Usługi specjalistyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi specjalistyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
22
cze

Istota:

Czy zatrudnienie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, specjalisty z dziedziny chemii i fizyki, w celu przeprowadzenia specjalistycznych badań fizyko-chemicznych, o których mowa w stanie faktycznym, pozbawi Wnioskodawczynię prawa do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej?

Fragment:

Z przeanalizowanych powyżej regulacji prawnych wynika, iż korzystanie przy prowadzeniu działalności gospodarczej z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy z usług innych zakładów, za wyjątkiem usług specjalistycznych, jest okolicznością wykluczającą możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej. Za usługi specjalistyczne ustawodawca uznał czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4. Ponadto ustawodawca zaznacza, iż aby uznać usługi za specjalistyczne, muszą być one niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi. Z przepisów ustawy nie wynika jednak, aby usługi specjalistyczne faktycznie miały być czynnościami wysoce specjalizowanymi, których wykonanie wymagałoby specjalistycznych wiadomości, umiejętności, wyposażenia. Chodzi tu o usługi specjalistyczne względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono, a jednak są niezbędne do prowadzenia własnej działalności. W przypadku działalności Wnioskodawczyni za usługi specjalistyczne należy uznać czynności i prace spoza zakresu konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych, sklasyfikowanych pod poz. 69 załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które są niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi.

2014
30
lip

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym skorzystanie z usług pośrednika w przyjmowaniu rezerwacji pokoi spowodowałoby utratę prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej?

Fragment:

Z przepisów ustawy nie wynika jednak, aby usługi specjalistyczne faktycznie miały być czynnościami wysoce specjalizowanymi, których wykonanie wymagałoby specjalistycznych wiadomości, umiejętności, wyposażenia. Chodzi tu o usługi specjalistyczne względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono, a jednak są niezbędne do prowadzenia własnej działalności. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że działalność podmiotu w zakresie świadczenia pośrednictwa w przyjmowaniu rezerwacji, tzn. taka która jest potrzebna i zarazem pożądana, by móc zaspokoić rosnące oczekiwania klientów i zarazem by móc prowadzić działalność wynajmu pokoi mieści się w pojęciu „ usług specjalistycznych ”. W przypadku działalności Wnioskodawcy za usługi specjalistyczne należy uznać czynności i prace spoza zakresu usług wynajmu pokoi, które są niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi, tj. np. usługi gastronomiczne czy też usługi porządkowe. W takim ujęciu - opisanych we wniosku usług świadczonych przez podmiot na rzecz Wnioskodawcy - nie można uznać za usługi specjalistyczne. Pojęcie „ pośrednictwo ” nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w przepisach innych ustaw.

2014
21
maj

Istota:

Podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej w części dotyczącej utraty warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej oraz w części dotyczącej stawki karty podatkowej.

Fragment:

Z przestawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego jako stomatolog i zatrudnia na umowę o pracę jedną osobę w zakresie usług specjalistycznych. Zainteresowany zamierza zatrudnić na umowę o pracę następną osobę lub osoby, które będą wykonywały usługi specjalistyczne w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Odnosząc zatem treść cyt. powyżej przepisów do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że zatrudnienie kolejnych osób, które będą świadczyć usługi specjalistyczne niezbędne do prowadzenia przez Wnioskodawcę własnej działalności nie spowoduje utraty warunków opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. Wnioskodawca może zatrudnić na umowę o pracę następną osobę lub osoby, które będą wykonywały usługi specjalistyczne w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 3 wyczerpujących definicję płynącą z art. 23 ust. 3, nie narażając się na utratę możliwości rozliczania się w formie karty podatkowej. Wnioskodawca świadczy usługi jako lekarz stomatolog i zatrudnia na umowę o pracę jedną osobę, która wykonuje usługi specjalistyczne, stawkę karty podatkowej ustaloną ma w maksymalnej wysokości, powyżej 96 godzin miesięcznie.

2012
13
paź

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni, która skorzysta z wyżej wskazanych usług reklamowych Spółki z o.o. będzie mogła w dalszym ciągu rozliczać się w formie karty podatkowej (będzie podlegała opodatkowaniu w formie karty podatkowej)?

Fragment:

Za usługi specjalistyczne ustawodawca uznał czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4. Podkreślić należy, że ustawodawca zaznacza, iż aby uznać usługi za specjalistyczne, muszą być one niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi. Z przepisów ustawy nie wynika jednak, aby usługi specjalistyczne faktycznie miały być czynnościami wysoce specjalizowanymi, których wykonanie wymagałoby specjalistycznych wiadomości, umiejętności, wyposażenia. Chodzi tu o usługi specjalistyczne względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono, a jednak są niezbędne do prowadzenia własnej działalności. W przypadku działalności Wnioskodawczyni za usługi specjalistyczne należy uznać czynności i prace spoza zakresu usług kosmetycznych, które są niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi. W takim ujęciu – usług świadczonych przez Spółkę z o.o. na rzecz Wnioskodawczyni – nie można uznać za usługi specjalistyczne. Nie są to bowiem usługi niezbędne, bez których Wnioskodawczyni nie może świadczyć usług kosmetycznych.

2012
14
mar

Istota:

Czy zatrudniając na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia artystę rzeźbiarza i stolarza utraci się prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?

Fragment:

Z przeanalizowanych powyżej regulacji prawnych wynika, iż korzystanie przy prowadzeniu działalności gospodarczej z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy z usług innych zakładów, za wyjątkiem usług specjalistycznych, jest okolicznością wykluczającą możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej. Za usługi specjalistyczne ustawodawca uznał czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4. Ponadto ustawodawca zaznacza, iż aby uznać usługi za specjalistyczne, muszą być one niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi. Z przepisów ustawy nie wynika jednak, aby usługi specjalistyczne faktycznie miały być czynnościami wysoce specjalizowanymi, których wykonanie wymagałoby specjalistycznych wiadomości, umiejętności, wyposażenia. Chodzi tu o usługi specjalistyczne względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono, a jednak są niezbędne do prowadzenia własnej działalności. W przypadku działalności Wnioskodawcy za usługi specjalistyczne należy uznać czynności i prace spoza zakresu konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych, sklasyfikowanych pod poz. 69 załącznika nr 3 do ustawy. Zgodnie z charakterystyką (...)

2012
19
sty

Istota:

Czy korzystając z usług specjalistycznych w zakresie usług BHP może opłacać kartę?

Fragment:

Nr 144, poz. 930 ze zm.), stanowiąc, że opodatkowani w formie karty podatkowej przy prowadzeniu działalności gospodarczej mogą korzystać z usług specjalistycznych. Pojęcie usług specjalistycznych zostało zdefiniowane w art. 25 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym, za usługi specjalistyczne uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załaczniku nr 4. Wnioskodawca uważa, iż chodzi tu o usługi specjalistyczne, które nie są związane bezpośrednio z podstawową działalnością gospodarczą, są jednak niezbędne do jej prowadzenia. Zatrudniając pracowników przy prowadzeniu działalności gospodarczej Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy, które nakładają obowiązek zapewnienia odpowiednich szkoleń pracowników, w tym również uczniów, w zakresie BHP, zatem jest zobowiązany przeszkolić i zapewnić przestrzeganie norm BHP w Swoim zakładzie pracy. Do przeprowadzenia szkoleń w zakresie BHP potrzebne są odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, których Wnioskodawca nie posiada, więc jest zmuszony do korzystania z usług zewnętrzynych osób lub firm. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
lip

Istota:

Jaka jest obowiązująca stawka podatku VAT na demontaż wyrobów zawierających azbest z budynków gospodarczych?

Fragment:

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. I tak, w oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1, w którym to załączniku pod pozycją 153 zostały wymienione usługi objęte symbolem PKWiU 90.0 – „ Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwieniu odpadów, usługi sanitarne o pokrewne ”. W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU wykonywanych usług przez wykonawcę usługi. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca analizuje oferty wykonawców, którzy dokonali zgłoszenia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na demontaż wyrobów zawierających azbest z budynków gospodarczych. Jeden w wykonawców zgłaszających chęć podjęcia zadania, w swojej ofercie uwzględnił stawkę VAT w wysokości 7% na wykonanie tej usługi, pozostali z potencjalnych wykonawców natomiast doliczyli 22% stawkę podatku. Do oferty (...)

2011
1
maj

Istota:

Jaka jest stawka podatku VAT dla usługi rozbiórki pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych wolnostojących oraz wiatach, stodołach, garażach i altankach śmietnikowych ?

Fragment:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach uznał, iż przedstawiony we wniosku o interpretację zakres prac polegający na rozbiórce pokryć dachowych jest tożsamy z usługami zaliczonymi do grupowania PKWiU 90.02.14-00.00 „Usługi specjalistyczne związane z zagospodarowaniem odpadów”, obejmującymi kompleksową usługę rozbiórki pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest wraz z usunięciem powstałego odpadu i jego utylizacją. Usługi te bez względu na to, jakiego obiektu budowlanego dotyczą ujęte zostały w poz. 153 zał. Nr 3 do ustawy o VAT. Podsumowując, organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, iż stanowisko Urzędu Miejskiego w sprawie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 7% w stosunku do budynków mieszkalnych, a stawki 22% do zabudowań gospodarczych i garaży wolnostojących nie jest prawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach z dnia 18.07.2006 r., znak: PP/443-18/06 zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, tj. przepisów art. 8 ust. 3, art. 41 ust. 1 oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 8 ust. 3 w/w ustawy usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Pytanie Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 24.05.2006r. dotyczy stawki podatku od towarów i usług na prace polegające na rozbiórce pokryć dachowych wykonanych z azbestu, a nie na rozbiórce wraz z utylizacją odpadu powstałego w wyniku wykonywanych prac.

2011
1
lut

Istota:

Czy w prowadzonej działalności handlowej opodatkowanej w formie karty podatkowej mogę posiłkować się transportem obcym w celu zaopatrzenia się w towary handlowe?

Fragment:

(...) usługi specjalistyczne. Definicję usług specjalistycznych zawiera zapis ust. 3 art. 25 cyt. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym: " Za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust.1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4." Zgodnie z art. 14 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi specjalistyczne związane z zagospodarowaniem odpadów, wykonanie pracy badawczej i usługi w zakresie pozostałych badań i analiz technicznych?

Fragment:

Natomiast usługi zaklasyfikowane do PKWiU 90.02.14-00.00 – usługi specjalistyczne związane z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług są opodatkowane stawką VAT 7 % , ponieważ mieszczą się w grupie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy - wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %. Pod poz. 153 ww. załącznika do ustawy wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU 90.0 – usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne w grupie których mieszczą się również usługi specjalistyczne związane z zagospodarowaniem odpadów o symbolu PKWiU 90.02.14-00.00. Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 1.09.2004 r. jest prawidłowe.