Usługi spedycji międzynarodowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi spedycji międzynarodowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie i udokumentowanie ubezpieczenia Cargo przewożonego ładunku

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2009r. (data wpływu 11 września 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania ubezpieczenia Cargo przewożonego ładunku - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 września 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i (...)

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wykonując usługę transportową (spedycji) na rzecz kontrahenta z siedzibą za granicą, nie posiadającego nadany w kraju unijnym NIP dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, na trasie Kraków - Moskwa?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.10.2005 r. (data wpływu 17.10.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 02.11.2005 r. (data wpływu 04.11.2005 r.) oraz z dnia 04.01.2006 r. (data wpływu 05.01.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Jak wynika z zapytania Podatnika zawartego w pkt 3 wniosku wykonuje On usługę transportu towarów (spedycji) na rzecz kontrahenta z siedzibą za granicą posiadającego jednocześnie nadany w kraju unijnym NIP dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, na trasie Kraków – Moskwa. Podatnik przedstawia własne stanowisko zgodnie, z którym wykonując w/w (...)

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wykonując usługę transportową (spedycji) na rzecz kontrahenta z siedzibą za granicą, posiadającego nadany w kraju unijny NIP dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, na trasie Niemcy – Polska?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.10.2005 r. (data wpływu 17.10.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 02.11.2005 r. (data wpływu 04.11.2005 r.) oraz pismem z dnia 04.01.2006 r. (data wpływu 05.01.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Jak wynika z zapytania Podatnika zawartego w pkt 7 wniosku wykonuje On usługę transportu towarów (spedycji) na rzecz kontrahenta z siedzibą za granicą posiadającego jednocześnie nadany w kraju NIP dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, na trasie Niemcy – Polska. Przedmiotowa usługa jest częścią usługi transportu międzynarodowego wykonywaną (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wartość świadczonych usług transportowych i spedycyjnych niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług należy wykazać w deklaracji VAT-7 w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono fakturę

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 9 lutego 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. iż wartość świadczonych usług transportowych i spedycyjnych niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług należy wykazać w deklaracji VAT-7 w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a: uznać stanowisko za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona świadczy m.in. usługi w zakresie spedycji i transportu. Jako że nie posiada własnego taboru, współpracuje z podwykonawcami – krajowymi oraz zagranicznymi (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym prawidłowości dokumentacji wykonywanych przez Spółkę usług spedycji międzynarodowej za pomocą kopii listu przewozowego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 22.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.06.2005 roku) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej jest świadczenie usług w zakresie spedycji międzynarodowej. Z uwagi na brak własnych środków transportowych Spółka dokonuje pośrednictwa pomiędzy klientem a firmą transportową. W związku z wykonanymi usługami transportowymi spółka otrzymuje od przewoźnika fakturę VAT oraz list przewozowy CMR, który wystawiony jest w czterech egzemplarzach (1 oryginał oraz 3 kopie). (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy gromadzone przez X dodatkowe dokumenty ( oryginał faktury spedytora z kserokopią CMR, oraz kserokopie SAD-ów importowych, które w polu Nr 20 SAD- Warunki Dostawy zawiera kod incoterms "CIP" - cło i przewoźne opłacone do miejsca dostawy) spełniają wymogi art. 83 ust.5 pkt. 1 oraz art.83 ust.5 pkt. 2 ustawy o VAT i uprawniają do stosowania stawki 0% dla opisanych wyżej usług zgodnie z art.83 ust. 1 pkt.23 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. Nr 97 poz.970 z późn. zmianami) obniżoną do 0% stawkę VAT stosuje się do usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego, a podatnik posiada odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy; Biorąc powyższe pod uwagę usługi spedycji międzynarodowej towarów realizowane przez Spółkę z miejsca nadania poza terytorium Wspólnoty UE ( z Rumunii) do miejsca przeznaczenia w Polsce, na zlecenie spółki z siedzibą w Niemczech należy zaliczyć do usług transportu międzynarodowego opodatkowanego wg stawki 0%. W przypadku opisanym przez Wnioskodawcę usługa dotyczy towarów importowanych, a w tym przypadku warunkiem niezbędnym do zaliczenia usługi spedycji do usług transportu międzynarodowego i (...)

2011
1
mar

Istota:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług agencji celnej?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że świadczy Ona usługi spedycji, w szczególności usługi transportu oraz usługi związane z obsługą celną transportu towarów (tzw. usługi agencji celnej). Sporządza dokumenty celne oraz świadczy inne usługi związane z odprawami celnymi, w imieniu swoich klientów. Powołując się na treść art. 794 Kodeksu cywilnego Strona uznaje, iż usługa agencji celnej wykonywana w związku z przewozem towarów, mieści się w definicji usług (...)

2011
1
mar

Istota:

Strona zobowiązała się zorganizować przewóz towarów kontrahenta węgierskiego (zarejestrowanego na Węgrzech dla potrzeb podatku od wartości dodanej) z Rosji do Polski. Wykonanie usługi zleciła polskiej firmie transportowej. Kontrahent poinformował Stronę, iż dostawa towarów jest realizowana na zasadach Incoterms 2000 DDU. W związku z powyższym Strona zwróciła się z zapytaniem, jaką stawką opodatkowana jest w podatku od towarów i usług świadczona przez Nią usługa.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 29 listopada 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona zobowiązała się zorganizować przewóz towarów kontrahenta węgierskiego (zarejestrowanego na Węgrzech dla potrzeb podatku od wartości dodanej) z Rosji do Polski. Wykonanie usługi zleciła polskiej firmie transportowej. Kontrahent poinformował Stronę, iż dostawa towarów jest realizowana na zasadach Incoterms 2000 DDU. Po zakończeniu usługi Strona wystawiła fakturę VAT z (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy sposobu opodatkowania usługi spedycji związanej z transportem towarów importowanych z kraju dalekiego wschodu na odcinku Hamburg-miejsce clenia w Polsce. Zdaniem Podatnika świadczona przez niego usługa spedycyjna podlegają opodatkowaniu według stawki 0%.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika , że firma zajmuje się świadczeniem usług spedycji i transportu międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowych usług transportu i spedycji towarów, przy wykorzystaniu obcego taboru morskiego i samochodowego. Spółka otrzymuje zlecenie przewozu towarów na odcinku Hamburg-Polska, od kontrahenta krajowego importującego towar z dalekiego wschodu np. z Indonezji do portu morskiego w Hamburgu i z Hamburga do Polski, gdzie następuje odprawa (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania usług spedycyjnych przy imporcie towarów na teren Polski na zlecenie polskiego kontrahenta.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 23 marca 2005 r. (data wpływu 24.03.2005), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Z treści wniosku Podatnika wynika, że świadczy on usługi spedycyjne. Spółka otrzymała zlecenie na transport towarów z Rosji do Polski od polskiego kontrahenta. Kontrahent, również firma spedycyjna, przyjął zlecenie od podmiotu, który jest importerem przewożonego towaru. Podatnik wystawił na rzecz swojego kontrahenta fakturę VAT za odcinek krajowy stosując stawkę 22 %. Zdaniem Wnioskodawcy to firma spedycyjna, która zawarła umowę przewozową z importerem towarów mogła zastosować stawkę VAT w wysokości 0 %, (...)