IPPP3/4512-586/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

1. Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając, że dokonywane przez Spółkę dostawy towarów, opisane w wariancie nr 1 nie podlegają opodatkowaniu w Polsce?
2. Czy transakcje realizowane przez Spółkę w ramach schematu nr 2 stanowią w świetle ustawy o VAT dostawy z montażem i podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce?
3. Czy transakcja przedstawiona w wariancie nr 3, na którą składa się usługa serwisowa i dostawa towarów (części maszyny), powinna być traktowana jako jedno świadczenie złożone, w ramach którego świadczeniem podstawowym jest usługa serwisowa?
4. Czy transakcje realizowane przez Spółkę w ramach wariantu nr 3 stanowią usługi związane z nieruchomościami?
5. Czy Spółka postępuje prawidłowo nie opodatkowując w Polsce transakcji opisanych w wariancie nr 3?
IPPP3/4512-586/15-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia przy dostawie towarów
 2. miejsce świadczenia usług
 3. montaż
 4. podmiot zagraniczny
 5. usługi kompleksowe
 6. usługi serwisowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Miejsce dostawy towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania realizowanych przez Wnioskodawcę transakcji dotyczących dostaw towarów i świadczenia usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania realizowanych przez Wnioskodawcę transakcji dotyczących dostaw towarów i świadczenia usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (zwana dalej Spółką) jest spółką komandytową prawa niemieckiego. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim produkcja różnego typu maszyn przemysłowych i części do maszyn. Spółka świadczy także usługi serwisowe. Siedziba działalności gospodarczej Spółki znajduje się w Niemczech. Spółka nie posiada w Polsce stałego miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054) - dalej jako ustawa o VAT. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług w Polsce (Spółka dysponuje polskim NIP).

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Spółka realizuje na rzecz kontrahentów z Polski, którzy posiadają status podatników podatku od towarów i usług (zwanym dalej podatkiem VAT), różnego typu świadczenia. Można wyróżnić trzy warianty, w ramach których Spółka wykonuje zlecenia na rzecz polskich klientów (będących podatnikami podatku VAT). Po pierwsze Spółka sprzedaje polskim kontrahentom towary np. części do maszyn. W tym schemacie przedmiotem transakcji jest wyłącznie dostawa towarów, niepołączona z żadnymi dodatkowymi usługami w zakresie montażu (instalacji) czy naprawy maszyn. W wyniku dostawy towary transportowane są z terytorium Niemiec do Polski. W opisywanym przypadku Spółka posługuje się niemieckim numerem identyfikacyjnym dla transakcji wewnątrzwspólnotowych i rozpoznaje na terenie Niemiec wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Drugi schemat obejmuje dostawę towarów połączoną z montażem. W takim przypadku dostawa towarów - są to przede wszystkim części maszyn i montaż stanowią ściśle ze sobą związane świadczenia. Na gruncie opisywanego wariantu, dostawa towarów nie jest wynikiem wykonanego w pierwszej kolejności przeglądu, remontu maszyn należących do klienta i ustalenia w ramach tego przeglądu czy naprawy, że dany element urządzenia powinien zostać wymieniony. W omawianym schemacie dostawa stanowi realizację zamówienia na dostawę towarów wraz z ich montażem. Zarówno na wystawianych przez Spółkę, jak i tworzonych przez polskich klientów (podatników VAT) zamówieniach wyszczególnione są zarówno towary, jak i usługa ich montażu. Zaznaczyć należy, że montaż odbywa się na terytorium Polski. Wykonanie montażu wymaga wiedzy i umiejętności specjalistycznych. Montaż nie polega na dokonaniu jedynie prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanych towarów. Na fakturze dokumentującej omawiany typ transakcji Spółka wyszczególnia towary będące przedmiotem dostawy oraz w osobnej pozycji wskazuje usługę montażu. Spółka traktuje transakcję jako dostawę z montażem i opodatkowuje podatkiem VAT w Polsce, stosując stawkę VAT - 23%. Stawka 23%, określana jest na wystawianej przez Spółkę fakturze i odnosi się do łącznej wartości zrealizowanego świadczenia tj. dostawy towarów i ich montażu. Należy zaznaczyć, że w przypadku części transakcji dokonywanych przez Spółkę w ramach opisywanego wariantu, wartość dostarczanych towarów jest wyższa niż wartość usługi montażu. Spółka dokonuje jednak również dostaw, w odniesieniu do których to wartość montażu jest wyższa od wartości towarów.

Trzeci wariant obejmuje następujący typ transakcji. W przypadku usterek maszyn (chodzi tu o różnego typu maszyny przemysłowe) polscy klienci Spółki (podatnicy podatku VAT) zamawiają od Spółki usługę serwisową. Zdarza się także, że Spółka dostaje zlecenie na dokonanie przeglądu maszyny np. po wypadku. Niejednokrotnie w związku z wykonywaniem usługi serwisowej (naprawy czy przeglądu maszyny) okazuje się, że konieczna jest wymiana danego elementu maszyny. Wówczas kontrahent zamawia od Spółki potrzebne części. Dostawa określonych, powyżej towarów (elementów maszyny) jest niezbędna do prawidłowego wykonania usługi serwisowej. Realizacja usługi serwisowej przez Spółkę polega na dokonaniu naprawy bądź przeglądu danego urządzenia i nie wiąże się z jakąkolwiek ingerencją w budynek, w którym znajduje się maszyna będąca przedmiotem usługi. Należy zaznaczyć, że zamawiając wizytę serwisową kontrahent z Polski nie planuje zakupu konkretnych części (towarów).

Konieczność nabycia towarów powstaje w okresie późniejszym, w związku z realizacją usługi serwisowej. W ramach opisywanego wariantu Spółka wystawia w pierwszej kolejności zamówienie na usługę serwisową, a następnie odrębne zamówienie na dostawę towarów, jeżeli okaże się, że trzeba wymienić części maszyny. Przy czym istotne jest, że dostawa towarów (części maszyny) jest niezbędna do wykonania usługi serwisowej. W niektórych sytuacjach wartość usługi serwisowej jest wyższa niż wartość dostarczanych towarów, w innych natomiast przypadkach wartość towarów przewyższa wartość usługi serwisowej.

Z uwagi na ścisłe powiązanie usługi serwisowej i dostawy towarów (elementów maszyny), Spółka traktuje je jako jedno świadczenie złożone (kompleksowe). W ocenie Spółki za świadczenie główne uznać należy usługę serwisową. Dostawa towarów pełni funkcję pomocniczą - umożliwia realizację usługi serwisowej.

Spółka opodatkowuje usługę serwisową i dostawę towarów (części maszyny) łącznie, według zasad właściwych dla usługi serwisowej (jako świadczenia głównego). Spółka nie opodatkowuje VAT opisanej transakcji w Polsce. Na wystawianej fakturze Spółka w osobnych pozycjach uwzględnia usługę serwisową i dostarczone towary. Na fakturze znajduje się także adnotacja reverse charge (odwrotne obciążenie), informująca o tym, że do rozliczenia transakcji zobowiązany jest nabywca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając, że dokonywane przez Spółkę dostawy towarów, opisane w wariancie nr 1 nie podlegają opodatkowaniu w Polsce...
 2. Czy transakcje realizowane przez Spółkę w ramach schematu nr 2 stanowią w świetle ustawy o VAT dostawy z montażem i podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce...
 3. Czy transakcja przedstawiona w wariancie nr 3, na którą składa się usługa serwisowa i dostawa towarów (części maszyny), powinna być traktowana jako jedno świadczenie złożone, w ramach którego świadczeniem podstawowym jest usługa serwisowa...
 4. Czy transakcje realizowane przez Spółkę w ramach wariantu nr 3 stanowią usługi związane z nieruchomościami...
 5. Czy Spółka postępuje prawidłowo nie opodatkowując w Polsce transakcji opisanych w wariancie nr 3...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W zakresie pytania nr 1

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 z późn. zm.), zwanej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Należy mieć na uwadze że podatek VAT jest podatkiem o charakterze terytorialnym, co oznacza, że opodatkowane VAT są te dostawy towarów, w odniesieniu do których miejscem dostawy jest terytorium kraju (Polski).

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych za miejsce dostawy uznaje się miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki bądź transportu.

W ramach wariantu nr 1 Spółka sprzedaje towary np. części maszyn na rzecz polskich kontrahentów (podatników VAT), które transportowane są z Niemiec do Polski. Przedmiotem transakcji jest wyłącznie dostawa towarów, niepołączona z żadnymi dodatkowymi usługami w zakresie montażu (instalacji) czy naprawy maszyn. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w świetle przepisów ustawy o VAT Spółka dokonuje dostaw towarów. W związku z dostawą towary są transportowane z Niemiec do Polski. Na podstawie przywoływanego już art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT miejscem dostawy towarów jest terytorium Niemiec, gdyż w momencie rozpoczęcia transportu towary znajdują się w Niemczech.

Jak wykazano powyżej miejscem dostawy towarów realizowanych przez Spółkę w ramach wariantu nr 1 jest terytorium Niemiec. W konsekwencji dokonywane dostawy nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, ale winny zostać opodatkowane w Niemczech. Spółka rozpoznaje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na terenie Niemiec (w zakresie omawianego typu transakcji Spółka posługuje się niemieckim numerem identyfikacyjnym dla transakcji wewnątrzwspólnotowych).

Reasumując Spółka stoi na stanowisku, że postępuje prawidłowo uznając, że dokonywane przez Spółkę dostawy towarów, opisane w wariancie nr 1 nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.

W zakresie pytania nr 2

W ramach wariantu nr 2 Spółka dokonuje dostaw towarów (przede wszystkim części maszyn) połączonych z ich montażem. Zauważyć należy, że w ustawie o VAT brak jest regulacji odnoszących się do tego typu świadczeń (określanych jako złożone bądź kompleksowe), składających się z kilku pojedynczych świadczeń.

Kwestia świadczeń kompleksowych była niejednokrotnie przedmiotem analizy w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE). Z wydanych przez TSUE wyroków (m.in. wyrok z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 czy wyrok z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-34-9/96) wynika po pierwsze, że co do zasady świadczenia winny być dla celów opodatkowania VAT traktowane jako odrębne i niezależne. Wskazana reguła doznaje jednak wyjątku w odniesieniu do świadczeń na tyle ściśle ze sobą związanych, że z ekonomicznego punktu widzenia stanowią jedną całość. W takim przypadku nie powinno się dokonywać sztucznego podziału.

W ramach świadczenia złożonego wyróżnić można świadczenie podstawowe, zasadnicze oraz świadczenia pomocnicze, które nie stanowią celu samego w sobie, ale służą wykonaniu świadczenia podstawowego. Świadczenie złożone jako jedną całość należy opodatkować według zasad właściwych dla świadczenia głównego.

W rozważanym przypadku Spółka dokonuje dostaw towarów z montażem, które to świadczenia są ze sobą ściśle związane i które nie powinny być rozdzielane. Z ekonomicznego punktu widzenia dostawa towarów i ich montaż stanowią jedną całość. Kontrahenci Spółki zamawiają dostawę towarów połączoną z montażem towarów. Dla klientów Spółki istotne jest, aby zostały wykonane oba określone powyżej świadczenia tj. dostawa towarów i montaż. Aby wypełnić podjęte zobowiązanie Spółka powinna zarówno dostarczyć towar, jak i dokonać montażu. Nie będzie wystarczającym zrealizowanie tylko jednego ze świadczeń np. wyłącznie dostarczenie towarów. W konsekwencji dokonywane przez Spółkę dostawy towarów z montażem uznać należy za jedno świadczenie złożone. Podkreślić trzeba, że dla klasyfikacji realizowanych w ramach wariantu nr 2 świadczeń jako świadczeń złożonych nie ma znaczenia fakt, że Spółka na fakturze wyszczególnia towary i montaż w dwóch odrębnych pozycjach. Dla celów opodatkowania podatkiem VAT istotne znaczenie ma bowiem faktyczny przebieg transakcji a nie sposób udokumentowania dostawy.

Na gruncie opisywanego wariantu, dostawa towarów nie jest wynikiem wykonanego w pierwszej kolejności przeglądu, remontu maszyn należących do klienta i ustalenia w ramach tego przeglądu czy naprawy, że dany element urządzenia powinien zostać wymieniony. W omawianym schemacie dostawa stanowi realizację zamówienia na dostawę towarów wraz z ich montażem. Zasadniczym elementem świadczenia jest więc dostawa towaru. Montaż pełni funkcję pomocniczą i umożliwia zrealizowanie dostawy w pełnym zakresie (zgodnie z zamówieniem, które obejmuje również usługę montażu towarów). W tym miejscu podkreślić należy, że zdaniem Spółki fakt, że w przypadku części dostaw wartość towarów przewyższa wartość montażu, a w odniesieniu do pozostałych transakcji to wartość montażu jest wyższa nie wpływa na to, że głównym przedmiotem analizowanych świadczeń jest dostawa towaru. Zarówno w przypadku, gdy wyższa jest wartość towarów jak i wówczas gdy większą wartość ma usługa montażu podstawowym elementem świadczenia jest dostawa towarów.

Z uwagi na fakt, że zasadniczym elementem świadczeń złożonych realizowanych przez Spółkę w ramach wariantu nr 2 jest dostawa towarów, w rozważanym przypadku znajduje zastosowanie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT pozwalający określić miejsce dostawy towarów dla tzw. dostaw z montażem. W świetle wskazanego przepisu miejscem dostawy towarów w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane. Przy czym nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 22 ust. 1 pkt 2 in fine ustawy o VAT). W ocenie Spółki poprzez proste czynności nie stanowiące instalacji bądź montażu rozumieć należy działania, umożliwiające funkcjonowanie danego towaru, które nabywca mógłby wykonać samodzielnie. Za montaż lub instalację w świetle art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT należy natomiast uznać takie czynności, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Dokonywany, przez Spółkę montaż dostarczanych towarów nie polega na wykonaniu jedynie prostych czynności, ale wymaga wiedzy i umiejętności specjalistycznych. Stąd uznać należy, że jest to montaż w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. W konsekwencji miejscem realizowanych przez Spółkę dostaw w ramach wariantu nr 2 jako dostaw z montażem jest miejsce, w którym towary są montowane. W analizowanym przypadku montaż odbywa się na terytorium kraju w związku z czym miejscem dostawy jest Polska. W konsekwencji dokonywane przez Spółkę dostawy z montażem podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.

Podsumowując, zdaniem Spółki transakcje realizowane w ramach wariantu nr 2 stanowią dostawy z montażem i z uwagi na fakt, że montaż wykonywany jest na terenie Polski, podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.

W zakresie pytania nr 3

W zakresie wariantu nr 3 Spółka wykonuje na rzecz polskich kontrahentów usługi serwisowe – naprawy bądź przeglądy maszyn, w ramach których w związku z koniecznością wymiany pewnych elementów maszyn, Spółka dokonuje dostaw towarów. W ocenie Spółki usługa serwisowa i dostawa towarów stanowią jedno świadczenie złożone. Należy zauważyć, że usługa serwisowa i dostawa towarów – wymienianych elementów, są ze sobą ściśle związane. Bez dostarczenia części nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie usługi serwisowej. Traktowanie usługi serwisowej i dostawy towarów jako oddzielnych i niezależnych względem siebie świadczeń byłoby działaniem sztucznym, nieuwzględniającym ekonomicznego charakteru transakcji. Dlatego też, dla celów opodatkowania VAT, usługę serwisową i dostawę wymienianych elementów uznać należy za jedno świadczenie kompleksowe. Podkreślić trzeba, że dla klasyfikacji realizowanych w ramach wariantu nr 3 świadczeń jako świadczeń złożonych nie ma znaczenia fakt, że Spółka na fakturze wyszczególnia usługę serwisową i towary w dwóch odrębnych pozycjach.

W ocenie Spółki podstawowym zasadniczym elementem świadczenia złożonego realizowanego w ramach wariantu nr 3 jest usługa serwisowa. Kontrahent Spółki zamawia bowiem w pierwszej kolejności wyłącznie usługę serwisową – wykonanie naprawy bądź przeglądu maszyny. W trakcie realizacji wskazanej powyżej usługi niejednokrotnie okazuje się, że konieczna jest wymiana pewnych elementów urządzenia. Wówczas na podstawie odrębnego zamówienia spółka dokonuje dostawy towarów – części zamiennych. Dostawa towarów służy zatem prawidłowej realizacji usługi serwisowej i jest świadczeniem pomocniczym wobec usługi serwisowej. Wobec powyższego w ocenie Spółki uznać należy, że zasadniczym elementem świadczenia kompleksowego realizowanego w ramach wariantu nr 3 jest usługa serwisowa. W konsekwencji transakcja powinna zostać opodatkowana według zasad, na podstawie których rozliczana jest usługa serwisowa. Zdaniem Spółki fakt, że w przypadku części transakcji wartość usługi serwisowej przewyższa wartość towarów, a w odniesieniu do pozostałych transakcji to wartość towarów jest wyższa, nie wpływa na to, że głównym przedmiotem analizowanych świadczeń jest usługa serwisowa. Zarówno w przypadku, gdy wyższa jest wartość usługi serwisowej, jak i wówczas gdy większą wartość mają towary, podstawowym elementem świadczenia jest usługa serwisowa.

Warto podkreślić, że w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. IPPP3/443-508/14-2/KT, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie analizując zbliżony do omawianego stan faktyczny uznał, że podmiot wykonujący usługę serwisową z wykorzystaniem własnych części zamiennych realizuje kompleksowe świadczenie, w ramach którego dominujący charakter ma usługa. Przywołana interpretacja potwierdza prawidłowość przedstawionego przez Spółkę stanowiska.

Reasumując, w ocenie Spółki transakcja realizowana w wariancie nr 3, na którą składa się usługa serwisowa i dostawa towarów (części maszyny) powinna być traktowana jako jedno świadczenie złożone, w ramach którego świadczeniem podstawowym jest usługa serwisowa.

W zakresie pytania nr 4

Co do zasady, miejscem świadczenia usług, w przypadku usług wykonywanych na rzecz innych przedsiębiorców, jest miejsce, w którym podmiot nabywający usługę posiada siedzibę działalności gospodarczej (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT). Od powyższej reguły w ustawcie o VAT przewidziano szereg wyjątków, m.in. dla usług związanych z nieruchomościami. Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

W ustawcie o VAT brak jest definicji usług związanych z nieruchomościami. Podkreślić także trzeba, że zawarty w art. 28e ustawy o VAT katalog usług związanych z nieruchomościami ma charakter otwarty, co oznacza, że również niewymienione tam usługi mogę zostać uznane za związane z nieruchomościami. Warto zaznaczyć, że usługa jest związana z nieruchomością, jeżeli dotyczy ona konkretnej nieruchomości, a więc takiej której położenie można dokładnie zlokalizować. Co więcej, pomiędzy nieruchomością a usługą powinien istnieć bezpośredni związek, co oznacza, że usługa nie mogłaby zostać zrealizowana bez nieruchomości, stanowiącej główny element świadczenia. Powyższe tezy wynikają z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, m.in. z wyroku z dnia 27 czerwca 2013 r., w sprawcie C- 155/13 RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.

W ramach wariantu nr 3 Spółka świadczy na rzecz polskich kontrahentów kompleksowe usługi serwisowe polegające na naprawcie bądź przeglądzie maszyn połączone z dostawą towarów - części zamiennych. Realizacja opisanych powyżej usług nie wiąże się z ingerencję w budynek, w którym zlokalizowane są maszyny. Zdaniem Spółki wskazane powyżej usługi nie są usługami związanymi z nieruchomościami. Wykonywane przez Spółkę usługi złożone nie dotyczę bowiem nieruchomości, ale maszyn (urządzeń). Nieruchomość nie jest głównym elementem świadczenia.

W świetle powyższego Spółka uważa, że realizowane przez Spółkę w zakresie wariantu nr 3 kompleksowe usługi serwisowe nie są usługami związanymi z nieruchomościami. Prawidłowość przedstawionego przez Spółkę stanowiska znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 19 kwietnia 2013 r., sygn. IPPP3/443-63/13-2/LK, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której wskazano, że usługi polegające na serwisie i konserwacji urządzeń, które nie wiążą się z ingerencję w budynek, w którym zlokalizowane są urządzenia, nie są usługami związanymi z nieruchomościami.

W zakresie pytania nr 5

Udzielając odpowiedzi na pytanie nr 4 określono, że wykonywane przez Spółkę w ramach wariantu nr 3 kompleksowe usługi serwisowe nie są usługami związanymi z nieruchomością. Do usług realizowanych przez Spółkę nie znajduje więc zastosowania art. 28e ustawy o VAT, na podstawie którego miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości.

W rozważanej sytuacji, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia kompleksowych usług serwisowych wykonywanych przez Spółkę jest miejsce, w którym nabywca usług posiada siedzibę działalności gospodarczej. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT w analizowanym przypadku do rozliczenia VAT zobowiązany jest nabywca usług.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że z uwagi na fakt, że kompleksowe usługi serwisowe są przez spółkę wykonywane na rzecz polskich kontrahentów (podmiotów posiadających siedzibę działalności gospodarczej w Polsce), podlegają one opodatkowaniu VAT w Polsce. Do rozliczenia podatku VAT nie jest jednak zobowiązana Spółka, ale polscy kontrahenci zakupujący od spółki usługi. Dlatego też na wystawianych fakturach dokumentujących kompleksowe usługi serwisowe Spółka uwzględnia adnotację reverse charge, informującą o tym, że do rozliczenia VAT zobowiązany jest nabywca.

Podsumowując, Spółka postępuje prawidłowo nie opodatkowując w Polsce transakcji opisanych w wariancie nr 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.