Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów | Interpretacje podatkowe

Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego dla usług ochrony zabytków oraz usług świadczonych przez artystów indywidualnych
Fragment:
(...) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług świadczonych przez artystów indywidualnych (PKWiU 92.31.22) dotyczących ilustracji, obrazów, dekoracji malarskich, wykończeń artystycznych wykonywanych na zamówienie. W dziale 92 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia 18 marca 1997r. zostały zamieszczone usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem - pod poz. 92.31 ujęto usługi w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU: 92.31.22 – usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów). Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Usługi związane z kulturą (symbol PKWiU: ex 92), w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub (...)
2011
1
cze

Istota:
Dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi polegające na wykonywaniu różnego rodzaju tańca artystycznego, typu: freestyle, funki, latino, taniec towarzyski i break dance.
Fragment:
(...) usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, 5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU 92.72), 6) działalności agencji informacyjnych,7) usług wydawniczych,8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz.12. Jak wynika z załączonego do wniosku pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi, świadczone przez Pana i opisane we wniosku usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU „92.31.22-00.00 „Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów”, należącym do działu PKWiU 92 „Usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem”. Usługi te nie podlegają wyłączeniu z poz. 11 Załącznika nr 4 do w/w ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, tut. Organ podatkowy, nie podziela Pana stanowiska w przedstawionej sprawie i uznaje, że wymienione w zapytaniu usługi, są zwolnione od podatku od towarów i usług na (...)
2011
1
maj

Istota:
Wysokość opodatkowania podatkiem VAT usług zaklasyfikowanych zgodnie z PKWiU do symbolu 92.31.22 „usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów
Fragment:
(...) usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, 5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72), 6) działalności agencji informacyjnych, 7) usług wydawniczych, 8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12. Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę zaklasyfikowane zostały przez Urząd Statystyczny w Łodzi do grupowania 92.31.22-00.00 – „usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów”. Wobec powyższego należy stwierdzić, że jeżeli usługi te nie dotyczą wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), nie należą do grupy wyłączonej spod zwolnienia, to na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy jako wymienione w pozycji 11 załącznika nr 4 korzystają (...)
2011
1
maj

Istota:
Świadczę na rzecz spółki produkującej programy telewizyjne usługi w zakresie montażu telewizyjnego, które polegają na opracowaniu dzieła w postaci zmontowania obrazu (wizji) i dźwięku do audycji telewizyjnych. W ramach powyższego zakresu czynności wykonuję montaż programu telewizyjnego dbając o twórcze odwzorowanie scenariusza i jakość technicznej montowanego materiału. Czynności te obejmują: staranne przestudiowanie scenopisu, synchronizowanie obrazu z dialogami, ułożenie materiału zgodnie ze scenopisem, wprowadzanie modyfikacji w konstrukcji służących lepszemu ukazaniu idei programu, podcinanie materiału, nadawanie rytmu narracji, itp. odpowiadam za ostateczny efekt, jakość i dopasowanie się do wymogów technicznych emitowanych audycji. Końcowym efektem pracy jest powstanie dzieła w postaci audycji telewizyjnej, która następnie będzie wykorzystana przez Spółkę, na zlecenie której świadczone są ww. usługi. Główny Urząd Statystyczny, sklasyfikował moje usługi według PKWiU w grupowaniu 92.31.22 - jako usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów. Moim zdaniem świadczone usługi są zwolnione przedmiotowo od podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) w grupowaniu PKWiU ex 92, tj. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem. W sprawie będącej przedmiotem zapytania, świadczone przez Stronę usługi zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 92.31.22 jako usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów. W związku z tym, że w grupowaniu PKWiU ex 92 mieszczą się usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców a ustawodawca w załączniku nr 4 do ustawy nie wyszczególnił usług w tym zakresie, dla których zwolnienie nie miałoby zastosowania, zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że świadczone przez Pana usługi (...)
2011
1
kwi

Istota:
Zwolnienie od podatku od towarów i usług świadczonych przez Stronę usług polegających na artystycznym wykonaniu i przekazaniu praw autorskich do tego wykonania sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 92.31.22-00.00,
Fragment:
(...) nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,5b. wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72), działalności agencji informacyjnych, usług wydawniczych, usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12. Z przedstawionego stanu prawnego wynika, że usługi świadczone przez Stronę zaklasyfikowane zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi pod numerem PKWiU 92.31.22-00.00 - usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów nie zostały wyłączone ze stosowania zwolnienia podatkowego w podatku od towarów i usług. W związku z powyższym przedmiotowe usługi jako związane z kulturą podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, tym samym stanowisko Strony jest prawidłowe. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Niniejsze (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie fakturowania wykonywanej usługi modelki na terytorium Niemiec.
Fragment:
(...) się w ściśle określonej lokalizacji na terenie Niemiec (...). Główny Urząd Statystyczny w Łodzi w zakresie nadania numeru PKD czynności takie uznał i zakwalifikował jako czynności zaklasyfikowane w PKD 9231G Działalność artystyczna i literacka, działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana. Natomiast w kwalifikowaniu czynności, jakie wykonuje, dla celów podatkowych nadal stosuje PKWiU a zatem wykonuje czynności mieszczące się w grupowaniu PKWiU 92.31.22.00-00 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Podatnik nie przedstawił klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi z której by wynikało zaklasyfikowanie świadczonych usług do właściwego symbolu PKWiU, załączył jedynie do pisma z dnia 28.06.2006r. następujące dokumenty: - pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 11.04.2006r. (...) w zakresie ustalenia właściwego symbolu klasyfikacji PKD dla działalności (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie miejsca świadczenia wykonywanej usługi modelki na terytorium Niemiec.
Fragment:
(...) o klasyfikację PKWiU dla działalności modelek, gdyż w informacjach prezentowanych nawet na stronach internetowych GUS podaje się, że PKD jest podstawą systemu klasyfikacji gospodarczych i społecznych, do której nawiązują inne klasyfikacje, a zwłaszcza Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Zatem występują wzajemne relacje. Skoro tak, to ustalenie właściwego PKWiU nie stanowi już dodatkowych trudności a zatem moja usługa modelki mieści się w grupowaniu PKWiU 92.31.22.00.00 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Wskazać należy, iż Podatnik załączył do pisma z dnia 28.06.2006r. pismo GUS z dnia 20-02-2006 adresowane do Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew , z którego jednak nie wynika zaklasyfikowanie opisanych w złożonym wniosku usług do właściwego symbolu PKWiU ponieważ, zgodnie z przedstawionym przez Podatnika stanem faktycznym przedmiotowe pismo powstało "(...) w (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie miejsca powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywanej usługi modelki na terytorium Niemiec.
Fragment:
(...) się w ściśle określonej lokalizacji na terenie Niemiec.. (...) Główny Urząd Statystyczny w Łodzi w zakresie nadania numeru PKD czynności takie uznał i zakwalifikował jako czynności zaklasyfikowane w PKD 9231G Działalność artystyczna i literacka, działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana.. Natomiast w kwalifikowaniu czynności, jakie wykonuje, dla celów podatkowych nadal stosuje PKWiU a zatem wykonuje czynności mieszczące się w grupowaniu PKWiU 92.31.22.00-00 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Podatnik nie przedstawił klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi z której by wynikało zaklasyfikowanie świadczonych usług do właściwego symbolu PKWiU, załączył jedynie do pisma z dnia 28.06.2006r. następujące dokumenty: - pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 11.04.2006r. (...) w zakresie ustalenia właściwego symbolu klasyfikacji PKD dla (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie poprawności uwzględniania na fakturach dokumentujących świadczenie usług modelki na terytorium Niemiec - klauzuli "podatek rozlicza nabywca".
Fragment:
(...) się w ściśle określonej lokalizacji na terenie Niemiec.. (...) Główny Urząd Statystyczny w Łodzi w zakresie nadania numeru PKD czynności takie uznał i zakwalifikował jako czynności zaklasyfikowane w PKD 9231G Działalność artystyczna i literacka, działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana. Natomiast w kwalifikowaniu czynności, jakie wykonuje, dla celów podatkowych nadal stosuje PKWiU a zatem wykonuje czynności mieszczące się w grupowaniu PKWiU 92.31.22.00-00 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Podatnik nie przedstawił klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi z której by wynikało zaklasyfikowanie świadczonych usług do właściwego symbolu PKWiU, załączył jedynie do pisma z dnia 28.06.2006r. następujące dokumenty: - pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 11.04.2006r. (...) w zakresie ustalenia właściwego symbolu klasyfikacji PKD dla działalności (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy usługi polegające na realizacji zdjęć filmowych i studyjnych do audycji telewizyjnych, wykonywanych przez osobę mającą w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych status twórcy lub współtwórcy, sklasyfokowane w grupie PKWiU 92.31.22-00.00 "Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów" na rzecz spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie programów telewizyjnych - korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT?
Fragment:
(...) czynności.Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Statystycznego Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi zawartym w piśmie z dnia 22.12.2005 r. znak: OK.-5672/KU-7285/2005, będącym odpowiedzią na indywidualne zapytanie strony, usługi polegające na realizacji zdjęć filmowych i studyjnych do audycji telewizyjnych, wykonywane przez osobę mającą w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych status twórcy lub współtwórcy mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.31.22-00.00 ?Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów?. Zdaniem strony, usługi które wykonuje mieszczą się w grupie PKWiU 92 a zatem są objęte zwolnieniem przedmiotowym od podatku od towarów i usług na podstawie załącznika nr 4 poz. 11 do ustawy o podatku VAT, gdyż do wykonywanych usług nie mają zastosowania żadne z wyłączeń ze zwolnienia przedmiotowego, które zostały wyszczególnione w punktach od 1-8 poz.11 (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.