Usługi sprzątania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi sprzątania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
25
sie

Istota:

Skutki podatkowe użyczenia pomieszczenia biurowego

Fragment:

Gmina nie otrzymuje faktury z tytułu świadczonej usługi sprzątania. Symbol PKWiU właściwy dla usługi sprzątania pomieszczenia biurowego, określony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) utrzymanie porządku w pomieszczeniu biurowym oraz w niezbędnych przyległych częściach pomieszczeń (wycieranie kurzu, opróżnianie koszy, mycie podłóg), PKWiU 81.21.10.0 „ Usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych ”, mycie okien we wskazanym przez Gminę okresie (dwa razy w roku), PKWiU 81.22.11.0 „ Usługa mycia okien ”. Usługi sprzątania, będące przedmiotem wniosku nie stanowią czynności o charakterze ciągłym tzn. nie odbywają się bezustannie, stale i bez przerwy. Usługi sprzątania, będące przedmiotem wniosku, są usługami dającymi możliwość wyodrębnienia poszczególnych jej etapów, czyli stwierdzenia w jakim okresie czasu dana czynność tej usługi została wykonana. Z założenia usługa sprzątania jest czynnością powtarzającą się. Strony w umowie użyczenia określiły, że za okres rozliczeniowy przyjmuje się kwartał kalendarzowy począwszy od I kwartału 2015 r., a zapłata za poniesione koszty następować będzie do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2012
30
lis

Istota:

Jaka stawkę podatku Vat zastosować do usług ciśnieniowego mycia dachu.

Fragment:

W otrzymanej odpowiedzi wskazano, iż wymieniona usługa sprzątania i mycia dachu mieści się w PKWiU w grupowaniu 81.29.12.0 „ Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu ”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką stawkę VAT należy stosować do usługi mycia dachu (ciśnieniowe mycie dachu przy użyciu myjek ciśnieniowych)... Pana zdaniem, wskazując na symbol PKWiU 81.29.12.0, odpowiednią stawką VAT jest stawka 8%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

2012
27
lis

Istota:

Usługi sprzątania domu studenckiego, które zamierza świadczyć Spółka podlegają do dnia 31 grudnia 2013 r. opodatkowaniu podatkiem VAT według preferencyjnej 8% stawki.

Fragment:

Odnosząc się natomiast do świadczonych usług sprzątania zewnętrznego Spółka wskazała, że nie będą one stanowiły usług czyszczenia obiektów rolniczych ani usług czyszczenia budynków z zewnątrz w powiązaniu z wykończeniem budynku. Spółka wskazała jednocześnie, iż będzie klasyfikowała świadczone usługi sprzątania zewnętrznego pod symbolem PKWiU 81.29.12.0. Wątpliwości Spółki dotyczą określenia stawki podatku VAT właściwej w przypadku świadczenia wyżej wymienionych usług sprzątania. Mając na uwadze opis usług świadczonych przez Spółkę oraz opierając się na przedstawionej we wniosku klasyfikacji statystycznej tych usług, należy stwierdzić, iż usługi sprzątania domu studenckiego, które zamierza świadczyć Spółka podlegają do dnia 31 grudnia 2013 r. opodatkowaniu podatkiem VAT według preferencyjnej 8% stawki. Spółka klasyfikuje świadczone usługi odśnieżania, usuwania i wywożenia śniegu, pryzmowania śniegu, usuwania gołoledzi i odśnieżania dachów oraz usługi sprzątania zewnętrznego - pod symbolem PKWiU 81.29.12.0. Zatem usługi te, jako wymienione w poz. 174 załącznika nr 3 do ustawy o VAT korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT, o której mowa powyżej.

2012
7
lis

Istota:

Właściwa stawka podatku dla usług utrzymania autostrady

Fragment:

A zatem usługi zamiatania i usuwania śniegu, usługi w zakresie trawników, usługi sprzątania ulic, usługi odbioru odpadów i ścieków należy opodatkować stawką 8%, natomiast pozostałe usługi stawką podstawową 23%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

2012
16
mar

Istota:

Opodatkowanie czynności sprzątania świadczonych na rzecz zakładu opieki zdrowotnej.

Fragment:

Zakres prac jest taki sam, jak usług sprzątania biur świadczonych przez Spółkę na rzecz firm handlowo-usługowych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wykonywane przez Spółkę wyższej opisane usługi korzystają ze zwolnienia od podatku, jako usługi medyczne, czy podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%... Jeżeli powyższe usługi są zwolnione, to od kiedy Spółka ma dokonać korekty, czy od 1 stycznia 2011 r., czy od 1 kwietnia 2011 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 18a, ze zwolnienia korzystają usługi w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu poprawie zdrowia świadczone na rzecz zakładów opieki zdrowotnej na ich terenie. W stanowisku przedstawionym w piśmie uzupełniającym Wnioskodawca stwierdził, iż zakwalifikowanie usługi sprzątania gabinetów, korytarzy, wc i wszystkich innych pomieszczeń jako usługi medycznej wydaje się absurdem, gdyż wiele firm świadczy usługi na rzecz placówek opieki zdrowotnej. Są to usługi ochrony, cateringowe i nie można w takim przypadku zmieniać klasyfikacji usług np. ochrony takiego obiektu nazywać usługą medyczną. W ocenie Wnioskodawcy taka usługa musi mieć bezpośredni związek z procesem leczenia, rehabilitacji.

2011
17
lis

Istota:

Stawka podatku dla świadczonych usług sprzątania boisk wykonanych z tworzywa sztucznego

Fragment:

Przy czym przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, od dnia 01 stycznia 2011r. wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), stanowiącym rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% , z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (art. 41 ust. 2 ww. ustawy). Jednakże zgodnie z art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

2011
1
sie

Istota:

PIT - opodatkowanie przychodu pracownika wykonującego usługi sprzątania na podstawie umowy zlecenia

Fragment:

(...) usługi sprzątania na podstawie umowy o dzieło - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22.02.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu pracownika wykonującego usługi sprzątania na podstawie umowy zlecenia. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka zamierza przeprowadzić zmiany organizacyjne, jedną ze zmian może być zmiana podstawy zatrudnienia pracowników wykonujących usługi sprzątania z umowy o pracę na umowę o dzieło. Pismem z dnia 11.05.2010 r. (data wpływu 14.05.20109 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 28.04.2010 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o dane wskazane w ww. wezwaniu. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Jak będzie opodatkowany przychód przy zatrudnieniu pracowników wykonujących usługisprzątania na podstawie umowy o pracę... Jak będzie opodatkowany przychód przy zatrudnieniu pracowników wykonujących usługi sprzątania na podstawie umowy o dzieło... Odpowiedź na pytanie drugie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji.

2011
1
lip

Istota:

Czy do opodatkowania przedmiotowych usług świadczonych przez Podatnika na rzecz szpitali, na które składają się usługi wyszczególnione w opisie stanu faktycznego, można zastosować jednolitą stawkę 22% podatku VAT, czy też należy usługi sprzątania opodatkować stawką 22%, a usługi pomocy przy pacjentach oraz usługi transportu wewnątrzszpitalnego będą korzystać ze zwolnienia od VAT?

Fragment:

Należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z usługą główną, tj. usługami sprzątania oraz usługami pomocniczymi – usługami transportu wewnątrzszpitalnego oraz usługami pomocniczymi świadczonymi przy opiece nad pacjentami. W przedmiotowym przypadku na usługi świadczone przez Podatnika na rzecz szpitali składają się usługi sprzątania, które zdaniem Podatnika, opodatkowane są stawką 22% podatku VAT (na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) oraz usługi pomocnicze świadczone przy opiece nad pacjentami oraz transportu wewnątrzszpitalnego, zdaniem Podatnika, zwolnione od opodatkowania podatkiem VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy w zw. z poz. 9 załącznika nr 4 do ww. ustawy). Należy stwierdzić, że usługi świadczone przy opiece nad pacjentami oraz usługi transportu wewnątrzszpitalnego stanowią usługi pomocnicze w stosunku do właściwych usług sprzątania, gdyż właściwym przedmiotem działalności podejmowanej przez Podatnika na rzecz szpitali, są usługi sprzątania opodatkowane stawką 22% podatku VAT. Z uwagi na powyższe, zdaniem Podatnika, całość usług wykonywanych przez Podatnika na rzecz szpitali powinna zostać opodatkowana łącznie stawką 22% podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku w stosunku do usług sterylizacji i dezynfekcji, o symbolu PKWiU 74.70.1 „usługi sprzątania specjalistycznego”.

Fragment:

Zainteresowany oświadczył, iż wykonuje odpłatne usługi sterylizacji i dezynfekcji narzędzi medycznych, zakwalifikowane do grupy PKWiU 74.70.14-00.00 „ usługi sprzątania specjalistycznego ”. W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie ustawodawca dla pewnych towarów i usług wprowadził obniżone stawki podatku lub zwolnienie, które zostały wymienione w ustawie lub przepisach wykonawczych. Usług sterylizacji i dezynfekcji narzędzi medycznych nie wskazuje jako zwolnione od podatku, ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze. W związku z powyższym przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku. Reasumując, nieprawidłowe jest korzystanie Zainteresowanego ze zwolnienia od podatku, w stosunku do wykonywanych usług, które zakwalifikowane są do grupy PKWiU 74.70.14-00.00 „ usługi sprzątania specjalistycznego ”. Tutejszy Organ podatkowy uprzejmie wyjaśnia, iż nie jest organem właściwym rzeczowo w sprawach klasyfikowania usług, wobec czego nie dokonuje weryfikacji prawidłowości podanego numeru PKWiU przez podatnika, lecz jedynie określa właściwą stawkę podatku dla danej usługi o podanym numerze PKWiU. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
maj

Istota:

Wnioskodawca zwrócił się z prośbą opinię dotyczącą stawek podatku od towarów i usług dotyczących czynności oczyszczania dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu, odkurzania dywanów, wykładzin, zamiatanie, mycie, pastowanie podłóg, mycie sanitariatów, mycie okien, koszenie, grabienie, podlewanie trawników, usuwanie skoszonej trawy, zamiatanie i mycie piwnicy. Zdaniem wnioskodawcy usługi związane z oczyszczaniem dróg, ulic, placów i innych w tym usuwanie śniegu i lodu (PKWiU 90.00) obowiązuje stawka 7% a w stosunku do pozostałych w/w usług należy zastosować stawkę w wysokości 22%.

Fragment:

W świetle powyższego unormowania stwierdza się, że usługa oczyszczania dróg, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu klasyfikowana do grupowania PKWiU 90.00.30-00.00 jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki 7%. Ponadto wyjaśnia się, iż w stosunku do czynności związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych (czyli np. koszenie, grabienie, podlewanie trawników, usuwanie trawy, utrzymanie czystości trawników) ma zastosowanie norma przewidziana w art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W załączniku nr 6 do ustawy w poz. 64 uwzględnione zostały usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 01.4. Zgodnie natomiast zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2004r. Nr 89, poz. 844 ze zm.) grupowanie PKWiU 01.41.12 obejmuje usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni. Należy zatem uznać iż, czynności związane z utrzymaniem i pielęgnacją trawników podlegają do dnia 30 kwietnia 2008 r. stawce podatku w wysokości 3%. W stosunku do pozostałych czynności wymienionych przez podatnika w złożonym wniosku, stosuje się na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 22%.