IBPP1/443-428/14/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Usługi, będą objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, gdyż jak wynika z treści wniosku, są finansowane w całości ze środków publicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 kwietnia 2014 r. (data wpływu 25 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 24 lipca 2014 r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 lipca 2014 r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 14 lipca 2014 r. znak: IBPP1/443-428/14/DK.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

F sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest podmiotem wchodzącym w skład międzynarodowej grupy F. zajmującej się produkcją m.in. części do silników samochodowych.

W ramach współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi oraz publicznymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się szkoleniami, kształceniem i przygotowaniem zawodowym przyszłych pracowników, Wnioskodawca zawarł w dniu 25 czerwca 2013 r. umowę z Powiatem działającym we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizując w ten sposób projekt „P.”, współfinansowany ze środków publicznych i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu 0. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Działania 9.2 stanowi, że udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych stanowiących podstawę certyfikacji na poziomie projektu wynosi 85% a przewidywana wielkość środków prywatnych 0 EUR. Zgodnie z wytycznymi Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 lipca 2013 r. Działania 9.2 koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty u pracodawcy uwzględnia opcję refundację pracodawcy całości lub części opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym delegowaniu go do zadań związanych z opieką nad stażystą, ale nie więcej niż 500 zł brutto. Wynagrodzenie przysługujące opiekunowi stażysty z tytułu wypełnienia ww. obowiązków odnosi się do zrealizowanej przez niego usługi, a nie liczby uczniów, wobec których tę usługę świadczy.

Na podstawie tej umowy Wnioskodawca zobowiązał się przyjąć na staż 15 uczniów Technikum X., kształcących się w zawodzie: technik mechatronik. Staż uczniowski ustalono na 150 godzin w ciągu 4 tygodni.

Program stażu obejmował:

 1. Zapoznanie ze strukturą funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 2. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach rynkowych, działalność marketingowa,
 3. Zapoznanie ze statusem pracownika, warunkami przyjęcia do pracy oraz prawami i obowiązkami,
 4. Wykorzystanie dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) i technologicznej w działalności przedsiębiorstwa,
 5. Zapoznanie z organizacją stanowiska pracy,
 6. Wykonywanie czynności eksploatacyjnych (konserwacja, regulacja, pomiary kontrolne, demontaż i montaż, uruchamianie) urządzeń i systemów mechatronicznych,
 7. Wykonywanie napraw urządzeń mechatronicznych.

Wnioskodawca zobowiązał się w ramach umowy do wyznaczenia 3 opiekunów stażu na terenie swojego zakładu pracy. W § 7 tej umowy zapisano, że opiekunowie stażu uczniowskiego w zakładzie pracy, na co dzień pracownicy Spółki, otrzymają wynagrodzenie ryczałtowe. Zgodnie z tą umową kwota ta miała zostać zapłacona na rzecz Wnioskodawcy w formie refundacji części wynagrodzenia pracowników Spółki za czas opieki nad uczniami ze środków projektu na podstawie noty obciążeniowej wystawionej na C. Oprócz ustalonej kwoty refundacji wynagrodzenia, Wnioskodawca nie nabył na podstawie tej umowy żadnych innych roszczeń do Powiatu lub współpracujących z nim jednostek organizacyjnych zajmujących się kształceniem, m.in. C. Spółka nie poniosła też żadnych innych kosztów z tytułu przyjęcia stażystów do zakładu pracy.

Po odbyciu stażu przez wszystkich skierowanych uczniów, Spółka wystawiła w 2013 roku fakturę VAT za usługi kształcenia zawodowego korzystając ze zwolnienia od podatku VAT. Zapisy umowy z Powiatem w tym zakresie Spółka rozpoznała w kategorii nieważności, o której mowa w art. 58 § 1 kodeksu cywilnego.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że:

 1. Spółka jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług działającym pod numerem NIP.
 2. Spółka nie jest podmiotem objętym systemem oświaty zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 3. Spółka nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 4. Wykonywane przez Spółkę usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, a także mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.
 5. Świadczone usługi nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 6. Spółka w zakresie przedmiotowych usług nie jest podmiotem który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 7. Świadczone przez Spółkę usługi przygotowania i prowadzenia szkoleń są usługami dotyczącymi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i są usługami finansowanymi w co najmniej 70% ze środków publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. Dz.U. nr 73 poz. 392 ze zm.
 8. Świadczone usługi są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał:
1. Podmiotem realizującym projekt jest Powiat w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w X. jako Liderem Projektu, na mocy Umowy partnerskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. na rzecz realizacji Projektu pn. „P.” Nr 0., współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”. Powiat w umowie reprezentowany był przez Dyrektora C.

Środki publiczne na realizację projektu uzyskał powiat. Wnioskodawca jest zatem tylko podmiotem, który zawarł umowę z Powiatem o realizację stażu zawodowego dla uczniów, natomiast nie pozyskiwał środków publicznych na ten cel.

2. W ramach wykonania umowy zawartej z Powiatem, Wnioskodawca wyznacza spośród swoich pracowników opiekunów stażu, organizuje staż zawodowy na terenie swojego zakładu pracy, w ramach którego przyjmuje osoby u siebie niezatrudnione (uczniów), udostępnia narzędzia, maszyny, technologię i pracowników ich szkolących.

3. Całość środków przeznaczonych na finansowanie projektu „P.” stanowią środki publiczne, przy czym 85% stanowią środki UE, a 15% środki pochodzące z budżetu państwa - Powiatu.

4. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Czy z umowy zawartej z Powiatem wynika, że zapłata za przedmiotowe czynności wykonane przez Wnioskodawcę nastąpi w całości ze środków publicznych w ramach ww. projektu...”, Wnioskodawca odpowiedział, że w umowie zamieszczono zapis, zgodnie z którym:

Opiekunowie stażu uczniowskiego w zakładzie pracy otrzymają wynagrodzenie w wysokości co najwyżej po 500,00 zł brutto, czyli łącznie 1.500,00 zł (płatne w formie refundacji części wynagrodzenia za czas opieki nad uczniami ze środków projektu na podstawie noty obciążeniowej wystawionej na C. oraz oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy”.

Tym samym z umowy wynika, że całość zapłaty za wykonane przez Wnioskodawcę czynności zostanie dokonana ze środków projektu „P.”. Wskazuje to na dokonanie zapłaty w całości ze środków publicznych.

5. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Czy z umowy zawartej z Powiatem wynika, że zapłata za przedmiotowe czynności wykonane przez Wnioskodawcę nastąpi nie w całości ale co najmniej w 70% ze środków publicznych w ramach ww. projektu...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Tak jak w odpowiedzi do pytania nr 4 - z umowy wynika, że zapłaty za wykonane przez Wnioskodawcę czynności zostanie dokonana ze środków projektu „P.”. Ponieważ projekt ten w całości finansowany jest ze środków publicznych, w tym w 85% ze środków UE, a w 15% ze środków pochodzących z budżetu państwa - Powiatu, należy stwierdzić, że zapłata za czynności Wnioskodawcy nastąpi w całości ze środków publicznych.”

6. Wnioskodawca będzie posiadał wystawione przez C. Zaświadczenie o finansowaniu płatności w ramach zawartej umowy o realizację stażu ze środków publicznych.

7. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleń na rzecz Powiatu stanowią usługę ściśle związaną z usługą podstawową świadczoną przez Powiat w ramach projektu...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Tak. Staże u pracodawców są jednym z działań merytorycznych projektu „P.”. Organizacja przedmiotowych staży odbywa się zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2013 r. (str. 297), na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz Wytycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Staże w działaniu 9.2 PO KL - Zestawienie zasad realizacji.”

8. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Czy celem usługi wykonanej przez Wnioskodawcę na rzecz Powiatu będzie osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie czynności o których mowa we wniosku, wykonywanych w ramach projektu w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Nie. Wnioskodawca z tytułu wykonywania czynności szkoleniowych na rzecz Powiatu nie osiąga dodatkowego dochodu. Całość środków przekazanych przez Powiat na rzecz Wnioskodawcy zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów stażu - pracowników Wnioskodawcy.

9. Usługi prowadzenia szkoleń są niezbędne do wykonywania przez Powiat działań w ramach Projektu pn. „P.” Nr 0. Projekt ten dotyczy kształcenia młodych ludzi (uczniów szkół ponadgimnazjalnych) w taki sposób, aby możliwie najlepiej przygotować ich do pracy zawodowej po zakończeniu szkoły, dostosowując ich wiedzę i umiejętności praktyczne do potrzeb pracodawców na lokalnym rynku pracy. Realizację stażu należy traktować analogicznie jak praktyczną naukę zawodu, organizowaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu. W związku z tym szkolenie na terenie jednego z największych zakładów pracy w regionie jest niezbędne do osiągnięcia celów projektu i stanowi jego kluczowy element.

10. Usługi szkoleniowe świadczone są w ramach szkolenia zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w celu przygotowania ich do pracy zawodowej adekwatnej do oczekiwań rynku pracy. Uczniowie skierowani na staż do Wnioskodawcy kształcą się w technikum w zawodzie: technik mechatronik. Realizację stażu należy traktować analogicznie jak praktyczną naukę zawodu, organizowaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zdobycie doświadczenia praktycznego jest bardzo istotne z punktu widzenia prawidłowego przygotowania uczniów do pracy zawodowej.

11. Osoby skierowane na staż są uczniami Technikum. Zgodnie z umową na staż do Wnioskodawcy skierowało ich C., które w umowie działa w imieniu i na rzecz Powiatu i które podejmuje czynności za Powiat wynikające z zawartej umowy.

12. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „W jaki sposób osoby uczestniczące w szkoleniach będą wykorzystywały nabytą wiedzę w ramach wykonywanego zawodu, wykonywanej pracy...”, Wnioskodawca odpowiedział, że jak wskazano wyżej, uczniowie skierowani na staż do Wnioskodawcy kształcą się w zawodzie technik mechatronik. Aby zdobyć doświadczenie i wiedzę o praktycznych aspektach pracy w tym zawodzie, konieczne jest odbywanie szkoleń w zakładach pracy, które zatrudniają mechatroników (tak jak Wnioskodawca). Zatem zdobyte w szkole doświadczenie zawodowe ułatwi absolwentom znalezienie pracy.

13. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Jak należy rozumieć stwierdzenie Wnioskodawcy, że „Po odbyciu stażu przez wszystkich skierowanych uczniów, Spółka wystawiła w 2013 r. fakturę VAT za usługi kształcenia zawodowego korzystając ze zwolnienia od podatku VAT. Zapisy umowy z Powiatem w tym zakresie Spółka rozpoznała w kategorii nieważności, o której mowa w art. 58 § 1 kodeksu cywilnego.” i jakie to ma znaczenie dla sprawy będącej przedmiotem wniosku o interpretację...”, Wnioskodawca odpowiedział, że jak wskazano powyżej, w umowie zamieszczono zapis, zgodnie z którym:

Opiekunowie stażu uczniowskiego w zakładzie pracy otrzymają wynagrodzenie w wysokości co najwyżej po 500,00 zł brutto, czyli łącznie 1.500,00 zł (płatne w formie refundacji części wynagrodzenia za czas opieki nad uczniami ze środków projektu na podstawie noty obciążeniowej wystawionej na C. oraz oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy)”.

Tym samym Powiat, reprezentowany przez C., oczekuje od Wnioskodawcy wystawienia noty obciążeniowej na kwotę 1.500 zł, uznając, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z usługą, lecz z refundacją kosztów.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zorganizowanie stażu zawodowego, w ramach którego przedsiębiorca przyjmuje w swoim zakładzie pracy osoby u siebie niezatrudnione, udostępnia narzędzia, maszyny, technologię i pracowników ich szkolących, stanowi usługę w rozumieniu przepisów ustawy. Jeśli strony umowy o zorganizowanie stażu zawodowego ustaliły kwotę, jaką organizator stażu ma przekazać pracodawcy przyjmującemu stażystów, to bez względu na ustalony tą umową sposób przeznaczenia ustalonej kwoty, stanowi to odpłatną usługę pracodawcy na rzecz organizatora stażu. W ocenie Wnioskodawcy nie ma tu znaczenia sposób zagospodarowania otrzymanych pieniędzy na rzecz refundacji wynagrodzeń pracowników będących opiekunami stażu, skoro to Spółka otrzymuje pieniądze i nimi rozporządza.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy, Wnioskodawca uważa, że zapis umowy, który wprowadza obowiązek wystawienia noty obciążeniowej, a nie jak wynika z przepisów ustawy o VAT faktury, stanowi postanowienie sprzeczne z prawem, i jako takie jest nieważne w świetle regulacji z art. 58 § 1 kodeksu cywilnego.

Okoliczność ta ma w sprawie znaczenie, gdyż udzielenie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacji na przedmiotowe zapytanie Spółki w zaistniałym stanie faktycznym, stanowić będzie rozstrzygnięcie, jaki dokument powinien zostać wystawiony w celu prawidłowego rozliczenia umowy - nota obciążeniowa, czy faktura VAT (i według jakiej stawki).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym przyjęcie uczniów na staż i umożliwienie im nauki zawodu od wykwalifikowanych pracowników Wnioskodawcy, stanowiło odpłatną usługę w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a w związku z tym Spółka zobowiązana była opodatkować podatkiem VAT usługę kształcenia zawodowego korzystając ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy: zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in.: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Analogiczną konstrukcję zawierają przepisy Dyrektywy 2006/112/WE. Zgodnie z treścią art. 24 pkt 1 Dyrektywy (stanowiącego odpowiednik art. 6 ust. 1 poprzednio obowiązującej Dyrektywy 77/388/EWG), pojęcie „świadczenie usług” oznacza każdą transakcję nie stanowiącą dostawy towarów. Rozwiązanie prawne przyjęte na gruncie Dyrektywy 2006/112/WE jest zatem takie samo, jak to, które przyjęto na gruncie ustawy krajowej.

Usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy (art. 24 ust. 1 Dyrektywy VAT) jest transakcja gospodarcza. Oznacza to, że stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym. Przesłanką uznania takiego zdarzenia za świadczenie usługi jest istnienie bezpośredniego beneficjenta, konsumenta tego świadczenia.

Spółka stoi na stanowisku, że zorganizowanie stażu zawodowego, w ramach którego przedsiębiorca przyjmuje w swoim zakładzie pracy osoby u siebie niezatrudnione, udostępnia narzędzia, maszyny, technologię i pracowników ich szkolących, stanowi usługę w rozumieniu przepisów ustawy. Co więcej, jeśli strony umowy o zorganizowanie stażu zawodowego ustaliły kwotę, jaką organizator stażu ma przekazać pracodawcy przyjmującemu stażystów, to bez względu na ustalony tą umową sposób przeznaczenia ustalonej kwoty, stanowi to odpłatną usługę pracodawcy na rzecz organizatora stażu. W ocenie Wnioskodawcy nie ma tu znaczenia sposób zagospodarowania otrzymanych pieniędzy na rzecz refundacji wynagrodzeń pracowników będących opiekunami stażu, skoro to Spółka otrzymuje pieniądze i nimi rozporządza.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowywania.

Z kolei w świetle art. 43. ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz. 392 ze zm., dalej: „rozporządzenie”), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Państwowej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. W myśl § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Krajowe przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „kształcenia zawodowego” i „przekwalifikowania zawodowego”. Wobec tego należy wskazać, iż w dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L Nr 77 str. 1).

Rozporządzenie Rady nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stały się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 282/2011 zastąpiło rozporządzenie Rady nr 1777/2005, które przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).

Przepis art. 44 ww. Rozporządzenia Rady nr 282/2011 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), przez beneficjenta rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Spółka nie jest podmiotem objętym systemem oświaty zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi przygotowania i prowadzenia szkoleń są usługami dotyczącymi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i są usługami finansowanymi w co najmniej 70% ze środków publicznych. Wnioskodawca nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, a także mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Świadczone usługi nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca w zakresie przedmiotowych usług nie jest podmiotem który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczone usługi są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie sprawy oraz powołane przepisy Spółka stwierdza, iż nie spełnia przesłanek o charakterze podmiotowym wymienionych w pkt 26, bowiem nie jest ani uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, czy też jednostką badawczo-rozwojową, ani też w tym zakresie nie stanowi jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, iż zrealizowane przez Wnioskodawcę szkolenie, nie spełnia przesłanek umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy. W związku z powyższym należy przeanalizować, czy spełnione zostaną przesłanki warunkujące prawo do skorzystania ze zwolnienia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Aby przedmiotowe usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a-c powyższego przepisu.

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych.

Spółka realizuje usługi szkoleniowe uczniów mechatroniki w zakresie wykonywania czynności eksploatacyjnych (konserwacja, regulacja, pomiary kontrolne, demontaż i montaż, uruchamianie) urządzeń i systemów mechatronicznych, oraz wykonywanie napraw urządzeń mechatronicznych, które są usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego i obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, iż spełniona została pierwsza przesłanka, tj. usługi realizowane w ramach szkoleń są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, bowiem służą podwyższeniu kwalifikacji zawodowych i mają na celu rozwój zawodowy osób szkolących się. Należy zatem zbadać pozostałe z wymaganych przesłanek warunkujących prawo do zastosowania zwolnienia z podatku VAT na postawie wskazanego przepisu. Wnioskodawca wskazuje, iż nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz usług szkoleniowych nie prowadzi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, co wyklucza zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt a i b ustawy o VAT.

Podmiot zlecający Spółce przeprowadzenie szkolenia otrzymuje dofinansowanie do przedmiotowych szkoleń w wysokości wynoszącej co najmniej 70% ze środków publicznych. W związku z powyższym to podmiot zlecający przeprowadzenie szkoleń jest głównym i bezpośrednim beneficjentem środków publicznych. Zatem wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu świadczonych usług szkoleniowych jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych - dofinansowanie z funduszy unijnych.

W tym miejscu podkreślić należy, iż zapis „finansowana w całości ze środków publicznych” nie odnosi się do podmiotów dysponujących środkami, lecz rzeczywistego w kontekście ekonomicznym, źródła finansowania środkami, które nie zostały uzyskane przez podmiot jako przychód z działalności gospodarczej.

W ocenie Spółki, w opisanym stanie faktycznym, Spółka prawidłowo skorzystała ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższego wynika, iż w rozumieniu ww. przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usługi należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innego podmiotu), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pojęcie świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług ma szersze znaczenie niż jego rozumienie w języku potocznym a ponadto ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów.

Zauważyć tutaj jednakże należy, iż jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy dla uznania, iż świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie, nagroda. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.

Należy stwierdzić, iż czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi.

Kolejnym czynnikiem decydującym o tym czy mamy do czynienia z wynagrodzeniem jest określenie, czy wynagrodzenie takie było należne z tytułu danego świadczenia. Czynność opodatkowana powstaje bowiem wyłącznie w związku z zaistnieniem stosunku prawnego określonego umową między stronami. Zatem wystąpić musi bezpośredni i niezbędny związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami i jednocześnie wynagrodzenie to może być wyrażone w pieniądzu.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności.

Bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem istnieje wówczas, gdy jest możliwe zidentyfikowanie bezpośredniej i jasno zindywidualizowanej korzyści na rzecz dostawcy towaru lub świadczącego usługę oraz gdy świadczenie wzajemne pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczeniem dokonanej czynności.

Zatem pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym,

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego do 31 grudnia 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722 ze zm.), zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1). Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

O tym, czy w sprawie opisanej we wniosku realizacja przez Wnioskodawcę stażu zawodowego dla uczniów, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, decydować będą konkretne okoliczności tej sprawy.

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy o VAT wynika, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Muszą być jednak przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, iż oba ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby dana czynność (dostawa towarów czy też usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, polegający na tym, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego. Otrzymane wynagrodzenie (zapłata) musi więc być należnością za wykonanie świadczenia i stanowić jego konsekwencję.

Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, wynika wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku C-16/93 pomiędzy R.J Tolsma v. Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, Trybunał zauważył, iż czynność „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”.

Z kolei w orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r., C-154/80 Staatssecretaris van Financien v. Stowarzyszenie spółdzielcze „Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats GA” Trybunał stwierdził, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego.

W przedmiotowej sprawie, z wniosku jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca z tyt. umowy zawartej z Powiatem dot. realizacji stażu zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych będzie otrzymywał świadczenie wzajemne.

Powiat, w zamian za świadczenia z tytułu ww. umowy, jest zobowiązany wypłacić Wnioskodawcy ustaloną kwotę pieniędzy na pokrycie części wynagrodzenia opiekuna stażu (pracownika Wnioskodawcy) za czas opieki nad uczniami.

Powyższe oznacza, że pomiędzy stronami istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym – Wnioskodawca zobowiązuje się zrealizować staż zawodowy dla uczniów (wyznaczyć spośród swoich pracowników opiekunów stażu, przyjąć uczniów na staż, udostępnić narzędzia, maszyny, technologię i pracowników ich szkolących), a wypłata przez Powiat ustalonej kwoty na pokrycie części lub całości wynagrodzenia opiekuna stażu (pracownika Wnioskodawcy), będzie wynagrodzeniem za tę czynność. Stwierdzić tym samym należy, że pomiędzy tymi wzajemnymi świadczeniami istnieje bezpośredni związek.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że realizacja przez Wnioskodawcę stażu zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zamian za ww. świadczenia pieniężne ze strony Powiatu, będzie odpowiadało hipotezie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Za taką oceną przemawia fakt, że w tym przypadku nastąpi świadczenie usług rozumiane zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy które będzie wiązało się ze świadczeniem wzajemnym na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca w opisanym przypadku będzie występować w roli podatnika podatku od podatku od towarów i usług, a realizacja przez Wnioskodawcę stażu zawodowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jak również nie jest uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk ani jednostką badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług, zatem Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a i b ustawy o VAT.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest – w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

W przypadku braku możliwości zastosowania ww. zwolnienia przeanalizować należy przepisy rozporządzenia wykonawczego.

Jak wynika z powołanego rozporządzenia Rady Nr 282/2011 aby dane kształcenie stanowiło usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania musi stanowić nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem lub skutkować uzyskaniem lub uaktualnieniem wiedzy do celów zawodowych.

Jeżeli więc dane szkolenie spełnia te warunki, może być uznane za kształcenie lub przekwalifikowanie zawodowe.

Z wniosku wynika, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, a także mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Usługi szkoleniowe są świadczone w ramach szkolenia zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w celu przygotowania ich do pracy zawodowej adekwatnej do oczekiwań rynku pracy.

Wnioskodawca podał, że organizacja przedmiotowych staży odbywa się zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2013 r., na podstawie Wytycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie skierowani na staż do Wnioskodawcy kształcą się w technikum w zawodzie: technik mechatronik a zdobycie doświadczenia praktycznego jest bardzo istotne z punktu widzenia prawidłowego przygotowania uczniów do pracy zawodowej.

Powołane przez Wnioskodawcę rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626), określa warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, rozporządzenie stosuje się do uczniów i słuchaczy, publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 7) w którym określił klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego.

W załączniku do ww. rozporządzenia został wymieniony również zawód technika mechatronika.

Stosownie do art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy o systemie oświaty, Minister Edukacji Narodowej określił w drodze rozporządzenia podstawę programową kształcenia w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na podstawie ww. delegacji ustawowej Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r. poz. 184), dot. m.in. zawodu technik mechatronik.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż przedmiotowe usługi polegające na realizacji praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, należy uznać za usługi kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

W trakcie odbywania stażu, uczniowie zdobywają wiedzę, wykorzystywaną później w ramach zawodu technika mechatronika.

W związku z powyższym spełniona została pierwsza przesłanka warunkująca prawo do zwolnienia bowiem usługi realizowane przez Wnioskodawcę są usługami kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z wniosku wynika ponadto, że całość zapłaty za zrealizowanie przez Wnioskodawcę stażu zawodowego, zostanie dokonana ze środków projektu finansowanego w całości ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), środkami publicznymi są:

1.dochody publiczne;

2.środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3.środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

4.przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:

 1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
 2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
 3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
 4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
 5. z innych operacji finansowych;

5.przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Wobec powyższego przedmiotowe usługi, będą objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, gdyż jak wynika z treści wniosku, są finansowane w całości ze środków publicznych.

Jednocześnie usługi te należało udokumentować fakturą VAT zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w 2013 r.

Biorą powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.