Usługi stołówkowe | Interpretacje podatkowe

Usługi stołówkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi stołówkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku VAT w wysokości 8% dla usług stołówkowych świadczonych na rzecz pracowników pedagogicznych jednostki Wnioskodawcy oraz innych jednostek oświatowych, pracowników niepedagogicznych jednostki Wnioskodawcy oraz innych jednostek oświatowych, uczniów innych szkół (mieszkających bądź niemieszkających w internacie Wnioskodawcy)
Fragment:
Czy usługi stołówkowe na rzecz pracowników niepedagogicznych jednostki Wnioskodawcy oraz innych jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat bądź Gmina, są opodatkowane podatkiem VAT obecnie w wysokości 8%... Czy usługi stołówkowe na rzecz uczniów innych szkół (mieszkających bądź niemieszkających w internacie Wnioskodawcy), których organem prowadzącym jest Powiat bądź Gmina, a nie przebywają u Zainteresowanego w celach edukacyjnych, są opodatkowane podatkiem VAT obecnie w wysokości 8%... Zdaniem Wnioskodawcy: Usługi stołówkowe na rzecz pracowników pedagogicznych jednostki Wnioskodawcy oraz innych jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat bądź Gmina, są opodatkowane podatkiem VAT obecnie w wysokości 8%. Wnioskodawca uważa, że jest to prawidłowe. Usługi stołówkowe na rzecz pracowników niepedagogicznych jednostki Wnioskodawcy oraz innych jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat bądź Gmina, są opodatkowane podatkiem VAT obecnie w wysokości 8%. Wnioskodawca uważa, że jest to prawidłowe. Usługi stołówkowe na rzecz uczniów innych szkół (mieszkających bądź niemieszkających w internacie Wnioskodawcy), których organem prowadzącym jest Powiat bądź Gmina, a nie przebywają u Zainteresowanego w celach edukacyjnych (tzn. nie przebywają u niego na czterotygodniowych kursach dokształcających teoretycznych przedmiotów zawodowych), są opodatkowane podatkiem VAT obecnie w wysokości 8%.
2014
26
sie

Istota:
Czy sprzedaż obiadów dla szkół podstawowych jest zwolniona z podatku VAT?
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Ponadto zgodnie z § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia (§ 13 ust. 9 ww. rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.).
2014
6
mar

Istota:
Czy Zespół Szkół jest zobowiązany do płacenia podatku VAT od sprzedaży (koszt obiadu – wsad do kotła ustalony przez Urząd Miejski) obiadów uczniom Szkoły Podstawowej?
Fragment:
Na podstawie wydanej interpretacji Urzędu Statystycznego Zespół Szkół ujęty jest w PKWiU-8560 Z - usługi edukacyjne, a Szkoła Podstawowa - PKWiU 56.29.20.0 - usługi stołówkowe. Sprzedaż obiadów jest świadczona na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej i uczniów Zespołu Szkół. Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową również prowadzoną przez Urząd Miejski. Wnioskodawca sprzedaje obiady Szkole Podstawowej na podstawie zleconego zadania przez organ prowadzący, obie placówki są oświatowe. Wnioskodawca dokumentuje sprzedaż obiadów uczniom Szkoły Podstawowej fakturą VAT i płaci podatek w wysokości 8%. Obie placówki otrzymują dofinansowanie do obiadów dzieci z rodzin najuboższych z Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostki podległej Urzędowi Miejskiemu. W związku z powyższym zadano następujące pytania.(pytanie nr 1 ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku) Czy sprzedaż obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej, przez kuchnię szkoły jest zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24, 26-29 ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1, pkt 19-20 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie VAT... Jednocześnie Zainteresowany nadmienia, iż aktualnie płacony jest podatek VAT w wysokości 8% Czy Zespół Szkół jest zobowiązany do płacenia podatku VAT od sprzedaży (koszt obiadu – wsad do kotła ustalony przez Urząd Miejski) obiadów uczniom Szkoły Podstawowej...
2013
3
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży obiadów przez stołówkę dla uczniów i nauczycieli innych szkół.
Fragment:
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane: w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty, przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.), zwalnia się od podatku usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Ponadto zgodnie z § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.
2013
14
sie

Istota:
Usługi stołówkowe świadczone dla uczniów Szkoły mieszkających w internacie, dla pracowników pedagogicznych Szkoły oraz świadczone na rzecz innej jednostki budżetowej na podstawie zawartej umowy są zwolnione od podatku. Natomiast usługi stołówkowe świadczone na rzecz pracowników niepedagogicznych szkoły tj. dla pracowników administracji i obsługi będą podlegać opodatkowaniu stawką VAT w wysokosci 8 % – pod warunkiem zakwalifikowania przedmiotowych usług jako związanych z wyżywieniem do grupowania PKWiU 56.
Fragment:
W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie zwolnienia usług stołówkowych świadczonych dla pracowników pedagogicznych Szkoły należy uznać za prawidłowe. W kwestii zaś usług stołówkowych świadczonych przez stołówkę szkolną na rzecz pracowników niepedagogicznych szkoły tj. dla pracowników administracji i obsługi należy stwierdzić, że nie mogą one korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i, jak wskazano powyżej, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku VAT, tj. 8 % – pod warunkiem zakwalifikowania przedmiotowych usług jako związanych z wyżywieniem do grupowania PKWiU 56. Usługi te nie są bowiem usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Odnosząc się do usług stołówkowych świadczonych na rzecz innej jednostki budżetowej na podstawie zawartej umowy, wskazać należy, że zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 13 lit. a ww. rozporządzenia, usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi są zwolnione od podatku z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej. Usługi stołówkowe świadczone przez Wnioskodawcę nie mieszczą się we wskazanych powyżej wyłączeniach, a zatem stanowisko Wnioskodawcy, że usługi te korzystają ze zwolnienia należało uznać za prawidłowe.
2013
8
maj

Istota:
Opodatkowanie usług stołówkowych
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów – wydał interpretację indywidualną nr ILPP1/443-120/11-2/AK , w której uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla uczniów Wnioskodawcy, nieprawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla pracowników Wnioskodawcy, prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych finansowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla uczniów i pracowników szkół z terenów Gminy, dla których Gmina jest organem prowadzącym, prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla uczniów i pracowników placówek oświatowych, dla których Gmina nie jest organem prowadzącym, prawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla dzieci z innych gmin na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych między szkołami, nieprawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych na rzecz dzieci z innych gmin w formie pomocy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, nieprawidłowe - w części dotyczącej usług stołówkowych świadczonych dla osób prywatnych. W uzasadnieniu swojego stanowiska Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przywołał treść przepisów art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 pkt 26 i ust. 17 oraz art. 146a pkt 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2013
26
mar

Istota:
Usługi stołówkowe świadczone dla pracowników domu pomocy społecznej nie korzystają ze zwolnienia od podatku.
Fragment:
Tym samym, usługi stołówkowe świadczone przez tego rodzaju stołówki na rzecz pracowników domów pomocy społecznej nie są usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie pomocy społecznej. Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca w ramach podstawowej działalności prowadzi stołówkę dla mieszkańców placówki (Dom Pomocy Społecznej). Stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, obsługiwana jest przez zatrudnionych na podstawie umów o pracę pracowników. Wnioskodawca zamierza wprowadzić usługi odpłatnej sprzedaży posiłków pracownikom (za pełną odpłatnością, tj. koszt surowca i przygotowania posiłków). Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego, działającą na podstawie statutu (załącznik do uchwały rady powiatu) oraz zezwolenia z dnia 23 kwietnia 2009 r. wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, a usługi świadczone przez Wnioskodawcę stanowią usługi pomocy społecznej, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy. Mając na uwadze opis zdarzenia przeszłego oraz (...)
2013
1
mar

Istota:
Zwolnienie od opodatkowania czynności świadczonych przez stołówkę szkolną na rzecz uczniów i nauczycieli.
Fragment:
W nowym brzmieniu ustawy o podatku od towarów i usług, usługi stołówkowe zostały klasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu ex PKWiU 80. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie. Czy w świetle przepisów prawa podatkowego usługi stołówkowe, polegające na gotowaniu i wydawaniu posiłków uczniom i nauczycielom w tej samej szkole oraz w szkołach podstawowych i gimnazjum, z którymi zawarto porozumienia, które są również jednostkami budżetowymi, prowadzonymi przez tę samą gminę są zwolnione od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, opłata za posiłki dla uczniów i nauczycieli tej samej szkoły, jak i szkół, z którymi zawarto porozumienia, i które są jednostkami budżetowymi, prowadzonymi przez tę samą gminę, powinna być zwolniona od podatku, ponieważ jest to usługa, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług i § 13 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra Finansów, ściśle związana z usługami edukacyjnymi (ex PKWiU 80). Wnioskodawca zauważa również, iż w myśl § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi zwalnia się od podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2012
14
lis

Istota:
Czy podlegają zwolnieniu od podatku:
- na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów i personelu Gimnazjum,
- na mocy § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzeń w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług usługi stołówkowe świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz szkół podstawowych oraz M-GOPS?
Fragment:
Natomiast świadczenie usług stołówkowych na rzecz pozostałych osób zatrudnionych w Gimnazjum nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zatem będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku VAT, tj. 8% - pod warunkiem zakwalifikowania przedmiotowych usług jako związanych z wyżywieniem do grupowania PKWiU 56. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla własnych uczniów i pracowników podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług uznać należy za nieprawidłowe, bowiem jak wskazano powyżej usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów i nauczycieli Gimnazjum korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, natomiast usługi stołówkowe świadczone na rzecz innych osób zatrudnionych w szkole (niebędących uczniami ani nauczycielami) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 8%. Jednocześnie z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika również, że Wnioskodawca świadczy również usługi stołówkowe dla trzech innych szkół podstawowych z terenu Gminy oraz M-GOPS.
2012
31
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług stołówkowych.
Fragment:
Problem taki nie występuje w ogóle w przypadku usług stołówkowych, gdzie związek z działalnością gospodarczą podatnika nie budzi żadnej wątpliwości i nie istnieje ryzyko nadużyć w tym zakresie. Podatnik nabywający usługi stołówkowe może w sposób nie budzący wątpliwości wykazać, że nabycie to ma związek z jego działalnością opodatkowaną. Wobec powyższego uznanie, że wymienione w przepisie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT usługi „ gastronomiczne ” obejmują swym zakresem znaczeniowym także usługi stołówkowe, prowadziłoby do wniosku, że przepis ten jest niezgodny z zasadą proporcjonalności. W konsekwencji podatnik mógłby dokonać odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług stołówkowych, bezpośrednio odwołując się do prawa wspólnotowego. Zdaniem jednak Spółki, zamiarem polskiego ustawodawcy nie było wprowadzanie ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego przy nabyciu usług stołówkowych, wobec czego bezpośrednie odwoływanie się do prawa wspólnotowego nie jest konieczne. (6) Stanowisko organów podatkowych Stanowisko Spółki jest zgodne ze stanowiskiem MF prezentowanym przez niego w interpretacjach indywidualnych, np. w: interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z 1 września 2011 (nr IPTPP2/443-194/11-4/PM ), interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z 5 marca 2010 (nr IPPP3/443-1183/09-4/MPe ), interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z 17 marca 2008 (nr ILPB3/423-25/082/EK).
2012
24
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.