Usługi szkoleniowe | Interpretacje podatkowe

Usługi szkoleniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi szkoleniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych dla próbobiorców i kwalifikatorów materiału siewnego.
Fragment:
(...) usług szkoleniowych dla próbobiorców i kwalifikatorów materiału siewnego – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 29 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych dla próbobiorców i kwalifikatorów materiału siewnego. Wniosek został uzupełniony 16 maja 2016 r. o brakujące elementy opisu sprawy oraz o pełnomocnictwo. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Firma świadczy usługi szkoleniowe podstawowe lub doskonalące dla próbobiorców materiału siewnego oraz zamierza świadczyć w najbliższym czasie usługi szkoleniowe podstawowe i doskonalące dla kwalifikatorów materiału siewnego. W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczonych przez Wnioskodawcę usług nie można zakwalifikować do usług w zakresie kształcenia lub wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę nie będą prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
2016
24
lip

Istota:
Zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla świadczonych usług szkoleniowych na rzecz podmiotów prywatnych
Fragment:
Biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że na rzecz podmiotów prywatnych Wnioskodawca nie świadczy usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, gdyż jak wynika z wniosku przedmiotowe usługi szkoleniowe nie są nauczaniem pozostającym w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem tej grupy uczestników oraz nie mają na celu uzyskania lub uaktualnienia wiedzy do ich celów zawodowych. Taka kwalifikacja prawnopodatkowa sprawia, że w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT. Tym samym bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia w tym przypadku pozostaje fakt, czy spełnione są pozostałe przesłanki warunkujące to zwolnienie, wymienione w tych przepisach, w tym kwestia finansowania realizowanego projektu ze środków publicznych. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest instytutem badawczym, przy czym świadczone przez Wnioskodawcę przedmiotowe usługi szkoleniowe nie są usługami w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Zatem w celu ustalenia czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT koniecznym jest przeanalizowanie przesłanek wynikających z § 3 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Jak już wskazano w niniejszej interpretacji zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
2016
22
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy
Fragment:
(...) usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 marca 2016 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca obecnie prowadzi szkolenia z zakresu: „ Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka ”. Szkolenia te prowadzone są dla pracowników: placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, itp.), jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych im podległych, m.in. Urzędy Gmin, Urzędy Miast, Centra Zarządzania Kryzysowego. Podstawą do przeprowadzenia tego typu szkoleń dla pracowników zatrudnionych we wskazanych podmiotach są przepisy: ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, art. 2091 paragraf 1-4, (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, rozdział 4, paragraf 40 (Dz.
2016
5
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
Fragment:
(...) usług szkoleniowych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 marca 2016 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W przyszłości Wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które stanowią przedmiot doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych oraz innych osób wykonujących zawód ratownika medycznego. Szkolenia te będą prowadzone dla pracowników zatrudnionych w podmiotach wskazanych w ustawie z dn. 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym w artykule 11, pkt 3 (Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późniejszymi zmianami). Podstawą do przeprowadzenia tego typu szkoleń dla pracowników zatrudnionych we wskazanych podmiotach są przepisy: ustawy z dn. 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy art. 2091, paragraf 1-4 (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami), ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.
2016
3
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń i warsztatów dla pracowników uczelni wyższej
Fragment:
Usługi szkoleniowe adresowane do pracowników uczelni wyższej, o których mowa we wniosku nie są świadczone jako jednostka objęta systemem oświaty. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Usługi szkoleniowe świadczone i adresowane do pracowników uczelni wyższej stanowią inne usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Świadczone przez Wnioskodawcę szkolenia/warsztaty adresowane do pracowników uczelni wyższej nie stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wynagrodzenie za usługi szkoleniowe świadczone dla pracowników uczelni wyższej pochodzą zarówno ze środków własnych uczelni jak również i dotacji unijnej w ramach projektów. Pracownicy Uczelni wyższych dzielą się na kilka grup: administracyjnych, naukowych oraz dydaktycznych. Pracownicy administracyjni - do tej grupy należą osoby odpowiedzialne za administrację na poszczególnych Wydziałach oraz całej Uczelni. Duża liczba osób w poszczególnych działach wymaga dobrego sytemu komunikacji oraz pracy zespołowej - szkolenia skierowane do tych pracowników mają za zadanie podnosić ich umiejętności komunikacyjne, pracy w zespole, zarządzania czasem oraz projektami - przykładowe działy to: dział promocji, dział spraw studenckich, dział współpracy zagranicznej.
2016
28
cze

Istota:
Opodatkowanie i dokumentowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych
Fragment:
Przy czym przedmiotowe zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT dotyczy tylko i wyłącznie tych usług szkoleniowych w zakresie kształcenia, które wskazane zostały we wpisie Placówki E. Sp. z o.o. – K. K. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonym przez Starostę W. W tym bowiem tylko zakresie usług szkoleniowych Wnioskodawca poprzez swoją Placówkę będzie działał jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a w konsekwencji tylko w tym zakresie będzie podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że usługi szkoleniowe prowadzone w zakresie działalności placówki E. Sp. z o.o. – K. K. będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się z kolei do kwestii czy usługi szkoleniowe świadczone przez Placówkę E. Sp. z o.o. – K. K. powinny być dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez Wnioskodawcę, zawierającymi numer identyfikacji podatkowej i adres siedziby jakim posługuje się Wnioskodawca stwierdzić należy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2016
12
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT do świadczonych usług szkoleniowych, których przedmiotem jest przedstawienie metod statystycznych oceny wyników doświadczeń polowych wykorzystywanych w hodowli roślin.
Fragment:
Wnioskodawca podkreślił bowiem, że nie uzyskał akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz świadczone usługi szkoleniowe nie będą dofinansowane ze środków publicznych w co najmniej 70% ich wartości. Wnioskodawca nie będzie realizował ww. usług w oparciu o przepisy szczególne, a więc w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że opisane we wniosku usługi szkoleniowe – przedstawiające metody statystyczne oceny wyników doświadczeń polowych wykorzystywanych w hodowli roślin – nie będą również korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, ponieważ nie są spełnione wszystkie warunki wynikające z tego przepisu. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczone przez Zainteresowanego usługi szkoleniowe nie będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 i pkt 29 ustawy. Tym samym usługi te będą podlegać opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 23%. Na ocenę prawidłowości analizowanej kwestii nie mogą wpłynąć powoływane przez Wnioskodawcę orzeczenia sądów administracyjnych, bowiem zapadają one w odniesieniu do indywidualnych i właściwych tylko im stanów faktycznych.
2016
12
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług wynajmu sal szkoleniowych
Fragment:
Zatem na gruncie niniejszej sprawy, aby usługi wynajmu sal szkoleniowych przez Wnioskodawcę mogły być uznane za niezbędne dla nauczania świadczonego przez Zleceniodawcę (podmiot faktycznie realizujący usługi szkoleniowe) będącego najemcą musiałyby one mieć taki charakter - ze względu na przykład na unikalny charakter lokali - by nie można było zapewnić takiego samego poziomu nauczania, zwracając się po prostu do innego podmiotu wynajmującego sale szkoleniowe. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie usługi wynajmu sali szkoleniowych nie wypełniają przesłanek wskazanych w art. 43 ust. 17 ustawy o VAT. W ocenie tut. organu świadczenie przez Wnioskodawcę wskazanych we wnioski usług wynajmu sal szkoleniowych jakkolwiek koniecznych do wykonania usługi podstawowej skutkowałoby osiągnięciem dodatkowego dochodu przez Wnioskodawcę, przez konkurencyjne wykonanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. W tej sytuacji fakt finansowania lub nie przedmiotowych usług środkami publicznymi pozostaje bez znaczenia. Usługi wynajmu sal szkoleniowych będą zatem podlegały opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Jak stanowi art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.
2016
12
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania usług szkoleniowych dotyczących świadczenia tych usług na rzecz byłych żołnierzy oraz dotyczących świadczenia tych usług na rzecz innych podmiotów.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, usługi szkoleniowe wskazane w pkt A-C świadczone na rzecz byłych żołnierzy zawodowych w ramach pomocy „ rekonwersyjnej ” udzielonej w formie dofinansowania na przekwalifikowanie zawodowe uprawnionego na zasadach określonych w rozporządzeniu MON mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT bezpośrednio na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenie usług szkoleniowych wskazanych w pkt A-C na rzecz byłych żołnierzy zawodowych w ramach pomocy „ rekonwersyjnej ” udzielonej w formie dofinansowania na przekwalifikowanie zawodowe uprawnionego na zasadach określonych w rozporządzeniu MON korzysta ze zwolnienia z podatku VAT... Czy świadczenie usług szkoleniowych wskazanych w pkt A-C na rzecz innych podmiotów w ramach przekwalifikowania zawodowego jako akredytowany ośrodek szkoleniowy według brytyjskich standardów w ramach organizacji „ A ” oraz „ B ” korzysta również ze zwolnienia od podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Świadczenie usług szkoleniowych wskazanych w pkt A-C na rzecz byłych żołnierzy zawodowych w ramach pomocy „ rekonwersyjnej ” udzielonej w formie dofinansowania na przekwalifikowanie zawodowe na zasadach określonych w rozporządzeniu MON uprawnionego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.
2016
6
maj

Istota:
Import usług szkoleniowych oraz zwolnienie od podatku tych czynności i sposób ich dokumentowania.
Fragment:
Po zakończonym szkoleniu trenerzy wystawią Panu fakturę, gdyż usługi te świadczą w ramach własnej działalności gospodarczej albo podmiotu, z którego świadczą usługę szkoleniową. Zagraniczne podmioty, od których będą nabywane usługi, będą podatnikami nieposiadającymi siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Płatności za świadczone usługi będą rozliczane w formie gotówkowej albo przelewem. Oferowane przez Pana szkolenia nie będą finansowane ze środków publicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w związku z otrzymaniem faktur od wykonawców usług świadczonych na Pana rzecz w Polsce, ciążą obowiązki podatkowe w zakresie rozliczania importu usług... Jak powinna być rozpoznawana i udokumentowana w zakresie podatku VAT nabywana przez Pana usługa szkoleniowa świadczona przez podmioty z krajów trzecich... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nabyciem usług szkoleniowych wystąpi u niego import usług, jednak usługi szkoleniowe, które planuje nabyć od podmiotów zagranicznych objęte są zwolnieniem od opodatkowania podatkiem VAT z uwagi na treść art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. W zakresie dokumentacyjnym nabycie usług od ww. podmiotów powinno być udokumentowane dowodem wewnętrznym wykazującym nabywaną usługę szkolenia, jako usługę zwolnioną z opodatkowania.
2016
17
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.