IBPP1/443-414/13/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do obniżenia podatku należnego w związku z nabywaniem towarów i usług w celu realizacji usług szkoleniowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2013r. (data wpływu 8 maja 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2013r. (data wpływu 5 lipca 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w związku z nabywaniem towarów i usług w celu realizacji usług szkoleniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w związku z nabywaniem towarów i usług w celu realizacji usług szkoleniowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 lipca 2013r. (data wpływu 5 lipca 2013r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 25 czerwca 2013r. znak: IBPP1/443-414/13/KJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 8 lutego 2013r. Wnioskodawca podpisał umowę z Samorządem Województwa - Wojewódzkim Urzędem Pracy o sfinansowanie kosztów cyklu szkoleń tematycznych, zamkniętych skierowanych dla pracowników jednej z firm. Dotacja o dofinansowanie projektu „Wzrost potencjału technologicznego i operacyjnego Spółki X w zakresie tworzenia systemów teleinformatycznych” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1) jest współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe 15% stanowi dotacja celowa z budżetu krajowego. Od kontrahenta, na rzecz którego organizowane są szkolenia Wnioskodawca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

W uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, że:

 1. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT od dnia 1 października 2011r. rezygnując ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1.
 2. Nie jest jednostką objętą systemem oświaty.
 3. Są to usługi kształcenia zawodowego inne, niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26.
 4. Nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 5. Według posiadanej przez Wnioskodawcę wiedzy są to usługi kształcenia, a ściślej -doskonalenia zawodowego nie wynikające z innych przepisów. Są to szkolenia dobrowolne.
 6. Podmiotem realizującym projekt jest Wnioskodawca, na jego wniosek otrzymał on dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 7. Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie w zakresie ponoszonych kosztów. Z tych kosztów rozlicza się z instytucją pośredniczącą to znaczy Wojewódzkim Urzędem Pracy. Od kontrahenta, na rzecz którego organizowane są szkolenia nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. W związku z powyższym nie została określona cena za przeprowadzenie cyklu szkoleń, więc nie można określić jaki % ceny stanowi dofinansowanie.
 8. Nabywca usług nie wnosi wkładu własnego.
 9. Projekt realizuje Wnioskodawca.
 10. Uczestnikiem szkoleń są wyłącznie pracownicy firmy X, dla której ten cykl szkoleń jest realizowany. Osoby uczestniczące w szkoleniach są typowane przez kierownictwo firmy X.
 11. Otrzymanie dotacji na ten cel wskazuje na fakt, że tego typu usługi szkoleniowe są świadczone dla osób potrzebujących, natomiast osoby te są czynne zawodowo i szkolenia nie mają na celu umożliwienia znalezienia pracy, lecz zdobyte podczas szkoleń umiejętności na pewno znacznie podniosą ich prestiż w środowisku zawodowym.
 12. Nabyta wiedza pozwoli tworzyć lepsze oprogramowania komputerowe, wykorzystywać nowe technologie sieciowe i teleinformatyczne oraz w zakresie umiejętności tzw. miękkich zarządzać grupą oraz projektami informatycznymi.
 13. Nauczanie pozostaje w bezpośrednim związku z branżą oraz wykonywanym zawodem i ma na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.
 14. W związku z realizacją szkoleń kupowane będą:
  • usługi trenerów,
  • usługi wykładowców - specjalistów w danej dziedzinie,
  • catering,
  • wynajem sal,
  • usługi podwykonawców - innych firm szkoleniowych.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczenie usług szkoleniowych na rzecz kontrahenta celowego, których koszty refinansowane są otrzymaną dotacją należy uznać za obrót zwolniony i w związku z powyższym nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek zawarty w towarach i usługach nabywanych w celu realizacji tych usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przyznana dotacja nie ma wpływu na cenę świadczonej usługi, ponieważ Wnioskodawca za te usługi nie będzie otrzymywać wynagrodzenia, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym otrzymana dotacja nie jest czynnością wymienioną w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zawartych w art. 5 ust. 1. Skutkiem tego zgodnie z art. 86 ust. 1 przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją projektu nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, który w takim przypadku będzie stanowił koszt Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) tej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ww. ustawy.

Z przepisów ustawy o VAT wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Ustawa wyłącza, zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Według art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z treści art. 29 ust. 2 tej ustawy wynika, że w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Aby zatem stwierdzić czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego należy ocenić, czy zakupy będą związane z czynnościami opodatkowanymi, z kolei aby stwierdzić czy dana czynność jest opodatkowana, należy zbadać m.in. czy jest wykonana odpłatnie czy nieodpłatnie, a jeśli nieodpłatnie to czy jest traktowana tak jak czynność odpłatna.

Ustalenie czy istnieje odpłatność za usługę nie budzi wątpliwości w sytuacji gdy wynagrodzenie za usługę pochodzi bezpośrednio od usługobiorcy.

W sytuacji natomiast gdy usługobiorca nie dokonuje żadnej płatności na rzecz usługodawcy, a jednocześnie usługodawca otrzymuje jakieś dofinansowanie do działalności, koniecznym jest zbadanie czy to dofinansowanie (dotacja, subwencja czy inna dopłata o podobnym charakterze) stanowi dopłatę do ceny świadczonej usługi. Jeśli tak, to daną usługę należy uznać za świadczoną odpłatnie, a tym samym podlegającą opodatkowaniu właściwą dla niej stawką podatku.

Analiza powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, iż włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dofinansowanie jakie Wnioskodawca otrzymuje na realizację projektu stanowi zwrot poniesionych kosztów. Z tych kosztów rozlicza się z instytucją pośredniczącą to znaczy Wojewódzkim Urzędem Pracy. Od kontrahenta, na rzecz którego organizowane są szkolenia nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. W związku z powyższym nie została określona cena za przeprowadzenie cyklu szkoleń.

Jeżeli zatem otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych przez Wnioskodawcę usług, nie podlega włączeniu do podstawy opodatkowania, zatem nie podlega opodatkowaniu.

Skoro więc w przedmiotowej sprawie nie następuje płatność na rzecz Wnioskodawcy ani bezpośrednio od nabywcy usługi, ani też od podmiotu trzeciego, ani w formie dopłaty do ceny usług, wykonaną usługę należy uznać za nieodpłatną.

Aby natomiast stwierdzić, czy nieodpłatna usługa podlega opodatkowaniu na równi z odpłatną należy odnieść się do art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczone usługi szkoleniowe stanowią przedmiot działalności gospodarczej Wnioskodawcy zatem należy uznać, że wykonywane są w celach tej działalności gospodarczej, są ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, tak więc należy traktować je jako niepodlegające opodatkowaniu.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że w związku z nieodpłatnym świadczeniem przez Wnioskodawcę usług w ramach realizacji Projektu „Wzrost potencjału technologicznego i operacyjnego Spółki X w zakresie tworzenia systemów teleinformatycznych”, których koszty finansowane będą z dotacji, nie mającej, w zaistniałej sytuacji, charakteru dopłaty do ceny (nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy) przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek płatności ze strony nabywcy usług, zakupów towarów i usług finansowanych tą dotacją nie można uznać, jako wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów towarów i usług dotyczących kosztów związanych z realizacją projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.