Usługi szkoleniowe | Interpretacje podatkowe

Usługi szkoleniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi szkoleniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla wykonywanych usług szkoleniowych.
Fragment:
Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 23% za wykonaną usługę szkoleniową w ramach projektu „ X ”? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 23% za wykonana usługę szkoleniową. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), zwalnia się od podatku: usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym ‒ oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane; usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli; usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29; usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych ‒ oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie: zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług szkoleń ujętych we wpisie do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, braku zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług szkoleń nie ujętych we wpisie do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego.
Fragment:
Wnioskodawca powziął również wątpliwość czy zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych jest uzależnione od podmiotów, na rzecz których Wnioskodawca realizuje szkolenia (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne). Uprawnienie do zwolnienia realizowanych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT ma, jak wskazano powyżej charakter podmiotowo-przedmiotowy, co oznacza, że uzależnione jest od statusu podmiotu je świadczącego (tj. musi nim być jednostka objęta systemem oświaty realizująca usługi szkoleniowe objęte stosowanym wpisem) oraz od przedmiotu realizowanej usługi (tj. muszą to być usługi w zakresie kształcenia lub wychowania). Zatem na możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych bez wpływu pozostaje podmiot, na rzecz którego ta usługa jest realizowana. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego uprawnienie do zwolnienia, na podstawie art. 43 ustawy o VAT jest związane z rodzajem wykonywanej usługi i w związku z tym nie ma znaczenia na rzecz jakiego podmiotu ww. usługi są świadczone, jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych
Fragment:
Wszystkie świadczone usługi szkoleniowe dotyczą ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych osób związanych z oświatą. W opinii Wnioskodawcy, wszystkie świadczone usługi szkoleniowe są usługami w zakresie kształcenia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. Usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia opisane powyżej, które są świadczone przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli P mogą być finansowane ze środków publicznych (np. Gmin, z budżetów ośrodków edukacyjnych), środków prywatnych uczestników (np. nauczycieli) lub instytucji (np. szkół prywatnych), środków podmiotów zewnętrznych (np. fundacji, stowarzyszeń, prywatnych sponsorów). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy opisane w stanie faktycznym usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia i wychowania, świadczone przez Wnioskodawcę w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli P, podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) w brzmieniu obowiązującym do 1 września 2017 r.? Czy opisane w stanie faktycznym usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia i wychowania, świadczone przez Wnioskodawcę w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli (...)
2017
10
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń na temat przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.
Fragment:
W świetle ust. 1 pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty − wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych – oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Powyższe uregulowania stanowią odzwierciedlenie prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 z poźn. zm.), zwanej dalej dyrektywą, zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Cytowany przepis umiejscowiony został w tytule IX, rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „ Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym ”, co oznacza, że usługi kształcenia na gruncie Dyrektywy podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli.
2017
28
lip

Istota:
W jaki sposób określić należy miejsce wykonania przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowej opisanej we wniosku dla potrzeb opodatkowania jej podatkiem od towarów i usług?
Czy w przypadku, gdy miejscem świadczenia przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowej opisanej we wniosku jest Polska, świadczenie usługi przez Wnioskodawcę będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
Fragment:
Ponadto usługi szkoleniowe, których dotyczy wniosek nie są objęte akredytacją w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Usługi szkoleniowe, których dotyczy wniosek nie są finansowane ze środków publicznych. Wnioskodawca finansuje swoją działalność, w tym organizowane szkolenia głównie ze składek radców prawnych i aplikantów radcowskich, opłat za aplikację radcowską oraz przychodów z prowadzonej działalności (np. wynajem). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: W jaki sposób określić należy miejsce wykonania przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowej opisanej we wniosku dla potrzeb opodatkowania jej podatkiem od towarów i usług? Czy w przypadku, gdy miejscem świadczenia przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowej opisanej we wniosku jest Polska, świadczenie usługi przez Wnioskodawcę będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 Ustawy VAT, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 Ustawy VAT.
2017
22
cze

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania usług szkoleniowych nabytych od podmiotu z Wielkiej Brytanii.
Fragment:
(...) usług szkoleniowych nabytych od podmiotu z Wielkiej Brytanii - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 kwietnia 2013 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z dnia 28 marca 2013 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych nabytych od podmiotu z Wielkiej Brytanii. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 lipca 2013 r. (data wpływu 8 lipca 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 21 czerwca 2013 r. znak: IBPP1/443-318/13/KJ oraz pismem z dnia 23 lipca 2013 r. (data wpływu 29 lipca 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 12 lipca 2013 r. znak: IBPP1/443-318/13/KJ . W dniu 6 sierpnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający z upoważnienia Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IBPP1/443-318/13/KJ , w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że nabywane usługi szkoleniowe będą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE. Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z 6 sierpnia 2013 r. znak: IBPP1/443-318/13/KJ wniósł pismem z 23 sierpnia 2013 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
2017
10
maj

Istota:
Świadczone przez Wnioskodawcę w ramach współpracy z uczelnią wyższą usługi szkoleniowe polegające na prowadzeniu zajęć ze studentami na kierunku informatyka będą opodatkowane podstawową 23% stawką podatku VAT.
Fragment:
W związku z powyższym świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe polegające na prowadzeniu ze studentami studiów zawodowych inżynierskich na kierunku informatyka oraz zajęć, które Wnioskodawca będzie prowadził na studiach magisterskich nie będą objęte zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, gdyż nie są świadczone przez podmiot, który świadczy usługi podstawowe zwolnione od podatku. W związku z powyższym prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach współpracy z uczelnią wyższą w K. (W.) usługi szkoleniowe polegające na prowadzeniu zajęć ze studentami na kierunku informatyka będą opodatkowane podstawową 23% stawką podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania (...)
2017
18
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych organizowanych przez Wnioskodawcę dla fizjoterapeutów
Fragment:
Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach - jest to ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. W wyniku szkoleń kursanci nabędą wysokiej klasy kwalifikacje do manualnych technik leczenia i diagnozowania funkcjonalnego. Zatem szkolenie adresowane będzie do wyspecjalizowanych grup zawodowych. Wnioskodawca przewiduje, że około 95% uczestników będą stanowić fizjoterapeuci, pozostałe 5% lekarze różnych specjalności i studenci kierunków medycznych. Uczestnicy szkolenia będą mieli podpisane umowy z Wnioskodawcą, a Wnioskodawca będzie zlecał poszczególne czynności szkoleniowe i ponosił koszty tych zleceń. Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, ale nie są finansowane w całości lub ewentualnie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Wnioskodawca organizuje szkolenia dla fizjoterapeutów, zgodnie ze wspomnianymi wcześniej przepisami, czyli dla osób tego potrzebujących (dokształcanie zawodowe fizjoterapeutów podnoszenie i uzupełnienie ich kwalifikacji zawodowych).
2016
17
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług (jako podwykonawca) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy.
Fragment:
(...) usług szkoleniowych. Wystawiałaby Pani wówczas faktury jako Kancelaria Radcy Prawnego, nie traktując tych usług jako pomocy prawnej, ale jako usługi edukacyjne, realizowane przez Panią, w ramach prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego, zgodnie z wpisem do CEIDG. Uważa Pani, że taka interpretacja jest zasadna, gdyż cytowany przepis skierowany jest do wszystkich podatników, w tym do Kancelarii Radcy Prawnego. Odmienna interpretacja mogłaby doprowadzić do tezy, że wszelkie zwolnienia ustawowe w przypadku radców prawnych są niemożliwe, co oznaczałoby nierówność wobec prawa i miało znamiona dyskryminacji tej grupy zawodowej. Zarówno szkoły z obszaru systemu oświaty, firmy szkoleniowe oraz szkoły wyższe, korzystają ze zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych/edukacyjnych. W sytuacji uznania, że musiałaby Pani, jako Kancelaria Radcy Prawnego za przeprowadzone wykłady i szkolenia wystawiać faktury ze stawką 23%, pociągałoby to konsekwencje w postaci konieczności zapłacenia przez nabywców podatku, który by doliczono do kwoty netto, lecz spotkałoby się to z absolutnym niezrozumieniem z uwagi na fakt, że podmioty te nie mogłyby odliczyć zapłaconego podatku od podatku, który same płacą, gdyż zazwyczaj same nie płacą podatku VAT, z uwagi na analogiczne zwolnienie z podatku VAT.
2016
15
gru

Istota:
Czy usługi prywatnej nauki pływania dzieci i młodzieży na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym i wyższym świadczone przez nauczycieli zatrudnionych w tym celu przez Spółkę będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towaru i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział stawki obniżone lub zwolnienie od podatku. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. Powyższy przepis jest odzwierciedleniem w polskich przepisach regulacji art. 132 ust. 1 lit. j Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Przywołany przepis umożliwia nauczycielom zwolnienie od podatku od towarów i usług świadczonych przez nich usług nauczania prywatnego na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym.
2016
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.