Usługi stolarskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi stolarskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Należy uznać, iż jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług stolarskich i zawiera umowę o dzieło ze swoim kontrahentem na usługi, które pokrywają się z przedmiotem prowadzonej działalności, to przychody z tej umowy powinny być zaliczone do przychodów z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania Wnioskodawca ww. kontrahentowi powinien złożyć oświadczenie, iż usługi wykonywane przez niego wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej a wtedy podatnik nie pobierze zaliczki od wypłaconych należności.

Fragment:

(...) VAT, Podatek dochodowy płaci na zasadzie karty podatkowej. Do tej pory Wnioskodawca wystawiał faktury VAT, jednak firma dla której wykonuje usługi stolarskie chce podpisać z nim umowę o dzieło, wg której nie będzie odpowiadał wobec osób trzecich. Firma ta twierdzi, że na podstawie art. 15 ust 3 pkt 3 z ustawy o VAT podpisując umowę o dzieło Wnioskodawca nie musi wystawiać faktur VAT i odprowadzać podatku VAT. Wnioskodawca ma wątpliwości i wnosi o wyjaśnienie, czy za usługi stolarskie dla tej firmy, po podpisaniu z nią umowy o dzieło musi wystawiać faktury VAT i odprowadzać podatek VAT oraz w jakiej formie płacić podatek dochodowy. Wnioskodawca dodaje, że nadal chce prowadzić działalność opodatkowaną na zasadzie karty Podatkowej. W odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 08.04.2010 r. Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego przedstawionego w przedmiotowym wniosku, sformułował treść pytań, które mają być przedmiotem interpretacji oraz (...)

2011
1
sie

Istota:

Wnioskodawca w ramach umowy o dzieło zamierza wykonywać usługi w takim samym zakresie jak prowadzona działalność gospodarcza.

Fragment:

(...) towarów i usług wg art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W analizowanej sprawie, nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, gdyż nie został spełniony podstawowy warunek, określony w tym przepisie, zgodnie z którym za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pan Dariusz W. zamierza świadczyć usługi stolarskie dla firmy na podstawie umowy o dzieło, w zakresie których jest już podatnikiem VAT czynnym. Usługi te wchodzą w zakres prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej. Zatem Wnioskodawca w ramach umowy o dzieło zamierza wykonywać usługi w takim samym zakresie jak prowadzona działalność gospodarcza. Okoliczności te wykluczają uznanie przychodów uzyskiwanych w ramach umowy o dzieło za przychody wymienione w art. 13 pkt 8 wyżej cytowanej ustawy o (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy usługi stolarskie, tj.: składanie mebli, montaż mebli, podlegają opodatkowaniu kartą podatkową ?

Fragment:

(...) jest działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika (art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) Załącznik nr 3 Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej do ww. ustawy, w części I – Działalność usługowa oraz wytwórczo – usługowa w poz. 27 jako działalność usługową oraz wytwórczo – usługową, podlegającą opodatkowaniu w formie karty podatkowej, wymienia usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien. Jak wynika z pkt 3 Objaśnień do I części Tabeli (Załącznika nr 3 do ww. ustawy) przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest – poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – wytwarzanie: przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich (...)

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca świadczy usługi stolarskie i pyta czy stosuje prawidłową stawkę podatku w wysokości 5,5% ryczałtu ewidencjonowanego od wykonywanych czynności.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy stawki VAT na usługę polegającą na wykonaniu klepki parkietowej na zamówienie klienta oraz wykonanie klepki parkietowej z materiału powierzonego.

Fragment:

(...) r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.06.2005 r. wpłynął wniosek Strony z dnia 20.06.2005 r. uzupełniony pismem z dnia 24.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:Pan .......... wykonuje usługi stolarskie. Postawiono pytanie dotyczące wysokości stawki VAT na usługę polegającą na wykonaniu klepki parkietowej na zamówienie klienta oraz wykonanie klepki parkietowej z materiału powierzonego. W przedmiotowej sprawie zajęto następujące stanowisko: Usługi polegające na wykonaniu klepki parkietowej na zamówienie klienta oraz wykonanie klepki parkietowej z materiału powierzonego są opodatkowane stawką VAT w wysokości 7 %. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje przy usługach montażu drzwi, okien etc. wykonywanych z materiału wnioskodawcy świadczącego usługi stolarsko-ciesielskie?

Fragment:

(...) W dniu 07.02.2005r. Pan ......... zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie z zapytaniem : czy przy montażu okien, drzwi etc. wykonywanych z materiału podatnika, świadczącego usługi stolarsko-ciesielskie na indywidualne zamówienie może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), stawka podatku VAT na materiały budowlane wynosi 22%. Zgodnie z dyspozycją art.146 ust.1 pkt 2 lit.a w/w ustawy, do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Ust.2 w/w artykułu stanowi, że przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą mieszkaniową towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można zastosować jednolitą 7% stawkę podatku od towarów i usług do całości usługi remontowej czy też budowlanej wykonywanej w budynkach mieszkalnych bez wyłączania z usługi wartości materiałów?

Fragment:

(...) Czy można zastosować jednolitą 7% stawkę podatku od towarów i usług do całości usługi remontowej czy też budowlanej wykonywanej w budynkach mieszkalnych bez wyłączania z usługi wartości materiałów... Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.03.2005 r. (data wpływu 17.03.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 01.04.2005 r. (data wpływu 01.04.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe. W piśmie Podatnik poinformował, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy opodatkowania usług stolarskich świadczonych na terenie Francji oraz sposobu wystawiania faktur w walucie euro

Fragment:

(...) Pismem z dnia 25.11.2004 r., uzupełnionym pismem z dnia 9.12.2004 r. pan Robert K. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie opodatkowania usług stolarskich świadczonych na terenie Francji oraz sposobu wystawiania faktur w walucie euro. Z przedstawionego w ww. pismach stanu faktycznego wynika, iż pan K. jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE i prowadzi firmę, której siedziba znajduje się na terenie N. Pan K. świadczy usługi stolarskie (wykonanie i montaż schodów) na nieruchomości położonej na terenie Francji, na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej. Zawarte we wniosku stanowisko podatnika wskazuje, iż tego typu usługi powinny być fakturowane w walucie euro bez wyszczególnienia kwoty podatku od towarów i usług, natomiast podatek należny powinien zostać rozliczony przez odbiorcę usługi, który jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz mając na (...)

2011
1
lut

Istota:

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik wykonuje usługi stolarskie.
Zapytanie dotyczy stawki opodatkowania usług polegających na:
- wykonaniu remontu istniejącej drewnianej klatki schodowej w budynku mieszkalnym;
- wykonaniu i montażu drewnianych schodów w budowanym domu jednorodzinnym.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktura towarzyszącą (zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy) rozumie się roboty dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Pojęcie "obiektów budownictwa mieszkaniowego" zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 12 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, (...)

2011
1
sty

Istota:

Proszę o wydanie opinii czy prawidłowo stosuję przepisy w zakresie podatku VAT od 1.05.2004 r. Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji stolarki pcv i aluminium oraz montażu stolarki której jestem producentem.We wpisie REGON rodzaj przeważającej działalności według PKD został oznaczony kodem 2523 D. Od pierwszego maja 2004 r. mocą ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług stolarka pcv i z aluminium została objęta stawką VAT 22%, usługi polegające na robotach budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym stawką VAT 7% (art. 146 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy).Jestem uczestnikiem dużych przetargów w wyniku których jestem wykonawcą robót budowlano-montażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Dokonuję również montażu stolarki na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.Jeżeli z umowy zawartej z kontrahentem tj. firmą lub osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej wynika, że jej przedmiotem jest usługa budowlano-montażowa polegająca na wymianie stolarki zamierzam stosować stawkę VAT 7% właściwą dla tej usługi, ponieważ stolarka, której jestem producentem stanowi materiał montażowy tak jak inne niezbędne do tej usługi materiały budowlane, które muszę kupić.Proszę o wydanie opinii czy prawidłowo stosuję przepisy VAT w wyżej wymienionych przypadkach.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2004 r.( uzupełnione pismem z dnia 15.06.2004) w sprawie opodatkowania usług remontowo-budowlanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje , że zgodnie z art. 146 ust.1pkt. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 (Dz.U, Nr 54. poz.535) do dnia 31.12.07 stosuje się stawkę 7% w odniesieniu m.in. do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzysząca .Z preferencji tej nie korzysta jednak sprzedaż materiałów budowlanych. Istotnym zagadnieniem dla rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonanej przez podatnika polegającej na sprzedaży okna lub drzwi wraz z montażem będzie ocena czy ta czynność to świadczenie usług czy też sprzedaż towaru .Umowa między (...)