IBPP1/443-1149/13/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z opodatkowania świadczonych usług szkoleniowych na rzecz członków Powiatowych i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 listopada 2013 r. (data wpływu 28 listopada 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług szkoleniowych na rzecz członków Powiatowych i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług szkoleniowych na rzecz członków Powiatowych i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada wpis do Ewidencji Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego pod nr ewidencyjnym ... i zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem od 5 października 2012 r. działa jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego. Podstawą wpisu jest art. 5 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 1, 3 i 3 a ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty. Wnioskodawca jako podmiot objęty system oświaty zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, posiada w bazie regon numer ... potwierdzający wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń w formie kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (§ 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - Dz. U. poz. 186) w zakresie wszelkich kursów mających na celu doskonalenie umiejętności zawodowych, zwłaszcza interpersonalnych, komunikacyjnych, organizacyjno-biurowych, menedżerskich, zarządzania, finansowych, komputerowych, językowych, psychologicznych, prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy oraz funkcjonowania instytucji rynku pracy oraz innych podmiotów z tym związanych (zgodnie z przyjętym statutem dla PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ...). Ofertę swą kieruje w szczególności do pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy), a także członków Powiatowych i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia.

Tematyka szkoleń dla członków Powiatowych/Wojewódzkich Rad Zatrudnienia dotyczy zagadnień związanych z rynkiem pracy.

Wnioskodawca stosuje zwolnienie z VAT na powyższe usługi szkolenia w oparciu o art. 43 ust. 26a ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Przedmiotem wniosku jest kwestia czy w oparciu o obowiązujące przepisy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z VAT świadczonych usług szkoleniowych na rzecz członków Powiatowych i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia na podstawie wskazanej w art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zasadnym jest zwolnienie podmiotowe z podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług, przeprowadzanych dla członków Powiatowej lub Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia przy Powiatowym lub Wojewódzkim Urzędzie Pracy, gdyż zgodnie z tą normą zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 256 z 2004 r. poz. 2572 t.j. z póź. zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wnioskodawca posiada wpis do Ewidencji Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego pod nr ewidencyjnym ... i zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem od 5 października 2012 r. działa jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego. Podstawą wpisu jest art. 5 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 1, 3 i 3 a ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty.

Wnioskodawca w dniu 18 kwietnia 2013 r. został zarejestrowany w bazie regon pod numerem ... jako jednostka podlegająca wpisowi do rejestru szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy, uzasadnionym jest stosowanie zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług przy organizacji szkoleń realizowanych dla członków Powiatowych i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia przy Powiatowych i Wojewódzkich Urzędach Pracy, gdyż Wnioskodawca jest objęty systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania o czym świadczy zapis w rejestrze prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, podstawowa stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z ww. wymienionym przepisem art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług kształcenia, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada wpis do Ewidencji Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem od 5 października 2012 r. działa jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego. Podstawą wpisu jest art. 5 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 1, 3 i 3 a ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty. Wnioskodawca jako podmiot objęty system oświaty zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, posiada w bazie regon numer ... potwierdzający wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń w formie kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (§ 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - Dz. U. poz. 186) w zakresie wszelkich kursów mających na celu doskonalenie umiejętności zawodowych, zwłaszcza interpersonalnych, komunikacyjnych, organizacyjno-biurowych, menedżerskich, zarządzania, finansowych, komputerowych, językowych, psychologicznych, prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy oraz funkcjonowania instytucji rynku pracy oraz innych podmiotów z tym związanych (zgodnie z przyjętym statutem dla Wnioskodawcy jako placówki kształcenia ustawicznego). Ofertę swą kieruje w szczególności do pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy), a także członków Powiatowych i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia.

Tematyka szkoleń dla członków Powiatowych/Wojewódzkich Rad Zatrudnienia dotyczy zagadnień związanych z rynkiem pracy.

Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Na podstawie art. 1 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, system oświaty zapewnia w szczególności możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.

W myśl art. 3 pkt 16 ww. ustawy o systemie oświaty, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

W świetle art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

W świetle art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

W myśl. art. 82 ust. 3 ww. ustawy, organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Stosownie do art.. 83 ust. 3a ww. ustawy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
 5. adres szkoły lub placówki;
 6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci.
 7. (uchylony)

Zgodnie z art. 68a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

W myśl art. 68 a ust. 5 ww. ustawy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 1. rodzaje publicznych placówek i ośrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz ich zadania,
 2. warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych form,
 3. warunki organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez podmioty wymienione w ust. 2,
 4. sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych,
 5. wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych,

uwzględniając możliwość zaliczania potwierdzonych efektów kształcenia przy podejmowaniu dalszego kształcenia w formach pozaszkolnych oraz konieczność dostosowania kształcenia ustawicznego do potrzeb i warunków rynku pracy, zapewnienia dostępności do form kształcenia ustawicznego umożliwiających przekwalifikowanie się oraz uzyskanie nowych kwalifikacji, a także włączenia pracodawców w proces kształcenia ustawicznego.

W związku z powyższym zostało wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 186 ze zm.), które w myśl § 1 pkt 1 określa warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych form.

Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:

 1. kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 2. kurs umiejętności zawodowych;
 3. kurs kompetencji ogólnych;
 4. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 5. kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca jako placówka objęta systemem oświaty (został wpisany do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego), świadczy/będzie świadczył usługi w zakresie kształcenia, to opisane we wniosku usługi wypełniają podmiotowo-przedmiotową dyspozycję art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, a tym samym podlegają/będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT jako usługi kształcenia świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że uzasadnionym jest stosowanie zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług przy organizacji szkoleń realizowanych dla członków Powiatowych i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia przy Powiatowych i Wojewódzkich Urzędach Pracy, gdyż Wnioskodawca jest objęty systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania o czym świadczy zapis w rejestrze prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.