Usługi składowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi składowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Jakie jest miejsce świadczenia usług magazynowania?

Fragment:

(...) świadczenia usługi składowania jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, tj. Rumunia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy miejscem świadczenia usługi składowania jest miejsce położenia magazynu, w którym są składowane i schładzane towary, czy też miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym nabywca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi składowania są opodatkowane w Polsce i wymaga to zastosowania stawki podatku w wysokości 22%. Jako uzasadnienie wskazała, że usługa składowania jest świadczona na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem, o którym mowa w art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, mającym siedzibę w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska. Podatnik ten nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Spółka, powołując treść art. 28b ww. ustawy, wskazała (...)

2011
1
wrz

Istota:

Usługi składowania nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski.

Fragment:

(...) z umieszczeniem towarów w konkretnym miejscu, danej nieruchomości, nie można zatem tej usługi traktować odrębnie od miejsca, w której jest realizowana. Celem gospodarczym zlecającego dane świadczenie jest zaspokojenie jego potrzeb w zakresie przechowywania towarów w konkretnym miejscu i przez określony okres czasu. Analizując zatem zaistniały stan faktyczny w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, iż wykonywane przez kontrahenta unijnego usługi składowania – niezależnie na czyją rzecz są świadczone - jako ściśle związane z możliwą do zlokalizowania co do miejsca jej położenia, powierzchnią ziemi (budynkiem, budowlą), stanowią usługi związane z nieruchomościami, dla których miejscem świadczenia, zgodnie z art. 28e ustawy, jest miejsce położenia nieruchomości, a więc terytorium Niemiec. W konsekwencji ww. usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, a (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku prowadzenia działalności polegającej na wykonywaniu usług związanych z wywozem ziemi z placów budowy wraz z jej składowaniem?

Fragment:

(...) Firma W.P.U.H. ,,D" w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykonuje usługi związane z wywozem ziemi z placów budowy wraz z jej składowaniem. Podatnik posiada zezwolenie na składowanie tego rodzaju odpadów wydane przez Starostę Poznańskiego w dniu 03.03.2004r.Zdaniem strony wykonywanie ww. usług, zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), podlega obniżonej - 7% stawce podatku od towarów i usług. Organ podatkowy stwierdza, iż zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. W poz.153 ww. załącznika oznaczone symbolem PKWiU 90.0 wymienione zostały usługi w zakresie gospodarki ściekami (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi składowania odpadów wykonane na rzecz nabywców usług w ramach akcji "Sprzątanie świata" podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) naliczonego na zakupach związanych z wykonaną usługą składowania odpadów. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług postąpił prawidłowo obciążając za wykonaną usługę składowania odpadów z akcji "Sprzątanie świata" nabywców tych usług. Zdaniem Wnioskodawcy nie naruszył przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług obciążając nabywców usług za wykonane na rzecz tych firm usługi składowania odpadów. Tutejszy Organ uznaje stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity z 2005 r., Nr 54, poz. 535 ze zm. ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. (...)

2011
1
mar

Istota:

Opodatkowanie zerową stawką podatku VAt usług składowania towarów /niewspólnotowych /w skladzie celnym .

Fragment:

(...) Na podstawie art.14"b"par.5 pkt2 u.o.p. zmieniam z urzedu postanowienie Naczelnika U.S. w sprawie interpretacji przepisow prawa podatkowego i postanawiam orzec w sposob nastepujący: stanowisko strony zawarte we wniosku z dn.02.03.05r. jest nieprawidłowe Pismem z dn.02.03.05r. strona wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretaccji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, przedstawiają następujący stan faktyczny.Spólka w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi składowania towarów w składzie celnym i magazynie czsowego składowania .Składowane towary mają status towarow niewspólnotowych i są własnością osób majacych siedzibę poza obszrem Wspólnoty Europejskiej.Towary po składowaniu są wywożone poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.Towary wprowadzone do składu celnego są obejmowane procedurą składu celnego, a przy wyprowadzeniu są obejmowane procedurą tranzytu.Towary wprowadzone do magazynu czasowego składowania są (...)