Usługi świadczone przez agencje informacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi świadczone przez agencje informacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik prawidłowo stosuje zwolnienie przedmiotowe dla świadczonych usług reportersko - dziennikarskich sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne"

Fragment:

(...) od podatku. Wątpliwości Pani budzi nieco odmienne sformułowanie nazwy grupowania. Według PKWiU są to "Usługi świadczone przez agencje informacyjne", a w załączniku do ustawy posłużono się sformułowaniem "Działalność agencji informacyjnych". Nie można jednak przyjąć, iż "Działalność agencji informacyjnych" dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez agencje informacyjne (tj. organizacje zatrudniające /korzystające z usług dziennikarzy). Nazwa grupowania PKWiU "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" jeszcze w większym stopniu sugeruje, że dotyczy usług świadczonych przez agencje informacyjne (tj. organizacje zatrudniające /korzystające z usług dziennikarzy), a mimo to Urząd Statystyczny zaliczył do tej kategorii również usługi wykonywane przez dziennikarzy. W sformułowaniu użytym w załączniku do ustawy ("Działalność agencji informacyjnych") chodzi o rodzaj działalności, a nie o rodzaj podmiotu, który ją wykonuje. Ponieważ w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi dziennikarsko - dokumentacyjne są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT?

Fragment:

(...) dziennikarskiego, które jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zm.), natomiast usługodawca ma status twórcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy. Jak wynika z dalszego opisu stanu faktycznego, na podstawie zawartej umowy usługodawca przenosi na usługobiorcę majątkowe prawa autorskie do dzieła. Według PKWiU przedmiotowe usługi mieszczą się w grupowaniu 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne". Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego prawidłowo ocenił, iż nie mogą one korzystać ze zwolnienie przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o VAT, gdyż zostały wyłączone z katalogu zwolnionych od podatku usług związanych z kulturą (PKWiU 92), wymienionych w poz. 11 załącznika nr 4 do w/w ustawy o VAT. Jednakże w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej przedmiotowe usługi, które polegają na przeniesieniu autorskich praw majątkowych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi reportersko - dziennikarskie są zwolnione z podatku VAT? Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem tych usług?

Fragment:

(...) dziennikarskiego, które jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zm.), natomiast usługodawca ma status twórcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy. Jak wynika z dalszego opisu stanu faktycznego, na podstawie zawartej umowy usługodawca przenosi na usługobiorcę majątkowe prawa autorskie do dzieła. Według PKWiU przedmiotowe usługi mieszczą się w grupowaniu 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne". Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego prawidłowo ocenił, iż nie mogą one korzystać ze zwolnienie przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o VAT, gdyż zostały wyłączone z katalogu zwolnionych od podatku usług związanych z kulturą (PKWiU 92), wymienionych w poz. 11 załącznika nr 4 do w/w ustawy o VAT. Jednakże w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej przedmiotowe usługi, które polegają na przeniesieniu autorskich praw majątkowych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy działalność sklasyfikowana jako PKWiU 92. 40. 10-00. 00 jako usługi świadczone przez agencje informacyjne, podlega przedmiotowo zwolnieniu z podatku VAT ?
Jeżeli tak, to czy Podatnik jest uprawniony do odliczania podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 1 ptk 2 ustawy o VAT?

Fragment:

(...) jest Urząd Statystyczny w ... - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych. Urząd Skarbowy nie jest organem właściwym do dokonywania klasyfikacji statystycznych usług i towarów, może jedynie potwierdzić zasadność stosowanych przez podatnika stawek podatku VAT przy sprzedaży towarów i usług, prawidłowo zaklasyfikowanych do danego grupowania. Przyjmując, że wykonywane przez podatnika usługi zostały prawidłowo sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92. 40. 10-00. 00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" - usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22% na podstawie art. 41 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi działalności agencji informacyjnych zostały wyłączone ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy VAT. Nie mieszczą się zatem w grupie ex 92, która to została objęta tym zwolnieniem, z uwzględnieniem wymienionych wyłączeń. Zdaniem tutejszego organu (...)

2011
1
mar

Istota:

Dot. zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczonych przez Stronę usług reportersko - dziennikarskich sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 92.40.10-00.00.

Fragment:

(...) usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,5b. wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),6. działalności agencji informacyjnych, 7. usług wydawniczych, 8. usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12 Z przedstawionego stanu prawnego wynika, że usługi świadczone przez Stronę zaklasyfikowane zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi pod numerem PKWiU 92.40.10-00.00 - usługi świadczone przez agencje informacyjne zostały wyłączone ze stosowania zwolnienia podatkowego w podatku od towarów i usług, tym samym nie korzystają z preferencji podatkowych i w tym zakresie podlegają opodatkowaniu 22 % - podstawową stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym usługi reportersko - dziennikarskie w zakresie opracowania dzieła stanowiącego reportaże, felietony, sprawozdania i komentarze dziennikarskie (...)

2011
1
mar

Istota:

Dot. skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesienie wydatków związanych ze świadczeniem usług agencji informacyjnych.

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona świadczy usługi reportersko - dziennikarskie w zakresie opracowania dzieła stanowiącego reportaże, felietony, sprawozdania i komentarze dziennikarskie. Według załączonej do wniosku opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi reportersko - dziennikarskie w zakresie opracowania reportaży, felietonów, sprawozdań i komentarzy dziennikarskich są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 - usługi świadczone przez agencje informacyjne. Zdaniem Strony ma ona prawo dokonywać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesienie wydatków związanych ze świadczeniem przedmiotowych usług. W świetle przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, (...)

2011
1
sty

Istota:

W przedmiotowym piśmie podatniczka zwraca się z pytaniem dotyczącym stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU do grupowania 92.40.10 – usługi świadczone przez agencje informacyjne.

Fragment:

(...) redagowania informacji prasowych, również pisanie tekstów lektorskich nadawanych w telewizji komercyjnej przy równoczesnym przeniesieniu praw autorskich na firmę, dla której świadczona jest usługa. W przypadku usług w zakresie kultury wykonywanych przez twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z którymi związane jest przeniesienie praw autorskich, a jednocześnie usługi te nie byłyby objęte grupowaniem PKWiU 92.40.10 usługi świadczone przez agencje informacyjne, należy zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług. Jednocześnie tutejszy Organ podatkowy podkreśla, że w oparciu o wyroki NSA z dnia 25.05.1995 r. SA/P 255/95 oraz z dnia 14.09.1995 r. SA/P 724/95 organami kompetentnymi do wydania opinii klasyfikacyjnych towarów i usług są jedynie urzędy statystyczne. Dlatego też niezbędne jest prawidłowe zaliczenie powyższego przedmiotu świadczonych usług przez urząd statystyczny do (...)