IPPP2/4512-1092/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku VAT oraz możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku VAT oraz możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku VAT oraz możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność w zakresie usług stomatologicznych w pełnym zakresie. Spółka nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Zwolnione z podatku VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów m.in. lekarza i lekarza dentysty. Stanowi o tym art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Jest to więc zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe, które uzależnione jest nie tylko od tego, kto świadczy usługę, ale również od rodzaju usługi i jej celu. Spółka świadczy również usługi wybielania zębów.

W interpretacji indywidualnej z dnia 4 stycznia 2013 r., nr IBPP3/443-1131/12/AŚ Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach i wskazał, że wykonywane zabiegi wybielania zębów nie spełniają podstawowego warunku umożliwiającego zastosowanie zwolnienia od podatku. Stwierdził on, że niewątpliwie ich bezpośrednim celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia, ale zmiana barwy uzębienia - co jego zdaniem wskazuje na bardziej estetyczny lub kosmetyczny charakter tej usługi. Zatem usługi te podlegają opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT, tj. 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z świadczeniem usług wybielania zębów jako jedynej świadczonej usługi opodatkowanej VAT (23%), stanowiącej znikomy procent w obrocie miesięcznym spółki (poniżej 10% obrotu) spółka zobowiązana jest zarejestrować się jako podatnik VAT ...
 2. Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia z VAT z art. 113 ustawy o VAT do wysokości limitu (150 tys. zł) kiedy jedyna świadczona usługa wybielania zębów jest opodatkowana VAT i nie przekracza w stosunku proporcjonalnym (art. 113 ust.1 pkt 9)/ rocznym kwoty limitu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, w powyższej sprawie znajduje zastosowanie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług . Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT ponieważ obrót z tytułu wybielania zębów stanowi niewielką część obrotu w skali roku i nie przekracza limitu 150 tys. złotych, o którym mowa art. 113 ustawy o VAT. Do tego obrotu nie wlicza się sprzedaży zwolnionej, która przeważa w działalności Wnioskodawcy. Jedyna sprzedaż podlegająca opodatkowaniu VAT to wybielanie zębów. Usługa ta w skali roku stanowi niewielką kwotę obrotu i nie przekracza limitu, o którym mówi art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – art. 15 ust. 2 ustawy o VAT – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Z kolei, jak stanowi art. 96 ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach (...).

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast, na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy o VAT – do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
   – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

Jak stanowi art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Jak wynika z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem: -
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),-
   • wyrobów tytoniowych, -
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że obliczając limit sprzedaży uprawniający podatnika do zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, nie bierze się pod uwagę m.in. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług stomatologicznych w pełnym zakresie, tj.:

 • w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów m.in. lekarza i lekarza dentysty, które zwolnione są od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19, oraz
 • w zakresie wybielania zębów (usługa opodatkowana stawką VAT w wysokości 23%).

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku VAT w związku z wykonywaniem usług opodatkowanych podatkiem VAT oraz możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W pierwszej kolejności należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że dokonywana przez niego sprzedaż usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT nie podlega uwzględnieniu w kwocie limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1, tj. w kwocie 150.000 zł. Wynika to z treści ust. 2 tego artykułu, który enumeratywnie wskazuje, jakich czynności nie należy uwzględniać we wskazanej wyżej kwocie, w tym m.in. odpłatnego świadczenia usług zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1. Usługi te nie są również wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy, który wskazuje czynności, do których nie stosuje się analizowanego zwolnienia podmiotowego. Zatem należy stwierdzić, że do wartości sprzedaży w wysokości 150.000 zł Wnioskodawca jest zobowiązany wliczać jedynie wartość usług z tytułu wybielania zębów. Ponadto należy podkreślić, że Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, jeżeli będzie spełniał warunek, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT, tj. gdy sprzedaż dokonywana przez Wnioskodawcę nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł lub – w przypadku rozpoczęcia w trakcie roku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu – nie przekroczy tej kwoty w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym.

W konsekwencji Wnioskodawca, w przypadku gdy wartość sprzedaży z tytułu świadczenia usług opodatkowanych, tj. wybielania zębów, nie przekroczy w roku poprzedzającym rok podatkowy kwoty 150.000 zł, lub w przypadku rozpoczęcia w trakcie roku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (niekorzystających ze zwolnienia) nie przekroczy tej kwoty w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym - nie ma obowiązku dokonania rejestracji dla potrzeb podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.