Usługi szkoleniowe | Interpretacje podatkowe

Usługi szkoleniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi szkoleniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Świadczone przez Wnioskodawcę w ramach współpracy z uczelnią wyższą usługi szkoleniowe polegające na prowadzeniu zajęć ze studentami na kierunku informatyka będą opodatkowane podstawową 23% stawką podatku VAT.
Fragment:
W związku z powyższym świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe polegające na prowadzeniu ze studentami studiów zawodowych inżynierskich na kierunku informatyka oraz zajęć, które Wnioskodawca będzie prowadził na studiach magisterskich nie będą objęte zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, gdyż nie są świadczone przez podmiot, który świadczy usługi podstawowe zwolnione od podatku. W związku z powyższym prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach współpracy z uczelnią wyższą w K. (W.) usługi szkoleniowe polegające na prowadzeniu zajęć ze studentami na kierunku informatyka będą opodatkowane podstawową 23% stawką podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania (...)
2017
18
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych organizowanych przez Wnioskodawcę dla fizjoterapeutów
Fragment:
Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach - jest to ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. W wyniku szkoleń kursanci nabędą wysokiej klasy kwalifikacje do manualnych technik leczenia i diagnozowania funkcjonalnego. Zatem szkolenie adresowane będzie do wyspecjalizowanych grup zawodowych. Wnioskodawca przewiduje, że około 95% uczestników będą stanowić fizjoterapeuci, pozostałe 5% lekarze różnych specjalności i studenci kierunków medycznych. Uczestnicy szkolenia będą mieli podpisane umowy z Wnioskodawcą, a Wnioskodawca będzie zlecał poszczególne czynności szkoleniowe i ponosił koszty tych zleceń. Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, ale nie są finansowane w całości lub ewentualnie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Wnioskodawca organizuje szkolenia dla fizjoterapeutów, zgodnie ze wspomnianymi wcześniej przepisami, czyli dla osób tego potrzebujących (dokształcanie zawodowe fizjoterapeutów podnoszenie i uzupełnienie ich kwalifikacji zawodowych).
2016
17
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług (jako podwykonawca) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy.
Fragment:
(...) usług szkoleniowych. Wystawiałaby Pani wówczas faktury jako Kancelaria Radcy Prawnego, nie traktując tych usług jako pomocy prawnej, ale jako usługi edukacyjne, realizowane przez Panią, w ramach prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego, zgodnie z wpisem do CEIDG. Uważa Pani, że taka interpretacja jest zasadna, gdyż cytowany przepis skierowany jest do wszystkich podatników, w tym do Kancelarii Radcy Prawnego. Odmienna interpretacja mogłaby doprowadzić do tezy, że wszelkie zwolnienia ustawowe w przypadku radców prawnych są niemożliwe, co oznaczałoby nierówność wobec prawa i miało znamiona dyskryminacji tej grupy zawodowej. Zarówno szkoły z obszaru systemu oświaty, firmy szkoleniowe oraz szkoły wyższe, korzystają ze zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych/edukacyjnych. W sytuacji uznania, że musiałaby Pani, jako Kancelaria Radcy Prawnego za przeprowadzone wykłady i szkolenia wystawiać faktury ze stawką 23%, pociągałoby to konsekwencje w postaci konieczności zapłacenia przez nabywców podatku, który by doliczono do kwoty netto, lecz spotkałoby się to z absolutnym niezrozumieniem z uwagi na fakt, że podmioty te nie mogłyby odliczyć zapłaconego podatku od podatku, który same płacą, gdyż zazwyczaj same nie płacą podatku VAT, z uwagi na analogiczne zwolnienie z podatku VAT.
2016
15
gru

Istota:
Czy usługi prywatnej nauki pływania dzieci i młodzieży na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym i wyższym świadczone przez nauczycieli zatrudnionych w tym celu przez Spółkę będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towaru i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział stawki obniżone lub zwolnienie od podatku. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. Powyższy przepis jest odzwierciedleniem w polskich przepisach regulacji art. 132 ust. 1 lit. j Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Przywołany przepis umożliwia nauczycielom zwolnienie od podatku od towarów i usług świadczonych przez nich usług nauczania prywatnego na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku prowadzonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych
Fragment:
Ponieważ, jak już wskazano w niniejszej interpretacji, od 1 stycznia 2011 r. odstąpiono od identyfikacji zwolnionych od podatku VAT usług szkoleniowych przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów, zatem na kwestię opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 września 2013 r. usług szkoleniowych w zakresie BHP nie może mieć wpływu ani klasyfikacja PKWIU, ani wskazana przez Wnioskodawcę klasyfikacja PKD, tylko charakter i sposób świadczenia tych usług. W związku z powyższym, świadczone również w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 września 2013 r. usługi szkolenia w zakresie BHP (w tym także w formie samokształcenia kierowanego) spełniające definicję usług kształcenia zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT. Odnośnie natomiast korekty faktur VAT wystawionych przez Wnioskodawcę w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 września 2013 r. dokumentujących świadczone w tym okresie usługi 23% stawką podatku VAT, stwierdzić należy, że zgodnie z art. 106j ust.1 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu (...)
2016
1
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych dla próbobiorców i kwalifikatorów materiału siewnego.
Fragment:
(...) usług szkoleniowych dla próbobiorców i kwalifikatorów materiału siewnego – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 29 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych dla próbobiorców i kwalifikatorów materiału siewnego. Wniosek został uzupełniony 16 maja 2016 r. o brakujące elementy opisu sprawy oraz o pełnomocnictwo. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Firma świadczy usługi szkoleniowe podstawowe lub doskonalące dla próbobiorców materiału siewnego oraz zamierza świadczyć w najbliższym czasie usługi szkoleniowe podstawowe i doskonalące dla kwalifikatorów materiału siewnego. W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczonych przez Wnioskodawcę usług nie można zakwalifikować do usług w zakresie kształcenia lub wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę nie będą prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
2016
24
lip

Istota:
Zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla świadczonych usług szkoleniowych na rzecz podmiotów prywatnych
Fragment:
Biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że na rzecz podmiotów prywatnych Wnioskodawca nie świadczy usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, gdyż jak wynika z wniosku przedmiotowe usługi szkoleniowe nie są nauczaniem pozostającym w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem tej grupy uczestników oraz nie mają na celu uzyskania lub uaktualnienia wiedzy do ich celów zawodowych. Taka kwalifikacja prawnopodatkowa sprawia, że w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT. Tym samym bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia w tym przypadku pozostaje fakt, czy spełnione są pozostałe przesłanki warunkujące to zwolnienie, wymienione w tych przepisach, w tym kwestia finansowania realizowanego projektu ze środków publicznych. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest instytutem badawczym, przy czym świadczone przez Wnioskodawcę przedmiotowe usługi szkoleniowe nie są usługami w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Zatem w celu ustalenia czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT koniecznym jest przeanalizowanie przesłanek wynikających z § 3 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Jak już wskazano w niniejszej interpretacji zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
2016
22
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy
Fragment:
(...) usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 marca 2016 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca obecnie prowadzi szkolenia z zakresu: „ Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka ”. Szkolenia te prowadzone są dla pracowników: placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, itp.), jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych im podległych, m.in. Urzędy Gmin, Urzędy Miast, Centra Zarządzania Kryzysowego. Podstawą do przeprowadzenia tego typu szkoleń dla pracowników zatrudnionych we wskazanych podmiotach są przepisy: ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, art. 2091 paragraf 1-4, (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, rozdział 4, paragraf 40 (Dz.
2016
5
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
Fragment:
(...) usług szkoleniowych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 marca 2016 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W przyszłości Wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które stanowią przedmiot doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych oraz innych osób wykonujących zawód ratownika medycznego. Szkolenia te będą prowadzone dla pracowników zatrudnionych w podmiotach wskazanych w ustawie z dn. 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym w artykule 11, pkt 3 (Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późniejszymi zmianami). Podstawą do przeprowadzenia tego typu szkoleń dla pracowników zatrudnionych we wskazanych podmiotach są przepisy: ustawy z dn. 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy art. 2091, paragraf 1-4 (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami), ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.
2016
3
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń i warsztatów dla pracowników uczelni wyższej
Fragment:
Usługi szkoleniowe adresowane do pracowników uczelni wyższej, o których mowa we wniosku nie są świadczone jako jednostka objęta systemem oświaty. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Usługi szkoleniowe świadczone i adresowane do pracowników uczelni wyższej stanowią inne usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Świadczone przez Wnioskodawcę szkolenia/warsztaty adresowane do pracowników uczelni wyższej nie stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wynagrodzenie za usługi szkoleniowe świadczone dla pracowników uczelni wyższej pochodzą zarówno ze środków własnych uczelni jak również i dotacji unijnej w ramach projektów. Pracownicy Uczelni wyższych dzielą się na kilka grup: administracyjnych, naukowych oraz dydaktycznych. Pracownicy administracyjni - do tej grupy należą osoby odpowiedzialne za administrację na poszczególnych Wydziałach oraz całej Uczelni. Duża liczba osób w poszczególnych działach wymaga dobrego sytemu komunikacji oraz pracy zespołowej - szkolenia skierowane do tych pracowników mają za zadanie podnosić ich umiejętności komunikacyjne, pracy w zespole, zarządzania czasem oraz projektami - przykładowe działy to: dział promocji, dział spraw studenckich, dział współpracy zagranicznej.
2016
28
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.