Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego dla usług ochrony zabytków oraz usług świadczonych przez artystów indywidualnych

Fragment:

(...) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług świadczonych przez artystów indywidualnych (PKWiU 92.31.22) dotyczących ilustracji, obrazów, dekoracji malarskich, wykończeń artystycznych wykonywanych na zamówienie. W dziale 92 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia 18 marca 1997r. zostały zamieszczone usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem - pod poz. 92.31 ujęto usługi w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU: 92.31.22 – usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów). Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Usługi związane z kulturą (symbol PKWiU: ex 92), w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi polegające na wykonywaniu różnego rodzaju tańca artystycznego, typu: freestyle, funki, latino, taniec towarzyski i break dance.

Fragment:

(...) usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, 5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU 92.72), 6) działalności agencji informacyjnych,7) usług wydawniczych,8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz.12. Jak wynika z załączonego do wniosku pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi, świadczone przez Pana i opisane we wniosku usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU „92.31.22-00.00 „Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów”, należącym do działu PKWiU 92 „Usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem”. Usługi te nie podlegają wyłączeniu z poz. 11 Załącznika nr 4 do w/w ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, tut. Organ podatkowy, nie podziela Pana stanowiska w przedstawionej sprawie i uznaje, że wymienione w zapytaniu usługi, są zwolnione od podatku od towarów i usług na (...)

2011
1
maj

Istota:

Wysokość opodatkowania podatkiem VAT usług zaklasyfikowanych zgodnie z PKWiU do symbolu 92.31.22 „usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów

Fragment:

(...) usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, 5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72), 6) działalności agencji informacyjnych, 7) usług wydawniczych, 8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12. Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę zaklasyfikowane zostały przez Urząd Statystyczny w Łodzi do grupowania 92.31.22-00.00 – „usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów”. Wobec powyższego należy stwierdzić, że jeżeli usługi te nie dotyczą wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), nie należą do grupy wyłączonej spod zwolnienia, to na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy jako wymienione w pozycji 11 załącznika nr 4 korzystają (...)

2011
1
kwi

Istota:

Świadczę na rzecz spółki produkującej programy telewizyjne usługi w zakresie montażu telewizyjnego, które polegają na opracowaniu dzieła w postaci zmontowania obrazu (wizji) i dźwięku do audycji telewizyjnych. W ramach powyższego zakresu czynności wykonuję montaż programu telewizyjnego dbając o twórcze odwzorowanie scenariusza i jakość technicznej montowanego materiału. Czynności te obejmują: staranne przestudiowanie scenopisu, synchronizowanie obrazu z dialogami, ułożenie materiału zgodnie ze scenopisem, wprowadzanie modyfikacji w konstrukcji służących lepszemu ukazaniu idei programu, podcinanie materiału, nadawanie rytmu narracji, itp. odpowiadam za ostateczny efekt, jakość i dopasowanie się do wymogów technicznych emitowanych audycji. Końcowym efektem pracy jest powstanie dzieła w postaci audycji telewizyjnej, która następnie będzie wykorzystana przez Spółkę, na zlecenie której świadczone są ww. usługi. Główny Urząd Statystyczny, sklasyfikował moje usługi według PKWiU w grupowaniu 92.31.22 - jako usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów. Moim zdaniem świadczone usługi są zwolnione przedmiotowo od podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) w grupowaniu PKWiU ex 92, tj. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem. W sprawie będącej przedmiotem zapytania, świadczone przez Stronę usługi zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 92.31.22 jako usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów. W związku z tym, że w grupowaniu PKWiU ex 92 mieszczą się usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców a ustawodawca w załączniku nr 4 do ustawy nie wyszczególnił usług w tym zakresie, dla których zwolnienie nie miałoby zastosowania, zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że świadczone przez Pana usługi (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku od towarów i usług świadczonych przez Stronę usług polegających na artystycznym wykonaniu i przekazaniu praw autorskich do tego wykonania sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 92.31.22-00.00,

Fragment:

(...) nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,5b. wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72), działalności agencji informacyjnych, usług wydawniczych, usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12. Z przedstawionego stanu prawnego wynika, że usługi świadczone przez Stronę zaklasyfikowane zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi pod numerem PKWiU 92.31.22-00.00 - usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów nie zostały wyłączone ze stosowania zwolnienia podatkowego w podatku od towarów i usług. W związku z powyższym przedmiotowe usługi jako związane z kulturą podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, tym samym stanowisko Strony jest prawidłowe. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Niniejsze (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie fakturowania wykonywanej usługi modelki na terytorium Niemiec.

Fragment:

(...) się w ściśle określonej lokalizacji na terenie Niemiec (...). Główny Urząd Statystyczny w Łodzi w zakresie nadania numeru PKD czynności takie uznał i zakwalifikował jako czynności zaklasyfikowane w PKD 9231G Działalność artystyczna i literacka, działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana. Natomiast w kwalifikowaniu czynności, jakie wykonuje, dla celów podatkowych nadal stosuje PKWiU a zatem wykonuje czynności mieszczące się w grupowaniu PKWiU 92.31.22.00-00 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Podatnik nie przedstawił klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi z której by wynikało zaklasyfikowanie świadczonych usług do właściwego symbolu PKWiU, załączył jedynie do pisma z dnia 28.06.2006r. następujące dokumenty: - pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 11.04.2006r. (...) w zakresie ustalenia właściwego symbolu klasyfikacji PKD dla działalności (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie miejsca świadczenia wykonywanej usługi modelki na terytorium Niemiec.

Fragment:

(...) o klasyfikację PKWiU dla działalności modelek, gdyż w informacjach prezentowanych nawet na stronach internetowych GUS podaje się, że PKD jest podstawą systemu klasyfikacji gospodarczych i społecznych, do której nawiązują inne klasyfikacje, a zwłaszcza Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Zatem występują wzajemne relacje. Skoro tak, to ustalenie właściwego PKWiU nie stanowi już dodatkowych trudności a zatem moja usługa modelki mieści się w grupowaniu PKWiU 92.31.22.00.00 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Wskazać należy, iż Podatnik załączył do pisma z dnia 28.06.2006r. pismo GUS z dnia 20-02-2006 adresowane do Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew , z którego jednak nie wynika zaklasyfikowanie opisanych w złożonym wniosku usług do właściwego symbolu PKWiU ponieważ, zgodnie z przedstawionym przez Podatnika stanem faktycznym przedmiotowe pismo powstało "(...) w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie miejsca powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywanej usługi modelki na terytorium Niemiec.

Fragment:

(...) się w ściśle określonej lokalizacji na terenie Niemiec.. (...) Główny Urząd Statystyczny w Łodzi w zakresie nadania numeru PKD czynności takie uznał i zakwalifikował jako czynności zaklasyfikowane w PKD 9231G Działalność artystyczna i literacka, działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana.. Natomiast w kwalifikowaniu czynności, jakie wykonuje, dla celów podatkowych nadal stosuje PKWiU a zatem wykonuje czynności mieszczące się w grupowaniu PKWiU 92.31.22.00-00 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Podatnik nie przedstawił klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi z której by wynikało zaklasyfikowanie świadczonych usług do właściwego symbolu PKWiU, załączył jedynie do pisma z dnia 28.06.2006r. następujące dokumenty: - pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 11.04.2006r. (...) w zakresie ustalenia właściwego symbolu klasyfikacji PKD dla (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie poprawności uwzględniania na fakturach dokumentujących świadczenie usług modelki na terytorium Niemiec - klauzuli "podatek rozlicza nabywca".

Fragment:

(...) się w ściśle określonej lokalizacji na terenie Niemiec.. (...) Główny Urząd Statystyczny w Łodzi w zakresie nadania numeru PKD czynności takie uznał i zakwalifikował jako czynności zaklasyfikowane w PKD 9231G Działalność artystyczna i literacka, działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana. Natomiast w kwalifikowaniu czynności, jakie wykonuje, dla celów podatkowych nadal stosuje PKWiU a zatem wykonuje czynności mieszczące się w grupowaniu PKWiU 92.31.22.00-00 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Podatnik nie przedstawił klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi z której by wynikało zaklasyfikowanie świadczonych usług do właściwego symbolu PKWiU, załączył jedynie do pisma z dnia 28.06.2006r. następujące dokumenty: - pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 11.04.2006r. (...) w zakresie ustalenia właściwego symbolu klasyfikacji PKD dla działalności (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi polegające na realizacji zdjęć filmowych i studyjnych do audycji telewizyjnych, wykonywanych przez osobę mającą w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych status twórcy lub współtwórcy, sklasyfokowane w grupie PKWiU 92.31.22-00.00 "Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów" na rzecz spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie programów telewizyjnych - korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT?

Fragment:

(...) czynności.Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Statystycznego Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi zawartym w piśmie z dnia 22.12.2005 r. znak: OK.-5672/KU-7285/2005, będącym odpowiedzią na indywidualne zapytanie strony, usługi polegające na realizacji zdjęć filmowych i studyjnych do audycji telewizyjnych, wykonywane przez osobę mającą w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych status twórcy lub współtwórcy mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.31.22-00.00 ?Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów?. Zdaniem strony, usługi które wykonuje mieszczą się w grupie PKWiU 92 a zatem są objęte zwolnieniem przedmiotowym od podatku od towarów i usług na podstawie załącznika nr 4 poz. 11 do ustawy o podatku VAT, gdyż do wykonywanych usług nie mają zastosowania żadne z wyłączeń ze zwolnienia przedmiotowego, które zostały wyszczególnione w punktach od 1-8 poz.11 (...)