IBPP1/443-1214/11/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług tj. szkoleń produktowych dla pracowników firm prywatnych finansowanych ze środków unijnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2011r. (data wpływu 5 maja 2011r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 sierpnia 2011r. (data wpływu 5 sierpnia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług tj. szkoleń produktowych dla pracowników firm prywatnych finansowanych ze środków unijnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2011r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług tj. szkoleń produktowych dla pracowników firm prywatnych finansowanych ze środków unijnych.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 sierpnia 2011r. (data wpływu 5 sierpnia 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 21 lipca 2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Sp. Jawna (dalej: Spółka) świadczy usługi szkoleniowe, z zakresu poszerzania wiedzy technicznej dotyczącej produktów z branży automatyki (zwane dalej szkoleniami produktowymi) oraz inne szkolenia (zwane dalej szkoleniami pozaproduktowymi) z zakresu zarządzania projektami, doskonalenia procesów produkcyjnych.

Oferta usług szkoleniowych skierowana jest do pracowników działów technicznych, kadry menedżerskiej niższego i wyższego stopnia, pracowników naukowych. Uczestnikami szkoleń są między innymi informatycy, automatycy, dyrektorzy produkcji, prezesi spółek, nauczyciele, wykładowcy akademiccy, uczniowie i studenci.

Spółka nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Szkolenia w zakresie branży w której działa Spółka nie znajdują regulacji w odrębnych przepisach.

Spółka finansuje swoje usługi ze środków pochodzących z wpłat uczestników szkoleń - firm prywatnych i instytucji publicznych (tj. uczelnie państwowe). Zdarzają się również sytuacje, kiedy firma prywatna (lub instytucja publiczna) płaci za szkolenie środkami pochodzącymi z dotacji unijnych.

W uzupełnieniu Wnioskodawca dodaje, że Spółka świadczy usługi szkoleniowe, z zakresu poszerzania wiedzy technicznej dotyczącej produktów z branży automatyki (zwane dalej szkoleniami produktowymi) oraz inne szkolenia (zwane dalej szkoleniami poza produktowymi) z zakresu zarządzania projektami, doskonalenia procesów produkcyjnych.

Wniosek o udzielenie interpretacji dotyczy wyłącznie szkoleń produktowych.

Szkolenia produktowe polegają na udzieleniu instruktażu z obsługi systemów automatyki, przedstawienia możliwości i rozwiązań technicznych z zastosowaniem tych systemów. Ponadto uczestnicy szkoleń biorą udział w ćwiczeniach praktycznych z obsługi i użytkowania systemów, a także mają możliwość zadania indywidualnych pytań dotyczących zastosowania systemów w ich konkretnych rozwiązaniach technicznych.

Szkolenia produktowe, w zakresie branży, w której działa Spółka nie znajdują regulacji w odrębnych przepisach.

Spółka jest podatnikiem VAT czynnym od czerwca 1993 roku.

Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia ani nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Spółka oferuje swoje szkolenia wielu podmiotom, kierując się zasadą, że szkolenie każdej osoby to jednostkowa usługa szkoleniowa.

W jednym szkoleniu mogą uczestniczyć pracownicy różnych instytucji:

 1. pracownicy instytucji publicznych, np. pracownicy naukowi, wykładowcy akademiccy,uczniowie, studenci, nauczyciele,
 2. pracownicy instytucji prywatnych, np. pracownicy działów technicznych, kadrymenedżerskiej niższego i wyższego stopnia, informatycy, automatycy, dyrektorzy produkcji, prezesi spółek,
 3. osoby prywatne.

Oferta szkoleń produktowych dotyczy różnych produktów, ale szkolenia odbywają się na identycznych zasadach, zarówno dla pracowników instytucji publicznych, instytucji prywatnych, jak i osób fizycznych.

Spółka finansuje swoje usługi ze środków pochodzących z wpłat uczestników szkoleń - firm prywatnych i instytucji publicznych (tj. uczelnie państwowe). Zdarzają się również sytuacje, kiedy firma prywatna (lub instytucja publiczna) płaci za szkolenie środkami pochodzącymi z dotacji unijnych. Spółka bezpośrednio nie ubiegała się ani nie otrzymała dotacji na prowadzenie szkoleń.

Usługi szkoleniowe świadczone dla pracowników firm prywatnych:

Szkolenia prowadzone przez Spółkę to usługi inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Szkolenia te pozostają w związku z branżą i zawodem uczestników szkolenia a także mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Fakt ten potwierdzają w oświadczeniu firmy kierujące pracownika na szkolenie.

Na szkolenia realizowane przez Spółkę pracownicy firm prywatnych są kierowani przez swoich Pracodawców.

Ze szkoleń świadczonych przez Spółkę korzystają różne firmy, które bezpośrednio mogą być beneficjentami dotacji unijnych.

Spółka, na dzień dzisiejszy, nie posiada informacji z jakich konkretnie programów czerpane są środki, ponieważ firmy prywatne (Klienci) korzystają z szerokiego wachlarza programów pomocowych.

Środki te zazwyczaj przyznawane są w ramach projektu, który realizuje Klient, bezpośrednio uzyskujący dotacje unijne.

Realizującym projekt jest Klient, Spółka jest jedynie wykonawcą usług, które są elementem projektu.

Zleceniodawcą dla Spółki jest realizator projektu (Klient).

Spółka otrzymuje płatność od realizatora projektu (Klienta).

Faktury wystawione przez Spółkę stanowią dla Klienta dowód poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego przez niego projektu.

Klient składa Spółce oświadczenie o włączeniu jej szkolenia w plan realizowanego przez siebie projektu, który jest finansowany ze środków unijnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 2 sierpnia 2011r.):

Czy świadczenie usług szkoleniowych będzie podlegało zwolnieniu z podatku od towarów i usług, w przypadku nabycia tych usług przez firmy prywatne, jeśli na ten cel uzyskały dotację unijną...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 2 sierpnia 2011r.) szkolenia produktowe można uznać w świetle przepisów za usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Można zastosować stawkę zwolnioną dla usługi szkoleniowej, świadczonej dla firmy prywatnej, jeśli firma prywatna uzyskała na ten cel dotację unijną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 5 kwietnia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.) zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Powyższe rozporządzenie zostało uchylone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) obowiązującym od dnia 6 kwietnia 2011r. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 tego rozporządzenia, zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Wskazać również należy, iż w dniu 1 lipca 2006r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Od dnia 1 lipca 2011r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1). Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca (czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT, dalej: Spółka) świadczy usługi szkoleniowe, z zakresu poszerzania wiedzy technicznej dotyczącej produktów z branży automatyki (zwane dalej szkoleniami produktowymi) oraz inne szkolenia (zwane dalej szkoleniami pozaproduktowymi) z zakresu zarządzania projektami, doskonalenia procesów produkcyjnych. Wniosek o udzielenie interpretacji dotyczy wyłącznie szkoleń produktowych.

Oferta usług szkoleniowych skierowana jest do pracowników działów technicznych, kadry menedżerskiej niższego i wyższego stopnia, pracowników naukowych. Uczestnikami szkoleń są między innymi informatycy, automatycy, dyrektorzy produkcji, prezesi spółek, nauczyciele, wykładowcy akademiccy, uczniowie i studenci.

Szkolenia produktowe polegają na udzieleniu instruktażu z obsługi systemów automatyki, przedstawienia możliwości i rozwiązań technicznych z zastosowaniem tych systemów. Ponadto uczestnicy szkoleń biorą udział w ćwiczeniach praktycznych z obsługi i użytkowania systemów, a także mają możliwość zadania indywidualnych pytań dotyczących zastosowania systemów w ich konkretnych rozwiązaniach technicznych.

Szkolenia produktowe, w zakresie branży, w której działa Spółka nie znajdują regulacji w odrębnych przepisach.

Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia ani nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Spółka oferuje swoje szkolenia wielu podmiotom, kierując się zasadą, że szkolenie każdej osoby to jednostkowa usługa szkoleniowa.

W jednym szkoleniu mogą uczestniczyć pracownicy różnych instytucji:

 1. pracownicy instytucji publicznych, np. pracownicy naukowi, wykładowcy akademiccy,uczniowie, studenci, nauczyciele,
 2. pracownicy instytucji prywatnych, np. pracownicy działów technicznych, kadrymenedżerskiej niższego i wyższego stopnia, informatycy, automatycy, dyrektorzy produkcji, prezesi spółek,
 3. osoby prywatne.

Oferta szkoleń produktowych dotyczy różnych produktów, ale szkolenia odbywają się na identycznych zasadach, zarówno dla pracowników instytucji publicznych, instytucji prywatnych, jak i osób fizycznych.

Spółka finansuje swoje usługi ze środków pochodzących z wpłat uczestników szkoleń - firm prywatnych i instytucji publicznych (tj. uczelnie państwowe). Zdarzają się również sytuacje, kiedy firma prywatna (lub instytucja publiczna) płaci za szkolenie środkami pochodzącymi z dotacji unijnych. Spółka bezpośrednio nie ubiegała się ani nie otrzymała dotacji na prowadzenie szkoleń.

Usługi szkoleniowe świadczone dla pracowników firm prywatnych to usługi inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług.

Szkolenia te pozostają w związku z branżą i zawodem uczestników szkolenia a także mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Fakt ten potwierdzają w oświadczeniu firmy kierujące pracownika na szkolenie.

Na szkolenia realizowane przez Spółkę pracownicy firm prywatnych są kierowani przez swoich pracodawców.

Ze szkoleń świadczonych przez Spółkę korzystają różne firmy, które bezpośrednio mogą być beneficjentami dotacji unijnych.

Spółka, na dzień dzisiejszy, nie posiada informacji z jakich konkretnie programów czerpane są środki, ponieważ firmy prywatne (Klienci) korzystają z szerokiego wachlarza programów pomocowych. Środki te zazwyczaj przyznawane są w ramach projektu, który realizuje Klient, bezpośrednio uzyskujący dotacje unijne.

Realizującym projekt jest Klient, Spółka jest jedynie wykonawcą usług, które są elementem projektu. Zleceniodawcą dla Spółki jest realizator projektu (Klient). Spółka otrzymuje płatność od realizatora projektu (Klienta).

Faktury wystawione przez Spółkę stanowią dla Klienta dowód poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego przez niego projektu.

Klient składa Spółce oświadczenie o włączeniu jej szkolenia w plan realizowanego przez siebie projektu, który jest finansowany ze środków unijnych.

Analizując przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że Wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zatem nie może korzystać ze zwolnienia wskazanego w tym przepisie.

W dalszej kolejności należy przeanalizować czy można zastosować zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenia dla pracowników firm prywatnych są bezpośrednio związane z branżą lub zawodem uczestników szkoleń, a także mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, co potwierdzają w oświadczeniu firmy kierujące pracownika na szkolenie. Szkolenia produktowe polegają na udzieleniu instruktażu z obsługi systemów automatyki, przedstawienia możliwości i rozwiązań technicznych z zastosowaniem tych systemów. Ponadto uczestnicy szkoleń biorą udział w ćwiczeniach praktycznych z obsługi i użytkowania systemów, a także mają możliwość zadania indywidualnych pytań dotyczących zastosowania systemów w ich konkretnych rozwiązaniach technicznych.

Odnosząc się do powyższego przedmiotowe usługi należy uznać za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie wykonuje usług szkolenia prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Oznacza to, że nie zostanie spełniona przesłanka wynikająca z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku gdyż przedmiotowe szkolenia nie będą prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Ponadto Wnioskodawca wskazał we wniosku, że nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, zatem nie zostanie spełniona również przesłanka dla zwolnienia tych usług od podatku VAT wynikająca z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją.

Z wniosku wynika, że środki na realizacje szkoleń zazwyczaj przyznawane są firmom w ramach projektu, który realizuje firma prywatna (Klient), bezpośrednio uzyskujący dotacje unijne. Realizującym projekt jest Klient, Spółka jest jedynie wykonawcą usług, które są elementem projektu. Zleceniodawcą dla Spółki jest realizator projektu (Klient). Spółka otrzymuje płatność od realizatora projektu (Klienta).

Faktury wystawione przez Spółkę stanowią dla Klienta dowód poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego przez niego projektu.

Klient składa Spółce oświadczenie o włączeniu jej szkolenia w plan realizowanego przez siebie projektu, który jest finansowany ze środków unijnych.

Dla zastosowania ww. zwolnienia od podatku VAT istotne jest aby usługi związane z kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym były finansowane w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Natomiast wg art. 9 ww. ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe;
 5. agencje wykonawcze;
 6. instytucje gospodarki budżetowej;
 7. państwowe fundusze celowe;
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 10. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 11. uczelnie publiczne;
 12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
 14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Jak wynika z powyższego przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej spełnia definicję „finansowania ze środków publicznych”, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT oraz w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przypadku, gdy przedmiotowe szkolenia dla pracowników firm prywatnych będą finansowane w całości ze środków publicznych, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, spełniona bowiem w tym przypadku będzie przesłanka wynikająca z tego przepisu umożliwiająca to zwolnienie.

W przypadku natomiast szkoleń dla pracowników firm prywatnych finansowanych nie w całości lecz w co najmniej 70% ze środków publicznych Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż można zastosować stawkę zwolnioną dla usługi szkoleniowej, świadczonej dla firmy prywatnej, jeśli firma prywatna uzyskała na ten cel dotację unijną, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto należy dodać, iż w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.