Usługi świadczone na rzecz pracodawcy | Interpretacje podatkowe

Usługi świadczone na rzecz pracodawcy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi świadczone na rzecz pracodawcy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku zawarcia jako osoba prowadząca indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, z której przychody zaliczane są do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, umowy na świadczenie usług z dotychczasowym pracodawcą, których przedmiotem są czynności rodzajowe różne od czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę dotychczas w ramach stosunku pracy, Wnioskodawca będzie mógł uzyskiwane w roku 2007 i 2008 dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkować na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 597/09 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 2163/09 – stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2008 r. (data wpływu 24 września 2008 r.) uzupełnionym w dniu 27 października 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 19% (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy w świetle przedstawionych faktów uzyskany dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej można opodatkować zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K., przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura – 23 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% „podatkiem liniowym”, dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania dochodów z tytułu samodzielnej działalności gospodarczej według stawki 19% zgodnie z art. 30c ustawy?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 25 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wyboru opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym wg stawki 19% - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy w roku 2008 i w latach następnych, w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej przysługuje podatnikowi prawo opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 19% stawką podatku dochodowego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 roku (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, tj. podatkiem liniowym wg stawki 19% - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 czerwca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy podatnik który działalność gospodarczą rozpoczął dnia 01 lutego 2005r. i zawiera umowy ubezpieczenia inkasując składki na rzecz Inspektoratu, w którym był zatrudniony przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. może skorzystać z formy opodatkowania podatkiem liniowym w 2007 roku na podstawie art. 30 „c” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 „a”, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zawarte we wniosku złożonym dnia 28.12.2006r., uzupełnionym dnia 12.02.2007r. za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że działalność gospodarczą rozpoczęła Pani dnia 01 lutego 2005r. Zawiera Pani umowy ubezpieczenia inkasując składki na rzecz .... Inspektoratu, w którym była Pani zatrudniona przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. W latach 2005-2006 z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowana Pani była na zasadach ogólnych a podatek dochodowy opłacała Pani według skali podatkowej. W (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wykonywane przez Panią czynności mogą być uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. / stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku /data wpływu do Urzędu 25.01.2007r. /, uznaję za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e W dniu 25.01.2007r. Wpłynął wniosek Pani do tut. Organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiła Pani następujące fakty: W dniu 30.12.2006r. zawarła Pani umowę o współpracę w zakresie świadczenia usług z Hurtownią X.. Zgodnie z § 6 umowy zleceniobiorca oraz zleceniodawca ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, „ a także co za tym idzie ponosi Pani ryzyko gospodarcze związane z działalnością usługową ”. Świadczone usługi (...)
2011
1
maj

Istota:
1. Czy po ustaniu stosunku pracy z końcem lutego 2005 roku, począwszy od stycznia 2007r. Podatnik będzie uprawniony do rozliczania osiąganych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy usługobiorcą świadczonych usług był i jest nadal były pracodawca?,2. Czy w przypadku korzystania z powyższej formy opodatkowania, jest zobowiązany w 2007 roku do składania miesięcznych deklaracji podatkowych oraz czy właściwą deklaracją podatkową do rozliczenia podatku dochodowego za 2007 rok będzie formularz PIT-36L?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.10.2006r. (data wpływu do Urzędu 27.10.2006r.) uzupełnionego 07.12.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w i ł - uznać za prawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko w zakresie opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług prawniczych. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 19.10.2006r. (data wpływu do Urzędu 27.10.2006r.) uzupełnionym w dniu 07.12.2006r. wystąpił Pan w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej o udzielenie pisemnej interpretacji z zakresu zastosowania prawa podatkowego, w kwestii opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskanych w 2007 roku z tytułu prowadzenia (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnik może rozliczać przychody z działalności gospodarczej według podatku liniowego 19%w przypadku gdy będzie zatrudniony na stałe w firmie a charakter pracy przy wykonywanej działalności będzie podobny do pracy na etacie?
Fragment:
(...) po rozpatrzeniu wniosku z dnia w sprawie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do stanu faktycznego, w którym wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż może rozliczać przychody z działalności gospodarczej według podatku liniowego 19% w przypadku gdy będzie zatrudniony na stałe w firmie jako pracownik pełnoetatowy Naczelnik p o s t a n o w i ł uznać powyższe stanowisko za zgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w dacie wydania niniejszego postanowienia. Prowadzi Pan działalność gospodarczą od 1993r. Przedmiotem tej działalności jest wykonywanie projektów technicznych instalacji przemysłowych, projektowanie urządzeń i nadzór nad ich realizacją. W listopadzie 2005r. został Pan zatrudniony na stałe w firmie jako pracownik pełnoetatowy. Oświadczył Pan, że nie będzie likwidował dotychczasowej działalności gospodarczej jako projektant oraz nie będzie Pan wykonywał (i nie wykonywał bezpośrednio) (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy można wybrać opodatkowanie działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jeśli będą wykonywane usługi m.in. dla obecnego zakładu pracy? Rodzaj usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej nie będzie się pokrywał z czynnościami wykonywanymi w związku z zawartym stosunkiem pracy.
Fragment:
(...) Z przestawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, iż podatnik zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i wybrać opodatkowanie tej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach działalności gospodarczej strona planuje wykonywać: - montaż instalacji elektrycznych, - montaż instalacji sygnalizacyjnych. Powyższe usługi podatnik będzie wykonywał dla wielu podmiotów gospodarczych, w tym również dla obecnego zakładu, w którym jest zatrudniony. Ponadto podatnik wyjaśnia, iż w ramach obecnego zatrudnienia (pracuje w firmie od 10 lat) wykonuje czynności związane z zarządzaniem firmą i kadrami, a więc rodzaj wykonywanych usług w ramach działalności gospodarczej ? nie będzie się pokrywał z czynnościami wykonywanymi w związku z zawartym stosunkiem pracy. W opisanym stanie faktycznym podatnik wnosi o interpretacje przepisów prawa podatkowego. Zdaniem strony ? brak jest przeszkód prawnych, aby rozpoczęta działalność (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy na 2006 r. można wybrać opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku , działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 236 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącej opodatkowania podatkiem liniowym uznaje stanowisko przedstawione we wniosku - za prawidłowe. W dniu 20.02.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łasku wpłynął wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem liniowym. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik w latach 2003-2004 wykonywał ze stosunku pracy czynności, które obecnie uzyskuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadcząc usługi na rzecz byłego pracodawcy. Podatnik na 2006 r. wybrał opodatkowanie dochodów z (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.