ITPB1/4511-397/16/HD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy zatrudnienie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, specjalisty z dziedziny chemii i fizyki, w celu przeprowadzenia specjalistycznych badań fizyko-chemicznych, o których mowa w stanie faktycznym, pozbawi Wnioskodawczynię prawa do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu 26 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie skutków podatkowych zlecenia na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonania usług specjalistycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie skutków podatkowych zlecenia na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonania usług specjalistycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych. Podatek dochodowy opłaca w formie karty podatkowej.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni przeprowadza badania konserwatorskie, będące koniecznym elementem procesu konserwacji obiektów zabytkowych.

Badania te polegają m.in. na określeniu budowy stratygraficznej obiektu, tj. określeniu liczby i charakteru warstw (np. malarskich, zaprawy) poprzez m.in. odsłonięcie fragmentów tych warstw, za pomocą sond stratygraficznych. Badania te mają na celu rozpoznanie obecności i charakteru przedmiotu a także datowanie.

W ramach badań, konserwator pobiera próbki z obiektu, które następnie należy poddać analizie fizyko-chemicznej, której zakres przekracza kompetencje konserwatora zabytków i jest wykonywany w ramach specjalistycznego laboratorium przez osoby mające wykształcenie fizyczne i chemiczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zatrudnienie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, specjalisty z dziedziny chemii i fizyki, w celu przeprowadzenia specjalistycznych badań fizyko-chemicznych, o których mowa w stanie faktycznym, pozbawi Wnioskodawczynię prawa do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, usługi z dziedziny specjalistycznych badań fizyko-chemicznych, o których mowa w przytoczonym stanie faktycznym, są usługami specjalistycznymi w rozumieniu art. 25 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi specjalistyczne – są to usługi, które nie wchodzą w zakres zgłoszony w ramach działalności, jednak są niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczenia usługi.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawczyni uważa, że zlecenie tego typu badań osobie wykwalifikowanej nie spowoduje utraty prawa do rozliczania się w formie karty podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

  1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
  2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
  3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
  4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
  6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
  7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4 – o czym stanowi art. 25 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni przeprowadza badania konserwatorskie, będące koniecznym elementem procesu konserwacji obiektów zabytkowych. Badania te polegają m.in. na określeniu budowy stratygraficznej obiektu, tj. określeniu liczby i charakteru warstw (np. malarskich, zaprawy) poprzez m.in. odsłonięcie fragmentów tych warstw, za pomocą sond stratygraficznych. Badania te mają na celu rozpoznanie obecności i charakteru przedmiotu a także datowanie. W ramach badań, konserwator pobiera próbki z obiektu, które następnie należy poddać analizie fizyko-chemicznej, której zakres przekracza kompetencje konserwatora zabytków i jest wykonywany w ramach specjalistycznego laboratorium przez osoby mające wykształcenie fizyczne i chemiczne.

Z przeanalizowanych powyżej regulacji prawnych wynika, iż korzystanie przy prowadzeniu działalności gospodarczej z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy z usług innych zakładów, za wyjątkiem usług specjalistycznych, jest okolicznością wykluczającą możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej. Za usługi specjalistyczne ustawodawca uznał czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4. Ponadto ustawodawca zaznacza, iż aby uznać usługi za specjalistyczne, muszą być one niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi. Z przepisów ustawy nie wynika jednak, aby usługi specjalistyczne faktycznie miały być czynnościami wysoce specjalizowanymi, których wykonanie wymagałoby specjalistycznych wiadomości, umiejętności, wyposażenia. Chodzi tu o usługi specjalistyczne względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono, a jednak są niezbędne do prowadzenia własnej działalności.

W przypadku działalności Wnioskodawczyni za usługi specjalistyczne należy uznać czynności i prace spoza zakresu konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych, sklasyfikowanych pod poz. 69 załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które są niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi. Zgodnie z charakterystyką działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej zawartą w poz. 69 załącznika nr 4 do ww. ustawy przedmiotem usług w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych jest wykonywanie prac konserwatorskich i naprawy wszelkiego rodzaju przedmiotów artystycznych uznanych za zabytkowe, np.: obrazy, ramy, rzeźby, meble, przedmioty muzealne, broń, zbroje, zegary, tkaniny, stroje oraz inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.

Z wniosku wynika, że w ramach badań konserwatorskich Wnioskodawczyni pobiera próbki z obiektu, które następnie należy poddać analizie fizyko-chemicznej, której zakres przekracza kompetencje konserwatora zabytków i jest wykonywany w ramach specjalistycznego laboratorium przez osoby mające wykształcenie fizyczne i chemiczne – są to czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony przez Wnioskodawczynię zakres działalności oraz są niezbędne do całkowitego świadczenia usługi.

Mając na uwadze powyższe, skoro czynności wykonywane przez specjalistów z dziedziny chemii i fizyki – w celu przeprowadzenia specjalistycznych badań fizyko-chemicznych – nie wchodzą w zgłoszony przez Wnioskodawcę zakres działalności, tj. nie są usługami w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych oraz są niezbędne do całkowitego i prawidłowego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi – zatrudnienie tych specjalistów na podstawie umowy cywilnoprawnej nie pozbawi Wnioskodawczyni prawa do opodatkowania działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.