Usługi składowania | Interpretacje podatkowe

Usługi składowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi składowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jakie jest miejsce świadczenia usług magazynowania?
Fragment:
(...) świadczenia usługi składowania jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, tj. Rumunia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy miejscem świadczenia usługi składowania jest miejsce położenia magazynu, w którym są składowane i schładzane towary, czy też miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym nabywca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi składowania są opodatkowane w Polsce i wymaga to zastosowania stawki podatku w wysokości 22%. Jako uzasadnienie wskazała, że usługa składowania jest świadczona na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem, o którym mowa w art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, mającym siedzibę w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska. Podatnik ten nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Spółka, powołując treść art. 28b ww. ustawy, wskazała (...)
2011
1
paź

Istota:
Usługi składowania nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski.
Fragment:
(...) z umieszczeniem towarów w konkretnym miejscu, danej nieruchomości, nie można zatem tej usługi traktować odrębnie od miejsca, w której jest realizowana. Celem gospodarczym zlecającego dane świadczenie jest zaspokojenie jego potrzeb w zakresie przechowywania towarów w konkretnym miejscu i przez określony okres czasu. Analizując zatem zaistniały stan faktyczny w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, iż wykonywane przez kontrahenta unijnego usługi składowania – niezależnie na czyją rzecz są świadczone - jako ściśle związane z możliwą do zlokalizowania co do miejsca jej położenia, powierzchnią ziemi (budynkiem, budowlą), stanowią usługi związane z nieruchomościami, dla których miejscem świadczenia, zgodnie z art. 28e ustawy, jest miejsce położenia nieruchomości, a więc terytorium Niemiec. W konsekwencji ww. usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, a (...)
2011
1
wrz

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku prowadzenia działalności polegającej na wykonywaniu usług związanych z wywozem ziemi z placów budowy wraz z jej składowaniem?
Fragment:
(...) Firma W.P.U.H. ,,D" w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykonuje usługi związane z wywozem ziemi z placów budowy wraz z jej składowaniem. Podatnik posiada zezwolenie na składowanie tego rodzaju odpadów wydane przez Starostę Poznańskiego w dniu 03.03.2004r.Zdaniem strony wykonywanie ww. usług, zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), podlega obniżonej - 7% stawce podatku od towarów i usług. Organ podatkowy stwierdza, iż zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. W poz.153 ww. załącznika oznaczone symbolem PKWiU 90.0 wymienione zostały usługi w zakresie gospodarki ściekami (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy usługi składowania odpadów wykonane na rzecz nabywców usług w ramach akcji "Sprzątanie świata" podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) naliczonego na zakupach związanych z wykonaną usługą składowania odpadów. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług postąpił prawidłowo obciążając za wykonaną usługę składowania odpadów z akcji "Sprzątanie świata" nabywców tych usług. Zdaniem Wnioskodawcy nie naruszył przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług obciążając nabywców usług za wykonane na rzecz tych firm usługi składowania odpadów. Tutejszy Organ uznaje stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity z 2005 r., Nr 54, poz. 535 ze zm. ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. (...)
2011
1
mar

Istota:
Opodatkowanie zerową stawką podatku VAt usług składowania towarów /niewspólnotowych /w skladzie celnym .
Fragment:
(...) Na podstawie art.14"b"par.5 pkt2 u.o.p. zmieniam z urzedu postanowienie Naczelnika U.S. w sprawie interpretacji przepisow prawa podatkowego i postanawiam orzec w sposob nastepujący: stanowisko strony zawarte we wniosku z dn.02.03.05r. jest nieprawidłowe Pismem z dn.02.03.05r. strona wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretaccji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, przedstawiają następujący stan faktyczny.Spólka w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi składowania towarów w składzie celnym i magazynie czsowego składowania .Składowane towary mają status towarow niewspólnotowych i są własnością osób majacych siedzibę poza obszrem Wspólnoty Europejskiej.Towary po składowaniu są wywożone poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.Towary wprowadzone do składu celnego są obejmowane procedurą składu celnego, a przy wyprowadzeniu są obejmowane procedurą tranzytu.Towary wprowadzone do magazynu czasowego składowania są (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.