacjach zmniejszyła swoją rangę. Jest tylko potwierdzeniem, że cała inna dokumentacja (dziennik zajęć, lista obecności, karta pracy doradcy, badanie potrzeb przedsiębiorstwa, badanie luk kompetencyjnych, badanie potrzeb ekologicznych przedsiębiorstwa, plan wdrożenia usług doradczych) jest zaakceptowana i można dokonać płatności za usługę.

Środki, którymi Zleceniodawca płaci Wnioskodawcy za usługi szkoleniowe, są środkami uwzględnionymi w realizowanym przez ten podmiot projekcie właśnie na nabycie danego rodzaju usługi szkoleniowej świadczonej przez Wnioskodawcę.

Na koncie Zleceniodawcy znajdują się środki publiczne oraz wkłady własne uczestników. Zatem płatności dokonywane są ze środków publicznych oraz z wpłat uczestników. Niemniej jednak w całym bilansie finansowanie z środków własnych stanowi 20% ogólnego budżetu.

Zleceniodawca płaci Wnioskodawcy środkami publicznymi, które stanowią 80% ogólnego budżetu projektu oraz środkami pochodzącymi z wkładów własnych uczestników stanowiących 20% ogólnego budżetu.

Uczestnicy szkoleń wnoszą wkład własny w postaci gotówki. Uczestnicy wpłacają na wyodrębnione konto projektu Organizatora - Zleceniodawcy (D.) 20% ceny za usługę, natomiast 80% stanowią środki publiczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy faktury, które Wnioskodawca będzie wystawiał na firmę będą uwzględniały stawkę 23%. Czy też, obowiązywać będzie stawka zwolnienia z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko przedstawione w piśmie z 20 sierpnia 2014 r.), ww. usługi analiz i doradztwa będą objęte stawką VAT ZW w ramach kształcenia zawodowego w myśl art. 43 ust. l pkt 26 oraz ustawy oraz pkt 29 lit. c ustawy o VAT, z uwzględnieniem rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. § 13 ust. l pkt 20 o usługach kształcenia zawodowego finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytań Wnioskodawcy, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym,

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jak stanowi art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 43 ust. 17a ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 ze zm.), obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z § 3 ust. 8 ww. rozporządzenia obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Na mocy § 3 ust. 9 ww. rozporządzenia obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1). Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł dwie umowy w ramach realizacji projektu „...”. Pierwsza z nich dotyczy przeprowadzenia analiz potrzeb przedsiębiorstw w zakresie luk kompetencyjnych i stosowanych rozwiązań proekologicznych. Druga dotyczy przeprowadzenia doradztwa z zakresu diagnozowania i serwisowania pojazdów w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku.

Wnioskodawca w ramach niniejszego projektu będzie świadczył usługi przeprowadzenia analiz i doradztwa. Natomiast usługi szkoleniowe zrealizuje Uniwersytet ... .

Wnioskodawca będzie wykonywał usługi analiz na rzecz Zleceniodawcy i w oparciu o zawartą z nim umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie analiz potrzeb przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu „...”. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Wnioskodawcy wykonanie w sposób samodzielny następujących prac:

Przeprowadzenia 150 szczegółowych analiz potrzeb przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie rozwiązań proekologicznych oraz określenie luk kompetencyjnych.

Opracowanie 150 planów wsparcia (studia podyplomowe oraz doradztwo) będących wynikiem przeprowadzonej w przedsiębiorstwach analizy.

Przeprowadzenie łącznie 450 godzin doradztwa (3h na jedno przedsiębiorstwo) na przeprowadzanie 150 analiz potrzeb przedsiębiorstw oraz opracowanie 150 planów wsparcia.

Wnioskodawca ma za zadanie przeprowadzenie dokładnej i szczegółowej analizy przedsiębiorstw chcących wziąć udział w projekcie studia podyplomowe. Analiza obejmuje określenie profilu, specjalizacji, zakresu wykonywanych usług przez serwis, oceny kondycji finansowej, badanie luk kompetencyjnych, wiedzy z zakresu technologii naprawy samochodów w oparciu o nowoczesne urządzenia diagnostyczne, określenie poziomu wiedzy i poziomu stosowanych rozwiązań proekologicznych, opracowanie planów wsparcia dla przedsiębiorstw uwzględniających między innymi zakres i tematykę zajęć studiów podyplomowych.

Ponadto Wnioskodawca będzie wykonywał usługi doradztwa na rzecz Zleceniodawcy w oparciu o zawartą z nim umowę. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenia łącznie 360 osobogodzin doradztwa z zakresu diagnozowania i serwisowania pojazdów w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku dla 180 uczestników szkoleń z 150 przedsiębiorstw. Każdy uczestnik weźmie udział w 2 godzinach doradztwa. Działania te odbędą się w ramach realizacji projektu.

Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób samodzielny następujących prac:

Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w relacji 1 do 1 (doradca-odbiorca).

Pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności, kompetencji osoby w określonej dziedzinie, związanej z wykonywanym zawodem zgodnie ze zdiagnozowanymi na wcześniejszym etapie potrzebami przedsiębiorstwa, lukami kompetencji uczestnika oraz tematyką przebytych szkoleń.

Opracowanie 180 raportów z doradztwa.

Na potrzeby doradztwa Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy 150 analiz potrzeb, 150 planów wsparcia, określone luki kompetencyjne uczestników projektu, w ramach szczegółowej analizy w zakresie rozwiązań proekologicznych przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie. Na podstawie tych dokumentów Zleceniobiorca opracuje zakres i przeprowadzi doradztwo. Dla każdego z uczestników przygotuje raport z usługi doradczej oraz plan wdrożenia dla każdego z przedsiębiorstwa, który zawierać będzie m.in.: program i harmonogram wdrożenia działań, opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić działania, wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności Planu wdrożenia po jego zakończeniu.

Usługa doradztwa ma na celu opracowanie i udzielenie indywidualnego (dla każdego uczestnika studiów) wsparcia doradczego z zakresu wdrożenia i stosowania nowoczesnych rozwiązań proekologicznych w oparciu o zakres tematyczny zajęć na studiach podyplomowych oraz profil i specjalizację działalności firmy. Przeprowadzenie kompleksowej i szczegółowej analizy stanu obecnego przedsiębiorstwa i przedstawienie korzyści wynikających z implementacji eko-inwestycji

Rekomendacje, które zostaną zawarte w Planie Wdrożenia uwzględniać będą m.in. dostosowanie się do ogólnych przepisów prawnych dotyczących wymaganej dokumentacji, właściwej gospodarki odpadami, emisji do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu-odzysku opakowań i produktów, poszerzenia zakresu usług serwisowych, sugestii dotyczących zakupu nowoczesnych urządzeń diagnostyczno-pomiarowych, optymalnego poszerzenia zakresu usług.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że usługi analiz jak i usługi doradcze realizowane na podstawie odrębnej umowy ze Zleceniodawcą są odrębne w stosunku do umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

Wnioskodawca nie posiada akredytacji na prowadzenie zajęć w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Wnioskodawca wskazał, że usługi szkoleniowe, analizy i doradcze będą stanowić usługi ściśle ze sobą powiązane w ramach kształcenia zawodowego.

Uczestnikami zajęć na studiach podyplomowych będą właściciele i pracownicy warsztatów samochodowych. Cały program tematyczny studiów ściśle związany jest z branżą motoryzacyjną i sektorem usług serwisowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą pogłębiać wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii diagnostyki i naprawy samochodów, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów proekologicznych. Uczestnicy zajęć projektu nabytą wiedzę będą wykorzystywali w codziennej pracy, gdyż pozostaje ona w bezpośrednim związku z aktualnie wykonywanym przez nich zawodem. Zgodnie z regulaminem projektu, w zajęciach mogą uczestniczyć właściciele i pracownicy serwisów samochodowych. Zakwalifikowanie uczestnika odbywa się na podstawie wnikliwej i szczegółowej analizy zarówno przedsiębiorstw (serwisów samochodowych) jak i poszczególnych pracowników zatrudnionych w serwisach. Proces ten odbywa się indywidualnie i z aktywnym udziałem wyżej wymienionych. Wnioskodawca zgodnie z przydzielonym zadaniem wykonuje badania i analizę rynku serwisowego. Wnioskodawca po szczegółowej weryfikacji wyłania kandydatów do uczestnictwa w studiach podyplomowych.

Wnioskodawca wskazał, że usługami podstawowymi będą usługi szkoleniowe, jednak usługi analiz i doradztwa są ściśle powiązane z usługą główną i warunkują jej wykonanie. Usługi analiz umożliwiają rekrutację uczestników na studia podyplomowe, ponadto na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonych analiz opracowany zostaje indywidualny program i tematyka studiów. A zatem realizacja studiów podyplomowych bez przeprowadzenia uprzednio analizy byłaby niemożliwa. Zajęcia na studiach podyplomowych poruszają w sposób teoretyczny i praktyczny szerokie spektrum tematyczne opisane wyżej. Usługi doradcze mają na celu ujęcie tych zagadnień w postaci kompendium wiedzy i zaimplementowanie ich w serwisach, w trakcie indywidualnego doradztwa z każdym z uczestników.

Usługa szkoleniowa nie mogłaby się odbyć bez uprzednio przeprowadzonej analizy. Nie byłoby można przeprowadzić rekrutacji uczestników, a bez badania luk kompetencyjnych nie opracowano by programu zajęć na studiach.

Niewykonanie usługi doradczej uniemożliwiłoby wdrożenie indywidualnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych i proekologicznych w serwisach, które stanowią nieodzowny element studiów podyplomowych oraz istotne kryterium oceny projektu.

Projekt w 80% współfinansowany - dotowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zleceniodawca płaci Wnioskodawcy środkami publicznymi, które stanowią 80% ogólnego budżetu projektu oraz środkami pochodzącymi z wkładów własnych uczestników stanowiących 20% ogólnego budżetu.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty, nie posiada też statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub instytutu badawczego świadczącego usługi w zakresie kształcenia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy, należy wskazać, iż Wnioskodawca nie spełnia przesłanek o charakterze podmiotowym wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia, bowiem nie jest ani uczelnią, ani jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, jednostką badawczo-rozwojową oraz instytutem badawczym ani też jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, istotne jest - w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu: prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Mając na uwadze powyższe, dokonując wykładni przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT przez pryzmat definicji usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, określonej w art. 44 ww. rozporządzenia należy mieć na uwadze dosłowne brzmienie tych przepisów.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN użyte w art. 44 rozporządzenia słowo „bezpośredni” oznacza „dotyczący kogoś lub czegoś wprost”, słowo „branża” oznacza „gałąź produkcji lub handlu obejmująca towary lub usługi jednego rodzaju”, natomiast słowo „zawód” oznacza „wyuczone zajęcie wykonywane w celach zarobkowych”.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przez kształcenie zawodowe, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, należy rozumieć takie kształcenie, w wyniku którego dana osoba podnosi swoje kwalifikacje, a bezpośrednio po jej ukończeniu jest w stanie podjąć pracę zarobkową, lub wykonywać określony zawód.

Odnosząc się do usług świadczonych przez Wnioskodawcę, aby w ogóle można było rozpatrywać wymienioną czynność w kategoriach zwolnienia od podatku, w kontekście art. 43 ust. 1 pkt 29 lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów, należy na wstępie rozstrzygnąć, czy świadczone usługi są usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, co stanowi podstawową przesłankę warunkującą zastosowanie zwolnienia. I tak, kierując się wskazówkami ww. rozporządzenia Rady UE, zawierającymi definicję kształcenia zawodowego, należy stwierdzić, iż kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia.

Należy oczywiście mieć na uwadze, że na gruncie ustawy o podatku VAT co do zasady usługa szkoleniowa i usługa doradcza, to dwa odrębne świadczenia podlegające odrębnemu opodatkowaniu. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera legalnej definicji pojęcia „doradztwo”, zatem w celu ustalenia prawidłowego rozumienia tego pojęcia należy się odnieść do definicji zawartej w słowniku języka polskiego. Wg definicji ze „Współczesnego Słownika Języka Polskiego”, wydawnictwa Langenscheidt (red. B. Dunaj, 2007), „doradztwo - to udzielanie porad prawnych, handlowych, etc.”, zaś „doradzać - oznacza udzielać rad; wskazywać komuś właściwe wyjście z sytuacji, sposób postępowania, itp. (...)”.

Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad na przykład w zakresie rachunkowości, kadr, zarządzania spółdzielnią, finansów czy też z innych dziedzin, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu usługi o charakterze doradczym z zakresu diagnozowania i serwisowania pojazdów w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku nie stanowią usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że usługi przeprowadzania analiz również różnią się od pojęcia usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN 2006 „analiza” to rozbiór, rozkładanie złożonej całości na składniki i elementy.

Analiza polega zatem na wyodrębnianiu cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.

Tak więc również przeprowadzanie przez Wnioskodawcę w ramach ww. projektu analiz potrzeb przedsiębiorstw w zakresie luk kompetencyjnych i stosowania rozwiązań proekologicznych nie stanowi usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższą analizę należy wskazać, że usługi o charakterze doradczym oraz usługi przeprowadzania analiz, świadczone przez Wnioskodawcę nie stanowią usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT ani § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów. Ponieważ zatem pierwszy z warunków, koniecznych do zwolnienia z podatku VAT usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, nie został przez Wnioskodawcę spełniony, to badanie dalszych przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a-c ustawy o VAT i § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia staje się bezprzedmiotowe.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi doradcze oraz usługi przeprowadzania analiz nie będą również korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT jako usługi ściśle związane z usługami szkoleniowymi.

Aby ustalić, czy dana czynność ma ścisły związek z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, należy zastosować w pierwszym rzędzie wykładnię językową przepisu posiłkując się w tym zakresie definicją słownikową. Zgodnie zatem z definicją słownikową zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006 „związek” to „stosunek między rzeczami, zjawiskami itp. połączonymi ze sobą w jakich sposób”.

Przepisy krajowe oraz europejskie, nie definiują usług „ściśle związanych”. Niemniej jednak z zapisu art. 43 ust. 17 wynika, że nie dotyczą one usług, które nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub których głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-434/05 Horizon College, rozstrzygnął, że „Świadczenie usług lub dostawa towarów mogą być uznane za „ściśle związane” z działalnością edukacyjną, a przez to traktowane tak samo na gruncie podatkowym zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. i) szóstej dyrektywy tylko, gdy mają one rzeczywiście charakter pomocniczy w stosunku do działalności edukacyjnej stanowiącej świadczenie główne (...). Z orzecznictwa Trybunału wynika, że określone świadczenie może być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego (...)” – pkt 28 i 29.

Odnośnie usługi analiz potrzeb przedsiębiorstw Wnioskodawca wskazał wprawdzie we wniosku, że usługa szkoleniowa nie mogłaby się odbyć bez uprzednio przeprowadzonej analizy oraz że nie byłoby można przeprowadzić rekrutacji uczestników, a bez badania luk kompensacyjnych nie opracowano by programu zajęć na studiach. Zauważyć jednak należy, iż usługa szkoleniowa wykonywana jest przez Uniwersytet ..., tj. przez podmiot odrębny od Zleceniodawcy, który zlecił Wnioskodawcy wykonanie usług analizy. Ponadto jak wynika z wniosku, usługi analiz realizowane na podstawie odrębnej umowy ze Zleceniodawcą są odrębne w stosunku do umowy o świadczenie usług szkoleniowych. Również zakres prac wykonywanych w ramach usługi analizy, który jak wskazał Wnioskodawca, obejmuje szereg czynności, które nie są związane jedynie z rekrutacją uczestników programem zajęć tylko obejmują również szereg innych czynności, jak określenie profilu, specjalizacji, zakresu wykonywanych usług przez serwis, oceny kondycji finansowej, badanie luk kompetencyjnych, wiedzy z zakresu technologii naprawy samochodów w oparciu o nowoczesne urządzenia diagnostyczne, określenie poziomu wiedzy i poziomu stosowanych rozwiązań proekologicznych, opracowanie planów wsparcia dla przedsiębiorstw uwzględniających między innymi zakres i tematykę zajęć studiów podyplomowych. Usługi analiz służą do przeprowadzenia usług doradztwa, gdyż obejmują opracowanie 150 planów wsparcia będących wynikiem przeprowadzonej w przedsiębiorstwach analizy, również dla przeprowadzenia doradztwa.

W związku z powyższym, zdaniem tut. organu, usług analiz nie można uznać za usługi ściśle związane z usługami szkoleniowymi świadczonymi przez odrębny od Zleceniodawcy podmiot tj. Uniwersytet ... .

Również świadczonych przez Wnioskodawcę usług doradczych nie można uznać za usługi ściśle związane z usługami szkoleniowymi. Wnioskodawca stwierdził wprawdzie we wniosku, że niewykonanie usługi doradczej uniemożliwiłoby wdrożenie indywidualnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych i proekologicznych w serwisach, które stanowią nieodzowny element studiów podyplomowych oraz istotne kryterium oceny projektu, jednak usługa doradcza realizowana jest na podstawie odrębnej umowy w stosunku do umowy o świadczenie usług szkoleniowych, a usługa szkoleniowa wykonywana jest przez Uniwersytet ..., tj. przez podmiot odrębny od Zleceniodawcy, który zlecił Wnioskodawcy wykonanie usług analizy. Z opisu wynika zatem, że bez usług doradczych szkolenie podyplomowe mogłoby się odbyć i nie spowodowałoby niemożności przeprowadzenia szkolenia podyplomowego. Usługi doradcze poszerzają ofertę w ramach projektu „Studia podyplomowe – rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym” o dodatkowy element w postaci usług doradczych, który jest odrębnym świadczeniem w stosunku do usług szkoleniowych i nie można ich uznać za usługi ściśle związane z usługami szkoleniowymi.

Zatem, świadczone przez Wnioskodawcę ww. usługi doradztwa oraz przeprowadzania analiz, nie będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Przedmiotowe usługi będą podlegały opodatkowaniu podstawową – 23% stawką podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-471/14/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.