Usługi szkoleniowe | Interpretacje podatkowe

Usługi szkoleniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi szkoleniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania usług szkoleniowych nabytych od podmiotu z Wielkiej Brytanii.
Fragment:
(...) usług szkoleniowych nabytych od podmiotu z Wielkiej Brytanii - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 kwietnia 2013 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z dnia 28 marca 2013 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych nabytych od podmiotu z Wielkiej Brytanii. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 lipca 2013 r. (data wpływu 8 lipca 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 21 czerwca 2013 r. znak: IBPP1/443-318/13/KJ oraz pismem z dnia 23 lipca 2013 r. (data wpływu 29 lipca 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 12 lipca 2013 r. znak: IBPP1/443-318/13/KJ . W dniu 6 sierpnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający z upoważnienia Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IBPP1/443-318/13/KJ , w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że nabywane usługi szkoleniowe będą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE. Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z 6 sierpnia 2013 r. znak: IBPP1/443-318/13/KJ wniósł pismem z 23 sierpnia 2013 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
2018
17
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi szkoleniowej wykonanej przez Wnioskodawcę.
Fragment:
W roku 2016 Firma B zawarła umowę z Wnioskodawcą polegającą na przeprowadzeniu i zrealizowaniu usługi szkoleniowej przez Wnioskodawcę na rzecz Firmy A na wyżej wskazanym urządzeniu ... (szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych). Szkolenie zostało przeprowadzone. Wnioskodawca wystawiła za szkolenie fakturę VAT stosując stawkę 23% gdyż uznał, że zakup urządzenia był nierozerwalnie związany z koniecznością przeszkolenia osób je obsługujących na różnym poziomie zaawansowania. Odbiorca faktury Firma B nie zgodziła się z taką wykładnią i wskazała, że zastosowanie ma tutaj zwolnienie od podatku. W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że: Przedmiotową usługę szkoleniową można zakwalifikować jako usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotowa usługa szkoleniowa wyświadczona przez Wnioskodawcę nie była prowadzona w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca w zakresie przedmiotowej usługi nie jest podmiotem który uzyskał akredytację w rozumieniu ustawy prawo oświatowe. Usługa szkoleniowa będąca przedmiotem wniosku zgodnie z oświadczeniem usługobiorcy była dofinansowana ze środków publicznych w co najmniej 70% ich wartości – wiedzę w tym zakresie Wnioskodawca opiera jedynie na oświadczeniu usługobiorcy.
2018
27
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją projektów.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2017 r. (data wpływu 22 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją projektów – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją projektów. We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne. Spółka prowadzi działalność szkoleniową i doradczą. Jest wpisana do prowadzonej przez Urząd Miasta w ... ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie art. 82 ust. 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jako placówka kształcenia ustawicznego. Na podstawie decyzji z dnia XXX otrzymała akredytację na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wymienionych w decyzji. Spółka została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, jako instytucja szkoleniowa, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2018
26
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy powyższy warunek należy uznać za spełniony, wymienione przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe planowane do świadczenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników związane są z rozwijaniem kompetencji niezbędnych z perspektywy pracodawców w miejscu pracy. Jak wskazano powyżej, świadczone usługi szkoleniowe realizowane będą przede wszystkim w formie usług szkoleniowych dedykowanych (tj. świadczonych w ramach Bazy Usług Rozwojowych wyłącznie dla konkretnego przedsiębiorstwa). W takim przypadku, tematyka oraz treści omawiane w trakcie szkoleń dostosowywane będą do każdego przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki przeprowadzonej wcześniej analizy potrzeb oraz zawierać będą adekwatne w tym zakresie treści, zadania czy studium przypadku. Usługi realizowane będą także w formie usług szkoleniowych otwartych (tj. świadczonych dla pracowników różnych instytucji i przedsiębiorstw). W obu przypadkach świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe pozostawać będą w bezpośrednim związku z branżą i/lub zawodem uczestników szkolenia oraz prowadzić będą do uzyskania lub uaktualnienia ich dotychczasowej wiedzy i umiejętności do celów zawodowych. Odpowiada to celom (...)
2017
22
gru

Istota:
Prawo do zwolnienia od podatku szkoleń i kursów pozwalających na nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji lub podnoszących kwalifikacje i kompetencje uczestników.
Fragment:
Oddział w G. uważa, iż w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej będzie objęte zwolnieniem z podatku VAT z uwagi na fakt, iż spełnia następujące warunki: będzie świadczyć usługi szkoleniowe jako podmiot posiadający status jednostki objętej systemem oświaty oraz świadczone usługi szkoleniowe mieścić się będą w zakresie usług kształcenia i wychowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
2017
20
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych dla maszynistów
Fragment:
(...) usług szkoleniowych dla maszynistów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych dla maszynistów. Wniosek został uzupełniony pismem z 23 października 2017 r. (data wpływu 25 października 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 17 października 2017 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.448.2017.1.MGO. W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 23 października 2017 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług szkoleniowych przy użyciu symulatora pojazdu kolejowego. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT na podstawie rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o VAT od dnia 16-09-2009 r. W ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą ..., oferuje zróżnicowany zakres usług z dziedziny kształcenia (szkolenia) oraz rozwoju kadr (szeroko rozumianego) sektora kolejowego, w tym w szczególności, realizuje działalność polegającą m.in. na: 1.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych:
- dotyczących odnawialnych źródeł energii dla osób dokonujących instalacji mikroinstalacji lub małych instalacji,
- dotyczących odnawialnych źródeł energii dla innych podmiotów niż wymienione w ustawie prawo energetyczne,
- w zakresie tematycznym szerszym niż wskazany w ustawie prawo energetyczne – odnawialne źródła energii a dotyczącym techniki klimatyzacji, energii odpadowej m.in. rekuperacji.
Fragment:
Wnioskodawca nie jest jednak w chwili obecnej w stanie wskazać, co ewentualna umowa o wykonanie usług szkoleniowych zawarta pomiędzy nim a zleceniodawcą będzie zawierać, jakie konkretnie (dla danego zleceniodawcy) usługi szkoleniowe będzie w jej ramach świadczyła Spółka. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie odnawialnych źródeł energii - szczegółowo regulowanych w odrębnych (opisanych w stanie faktycznym przepisach) dla osób dokonujących instalacji mikroinstalacji lub małych instalacji, będą zwolnione od podatku od towarów i usług? Czy usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie odnawialnych źródeł energii dla innych podmiotów niż wymienione w ustawie prawo energetyczne będą zwolnione od podatku od towarów i usług? Czy usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie tematycznym szerszym niż wskazany w ustawie prawo energetyczne - odnawialne źródła energii a dotyczącym techniki klimatyzacji, energii odpadowej m.in. rekuperacji będą zwolnione od podatku od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawcy. Od 1 stycznia 2011 r. zwolnione z podatku VAT są usługi świadczone przez podmioty wprost wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT (tj. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w zakresie kształcenia i wychowania a także uczelnie, jednostki naukowe PAN, itp.).
2017
20
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla wykonywanych usług szkoleniowych.
Fragment:
Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 23% za wykonaną usługę szkoleniową w ramach projektu „ X ”? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 23% za wykonana usługę szkoleniową. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), zwalnia się od podatku: usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym ‒ oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane; usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli; usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29; usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych ‒ oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie: zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług szkoleń ujętych we wpisie do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, braku zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług szkoleń nie ujętych we wpisie do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego.
Fragment:
Wnioskodawca powziął również wątpliwość czy zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych jest uzależnione od podmiotów, na rzecz których Wnioskodawca realizuje szkolenia (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne). Uprawnienie do zwolnienia realizowanych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT ma, jak wskazano powyżej charakter podmiotowo-przedmiotowy, co oznacza, że uzależnione jest od statusu podmiotu je świadczącego (tj. musi nim być jednostka objęta systemem oświaty realizująca usługi szkoleniowe objęte stosowanym wpisem) oraz od przedmiotu realizowanej usługi (tj. muszą to być usługi w zakresie kształcenia lub wychowania). Zatem na możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych bez wpływu pozostaje podmiot, na rzecz którego ta usługa jest realizowana. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego uprawnienie do zwolnienia, na podstawie art. 43 ustawy o VAT jest związane z rodzajem wykonywanej usługi i w związku z tym nie ma znaczenia na rzecz jakiego podmiotu ww. usługi są świadczone, jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych
Fragment:
Wszystkie świadczone usługi szkoleniowe dotyczą ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych osób związanych z oświatą. W opinii Wnioskodawcy, wszystkie świadczone usługi szkoleniowe są usługami w zakresie kształcenia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. Usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia opisane powyżej, które są świadczone przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli P mogą być finansowane ze środków publicznych (np. Gmin, z budżetów ośrodków edukacyjnych), środków prywatnych uczestników (np. nauczycieli) lub instytucji (np. szkół prywatnych), środków podmiotów zewnętrznych (np. fundacji, stowarzyszeń, prywatnych sponsorów). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy opisane w stanie faktycznym usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia i wychowania, świadczone przez Wnioskodawcę w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli P, podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) w brzmieniu obowiązującym do 1 września 2017 r.? Czy opisane w stanie faktycznym usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia i wychowania, świadczone przez Wnioskodawcę w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli (...)
2017
10
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.