Usługi stołówkowe | Interpretacje podatkowe

Usługi stołówkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi stołówkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów placówek oświatowych.
Fragment:
Odnosząc się z kolei do kwestii finansowania usług stołówkowych przez Płatników, Gmina stoi na stanowisku, że w sytuacjach, w których koszt usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów jest pokrywany w całości lub w części przez Płatników nie ma przeszkód dla zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT – analogicznie jak w przypadku pokrywania kosztu takiego świadczenia przez rodziców lub opiekunów uczniów. Sprzedaż usług stołówkowych realizowana na podstawie umów o dożywianie, które są zawierane pomiędzy Płatnikami a Placówkami oświatowymi, podlega zwolnieniu z opodatkowania, ponieważ bezpośrednimi i rzeczywistymi beneficjentami tych usług pozostają uczniowie. Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do posiłków finansowanych przez podmioty zewnętrzne np. fundacje charytatywne. Zarówno w przypadku pełnej, jak i tylko częściowej odpłatności po stronie rodziców, przedmiotowa usługa jest świadczona przez Gminę na rzecz poszczególnych dzieci, a tym samym zastosowanie znajdzie powyżej opisane zwolnienie. Potwierdzają to również organy skarbowe w wydawanych interpretacjach podatkowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn.
2017
7
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług stołówkowych.
Fragment:
Czy świadczone usługi stołówkowe i pobierane w związku z tym opłaty za wyżywienie wychowanków Żłobka, który posiada własną kuchnię, są zwolnione od podatku VAT, jeśli tak to czy świadczone usługi stołówkowe i pobierane w związku z tym opłaty za wyżywienie wychowanków/uczniów własnych Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej, które to jednostki nie posiadają własnej kuchni, a jedynie na podstawie noty księgowej nabywać będą posiłki ze Żłobka, a następnie obciążą swoich wychowanków/uczniów są również zwolnione z podatku od towarów i usług VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane: w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty, przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
2017
28
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych.
Fragment:
Odnosząc się z kolei do kwestii finansowania usług stołówkowych przez Płatników, Gmina stoi na stanowisku, że w sytuacjach, w których koszt usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów jest pokrywany w całości lub w części przez Płatników nie ma przeszkód dla zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT – analogicznie jak w przypadku pokrywania kosztu takiego świadczenia przez rodziców lub opiekunów uczniów. Sprzedaż usług stołówkowych realizowana na podstawie umów o dożywianie, które są zawierane pomiędzy Płatnikami a Placówkami oświatowymi, podlega zwolnieniu z opodatkowania, ponieważ bezpośrednimi i rzeczywistymi beneficjentami tych usług pozostają uczniowie. Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do posiłków finansowanych przez podmioty zewnętrzne np. fundacje charytatywne. Zarówno w przypadku pełnej, jak i tylko częściowej odpłatności po stronie rodziców, przedmiotowa usługa jest świadczona przez Gminę na rzecz poszczególnych dzieci, a tym samym zastosowanie znajdzie powyżej opisane zwolnienie. Potwierdzają to również organy skarbowe w wydawanych interpretacjach podatkowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn.
2017
26
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych.
Fragment:
Odnosząc się z kolei do kwestii finansowania usług stołówkowych przez Płatników, Gmina stoi na stanowisku, że w sytuacjach, w których koszt usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów jest pokrywany w całości lub w części przez Płatników nie ma przeszkód dla zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT – analogicznie jak w przypadku pokrywania kosztu takiego świadczenia przez rodziców lub opiekunów uczniów. Sprzedaż usług stołówkowych realizowana na podstawie umów o dożywianie, które są zawierane pomiędzy Płatnikami a Placówkami oświatowymi, podlega zwolnieniu z opodatkowania, ponieważ bezpośrednimi i rzeczywistymi beneficjentami tych usług pozostają uczniowie. Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do posiłków finansowanych przez podmioty zewnętrzne np. fundacje charytatywne. Zarówno w przypadku pełnej, jak i tylko częściowej odpłatności po stronie rodziców, przedmiotowa usługa jest świadczona przez Gminę na rzecz poszczególnych dzieci, a tym samym zastosowanie znajdzie powyżej opisane zwolnienie. Potwierdzają to również organy skarbowe w wydawanych interpretacjach podatkowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn.
2017
9
cze

Istota:
Stawka podatku VAT w wysokości 8% dla usług stołówkowych świadczonych na rzecz pracowników pedagogicznych jednostki Wnioskodawcy oraz innych jednostek oświatowych, pracowników niepedagogicznych jednostki Wnioskodawcy oraz innych jednostek oświatowych, uczniów innych szkół (mieszkających bądź niemieszkających w internacie Wnioskodawcy)
Fragment:
Czy usługi stołówkowe na rzecz pracowników niepedagogicznych jednostki Wnioskodawcy oraz innych jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat bądź Gmina, są opodatkowane podatkiem VAT obecnie w wysokości 8%... Czy usługi stołówkowe na rzecz uczniów innych szkół (mieszkających bądź niemieszkających w internacie Wnioskodawcy), których organem prowadzącym jest Powiat bądź Gmina, a nie przebywają u Zainteresowanego w celach edukacyjnych, są opodatkowane podatkiem VAT obecnie w wysokości 8%... Zdaniem Wnioskodawcy: Usługi stołówkowe na rzecz pracowników pedagogicznych jednostki Wnioskodawcy oraz innych jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat bądź Gmina, są opodatkowane podatkiem VAT obecnie w wysokości 8%. Wnioskodawca uważa, że jest to prawidłowe. Usługi stołówkowe na rzecz pracowników niepedagogicznych jednostki Wnioskodawcy oraz innych jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat bądź Gmina, są opodatkowane podatkiem VAT obecnie w wysokości 8%. Wnioskodawca uważa, że jest to prawidłowe. Usługi stołówkowe na rzecz uczniów innych szkół (mieszkających bądź niemieszkających w internacie Wnioskodawcy), których organem prowadzącym jest Powiat bądź Gmina, a nie przebywają u Zainteresowanego w celach edukacyjnych (tzn. nie przebywają u niego na czterotygodniowych kursach dokształcających teoretycznych przedmiotów zawodowych), są opodatkowane podatkiem VAT obecnie w wysokości 8%.
2014
26
sie

Istota:
Czy sprzedaż obiadów dla szkół podstawowych jest zwolniona z podatku VAT?
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Ponadto zgodnie z § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia (§ 13 ust. 9 ww. rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.).
2014
6
mar

Istota:
Czy Zespół Szkół jest zobowiązany do płacenia podatku VAT od sprzedaży (koszt obiadu – wsad do kotła ustalony przez Urząd Miejski) obiadów uczniom Szkoły Podstawowej?
Fragment:
Na podstawie wydanej interpretacji Urzędu Statystycznego Zespół Szkół ujęty jest w PKWiU-8560 Z - usługi edukacyjne, a Szkoła Podstawowa - PKWiU 56.29.20.0 - usługi stołówkowe. Sprzedaż obiadów jest świadczona na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej i uczniów Zespołu Szkół. Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową również prowadzoną przez Urząd Miejski. Wnioskodawca sprzedaje obiady Szkole Podstawowej na podstawie zleconego zadania przez organ prowadzący, obie placówki są oświatowe. Wnioskodawca dokumentuje sprzedaż obiadów uczniom Szkoły Podstawowej fakturą VAT i płaci podatek w wysokości 8%. Obie placówki otrzymują dofinansowanie do obiadów dzieci z rodzin najuboższych z Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostki podległej Urzędowi Miejskiemu. W związku z powyższym zadano następujące pytania.(pytanie nr 1 ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku) Czy sprzedaż obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej, przez kuchnię szkoły jest zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24, 26-29 ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1, pkt 19-20 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie VAT... Jednocześnie Zainteresowany nadmienia, iż aktualnie płacony jest podatek VAT w wysokości 8% Czy Zespół Szkół jest zobowiązany do płacenia podatku VAT od sprzedaży (koszt obiadu – wsad do kotła ustalony przez Urząd Miejski) obiadów uczniom Szkoły Podstawowej...
2013
3
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży obiadów przez stołówkę dla uczniów i nauczycieli innych szkół.
Fragment:
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane: w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty, przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.), zwalnia się od podatku usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Ponadto zgodnie z § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.
2013
14
sie

Istota:
Usługi stołówkowe świadczone dla uczniów Szkoły mieszkających w internacie, dla pracowników pedagogicznych Szkoły oraz świadczone na rzecz innej jednostki budżetowej na podstawie zawartej umowy są zwolnione od podatku. Natomiast usługi stołówkowe świadczone na rzecz pracowników niepedagogicznych szkoły tj. dla pracowników administracji i obsługi będą podlegać opodatkowaniu stawką VAT w wysokosci 8 % – pod warunkiem zakwalifikowania przedmiotowych usług jako związanych z wyżywieniem do grupowania PKWiU 56.
Fragment:
W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie zwolnienia usług stołówkowych świadczonych dla pracowników pedagogicznych Szkoły należy uznać za prawidłowe. W kwestii zaś usług stołówkowych świadczonych przez stołówkę szkolną na rzecz pracowników niepedagogicznych szkoły tj. dla pracowników administracji i obsługi należy stwierdzić, że nie mogą one korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i, jak wskazano powyżej, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku VAT, tj. 8 % – pod warunkiem zakwalifikowania przedmiotowych usług jako związanych z wyżywieniem do grupowania PKWiU 56. Usługi te nie są bowiem usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Odnosząc się do usług stołówkowych świadczonych na rzecz innej jednostki budżetowej na podstawie zawartej umowy, wskazać należy, że zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 13 lit. a ww. rozporządzenia, usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi są zwolnione od podatku z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej. Usługi stołówkowe świadczone przez Wnioskodawcę nie mieszczą się we wskazanych powyżej wyłączeniach, a zatem stanowisko Wnioskodawcy, że usługi te korzystają ze zwolnienia należało uznać za prawidłowe.
2013
8
maj

Istota:
Opodatkowanie usług stołówkowych
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów – wydał interpretację indywidualną nr ILPP1/443-120/11-2/AK , w której uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla uczniów Wnioskodawcy, nieprawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla pracowników Wnioskodawcy, prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych finansowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla uczniów i pracowników szkół z terenów Gminy, dla których Gmina jest organem prowadzącym, prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla uczniów i pracowników placówek oświatowych, dla których Gmina nie jest organem prowadzącym, prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla dzieci z innych gmin na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych między szkołami, nieprawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych na rzecz dzieci z innych gmin w formie pomocy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, nieprawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla osób prywatnych. W uzasadnieniu swojego stanowiska Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przywołał treść przepisów art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 pkt 26 i ust. 17 oraz art. 146a pkt 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2013
26
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.