Usługi świadczone drogą elektroniczną | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi świadczone drogą elektroniczną. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z utworzeniem interaktywnej i edukacyjnej strony internetowej.

Fragment:

(...) o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach zadań własnych zamierza zrealizować projekt pt. „…”. Efekty (produkty) powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną związane z projektem będą bezpłatne i nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z projektem, na stronie internetowej, na etapie jej planowania i tworzenia, nie będą świadczone usługi za wynagrodzeniem. Wszystkie informacje na planowanej stronie internetowej będą umieszczane i udostępniane bezpłatnie. Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychody uzyskiwane z tytułu świadczonych usług elektronicznych należy traktować jako świadczenie usług poza terytorium kraju, co zwalnia Podatnika z obowiązku naliczania podatku należnego z tego tytułu ?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art.216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn.zm) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 11.04.2007r. wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w ramach działalności udostępniać będzie powierzchnię na swoich stronach internetowych, uczestnicząc w programie Google Adsense TM Online. Usługobiorcą będzie firma Google ..., zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. Na powierzchni udostępnianej przez Podatnika na stronach internetowych usługobiorca umieszczać będzie bannery informacyjne i linki odsyłające do innych stron (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż klientowi z USA elektronicznych usług reklamowych w gazecie internetowej ukazującej się w formie elektronicznej podlega opodatkowaniu podatkiem do towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie: art. 14a, § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 25.10.05 r. (data wpływu do US 28.10.05 r.), uzupełnionego pismem z dnia 14.11.05 r. (data wpływu do US 17.11.05 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta działając na podstawie w/w przepisów, w odpowiedzi na zapytanie doręczone do tut. Urzędu w dniu 24.10.2005 r. wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż świadczy Pan usługi na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, polegające na udostępnianiu miejsca na reklamy i umieszczaniu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku świadczenia usług reklamowych i elektronicznych dla zagranicznego kontrahenta, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. miejscem świadczenia tych usług jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę - stałe miejsce prowadzenia działalności i w związku z powyższym tak wykonana usługa jest usługą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zawartych umów handlowych prowadzi dla swoich partnerów zagranicznych będących osobami prawnymi serwis z zakresu reklamy internetowej. Przedmiotowe usługi polegają na aktywnej promocji serwisów prowadzonych przez partnerów na stronie internetowej należącej do Spółki. W ramach usług Spółka oferuje reklamę poprzez umiejscowienie (...)