Usługi ślusarskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi ślusarskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

1. Czy Wnioskodawca w ramach planowanej zdefiniowanej jak wyżej działalności gospodarczej będzie mógł świadczyć usługi na indywidualne zlecenie różnych podmiotów w zakresie wytwarzania metalowych elementów do maszyn produkcyjnych stanowiących ich park maszynowy?

2. Czy w ww. kontekście może rozliczać w ramach karty podatkowej wytwarzanie z własnego materiału na indywidualne zlecenie innych firm elementów maszyn produkcyjnych?

Fragment:

(...) stawka najwyższa. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do podatników prowadzących działalność usługową w zakresie handlu detalicznego oraz działalność gastronomiczną. Reasumując, Wnioskodawca w ramach planowanej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług na indywidualne zlecenie różnych podmiotów w zakresie wytwarzania z własnego materiału metalowych elementów do maszyn produkcyjnych stanowiących ich park maszynowy, kwalifikowanej przez Niego jako usługi ślusarskie oraz usługi w zakresie mechaniki maszyn, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 25 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, będzie mógł być opodatkowany w formie karty podatkowej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik pyta, jaką stawkę podatku VAT powinien naliczać dla usług ślusarskich wykonywanych na terenie Niemiec na zlecenie firmy polskiej. Usługi te polegają na naprawie urządzeń przeznaczonych do transportu materiałów sypkich.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Opodatkowanie usług związane jest więc ściśle z miejscem ich świadczenia. Podatnik wskazuje, iż świadczy na terenie Niemiec usługi ślusarskie na rzeczach ruchomych - urządzeniach przeznaczonych do transportu materiałów sypkich. Dla usług wykonywanych na ruchomym majątku rzeczowym ustawa o VAT przewiduje szczególne miejsce świadczenia, którym jest miejsce faktycznego ich świadczenia (art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d). Jeżeli jednak nabywca usługi podał wykonującemu numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi numer, pod warunkiem, że towary po (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy określenia miejsca opodatkowania świadczonych usług poza terytorium kraju w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnika.

Fragment:

(...) cytowany przepis art. 28 ust. 7 nie dotyczy podatnika. W tym przypadku znajdzie zastosowanie reguła wyrażona w treści art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d), zgodnie z którą usługi wykonywane przez podatnika będą opodatkowane w miejscu, gdzie są faktycznie świadczone, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu wykonywana jest usługa oraz gdzie ma siedzibę usługodawca. W tej sytuacji zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce świadczone przez podatnika usługi ślusarskie na rzecz szwedzkiego podmiotu. Oznacza to, że podatnik będzie zobowiązany do rejestracji i rozliczenia podatku, wg przepisów obowiązujących w kraju wykonania usług, tj. na terytorium Szwecji. Mając na uwadze powyższy stan prawny i faktyczny orzeczono jak w sentencji. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań Nowe - Miasto informuje, że powyższa interpretacja jest oparta o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dacie (...)