Usługi szkoleniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi szkoleniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
gru

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług.

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że świadczone przez niego usługi szkoleniowe nie pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nie mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych w rozumieniu art. 44 Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 77 str. 1, z późn. zm) – zgodnie z którym, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Usługi szkoleniowe nie są przez Wnioskodawcę prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Zainteresowany, w zakresie przedmiotowych usług szkoleniowych, nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawca posiada dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że finansowanie szkoleń następuje ze środków publicznych, np. umowy. (...)

2018
9
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych i usług ściśle z nimi związanych

Fragment:

Zatem, biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi okołoszkoleniowe, tj. usługi doradztwa zawodowego, pośrednictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy oraz catering są usługami ściśle związanymi z usługą podstawową świadczoną przez ten sam podmiot oraz że są niezbędne do wykonywania usługi podstawowej, tj. usługi szkoleniowej w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, która jest usługą przeważającą. W konsekwencji, wymienione we wniosku usługi okołoszkoleniowe korzystają ze zwolnienia od podatku, analogicznie jak usługa szkoleniowa. W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że skoro usługi szkolenia w zawodzie operatora koparki, są usługami szkoleniowymi zaliczanymi do usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego i podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy, to usługi okołoszkoleniowe, tj. usługi doradztwa zawodowego, pośrednictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy oraz catering, również korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, jako usługi ściśle związane z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i niezbędne do wykonania usługi podstawowej. Ze zwolnienia tego nie korzystają natomiast usługi wynajmu sali, jako że nie zostały one wymienione przez Wnioskodawcę wśród usług ściśle związanych z usługą podstawową, tj. z usługą szkoleniową, jak również w zatwierdzonym do realizacji Projekcie nie przewidziano usługi wynajmu sali jako niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi podstawowej (szkoleniowej).

2018
9
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów świadczonych przez Wnioskodawcę, na zlecenie dwóch podmiotów, usług szkoleniowych i usług ściśle z nimi związanych

Fragment:

Nadto – jak wskazał Wnioskodawca - usługi doradztwa zawodowego, pośrednictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy oraz catering są usługami ściśle związanymi z usługą podstawową, tj. z usługą szkoleniową. W zatwierdzonym do realizacji Projekcie przewidziano, że usługi doradztwa zawodowego, pośrednictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy oraz catering są niezbędne do prawidłowego wykonania usługi podstawowej (szkoleniowej). Zatem z uwagi na fakt, iż usługi okołoszkoleniowe w postaci dostawy cateringu Wnioskodawca świadczy jako podwykonawca na zlecenie Realizatora Projektu jako usługi ściśle związane z usługą podstawową, tj. z usługą szkoleniową, to korzystają one ze zwolnienia od podatku, analogicznie jak usługa szkoleniowa. Ze zwolnienia tego nie korzystają natomiast usługi wynajmu sali, jako że nie zostały one wymienione przez Wnioskodawcę wśród usług ściśle związanych z usługą podstawową, tj. z usługą szkoleniową, jak również w zatwierdzonym do realizacji Projekcie nie przewidziano usługi wynajmu sali jako niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi podstawowej (szkoleniowej). W opisie sprawy jednoznacznie wskazano, że „ Usługi doradztwa zawodowego, pośrednictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy oraz catering są usługami ściśle związanymi z usługą podstawową, tj. z usługą szkoleniową. ” oraz (...)

2018
16
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że jako Wykonawca usług szkoleniowych w ramach projektu S. „ będzie zwolniony ” od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, jako Wykonawca usług szkoleniowych w ramach projektu S. „ będzie zwolniony ” od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

2018
15
sie

Istota:

Opodatkowanie i rozliczenie usług szkoleniowych

Fragment:

Wnioskodawca świadczy ww. usługi szkoleniowe we własnym zakresie poprzez zatrudnionych pracowników - szkoleniowców na podstawie umowy o pracę, jak również zatrudnia szkoleniowców na podstawie umów cywilno-prawnych. Świadczone usługi przez Wnioskodawcę w przedmiotowym zakresie nie są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Usługi szkoleniowe prowadzone przez wnioskodawcę nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Usługi szkoleniowe w przedmiotowym zakresie nie są świadczone w ramach uzyskanej przez wnioskodawcę akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczone usługi szkoleniowe przez Wnioskodawcę nie są finansowane ze środków publicznych. Uczestnicy finansują w 100% szkolenia ze środków własnych - niepublicznych. Świadczone usługi szkoleniowe przez Wnioskodawcę nie są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Uczestnicy finansują w 100% szkolenia ze środków własnych. W świetle powyższego stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe nie spełniają definicji usług kształcenia (przekwalifikowania) zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
6
lip

Istota:

Ograniczenia w zaliczeniu do kup – art. 15e updop – usługi szkoleniowe

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika, by w ramach świadczenia usług szkoleniowych podmioty powiązane udzielały Wnioskodawcy porad. Usługi szkoleniowe świadczone na rzecz Spółki nie są również podobne do pozostałych usług wymienionych w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 1. Stąd należy stwierdzić, że pojęcia „ usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ” użyte w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop nie obejmują opisanych we wniosku usług szkoleniowych. Usługi szkoleniowe nabywane od podmiotów powiązanych nie są podobne do usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi szkoleniowe nie posiadają bowiem cech wspólnych z ww. świadczeniami. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że usługi szkoleniowe nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie stanowią usług wymienionych w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 1 updop. Bez znaczenia zatem pozostaje w tym przypadku okoliczność świadczenia ich przez podmioty powiązane względem Spółki w rozumieniu art. 11 updop, gdyż niespełnienie przesłanki przedmiotowej wynikającej z art. 15e ust. 1 updop powoduje brak zastosowania rzeczonego przepisu w danej sprawie.

2018
20
kwi

Istota:

Miejsce opodatkowania usług szkoleniowych

Fragment:

Z uwagi na fakt, że miejscem świadczenia usługi szkoleniowej dla celów VAT, zgodnie z przywołanymi powyżej regulacjami ustawy o VAT, nie jest terytorium Polski, lecz państwo siedziby Kontrahenta, nie będzie ona podlegać opodatkowaniu VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji, usługi te powinny podlegać opodatkowaniu VAT w państwie siedziby Kontrahenta na zasadach odwrotnego obciążenia. Należy bowiem podkreślić, że w przypadku usług szkoleniowych świadczonych na rzecz podatnika żadnego znaczenia dla celów ustalenia miejsca świadczenia nie ma miejsce faktycznego wykonania usługi szkoleniowej. Zgodnie z regulacjami ustawy o VAT, w szczególności art. 28b ustawy o VAT, istotna dla określenia miejsca świadczenia przedmiotowych usług jest wyłącznie siedziba działalności gospodarczej usługobiorcy. Odnośnie zasad ustalania miejsca świadczenia przy świadczeniu usług szkoleniowych na rzecz zagranicznego podatnika, który nie posiada miejsca siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wnioskodawca pragnie wskazać na następujące interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, które potwierdzają jego stanowisko: interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego (...)

2018
20
kwi

Istota:

Miejsce opodatkowania usług szkoleniowych

Fragment:

Jednocześnie, Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości również mogą się zdarzyć sytuacje, w których będzie on świadczyć usługi szkoleniowe z zakresu IT na rzecz Kontrahenta bądź innych zagranicznych kontrahentów (tj. kontrahentów z siedzibą w państwie innym niż Polska). Oznacza to, że usługi szkoleniowe będą świadczone w szczególności w następujących okolicznościach: stroną umowy o świadczenie usług szkoleniowych będzie podmiot zagraniczny z siedzibą w państwie innym niż Polska, który nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT; usługi szkoleniowe będą faktycznie wykonywane przez Spółkę na terytorium Polski; uczestnikami szkoleń mogą być albo osoby zatrudnione przez inne spółki z grupy danego kontrahenta albo zupełnie inne osoby wyznaczone do udziału w szkoleniu przez zagranicznego kontrahenta Spółki; Spółka wstawi fakturę VAT za przeprowadzenie szkolenia na rzecz zagranicznego kontrahenta, z którym zostanie zawarta umowa o świadczenie usług szkoleniowych. Na tle tak przedstawionego opisu sprawy, Wnioskodawca ma wątpliwości czy w przyszłości usługi szkoleniowe świadczone na rzecz Kontrahenta lub innych zagranicznych kontrahentów nie będą podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce. W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi.

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług doradztwa zawodowego wraz z IPD świadczonych przed usługą szkoleniową

Fragment:

Tylko więc Zleceniodawcy szkolenia mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego z racji usług ściśle związanych z usługą szkoleniową. Wnioskodawczyni takiego przywileju nie ma. Przedmiotem niniejszej interpretacji nie są bowiem usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawczynię, gdyż tych Zleceniodawca Wnioskodawcy nie zlecił, lecz usługi doradztwa zawodowego wraz z IPD świadczonych przed usługą szkoleniową. Jak wynika z powołanego już w niniejszej interpretacji wyroku w sprawie Horizon College, po pierwsze, zarówno główna działalność edukacyjna, jak i dostawa towarów lub świadczenie usług ściśle związane z tą działalnością muszą być wykonywane przez jeden z podmiotów, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE (por. pkt 34 wyroku Horizon College). Po drugie, świadczenie usług lub dostawa towarów ściśle związanych z czynnościami głównymi mogą korzystać ze zwolnienia tylko wtedy, jeżeli są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu (por. pkt 38 wyroku Horizon College). Po trzecie, świadczenie usług i dostawa towarów są wyłączone z zakresu zwolnienia, jeżeli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą, objętej podatkiem VAT (por. pkt 42 wyroku Horizon College).

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy towarów i usług świadczonych przez C. na rzecz osób trzecich.

Fragment:

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „ Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym ”, co oznacza, że usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy 2006/112/WE Rady podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli. Należy także zauważyć, że z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że zwolnienia stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, które służą unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich i które należy postrzegać w ogólnym kontekście wspólnego systemu podatku VAT (wyrok C-473/08 w sprawie Eulitz, pkt 25). Ponadto, jak również wielokrotnie podkreślał TSUE w swym orzecznictwie, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy (obecnie art. 132 Dyrektywy 2006/112/WE Rady) powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika (przykładowo wyrok Trybunału z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed BV). Jednakże interpretacja tych pojęć powinna być zgodna z celami, do jakich dążą owe zwolnienia, oraz powinna spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT.