Usługi świadczone na rzecz pracodawcy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi świadczone na rzecz pracodawcy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy w przypadku zawarcia jako osoba prowadząca indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, z której przychody zaliczane są do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, umowy na świadczenie usług z dotychczasowym pracodawcą, których przedmiotem są czynności rodzajowe różne od czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę dotychczas w ramach stosunku pracy, Wnioskodawca będzie mógł uzyskiwane w roku 2007 i 2008 dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkować na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 597/09 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 2163/09 – stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2008 r. (data wpływu 24 września 2008 r.) uzupełnionym w dniu 27 października 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 19% (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w świetle przedstawionych faktów uzyskany dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej można opodatkować zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K., przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura – 23 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% „podatkiem liniowym”, dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania dochodów z tytułu samodzielnej działalności gospodarczej według stawki 19% zgodnie z art. 30c ustawy?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 25 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wyboru opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym wg stawki 19% - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w roku 2008 i w latach następnych, w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej przysługuje podatnikowi prawo opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 19% stawką podatku dochodowego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 roku (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, tj. podatkiem liniowym wg stawki 19% - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 czerwca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik który działalność gospodarczą rozpoczął dnia 01 lutego 2005r. i zawiera umowy ubezpieczenia inkasując składki na rzecz Inspektoratu, w którym był zatrudniony przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. może skorzystać z formy opodatkowania podatkiem liniowym w 2007 roku na podstawie art. 30 „c” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 „a”, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zawarte we wniosku złożonym dnia 28.12.2006r., uzupełnionym dnia 12.02.2007r. za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że działalność gospodarczą rozpoczęła Pani dnia 01 lutego 2005r. Zawiera Pani umowy ubezpieczenia inkasując składki na rzecz .... Inspektoratu, w którym była Pani zatrudniona przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. W latach 2005-2006 z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowana Pani była na zasadach ogólnych a podatek dochodowy opłacała Pani według skali podatkowej. W (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wykonywane przez Panią czynności mogą być uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. / stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku /data wpływu do Urzędu 25.01.2007r. /, uznaję za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e W dniu 25.01.2007r. Wpłynął wniosek Pani do tut. Organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiła Pani następujące fakty: W dniu 30.12.2006r. zawarła Pani umowę o współpracę w zakresie świadczenia usług z Hurtownią X.. Zgodnie z § 6 umowy zleceniobiorca oraz zleceniodawca ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, „ a także co za tym idzie ponosi Pani ryzyko gospodarcze związane z działalnością usługową ”. Świadczone usługi (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy po ustaniu stosunku pracy z końcem lutego 2005 roku, począwszy od stycznia 2007r. Podatnik będzie uprawniony do rozliczania osiąganych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy usługobiorcą świadczonych usług był i jest nadal były pracodawca?,2. Czy w przypadku korzystania z powyższej formy opodatkowania, jest zobowiązany w 2007 roku do składania miesięcznych deklaracji podatkowych oraz czy właściwą deklaracją podatkową do rozliczenia podatku dochodowego za 2007 rok będzie formularz PIT-36L?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.10.2006r. (data wpływu do Urzędu 27.10.2006r.) uzupełnionego 07.12.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w i ł - uznać za prawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko w zakresie opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług prawniczych. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 19.10.2006r. (data wpływu do Urzędu 27.10.2006r.) uzupełnionym w dniu 07.12.2006r. wystąpił Pan w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej o udzielenie pisemnej interpretacji z zakresu zastosowania prawa podatkowego, w kwestii opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskanych w 2007 roku z tytułu prowadzenia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik może rozliczać przychody z działalności gospodarczej według podatku liniowego 19%w przypadku gdy będzie zatrudniony na stałe w firmie a charakter pracy przy wykonywanej działalności będzie podobny do pracy na etacie?

Fragment:

(...) po rozpatrzeniu wniosku z dnia w sprawie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do stanu faktycznego, w którym wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż może rozliczać przychody z działalności gospodarczej według podatku liniowego 19% w przypadku gdy będzie zatrudniony na stałe w firmie jako pracownik pełnoetatowy Naczelnik p o s t a n o w i ł uznać powyższe stanowisko za zgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w dacie wydania niniejszego postanowienia. Prowadzi Pan działalność gospodarczą od 1993r. Przedmiotem tej działalności jest wykonywanie projektów technicznych instalacji przemysłowych, projektowanie urządzeń i nadzór nad ich realizacją. W listopadzie 2005r. został Pan zatrudniony na stałe w firmie jako pracownik pełnoetatowy. Oświadczył Pan, że nie będzie likwidował dotychczasowej działalności gospodarczej jako projektant oraz nie będzie Pan wykonywał (i nie wykonywał bezpośrednio) (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można wybrać opodatkowanie działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jeśli będą wykonywane usługi m.in. dla obecnego zakładu pracy? Rodzaj usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej nie będzie się pokrywał z czynnościami wykonywanymi w związku z zawartym stosunkiem pracy.

Fragment:

(...) Z przestawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, iż podatnik zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i wybrać opodatkowanie tej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach działalności gospodarczej strona planuje wykonywać: - montaż instalacji elektrycznych, - montaż instalacji sygnalizacyjnych. Powyższe usługi podatnik będzie wykonywał dla wielu podmiotów gospodarczych, w tym również dla obecnego zakładu, w którym jest zatrudniony. Ponadto podatnik wyjaśnia, iż w ramach obecnego zatrudnienia (pracuje w firmie od 10 lat) wykonuje czynności związane z zarządzaniem firmą i kadrami, a więc rodzaj wykonywanych usług w ramach działalności gospodarczej ? nie będzie się pokrywał z czynnościami wykonywanymi w związku z zawartym stosunkiem pracy. W opisanym stanie faktycznym podatnik wnosi o interpretacje przepisów prawa podatkowego. Zdaniem strony ? brak jest przeszkód prawnych, aby rozpoczęta działalność (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy na 2006 r. można wybrać opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku , działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 236 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącej opodatkowania podatkiem liniowym uznaje stanowisko przedstawione we wniosku - za prawidłowe. W dniu 20.02.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łasku wpłynął wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem liniowym. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik w latach 2003-2004 wykonywał ze stosunku pracy czynności, które obecnie uzyskuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadcząc usługi na rzecz byłego pracodawcy. Podatnik na 2006 r. wybrał opodatkowanie dochodów z (...)