IPPB5/423-1039/13-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy od wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi zagranicznemu siedzibą w Hong Kongu z tytułu wykonania usług serwisowych komputerów przenośnych przez zewnętrzne centrum serwisowe, Wnioskodawca jako płatnik powinien pobrać na podstawie artykułu 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zryczałtowany podatek w wysokości 20% przychodu ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2013 r. (data wpływu 23 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) od wartości wynagrodzenia wypłacanego z tytułu wykonania usług serwisowych kontrahentowi z Hong Kongu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) od wartości wynagrodzenia wypłacanego z tytułu wykonania usług serwisowych kontrahentowi z Hong Kongu.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej również zwana Wnioskodawcą lub Spółką), działająca w obszarze centrów obsługi telefonicznej (call center) świadcząca usługi polegające na kontakcie z klientami przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji: telefon, chat, wiadomości tekstowe, poczta elektroniczna, media społeczne, nawiązała współpracę z producentem sprzętu elektronicznego. Działania podejmowane w ramach świadczonej usługi dotyczą pogwarancyjnego, kompleksowego wsparcia procesu serwisowego dla nabywców komputerów przenośnych na zlecenie zagranicznego producenta. Usługa realizowana jest przez konsultantów telefonicznych. Konsultanci obsługują region Europy Środkowo-Wschodniej w szczególności klientów z Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Polski (wyłącznie kraje z obszaru Unii Europejskiej).

Oprócz obsługi logistycznej napraw sprzętu elektronicznego (umawianie odbiorów i zwrotów sprzętu), do obowiązków Wnioskodawcy należy administracja procesu napraw, a w szczególności: rozpoznanie i wprowadzenie do systemu informacji o naprawie pogwarancyjnej, wycena i potwierdzenie jej akceptacji przez klienta, wystawienie i przesłanie do klienta kosztorysu lub faktury proforma, obsługa płatności za pośrednictwem własnych rachunków bankowych, wystawienie faktur z tytułu płatności zaliczkowych lub faktur za wykonaną usługę serwisową, kontrola wykonania napraw przez centrum serwisowe, przygotowanie raportów oraz Inne związane z wykonaniem przedmiotowej usługi. Ze względu na brak osób wykonujących prace naprawcze komputerów u Wnioskodawcy, usługa naprawy (serwisu) sprzętu odbywa się w zewnętrznym centrum serwisowym, za którą to naprawę Spółka otrzymuje fakturę od podwykonawcy, tj. podmiotu zagranicznego z siedzibą w Hong Kongu. Spółka traktuje świadczoną usługę jako kompleksową i w ramach pogwarancyjnej obsługi procesu serwisowego sprzętu elektronicznego kwalifikuje jako usługi serwisowe. Spółka posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie ma zakładu poza jej granicą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi zagranicznemu siedzibą w Hong Kongu z tytułu wykonania usług serwisowych komputerów przenośnych przez zewnętrzne centrum serwisowe, Wnioskodawca jako płatnik powinien pobrać na podstawie artykułu 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zryczałtowany podatek w wysokości 20% przychodu ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym nie wystąpi obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% od wynagrodzenia wypłaconego podmiotowi zagranicznemu za usługę serwisową. Usługa taka nie znajduję się w katalogu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej także: updop) jak również nie należy jej zaliczać do świadczeń o podobnym charakterze, o których mowa w dalszej części przywołanego przepisu.

W trakcie analizy brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 2a Wnioskodawca wykluczył, aby świadczoną przez podmiot zagraniczny usługę można było zaliczyć do usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Za świadczenia o podobnym charakterze uznaje się nie tylko takie, które mają niematerialny charakter, ale również jeśli są to świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Stanowisko takie wynika bezpośrednio z pisma Ministra Finansów opublikowanego w Biuletynie Skarbowym nr 6/2007: „wprawdzie katalog usług wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie - (...) oraz świadczeń o podobnym charakterze - jednak w ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Oznaczać to może, iż aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron”.

Usługa serwisowa (naprawa) jest usługą konkretną (materialną), której celem jest przywrócenie właściwości użytkowych urządzeniom poprzez wymianę zużytych lub uszkodzonych części. Usługa ta ma również odmiennych charakter od wymienionych w artykule 21 ust. 1 pkt 2a. W przeciwieństwie do usług doradczych, księgowych, badania rynku, czyli usług bezpośrednio obejmujących zobowiązania dwóch podmiotów, usługa serwisowa dotyczy usługi świadczonej dla podmiotu trzeciego, którym jest nabywca sprzętu.

Wnioskodawca wskazał, że powyższe stanowisko przedstawione zostało w poniższych interpretacjach:

  1. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IBPBI/2/423-1499/12/PP wskazującej dodatkowo iż: „by dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, winno ono spełnić takie same przesłanki jak wskazane w nim usługi”,
  2. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPPB5/423-385/12-2/AJ, w której potwierdził że „dane świadczenie można zakwalifikować do katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop po każdorazowej analizie treści samej umowy oraz po osiągnięciu jednoznacznego wniosku, że zawiera ona istotne elementy świadczeń wymienionych w tym przepisie
    oraz
  3. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej IPPB5/423-165/13-4/AJ, w której zgodził się z Wnioskodawcą, że „usługi wymienione w tym przepisie (art. 21 ust. 1 pkt 2a) zwane są także potocznie niematerialnymi ponieważ nie są bezpośrednio związane z przedmiotem materialnym, efektem ich wykonania nie jest przedmiot materialny, a ponadto przedmiot materialny nie stanowi ich istoty”.

Odmienność ekonomiczna i prawna usług serwisowych wynika też z ich klasyfikacji statystycznej. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207 poz. 1293, z późn. zmianami) usługi naprawy i konserwacji komputerów wymienione zostały w odrębnej sekcji klasyfikacji od usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Na podstawie powyższej analizy Wnioskodawca uważa, że usługa serwisowa ze względu na swój materialny i odmienny charakter nie mieści siew katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku z powyższym wynagrodzenie wypłacone z tytułu usługi serwisowej wykonywanej przez podmiot zagraniczny nie będzie skutkować obowiązkiem poboru zryczałtowanego podatku u źródła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.