Usługi spedycji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi spedycji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
14
lis

Istota:

Zastosowanie stawki podatku VAT 0% dla świadczonych usług spedycji międzynarodowej

Fragment:

Przedmiotowy wniosek odnosi się wyłącznie do usług spedycji międzynarodowej, wykonywanych w relacjach transportowych związanych z importem towarów do Polski. Spółka znajduje się w posiadaniu kopii listu przewozowego CMR, z którego wynika, iż importowany towar jest przemieszczany między miejscem nadania znajdującym się poza Unią Europejską a pierwszym miejscem przeznaczenia znajdującym się na terytorium kraju, dodatkowo posiada kopię wystawionej przez siebie faktury VAT za wykonaną usługę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka uprawniona jest na podstawie posiadanych dokumentów do stosowania stawki 0% na wystawianych przez siebie fakturach na rzecz polskich zleceniodawców (podatników) z tytułu świadczonych usług spedycji międzynarodowej obejmującej transport towarów z terytorium spoza Unii Europejskiej do Polski... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym z tytułu świadczonych usług spedycji międzynarodowej Spółka jest uprawniona do stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2013
24
maj

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania stawki 0% dla świadczonych usług spedycji na rzecz polskiego podatnika.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 06.11.2012 r. (data wpływu 12.11.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% dla świadczonych usług spedycji na rzecz polskiego podatnika - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12.11.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% dla świadczonych usług spedycji na rzecz polskiego podatnika. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni będzie świadczyła usługi spedycyjne zlecone przez polskiego kontrahenta polegające na organizacji przewozu towaru z Hiszpanii do Polski. Towar będzie w Polsce rozładowany i przygotowany do wywozu do Rosji. Następnie nastąpi odbiór przez przewoźnika rosyjskiego, który wywiezie towar poza granice kraju (Rosja). Na trasie z Hiszpanii do Polski będzie korzystała z usług polskiej firmy transportowej, która poinformowała, że jeżeli Wnioskodawczyni dostarczy im list przewozowy stwierdzający wywóz towaru poza granicę Unii Europejskiej, to zastosują do swojej usługi stawkę VAT 0%. List przewozowy CMR będzie wystawiony przez nadawcę - firmę hiszpańską, a jako odbiorcę i przewoźnika wskazywał będzie firmę rosyjską.

2012
27
mar

Istota:

Stawka podatku na usługi agencyjne i spedycji.

Fragment:

Usługi spedycji polegają na udzielaniu porad odnośnie warunków przewozu, organizowaniu transportu drogowego, kolejowego, morskiego, przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji oraz jej rozdysponowaniu, dokonywaniu awizacji, informowaniu odbiorcy o terminie dostarczenia przesyłki, dostarczeniu towaru, organizowaniu czynności przeładunkowych, składowania i załadunkowych na środki transportu, obsłudze spedycyjnej w porcie/terminalu załadunku i przewozie towaru do portu rozładunku, monitorowaniu przebiegu procesu przewozu, dokonywaniu odpraw celnych, wykonywaniu w razie potrzeby czynności dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zlecenia oraz nadzorze nad wykonywaniem zleconych czynności. Usługi te nie są związane z eksportem lub z importem towarów. Statki, na rzecz których wykonywane są usługi, są statkami przeznaczonymi do przewozu towarów, statkami rybackimi lub innymi statkami specjalnymi sklasyfikowanymi pod symbolem PKWiU 30.1. Analizując charakter usług agencyjnych i spedycji świadczonych przez Pana, które wykonuje Pan w imieniu i na rzecz nabywcy będącego armatorem morskim oraz treść powołanych przepisów art. 83 ustawy, należy stwierdzić, że przedmiotowe czynności nie polegają na obsłudze morskiego środka transportu, gdyż nie wykonuje Pan usług pilotowania, holowniczych, cumowniczych, czynności przeładunkowych, składowania i załadunkowych czy polegających na odprawie statku, a jedynie pośredniczy, t.j. organizuje świadczenie ww. usług lub reprezentuje armatora przed polskimi władzami.

2011
1
sie

Istota:

Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania oraz wysokości stawki podatku dla usług spedycji dotyczących transportu wykonanego poza terytorium UE.

Fragment:

W tej sytuacji Spółka może oferować zleceniodawcom: wykonanie usługi spedycji opodatkowanej według miejsca siedziby Spółki stawką 22%, wydzielenie z całej usługi spedycyjnej transportu i przeładunków z ich rozliczeniem w formie refakturowania i zastosowania przepisu, że ta usługa nie odbywa się na terenie kraju, z równoczesnym fakturowaniem „czystej” prowizji spedycyjnej, opodatkowanej według zasad ogólnych stawką 22%. Zastosowanie pierwszego rozwiązania wzbudza protest zleceniodawcy, gdyż klient krajowy ma możliwość rozliczenia podatku jako naliczonego, a dla kontrahenta zagranicznego jest to zawyżenie oferty. Z kolei w drugim przypadku następuje ujawnienie zleceniodawcy rzeczywistych kosztów Spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy fakturowana przez Spółkę usługa spedycji, obejmująca zlecony podwykonawcom transport, przeładunki, składowanie, ubezpieczenie oraz zarobek Spółki wynikający z różnicy cen zakupu i sprzedaży, może być wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy usługa dotyczy ładunków przemieszczanych całkowicie poza granicami Polski i Wspólnoty Europejskiej... Zdaniem Wnioskodawcy, miejscem świadczenia usługi spedycji, która nie jest związana z transportem wewnątrzunijnym lub międzynarodowym, jest miejsce gdzie świadczący posiada siedzibę i tym samym powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych stawką podatku 22%.

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka może zastosować 0% stawkę podatku, wystawiając fakturę za wykonaną obsługę celną transportu międzynarodowego na granicy państwa, tj. za wystawienie zgłoszenia celnego do procedury tranzytu i zabezpieczenia przez Spółkę należności celnych i podatkowych w procedurze tranzytu?

Fragment:

Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług traktuje usługi spedycji międzynarodowej, jak usługi transportu międzynarodowego, w związku z tym w zakresie ich świadczenia należy stosować regulacje przewidziane dla usług transportowych, tj. wynikające z cyt. art. 83 ust. 3 pkt 1 oraz z art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z opisu stanu faktycznego wynika, że świadczone przez Spółkę usługi polegają wyłącznie na wystawieniu zgłoszenia celnego do procedury tranzytu i przedstawieniu w urzędzie celnym zabezpieczenia należności, tj. cła i podatku od towarów i usług od importu, wymaganych przy tej procedurze. Ponadto wskazano, że czynności te związane są z transportem, którego rozpoczęcie następuje poza terytorium Wspólnoty, a kończy się w Polsce, a Spółka dysponuje dokumentami, o których mowa w art. 83 ust. 5 ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że wykonywane przez Spółkę czynności mieszczą się w zakresie usług spedycji międzynarodowej, gdyż związane są one z sytuacją, o której mowa w art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług. W efekcie czynności te, o ile – jak wskazano we wniosku – Spółka dysponuje dokumentami, o których mowa w art. 83 ust. 5 ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%.

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku dla usług spedycyjnych polegających na pracach manewrowych wagonów na torach ładunkowych nabrzeży portowych.

Fragment:

Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług traktuje usługi spedycji międzynarodowej jak usługi transportu międzynarodowego, w związku z tym w zakresie świadczenia usług spedycji międzynarodowej należy stosować regulacje przewidziane dla usług transportowych, tj. wynikające z art. 83 ust. 3 pkt 1 oraz art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju, z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

2011
1
cze

Istota:

Czy usługi polegające na zorganizowaniu transportu towarów pomiędzy krajami trzecimi oraz pomiędzy krajami trzecimi, a krajami Wspólnoty, gdy trasa nie przebiega przez terytorium kraju, można potraktować jako usługi nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce i czy w tej sytuacji należy wystawić fakturę VAT bez naliczenia podatku z adnotacją, że usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na postawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy?

Fragment:

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; Reasumując, w świetle istniejących regulacji należy stwierdzić, że czynności wykonywane przez Spółkę - usługi polegające na zorganizowaniu transportu poza terytorium kraju – tj. usługi spedycji, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Wobec powyższego Spółka zobowiązana jest do wystawienia faktury VAT wraz z podatkiem należnym. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej). Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowania usługi spedycyjnej związanej bezpośrednio z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów.

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony przez Stronę stan faktyczny sprawy stwierdzam, że jeżeli usługa spedycji związana jest z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, którego rozpoczęcie następuje na trasie kraju Wspólnoty innego niż Polska (tj. Niemcy) i kończy w Polsce – usługę transportową świadczy przewoźnik polski, a zleceniodawca nie jest podatnikiem zarejestrowanym dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, to miejscem świadczenia usługi spedycyjnej jest miejsce gdzie transport towarów się rozpoczął – w tym przypadku Niemcy i podlega opodatkowaniu przez spedytora według zasad opodatkowania obowiązujących w tym państwie wspólnotowym. Tutejszy organ podatkowy zaznacza, iż nie dokonywał oceny charakteru świadczonej przez Podatnika usługi. Na wstępie wniosku Podatnik podał jednakże, iż wykonał usługę spedycyjną towarzyszącą usłudze transportowej wewnątrzunijnej. Mając powyższe na uwadze stwierdzam, że stanowisko zajęte przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. Powyższej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę w piśmie, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu udzielenia odpowiedzi. Zgodnie z art. 14b §1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5 art.14b.

2011
1
maj

Istota:

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usługi spedycji.

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wykonuje usługi spedycji, wskazując konkretny przykład:Załadunek 1 styczeń – rozładunek 3 styczeń, dostarczenie dokumentów przewozowych od przewoźnika 2 marzec.Mając na uwadze powyższe, za moment wykonania usługi spedycyjnej w przedmiotowej sprawie należy przyjąć dzień, w którym przewoźnik wydał towar odbiorcy (data rozładunku), bowiem z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby zawarta przez Wnioskodawcę z kontrahentem umowa spedycji przewidywała odmienne określenie momentu wykonania usługi. W omawianym przypadku rozładunek towaru nastąpił w dniu 3 stycznia, zatem w tym dniu nastąpiło wykonanie usługi spedycyjnej. Tym samym obowiązek podatkowy powstał, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT, w dniu 2 lutego, przy założeniu, że Wnioskodawca wcześniej nie otrzymał części lub całości zapłaty za wykonaną usługę spedycji. Podatek należny Wnioskodawca winien wykazać w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy (tj. w rozliczeniu za miesiąc luty), zgodnie z art. 103 ust. 1 ww. ustawy o VAT. Natomiast fakturę VAT za wykonanie usługi spedycji należy, w powyższej sytuacji, wystawić w dniu 2 lutego tj. w (...)

2011
1
maj

Istota:

Kiedy powstaje przychód w 2007 r. z tytułu usług spedycyjnych i na jaki dzień przelicza się te przychody z walut obcych?

Fragment:

Nr 54, poz. 654) „ za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont”. Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 3a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., za datę powstania przychodu, o którym mowa w ww. ust. 3 ustawy, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeżeli jednak przed tymi zdarzeniami dojdzie do wystawienia faktury lub do zapłaty należności, wówczas w dacie tych wcześniejszych okoliczności wystąpi przychód należny. W przypadku usług spedycyjnych brak dokumementów przewozowych nie może decydować o momencie powstania przychodu należnego. W świetle powyższych przepisów za datę powstania przychodu należnego z tytułu prowadzonych usług spedycyjnych uważa się dzień wykonania usługi, o ile przed wykonaniem usługi nie zostanie wystawiona faktura lub uregulowana należność. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. dzień wykonania usługi. Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie stwierdził, że stanowisko Spółki X nie jest prawidłowe.