Usługi szkoleniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi szkoleniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że jako Wykonawca usług szkoleniowych w ramach projektu S. „ będzie zwolniony ” od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, jako Wykonawca usług szkoleniowych w ramach projektu S. „ będzie zwolniony ” od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

2018
15
sie

Istota:

Opodatkowanie i rozliczenie usług szkoleniowych

Fragment:

Wnioskodawca świadczy ww. usługi szkoleniowe we własnym zakresie poprzez zatrudnionych pracowników - szkoleniowców na podstawie umowy o pracę, jak również zatrudnia szkoleniowców na podstawie umów cywilno-prawnych. Świadczone usługi przez Wnioskodawcę w przedmiotowym zakresie nie są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Usługi szkoleniowe prowadzone przez wnioskodawcę nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Usługi szkoleniowe w przedmiotowym zakresie nie są świadczone w ramach uzyskanej przez wnioskodawcę akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczone usługi szkoleniowe przez Wnioskodawcę nie są finansowane ze środków publicznych. Uczestnicy finansują w 100% szkolenia ze środków własnych - niepublicznych. Świadczone usługi szkoleniowe przez Wnioskodawcę nie są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Uczestnicy finansują w 100% szkolenia ze środków własnych. W świetle powyższego stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe nie spełniają definicji usług kształcenia (przekwalifikowania) zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
6
lip

Istota:

Ograniczenia w zaliczeniu do kup – art. 15e updop – usługi szkoleniowe

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika, by w ramach świadczenia usług szkoleniowych podmioty powiązane udzielały Wnioskodawcy porad. Usługi szkoleniowe świadczone na rzecz Spółki nie są również podobne do pozostałych usług wymienionych w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 1. Stąd należy stwierdzić, że pojęcia „ usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ” użyte w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop nie obejmują opisanych we wniosku usług szkoleniowych. Usługi szkoleniowe nabywane od podmiotów powiązanych nie są podobne do usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi szkoleniowe nie posiadają bowiem cech wspólnych z ww. świadczeniami. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że usługi szkoleniowe nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie stanowią usług wymienionych w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 1 updop. Bez znaczenia zatem pozostaje w tym przypadku okoliczność świadczenia ich przez podmioty powiązane względem Spółki w rozumieniu art. 11 updop, gdyż niespełnienie przesłanki przedmiotowej wynikającej z art. 15e ust. 1 updop powoduje brak zastosowania rzeczonego przepisu w danej sprawie.

2018
20
kwi

Istota:

Miejsce opodatkowania usług szkoleniowych

Fragment:

Z uwagi na fakt, że miejscem świadczenia usługi szkoleniowej dla celów VAT, zgodnie z przywołanymi powyżej regulacjami ustawy o VAT, nie jest terytorium Polski, lecz państwo siedziby Kontrahenta, nie będzie ona podlegać opodatkowaniu VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji, usługi te powinny podlegać opodatkowaniu VAT w państwie siedziby Kontrahenta na zasadach odwrotnego obciążenia. Należy bowiem podkreślić, że w przypadku usług szkoleniowych świadczonych na rzecz podatnika żadnego znaczenia dla celów ustalenia miejsca świadczenia nie ma miejsce faktycznego wykonania usługi szkoleniowej. Zgodnie z regulacjami ustawy o VAT, w szczególności art. 28b ustawy o VAT, istotna dla określenia miejsca świadczenia przedmiotowych usług jest wyłącznie siedziba działalności gospodarczej usługobiorcy. Odnośnie zasad ustalania miejsca świadczenia przy świadczeniu usług szkoleniowych na rzecz zagranicznego podatnika, który nie posiada miejsca siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wnioskodawca pragnie wskazać na następujące interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, które potwierdzają jego stanowisko: interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego (...)

2018
20
kwi

Istota:

Miejsce opodatkowania usług szkoleniowych

Fragment:

Jednocześnie, Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości również mogą się zdarzyć sytuacje, w których będzie on świadczyć usługi szkoleniowe z zakresu IT na rzecz Kontrahenta bądź innych zagranicznych kontrahentów (tj. kontrahentów z siedzibą w państwie innym niż Polska). Oznacza to, że usługi szkoleniowe będą świadczone w szczególności w następujących okolicznościach: stroną umowy o świadczenie usług szkoleniowych będzie podmiot zagraniczny z siedzibą w państwie innym niż Polska, który nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT; usługi szkoleniowe będą faktycznie wykonywane przez Spółkę na terytorium Polski; uczestnikami szkoleń mogą być albo osoby zatrudnione przez inne spółki z grupy danego kontrahenta albo zupełnie inne osoby wyznaczone do udziału w szkoleniu przez zagranicznego kontrahenta Spółki; Spółka wstawi fakturę VAT za przeprowadzenie szkolenia na rzecz zagranicznego kontrahenta, z którym zostanie zawarta umowa o świadczenie usług szkoleniowych. Na tle tak przedstawionego opisu sprawy, Wnioskodawca ma wątpliwości czy w przyszłości usługi szkoleniowe świadczone na rzecz Kontrahenta lub innych zagranicznych kontrahentów nie będą podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce. W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi.

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług doradztwa zawodowego wraz z IPD świadczonych przed usługą szkoleniową

Fragment:

Tylko więc Zleceniodawcy szkolenia mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego z racji usług ściśle związanych z usługą szkoleniową. Wnioskodawczyni takiego przywileju nie ma. Przedmiotem niniejszej interpretacji nie są bowiem usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawczynię, gdyż tych Zleceniodawca Wnioskodawcy nie zlecił, lecz usługi doradztwa zawodowego wraz z IPD świadczonych przed usługą szkoleniową. Jak wynika z powołanego już w niniejszej interpretacji wyroku w sprawie Horizon College, po pierwsze, zarówno główna działalność edukacyjna, jak i dostawa towarów lub świadczenie usług ściśle związane z tą działalnością muszą być wykonywane przez jeden z podmiotów, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE (por. pkt 34 wyroku Horizon College). Po drugie, świadczenie usług lub dostawa towarów ściśle związanych z czynnościami głównymi mogą korzystać ze zwolnienia tylko wtedy, jeżeli są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu (por. pkt 38 wyroku Horizon College). Po trzecie, świadczenie usług i dostawa towarów są wyłączone z zakresu zwolnienia, jeżeli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą, objętej podatkiem VAT (por. pkt 42 wyroku Horizon College).

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy towarów i usług świadczonych przez C. na rzecz osób trzecich.

Fragment:

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „ Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym ”, co oznacza, że usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy 2006/112/WE Rady podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli. Należy także zauważyć, że z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że zwolnienia stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, które służą unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich i które należy postrzegać w ogólnym kontekście wspólnego systemu podatku VAT (wyrok C-473/08 w sprawie Eulitz, pkt 25). Ponadto, jak również wielokrotnie podkreślał TSUE w swym orzecznictwie, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy (obecnie art. 132 Dyrektywy 2006/112/WE Rady) powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika (przykładowo wyrok Trybunału z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed BV). Jednakże interpretacja tych pojęć powinna być zgodna z celami, do jakich dążą owe zwolnienia, oraz powinna spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT.

2018
13
kwi

Istota:

Podstawa opodatkowania, stawka podatku i prawo do odliczenia z tytułu wykonanej usługi szkoleniowej

Fragment:

W analizowanej sprawie otrzymywane przez Wnioskodawcę od PARP dotacje mają bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług szkoleniowych. Dzięki dotacjom, Wnioskodawca świadczy MMŚP swoje usługi po cenie stanowiącej 12,14% kosztów tych usług (tyle wynosi wkład własny przedsiębiorstw delegujących swoich pracowników na szkolenia). Kwota dotacji otrzymanej od PARP została określona na podstawie kosztów szkolenia założonej przez PARP liczby przedsiębiorstw, które powinny wziąć udział w projekcie. Jak wynika z opisu sprawy, dotacja mogła być przeznaczona wyłącznie na realizację projektu, w tym m. in. na wynajem sal szkoleniowych, sprzętu, trenerów, zakup materiałów szkoleniowych dla Uczestników, itd. Wśród wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją projektu nie było wydatków o charakterze inwestycyjnym, takich jak np. nabycie środków trwałych, które mogłyby być wykorzystane w innym projekcie. Spółka jest w stanie jednoznacznie przypisać każdy wydatek jako związany albo z usługami świadczonymi w ramach Ścieżki I. Ponadto, zgodnie z zasadami projektu Spółka jest zobowiązana do zwrotu całości lub części dotacji w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w realizacji projektu, np.: mniejszej niż zakładana liczbie MMŚP biorących udział w projekcie lub niespełnienia określonych wskaźników rezultatu, np. gdy mniejszy niż zakładany przez PARP procent Uczestników zda testy wiedzy przeprowadzane podczas ostatniej części Ścieżki I lub gdy MMŚP nie wpłaci swojej części odpłatności za usługi i tym samym Wnioskodawca nie uzyska środków na pokrycie tzw. wkładu własnego.

2018
6
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym miejscem świadczenia przez Spółkę usług szkoleniowych będzie miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy o VAT?
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym pozostawanie w gotowości do świadczenia usług szkoleniowych na rzecz Kontrahentów na zasadach określonych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym stanowi usługę w świetle przepisów Ustawy o VAT, dla której miejscem świadczenia przez Spółkę będzie miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy o VAT?

Fragment:

W takim wypadku Spółka będzie wystawiać na danego Kontrahenta fakturę dokumentującą obciążenie za usługę pozostawania w gotowości do wykonania usługi szkoleniowej. Zasady dotyczące rozliczenia świadczonych usług szkoleniowych Spółka zamierza uregulować w umowach, które planuje zawrzeć z Kontrahentami. Szkolenia prowadzone przez Spółkę nie będą korzystać ze zwolnienia z VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym miejscem świadczenia przez Spółkę usług szkoleniowych będzie miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy o VAT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym pozostawanie w gotowości do świadczenia usług szkoleniowych na rzecz Kontrahentów na zasadach określonych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym stanowi usługę w świetle przepisów Ustawy o VAT, dla której miejscem świadczenia przez Spółkę będzie miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy o VAT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy: miejscem świadczenia usług szkoleniowych, które będą wykonywane przez Spółkę w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy o VAT.

2018
17
mar

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania usług szkoleniowych nabytych od podmiotu z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

(...) usług szkoleniowych nabytych od podmiotu z Wielkiej Brytanii - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 kwietnia 2013 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z dnia 28 marca 2013 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych nabytych od podmiotu z Wielkiej Brytanii. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 lipca 2013 r. (data wpływu 8 lipca 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 21 czerwca 2013 r. znak: IBPP1/443-318/13/KJ oraz pismem z dnia 23 lipca 2013 r. (data wpływu 29 lipca 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 12 lipca 2013 r. znak: IBPP1/443-318/13/KJ . W dniu 6 sierpnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający z upoważnienia Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IBPP1/443-318/13/KJ , w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że nabywane usługi szkoleniowe będą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE. Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z 6 sierpnia 2013 r. znak: IBPP1/443-318/13/KJ wniósł pismem z 23 sierpnia 2013 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.