Usługi stolarskie | Interpretacje podatkowe

Usługi stolarskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi stolarskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Należy uznać, iż jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług stolarskich i zawiera umowę o dzieło ze swoim kontrahentem na usługi, które pokrywają się z przedmiotem prowadzonej działalności, to przychody z tej umowy powinny być zaliczone do przychodów z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania Wnioskodawca ww. kontrahentowi powinien złożyć oświadczenie, iż usługi wykonywane przez niego wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej a wtedy podatnik nie pobierze zaliczki od wypłaconych należności.
Fragment:
(...) VAT, Podatek dochodowy płaci na zasadzie karty podatkowej. Do tej pory Wnioskodawca wystawiał faktury VAT, jednak firma dla której wykonuje usługi stolarskie chce podpisać z nim umowę o dzieło, wg której nie będzie odpowiadał wobec osób trzecich. Firma ta twierdzi, że na podstawie art. 15 ust 3 pkt 3 z ustawy o VAT podpisując umowę o dzieło Wnioskodawca nie musi wystawiać faktur VAT i odprowadzać podatku VAT. Wnioskodawca ma wątpliwości i wnosi o wyjaśnienie, czy za usługi stolarskie dla tej firmy, po podpisaniu z nią umowy o dzieło musi wystawiać faktury VAT i odprowadzać podatek VAT oraz w jakiej formie płacić podatek dochodowy. Wnioskodawca dodaje, że nadal chce prowadzić działalność opodatkowaną na zasadzie karty Podatkowej. W odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 08.04.2010 r. Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego przedstawionego w przedmiotowym wniosku, sformułował treść pytań, które mają być przedmiotem interpretacji oraz (...)
2011
1
sie

Istota:
Wnioskodawca w ramach umowy o dzieło zamierza wykonywać usługi w takim samym zakresie jak prowadzona działalność gospodarcza.
Fragment:
(...) towarów i usług wg art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W analizowanej sprawie, nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, gdyż nie został spełniony podstawowy warunek, określony w tym przepisie, zgodnie z którym za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pan Dariusz W. zamierza świadczyć usługi stolarskie dla firmy na podstawie umowy o dzieło, w zakresie których jest już podatnikiem VAT czynnym. Usługi te wchodzą w zakres prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej. Zatem Wnioskodawca w ramach umowy o dzieło zamierza wykonywać usługi w takim samym zakresie jak prowadzona działalność gospodarcza. Okoliczności te wykluczają uznanie przychodów uzyskiwanych w ramach umowy o dzieło za przychody wymienione w art. 13 pkt 8 wyżej cytowanej ustawy o (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy usługi stolarskie, tj.: składanie mebli, montaż mebli, podlegają opodatkowaniu kartą podatkową ?
Fragment:
(...) jest działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika (art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) Załącznik nr 3 Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej do ww. ustawy, w części I – Działalność usługowa oraz wytwórczo – usługowa w poz. 27 jako działalność usługową oraz wytwórczo – usługową, podlegającą opodatkowaniu w formie karty podatkowej, wymienia usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien. Jak wynika z pkt 3 Objaśnień do I części Tabeli (Załącznika nr 3 do ww. ustawy) przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest – poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – wytwarzanie: przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich (...)
2011
1
lip

Istota:
Wnioskodawca świadczy usługi stolarskie i pyta czy stosuje prawidłową stawkę podatku w wysokości 5,5% ryczałtu ewidencjonowanego od wykonywanych czynności.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od (...)
2011
1
cze

Istota:
Dotyczy stawki VAT na usługę polegającą na wykonaniu klepki parkietowej na zamówienie klienta oraz wykonanie klepki parkietowej z materiału powierzonego.
Fragment:
(...) r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.06.2005 r. wpłynął wniosek Strony z dnia 20.06.2005 r. uzupełniony pismem z dnia 24.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:Pan .......... wykonuje usługi stolarskie. Postawiono pytanie dotyczące wysokości stawki VAT na usługę polegającą na wykonaniu klepki parkietowej na zamówienie klienta oraz wykonanie klepki parkietowej z materiału powierzonego. W przedmiotowej sprawie zajęto następujące stanowisko: Usługi polegające na wykonaniu klepki parkietowej na zamówienie klienta oraz wykonanie klepki parkietowej z materiału powierzonego są opodatkowane stawką VAT w wysokości 7 %. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje przy usługach montażu drzwi, okien etc. wykonywanych z materiału wnioskodawcy świadczącego usługi stolarsko-ciesielskie?
Fragment:
(...) W dniu 07.02.2005r. Pan ......... zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie z zapytaniem : czy przy montażu okien, drzwi etc. wykonywanych z materiału podatnika, świadczącego usługi stolarsko-ciesielskie na indywidualne zamówienie może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), stawka podatku VAT na materiały budowlane wynosi 22%. Zgodnie z dyspozycją art.146 ust.1 pkt 2 lit.a w/w ustawy, do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Ust.2 w/w artykułu stanowi, że przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą mieszkaniową towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy można zastosować jednolitą 7% stawkę podatku od towarów i usług do całości usługi remontowej czy też budowlanej wykonywanej w budynkach mieszkalnych bez wyłączania z usługi wartości materiałów?
Fragment:
(...) Czy można zastosować jednolitą 7% stawkę podatku od towarów i usług do całości usługi remontowej czy też budowlanej wykonywanej w budynkach mieszkalnych bez wyłączania z usługi wartości materiałów... Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.03.2005 r. (data wpływu 17.03.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 01.04.2005 r. (data wpływu 01.04.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe. W piśmie Podatnik poinformował, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy opodatkowania usług stolarskich świadczonych na terenie Francji oraz sposobu wystawiania faktur w walucie euro
Fragment:
(...) Pismem z dnia 25.11.2004 r., uzupełnionym pismem z dnia 9.12.2004 r. pan Robert K. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie opodatkowania usług stolarskich świadczonych na terenie Francji oraz sposobu wystawiania faktur w walucie euro. Z przedstawionego w ww. pismach stanu faktycznego wynika, iż pan K. jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE i prowadzi firmę, której siedziba znajduje się na terenie N. Pan K. świadczy usługi stolarskie (wykonanie i montaż schodów) na nieruchomości położonej na terenie Francji, na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej. Zawarte we wniosku stanowisko podatnika wskazuje, iż tego typu usługi powinny być fakturowane w walucie euro bez wyszczególnienia kwoty podatku od towarów i usług, natomiast podatek należny powinien zostać rozliczony przez odbiorcę usługi, który jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz mając na (...)
2011
1
lut

Istota:
Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik wykonuje usługi stolarskie.
Zapytanie dotyczy stawki opodatkowania usług polegających na:
- wykonaniu remontu istniejącej drewnianej klatki schodowej w budynku mieszkalnym;
- wykonaniu i montażu drewnianych schodów w budowanym domu jednorodzinnym.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktura towarzyszącą (zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy) rozumie się roboty dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Pojęcie "obiektów budownictwa mieszkaniowego" zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 12 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, (...)
2011
1
lut

Istota:
Proszę o wydanie opinii czy prawidłowo stosuję przepisy w zakresie podatku VAT od 1.05.2004 r. Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji stolarki pcv i aluminium oraz montażu stolarki której jestem producentem.We wpisie REGON rodzaj przeważającej działalności według PKD został oznaczony kodem 2523 D. Od pierwszego maja 2004 r. mocą ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług stolarka pcv i z aluminium została objęta stawką VAT 22%, usługi polegające na robotach budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym stawką VAT 7% (art. 146 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy).Jestem uczestnikiem dużych przetargów w wyniku których jestem wykonawcą robót budowlano-montażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Dokonuję również montażu stolarki na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.Jeżeli z umowy zawartej z kontrahentem tj. firmą lub osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej wynika, że jej przedmiotem jest usługa budowlano-montażowa polegająca na wymianie stolarki zamierzam stosować stawkę VAT 7% właściwą dla tej usługi, ponieważ stolarka, której jestem producentem stanowi materiał montażowy tak jak inne niezbędne do tej usługi materiały budowlane, które muszę kupić.Proszę o wydanie opinii czy prawidłowo stosuję przepisy VAT w wyżej wymienionych przypadkach.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2004 r.( uzupełnione pismem z dnia 15.06.2004) w sprawie opodatkowania usług remontowo-budowlanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje , że zgodnie z art. 146 ust.1pkt. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 (Dz.U, Nr 54. poz.535) do dnia 31.12.07 stosuje się stawkę 7% w odniesieniu m.in. do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzysząca .Z preferencji tej nie korzysta jednak sprzedaż materiałów budowlanych. Istotnym zagadnieniem dla rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonanej przez podatnika polegającej na sprzedaży okna lub drzwi wraz z montażem będzie ocena czy ta czynność to świadczenie usług czy też sprzedaż towaru .Umowa między (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.