Usługi świadczone drogą elektroniczną | Interpretacje podatkowe

Usługi świadczone drogą elektroniczną | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi świadczone drogą elektroniczną. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z utworzeniem interaktywnej i edukacyjnej strony internetowej.
Fragment:
(...) o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach zadań własnych zamierza zrealizować projekt pt. „…”. Efekty (produkty) powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną związane z projektem będą bezpłatne i nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z projektem, na stronie internetowej, na etapie jej planowania i tworzenia, nie będą świadczone usługi za wynagrodzeniem. Wszystkie informacje na planowanej stronie internetowej będą umieszczane i udostępniane bezpłatnie. Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy przychody uzyskiwane z tytułu świadczonych usług elektronicznych należy traktować jako świadczenie usług poza terytorium kraju, co zwalnia Podatnika z obowiązku naliczania podatku należnego z tego tytułu ?
Fragment:
(...) Postanowienie Na podstawie art.216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn.zm) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 11.04.2007r. wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w ramach działalności udostępniać będzie powierzchnię na swoich stronach internetowych, uczestnicząc w programie Google Adsense TM Online. Usługobiorcą będzie firma Google ..., zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. Na powierzchni udostępnianej przez Podatnika na stronach internetowych usługobiorca umieszczać będzie bannery informacyjne i linki odsyłające do innych stron (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy sprzedaż klientowi z USA elektronicznych usług reklamowych w gazecie internetowej ukazującej się w formie elektronicznej podlega opodatkowaniu podatkiem do towarów i usług?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie: art. 14a, § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 25.10.05 r. (data wpływu do US 28.10.05 r.), uzupełnionego pismem z dnia 14.11.05 r. (data wpływu do US 17.11.05 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta działając na podstawie w/w przepisów, w odpowiedzi na zapytanie doręczone do tut. Urzędu w dniu 24.10.2005 r. wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż świadczy Pan usługi na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, polegające na udostępnianiu miejsca na reklamy i umieszczaniu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w przypadku świadczenia usług reklamowych i elektronicznych dla zagranicznego kontrahenta, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. miejscem świadczenia tych usług jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę - stałe miejsce prowadzenia działalności i w związku z powyższym tak wykonana usługa jest usługą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zawartych umów handlowych prowadzi dla swoich partnerów zagranicznych będących osobami prawnymi serwis z zakresu reklamy internetowej. Przedmiotowe usługi polegają na aktywnej promocji serwisów prowadzonych przez partnerów na stronie internetowej należącej do Spółki. W ramach usług Spółka oferuje reklamę poprzez umiejscowienie (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.