IBPP4/443-123/11/EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak podstaw do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług stomatologicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2011r. (data wpływu 21 stycznia 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2011r. (data wpływu 19 kwietnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania usług stomatologicznych przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania usług stomatologicznych przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 kwietnia 2011r. (data wpływu 19 kwietnia 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 8 kwietnia 2011r. znak: IBPP4/443-123/11/EJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 2001r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych, a ewidencja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Usługi stomatologiczne Wnioskodawca świadczy wyłącznie wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Odbiorcy świadczonych przez Wnioskodawcę usług to pacjenci obsługiwani w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (niepłacący za usługi stomatologiczne, gdyż odpłatność ponosi NFZ), jak również pacjenci prywatni (ponoszący pełną odpłatność za usługi). Z tytułu usług świadczonych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca osiągnął w 2009r. obrót poniżej 40.000,00 zł, natomiast w 2010r. obrót ten przekroczył wartość 40.000,00 zł. W 2011r. Wnioskodawca nadal będzie świadczył usługi stomatologiczne wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W piśmie z dnia 18 kwietnia 2011r. Wnioskodawca wskazał, że dla świadczonych usług, określonych we wniosku, właściwy jest numer PKWiU 86.23.19.0, obowiązujący dla celów VAT od 1 stycznia 2011r. określony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Do dnia 31 grudnia 2010r. właściwym dla wykonywanych czynności, o których mowa we wniosku, był numer PKWiU 85.13.12-00.00, określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 42, poz. 264 ze zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosowało się do dnia 31 grudnia 2010r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy w związku z przekroczeniem w 2010r. obrotu 40.000,00 zł wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie zobowiązany od 1 maja 2011r. ewidencjonować obrót przy zastosowaniu kasy rejestrującej...
  2. Czy może bez względu na obrót osiągnięty w 2010r. kasę rejestrującą Wnioskodawca będzie zobowiązany zainstalować dopiero wówczas, gdy w 2011r. obrót przekroczy kwotę 40.000,00 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, z obowiązku ewidencjonowania zwolnieni są podatnicy, u których kwota obrotu z działalności wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż powyższe rozporządzenie zostało uchwalone w 2010r., zdaniem Wnioskodawcy pod uwagę należy wziąć obrót osiągnięty w 2009r. wobec osób fizycznych nieprowadzacych działalności gospodarczej i rolników. Ze względu na fakt, iż w 2009r. wobec osób fizycznych nieprowadzacych działalności gospodarczej i rolników Wnioskodawca nie przekroczył obrotu 40.000,00 zł, to z dniem 1 maja 2011r. Wnioskodawca nie jest zobowiązany ewidencjonować obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Poprzez sprzedaż rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w ww. przepisie art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT Minister Finansów może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Należy wskazać, iż z dniem 1 stycznia 2011r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 930).

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a cyt. wyżej rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 30 kwietnia 2011r. czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Na podstawie zapisów zawartych w § 2 pkt 2 obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 1797) zwolniono z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 26 tego załącznika wymieniono świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85).

W myśl § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DZ. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) dla celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010r. obowiązywała Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), według której usługi w zakresie ochrony zdrowia klasyfikowało się do grupowania 85.

Jak wskazuje analiza grupowania statystycznego oznaczonego symbolem PKWiU 85 (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług do 31 grudnia 2010r.), zakres przedmiotowy usług w zakresie ochrony zdrowia jest szeroki i obejmuje usługi świadczone przez szpitale, usługi medyczne świadczone przez przychodnie i praktyki lekarskie, usługi stomatologiczne oraz usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, pozostałe (w tym usługi położnych, pielęgniarek, fizykoterapeutów i innych osób zajmujących się usługami paramedycznymi, usługi pogotowia ratunkowego, usługi świadczone przez laboratoria medyczne oraz usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że od dnia 1 maja 2011r. nie będą już korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej między innymi usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85 według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, do dnia 31 grudnia 2012r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania, podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6.

Zgodnie z § 3 ust. 6 ww. rozporządzenia, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca od 2001r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych, a ewidencja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Usługi stomatologiczne Wnioskodawca świadczy wyłącznie wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Odbiorcy świadczonych przez Wnioskodawcę usług to pacjenci obsługiwani w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (nie płacący za usługi stomatologiczne, gdyż odpłatność ponosi NFZ), jak również pacjenci prywatni (ponoszący pełną odpłatność za usługi). Z tytułu usług świadczonych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca osiągnął w 2009r. obrót poniżej 40.000,00 zł, natomiast w 2010r. obrót ten przekroczył wartość 40.000,00 zł. W 2011r. Wnioskodawca nadal będzie świadczył usługi stomatologiczne wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Do dnia 31 grudnia 2010r. właściwym dla wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności był numer PKWiU 85.13.12.-00.00.

Z przedstawionych przepisów jednoznacznie wynika, że Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012r. będą mogli korzystać podatnicy, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowy kwoty 40.000,00 zł i jeżeli wcześniej nie powstał u nich obowiązek ewidencjonowania.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że Wnioskodawca świadcząc usługi stomatologiczne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2011r. (tj. na rzecz tych którzy ponoszą pełną odpłatność za usługi) będzie miał z dniem 1 maja 2011r. obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot należnego podatku za pomocą kasy rejestrującej, ponieważ przepis § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia nie znajduje w sprawie zastosowania. Wnioskodawca przekroczył bowiem w poprzednim roku podatkowym tj. 2010r. kwotę 40.000,00 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

Nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, w myśl którego z uwagi na fakt, iż rozporządzenie zostało uchwalone w 2010r. pod uwagę należy wziąć obrót osiągnięty w 2009r. wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników. Twierdzenie takie nie znajduje oparcia w żadnym z unormowań prawnych w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących.

Przywołany powyżej przepis § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2010r. ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r., wprost odwołuje się do obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 za poprzedni rok podatkowy. Poprzednim rokiem podatkowym był rok ubiegły czyli 2010r., tym samym nie przekroczenie limitu obrotów w 2009r. nie ma znaczenia dla sprawy.

W świetle powyższe udzielenie odpowiedzi na drugie zapytanie stało się bezprzedmiotowe.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. A. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.