Usługi stomatologiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi stomatologiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
10
mar

Istota:

Obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku VAT oraz możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług stomatologicznych w pełnym zakresie, tj.: w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów m.in. lekarza i lekarza dentysty, które zwolnione są od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19, oraz w zakresie wybielania zębów (usługa opodatkowana stawką VAT w wysokości 23%). Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku VAT w związku z wykonywaniem usług opodatkowanych podatkiem VAT oraz możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W pierwszej kolejności należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że dokonywana przez niego sprzedaż usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT nie podlega uwzględnieniu w kwocie limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1, tj. w kwocie 150.000 zł. Wynika to z treści ust. 2 tego artykułu, który enumeratywnie wskazuje, jakich czynności nie należy uwzględniać we wskazanej wyżej kwocie, w tym m.in. odpłatnego świadczenia usług zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1.

2014
1
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT.

Fragment:

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 9 maja 2013, Wnioskodawca pomyłkowo nie wskazał zakupionej w ramach projektu pn. „” kasety implantologicznej, wykorzystywanej do świadczenia usług stomatologicznych zwolnionych z podatku VAT. Zakup kasety implantologicznej zostanie udokumentowany fakturą VAT. W odpowiedzi na wezwanie nr IPTPP4/443-892/13-2/JM do uzupełnienia wniosku Wnioskodawca informuje, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca świadczy usługi stomatologiczne zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku VAT oraz usługi opodatkowane podatkiem VAT (wybielanie zębów). W ramach realizacji projektu pn. „” Wnioskodawca zakupił kasetę implantologiczną wykorzystywaną wyłącznie do świadczenia usług stomatologicznych zwolnionych z podatku VAT. Zakup ten został udokumentowany fakturą VAT wystawioną na Gabinet. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze potwierdzającej nabycie kasety implantologicznej, jeśli służy ona Wnioskodawcy do świadczenia usług zwolnionych z podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ zakupiona kaseta implantologiczna służy Wnioskodawcy wyłącznie do świadczenia usług stomatologicznych zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 19 ustawy o podatku VAT nie przysługuje Mu prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT zawartego w fakturze potwierdzającej nabycie ww.

2013
27
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług stomatologicznych; wybielanie zębów nie korzysta ze zwolnienia z VAT

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca (podmiot leczniczy) świadczy usługi stomatologiczne obejmujące: badanie, porada lekarska, plan leczenia, konsultacja specjalisty, zabiegi higienizacyjne (scaling, piaskowanie, instruktaż higieny jamy ustnej), diagnostyka radiologiczna w zakresie usług stomatologicznych, stomatologia zachowawcza dla dorosłych (leczenie próchnicy zębów, odbudowa tkanek twardych zęba-odbudowa bezpośrednia), pedodoncja (stomatologia dziecięca), endodoncja (leczenie kanałowe), protetyka stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna - całokształt zabiegów chirurgicznych wykonywanych w obrębie jamy ustnej w znieczuleniu miejscowym, periodontologia (diagnostyka, profilaktyka, leczenie chorób przyzębia), ortodoncja. Wnioskodawca świadczy również usługi wybielania zębów żywych oraz leczonych endodontycznie. Biorąc pod uwagę opisany w treści wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż – jak wskazano wyżej – zdefiniowanie w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 18, i pkt 19 ustawy, zakresu zwolnienia jest zawężone wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W związku z tym każdorazowo należy poddawać analizie, jaki cel przyświecał danej usłudze świadczonej na rzecz pacjenta.

2012
20
paź

Istota:

1. Czy usługi zakładania licówek na podstawie wskazań medycznych wymienionych w poz. 68 formularza będą korzystały ze zwolnienia w podatku od towarów usług z uwagi na to, że ich wykonywanie służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia a poprawa estetyki jest w tym wypadku efektem ubocznym leczenia?2. Czy w przypadku braku wskazań medycznych wymienionych w pozycji 68 formularza, kiedy jedynym wskazaniem założenia licówek jest poprawa estetyki usługi te będą opodatkowane 23% VAT?

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług stomatologicznych. W czerwcu 2012 r. planuje otwarcie kliniki stomatologicznej, w której będą wykonywane usługi z zakresu stomatologii, ortodoncji oraz medycyny estetycznej. Usługi będą wykonywane przez podmiot leczniczy. W ramach działalności będą wykonywane między innymi usługi zakładania licówek. Licówka jest uzupełnieniem protetycznym stanowiącą cienką płytkę ceramiczną, pokrywającą przednie przedsionkowe powierzchnie zębów (zazwyczaj przednich) w celach estetycznych. Wskazówkami do zastosowania licówek są: przebarwienie korony zęba - powstałe w wyniku martwicy zęba, stosowania leków w dzieciństwie, fluorozy (przebarwień zębów), bądź wad rozwojowych szkliwa, korekta kształtu zęba - licówka pozwala na wydłużenie, skrócenie, poszerzenie lub zwężenie korony zęba w zależności od potrzeb, dlatego można ją stosować, gdy kształt zęba jest zaburzony, złamanie brzegu siecznego zęba przedniego - licówki w takiej sytuacji sprawdzają się lepiej i są bardziej estetyczne niż zwykłe wypełnienia kompozytowe, gdyż w przypadku tych drugich istnieje ryzyko utraty wypełnienia ze względu na duże siły działające w tym miejscu, zamknięcie przerw między zębami (diastemy) - dzięki licówkom można zmniejszyć, bądź całkowicie zamknąć przerwy między zębami, które często są przyczyną dyskomfortu jaki odczuwają osoby je posiadające.

2012
10
sie

Istota:

Czy podatnik świadczący usługi stomatologiczne korzystający przedmiotowo ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.) może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy zakupach inwestycyjnych?

Fragment:

Czy podatnik świadczący usługi stomatologiczne korzystający przedmiotowo ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.) może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy zakupach inwestycyjnych... Zdaniem Wnioskodawczyni, skoro korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przedmiotowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy to nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego. Podatek od towarów i usług zapłacony w związku z realizacją tego projektu jest wydatkiem kwalifikowanym, ponieważ nie ma prawnych możliwości odzyskania tego podatku, gdyż świadczone usługi stomatologiczne są przedmiotowo zwolnione z podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2011
28
gru

Istota:

Czy usługi: wybielania zębów, piaskowania zębów, wykonywania protez, wykonywania aparatów ortodontycznych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2011 r. (data wpływu 22 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia usług stomatologicznych – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 22 kwietnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia usług stomatologicznych. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jest Pani stomatologiem i prowadzi działalność w oparciu o wpis do rejestru praktyk lekarskich, a od 1 marca 2006 r. o wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. W zakładzie zatrudnia Pani stomatologów, protetyków i pomoce stomatologiczne. Usługi stomatologiczne świadczone są w szerokim zakresie od profilaktyki poprzez leczenie do przywracania zdrowia, w tym wykonywane są: wybielanie i piaskowanie zębów, protetyka oraz ortodoncja. Pacjentami zakładu są zarówno dzieci, jak i dorośli. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy usługi: wybielania zębów, piaskowania zębów, wykonywania protez, wykonywania aparatów ortodontycznych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18... Pani zdaniem, wszystkie opisane wyżej usługi mieszczą się w pojęciu profilaktyki, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a zatem korzystają – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 – ze zwolnienia od podatku VAT.

2011
17
gru

Istota:

<Czy rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 rok mogę skorzystać z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu poniesionych wydatków za usługi stomatologiczne tj. leczenie zębów w znieczuleniu ogólnym ?>

Fragment:

(...) usługi stomatologiczne, które są powszechnie ponoszone przez wszystkich obywateli, bez względu na wiek i stan zdrowia. Mając na uwadze treść oraz zakres zapytania, a także przytoczone przepisy prawa tutejszy organ podatkowy nie podziela stanowiska Pani wyrażonego w piśmie i stoi na stanowisku, iż w opisanej sytuacji nie zostały spełnione przesłanki, o których mowa w powołanych przepisach. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim. informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim. informuje również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
paź

Istota:

Brak podstaw do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług stomatologicznych

Fragment:

(...) usług stomatologicznych przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 stycznia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania usług stomatologicznych przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 kwietnia 2011r. (data wpływu 19 kwietnia 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 8 kwietnia 2011r. znak: IBPP4/443-123/11/EJ . W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Od 2001r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych, a ewidencja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Usługi stomatologiczne Wnioskodawca świadczy wyłącznie wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Odbiorcy świadczonych przez Wnioskodawcę usług to pacjenci obsługiwani w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (niepłacący za usługi stomatologiczne, gdyż odpłatność ponosi NFZ), jak również pacjenci prywatni (ponoszący pełną odpłatność za usługi).

2011
1
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

Fragment:

Przy użyciu nieruchomości i urządzeń medycznych Wnioskodawca będzie wykonywał jedynie usługi stomatologiczne. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług składającym deklaracje VAT-7. Symbol PKWiU dla świadczonych usług 85.13.12 Usługi stomatologiczne pozostałe. W związku z powyższym zadano następujące: Czy Wnioskodawca będzie posiadał prawo do zwrotu podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on posiadał prawa do zwrotu podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

2011
1
paź

Istota:

Czy opisane przez Wnioskodawcę usługi stomatologiczne – w tym uzupełnień protetycznych na bazie koron cerconowych i mostów porcelanowych, w tym oparte na implantach – korzystają z dniem 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust 1 pkt 19 a ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Czy opisane przez Wnioskodawcę usługi stomatologiczne – w tym uzupełnień protetycznych na bazie koron cerconowych i mostów porcelanowych, w tym oparte na implantach – korzystają z dniem 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust 1 pkt 19 a ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi stomatologiczne w zakresie wykonania uzupełnień protetycznych: korony w tym cerconowe, mosty porcelanowe w tym oparte na implantach, z zastosowaniem nowych technologii korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 a ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem usługi te wykonywane są przez lekarza dentystę i służą profilaktyce zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Powyższe usługi mają za zadanie odtworzenie wszystkich funkcji aparatu stomatognatycznego (odpowiedzialnego m.in. za artykulację mowy i funkcji żucia pokarmowych rozdrabnianie), co stanowi nadrzędną rolę lekarza stomatologa. Korony cerconowe wykonane na podbudowie tlenku cerkonu posiadają wiele doskonałych właściwości bardzo istotnych dla pacjenta m.in. to, że są lżejsze od pozostałych, nie przewodzą bodźców termicznych posiadają dużo wyższą wytrzymałość na odkształcanie.