Usługi serwisowe | Interpretacje podatkowe

Usługi serwisowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi serwisowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania usługi serwisowej, gdzie wchodzi w grę tylko praca serwisanta, w zakresie sposobu opodatkowania usługi serwisowej powiązanej z wymianą elementów dostarczanych przez Wnioskodawcę oraz w zakresie sposobu opodatkowania usługi serwisowej powiązanej z wymianą elementów dostarczanych przez zleceniodawcę.
Fragment:
(...) usługi serwisowej, gdzie wchodzi w grę tylko praca serwisanta; sposobu opodatkowania usługi serwisowej powiązanej z wymianą elementów dostarczanych przez Wnioskodawcę; sposobu opodatkowania usługi serwisowej powiązanej z wymianą elementów dostarczanych przez zleceniodawcę – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania usługi serwisowej, gdzie wchodzi w grę tylko praca serwisanta, w zakresie sposobu opodatkowania usługi serwisowej powiązanej z wymianą elementów dostarczanych przez Wnioskodawcę oraz w zakresie sposobu opodatkowania usługi serwisowej powiązanej z wymianą elementów dostarczanych przez zleceniodawcę. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia – brak daty sporządzenia (data wpływu 9 lutego 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz brakującą opłatę. We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in.: handlu stolarką otworową (głównie bramy i kurtyny), montażu, napraw, konserwacji i usług serwisowych w zakresie ww. stolarki otworowej.
2018
28
lut

Istota:
Czy usługi serwisowe (realizowane w ramach umowy po zakończeniu budowy, związane z usunięciem usterek) wykonywane przez podwykonawców Wnioskodawcy będą objęte odwrotnym obciążeniem?
Fragment:
W analizowanej sprawie, na zlecenie Wnioskodawcy podwykonawcy wykonują usługi serwisowe, które służą realizacji zobowiązań Wnioskodawcy względem Inwestora. Za świadczone usługi podwykonawcy otrzymują wynagrodzenie ustalane na podstawie bieżącej wyceny usługi. Tym samym realizacja przez podwykonawców usług serwisowych, do wykonania których zobowiązany jest Wnioskodawca jest świadczeniem usług na jego rzecz. Usługi te mają charakter odpłatny i w konsekwencji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy. Podwykonawcą jest podmiot wykonujący pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Zatem podmiot wykonujący usługi serwisowe zlecone przez Wnioskodawcę (podwykonawca) działa w charakterze podwykonawcy, w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy. Należy bowiem zauważyć, że na podstawie umowy zawartej z Inwestorem, podmiotem zobowiązanym do wykonania usług serwisowych jest Wnioskodawca, natomiast umowa zawarta z podwykonawcą jest konsekwencją stosunku prawnego istniejącego między Wnioskodawcą a Inwestorem. Wnioskodawca nie nabywa od podwykonawcy usług serwisowych w celu zaspokojenia własnych potrzeb, lecz po to by wywiązać się ze zobowiązań umownych wobec Inwestora.
2018
3
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia daty powstania przychodu ze świadczonych usług serwisowych.
Fragment:
(...) usług serwisowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia daty powstania przychodu ze świadczonych usług serwisowych. Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 24 maja 2017 r. nr 0115-KDIT2-3.4010.38.2017.1.JG wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek został uzupełniony pismem w dniu 7 czerwca 2017 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka z o.o. działa w branży informatycznej. Do jej podstawowej działalności zalicza się projektowanie, programowanie, integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie oprogramowania. Po wdrożeniu oprogramowania u klienta, zgodnie z zawartą z nim umową, Spółka świadczy usługi serwisowe w odniesieniu do wdrożonego oprogramowania. Najczęściej umowy o świadczenie usług serwisowych są zawierane na czas nieokreślony i świadczone na tych samych zasadach długofalowo, nawet przez kilka lat. Klient z tytułu świadczenia usług serwisowych ponosi wynagrodzenie płatne za okresy: kwartalne, półroczne lub roczne.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania usług serwisowych oraz określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
Fragment:
Tym samym stwierdzić należy, że usługi serwisowe realizowane przez Wnioskodawcę stanowią usługi związane z nieruchomościami. Zatem skoro usługi serwisowe świadczone przez Wnioskodawcę w ramach Umowy stanowią usługi związane z nieruchomościami, to tym samym miejsce świadczenia przedmiotowych usług należy określić w oparciu o treść art. 28e ustawy, tj. zgodnie z miejscem położenia nieruchomości, której dotyczy usługa. W konsekwencji, w świetle powołanych wyżej przepisów, usługi serwisowe, o których mowa w niniejszym wniosku podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym usługi serwisowe nie stanowią usług związanych z nieruchomościami (pytanie nr 1) należy uznać za nieprawidłowe. Wątpliwości Wnioskodawcy, sformułowane w pytaniu nr 2, dotyczą ustalenia czy w związku z realizacją Umowy dotyczącej świadczenia usług serwisowych systemu protonowego Spółka będzie posiadać stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W tym miejscu należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji stałego miejsca prowadzenia działalności. Definicja „ stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ” została zawarta w powołanym powyżej Rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) Nr 282/2011, na które powołał się również Wnioskodawca.
2017
28
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wykonywanych usług serwisowych.
Fragment:
Świadczone w tym zakresie usługi serwisowe zmierzają do utrzymania sprawności i niezawodności produktu przez cały okres jego użytkowania oraz zachowania zgodności jego parametrów z dokumentami dopuszczeniowymi. Usługi naprawy i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKWiU 33.1), nie zostały wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. Wobec tego, analiza regulacji prawnych, na tle przedstawionego we wniosku opisu prowadzi do stwierdzenia, że rozliczenie podatku należnego w związku z wykonaniem przedmiotowych usług serwisowych następuje na zasadach ogólnych. Zatem wykonywane przez Wnioskodawcę prace serwisowe związane z naprawą i konserwacją wyrobów gotowych mieszczące się w grupowaniu PKWiU 33.1 pozostają poza grupą usług budowalnych, wyszczególnionych w załączniku nr 14 do ustawy i nie podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Końcowo zauważa się, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego.
2017
15
cze

Istota:
W zakresie braku przychodów z tytułu usług serwisowych finansowanych przez Spółkę a następnie zwracanych Spółce przez leasingobiorców oraz braku kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na usługi serwisowe ponoszonych przez Spółkę a następnie zwracanych Spółce przez leasingobiorców.
Fragment:
W ramach zawieranych z klientami umów leasingu, F. oferuje pakiet Usług Serwisowych programu M. (dalej: „ Usługi Serwisowe ”). Pakiet Usług Serwisowych, oprócz bezpłatnej Okresowej Obsługi Serwisowej, obejmuje w zależności od opcji wybranej przez klienta m.in. Wydłużone Gwarancje lub Wydłużone Gwarancje z Okresową Obsługą Serwisową. Usługi Serwisowe są realizowane na rzecz leasingobiorców przez Autoryzowaną Sieć Serwisową F. S.A. (dalej: „ Dealer ”). Umowa na Usługi Serwisowe zawierana z leasingobiorcą jest umową odrębną od umowy leasingu. Ponadto, w umowie na Usługi Serwisowe określony jest zakres świadczeń, z jakich korzystać może leasingobiorca, a także wyraźnie wskazany jest leasingobiorca jako strona korzystająca z tych usług. Faktury z tytułu nabycia Usług Serwisowych wystawiane są na rzecz Wnioskodawcy przez Dealerów. F. finansuje koszt nabywanych Usług Serwisowych. Wnioskodawca nie świadczy samodzielnie Usług Serwisowych, jak również usługi te nie są wykonywane na rzecz Spółki, ich beneficjentem jest leasingobiorca. Pomiędzy Dealerem a leasingobiorcą zawierana jest umowa na Usługi Serwisowe, w szczególności wystawiany jest certyfikat, gdzie klient podpisuje się pod warunkami świadczenia ww. usług. Koszty Usługi Serwisowej finansowanej przez Wnioskodawcę ujmowane są w opłatach leasingowych spłacanych przez leasingobiorców na rzecz Wnioskodawcy w wysokości i terminach określonych w Harmonogramie Opłat (Spółka dolicza wartość Usług Serwisowych do wartości rat leasingowych w części kapitałowej, zgodnie z efektywną stopą procentową kontraktu).
2017
11
maj

Istota:
Czy od wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi zagranicznemu siedzibą w Hong Kongu z tytułu wykonania usług serwisowych komputerów przenośnych przez zewnętrzne centrum serwisowe, Wnioskodawca jako płatnik powinien pobrać na podstawie artykułu 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zryczałtowany podatek w wysokości 20% przychodu ?
Fragment:
Odmienność ekonomiczna i prawna usług serwisowych wynika też z ich klasyfikacji statystycznej. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207 poz. 1293, z późn. zmianami) usługi naprawy i konserwacji komputerów wymienione zostały w odrębnej sekcji klasyfikacji od usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Na podstawie powyższej analizy Wnioskodawca uważa, że usługa serwisowa ze względu na swój materialny i odmienny charakter nie mieści siew katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku z powyższym wynagrodzenie wypłacone z tytułu usługi serwisowej wykonywanej przez podmiot zagraniczny nie będzie skutkować obowiązkiem poboru zryczałtowanego podatku u źródła.
2016
17
sie

Istota:
Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych (nie objętych gwarancją) polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, maszyn wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE, a następnie wydzierżawionych, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, jeżeli:
a. w wyniku naprawy wymienia elementy na nowe części wyprodukowane na terenie strefy,b. w wyniku naprawy wymienia uszkodzone, zużyte elementy na nowe towary handlowe (tj. części kupione od podmiotów trzecich)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
Fragment:
Ponadto, przychód ze sprzedaży towaru handlowego uzyskanego w związku z wykonywaną usługą serwisową w tym wypadku również nie korzysta ze zwolnienia, towar handlowy nie jest bowiem wyprodukowany na terenie strefy, a przychód z dzierżawy urządzenia serwisowanego nie podlega zwolnieniu. W niniejszym przypadku należy zatem uznać, że przychód w całości uzyskany z usługi serwisowej (obciążenia godzinowe, koszty przejazdu, części tj. towar handlowy) nie korzysta ze zwolnienia. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 12 stycznia 2011 r. Znak: IBPBI/2/423-1374/10/MO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia: czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych (nie objętych gwarancją) polegających na naprawie u nabywcy tj. poza terenem strefy maszyn wyprodukowanych przez spółkę na terenie SSE, a następnie wydzierżawionych, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli w wyniku naprawy wymienia elementy na nowe części wyprodukowane na terenie strefy za nieprawidłowe, czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych (nie objętych gwarancją) polegających na naprawie u nabywcy tj. poza terenem strefy maszyn wyprodukowanych przez spółkę na terenie SSE, a następnie wydzierżawionych, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli w wyniku naprawy wymienia uszkodzone, zużyte elementy na nowe towary handlowe (tj. części kupione od podmiotów trzecich) za prawidłowe.
2016
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu wykonanych przez Spółkę usług serwisowych (nieobjętych gwarancją) polegających na naprawie na terenie i poza terenem strefy, sprzedanych wyrobów wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niezależnie od tego, czy usługę serwisową wykonuje podwykonawca czy pracownik Spółki i niezależnie od tego, czy do wykonania usługi są zużywane materiały wytworzone przez Spółkę, czy też materiały zakupione u zewnętrznych dostawców oraz niezależnie od tego, czy usługa serwisowa wykonywana jest na terenie czy poza terenem SSE.
Fragment:
(...) usług serwisowych stanowi zwrot poniesionych wydatków z tytułu wykonywania tych usług. Czasami spółka komandytowa za wykonanie usług serwisowych otrzymuje jedynie zwrot poniesionych wydatków. Zdarzają się jednak sytuacje, że czynności związane z usługami serwisowymi wykonywane są bezpośrednio przez spółkę komandytową przy pomocy jej pracowników i aktywów. W takiej sytuacji spółka komandytowa wystawia faktury dokumentujące wynagrodzenie należne spółce komandytowej za wykonane usługi serwisowe. Wysokość wynagrodzenia należnego spółce komandytowej za wykonane usługi serwisowe jest wyższa od wydatków poniesionych przez spółkę komandytową na wykonanie danych usług; stwierdzenie zawarte w opisie sprawy, że: „ (...) Spółce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ” oznacza, że w ogóle spółce komandytowej przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania bezpośrednio usługi serwisowej, a nie jedynie wynagrodzenie, jakie spółce komandytowej przysługiwało w związku z dostawą jej produktów. Za wykonanie usług serwisowych spółka komandytowa otrzymuje jedno wynagrodzenie, którego sposób kalkulacji zależy od ustaleń z konkretnym klientem.
2015
17
gru

Istota:
1. Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając, że dokonywane przez Spółkę dostawy towarów, opisane w wariancie nr 1 nie podlegają opodatkowaniu w Polsce?
2. Czy transakcje realizowane przez Spółkę w ramach schematu nr 2 stanowią w świetle ustawy o VAT dostawy z montażem i podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce?
3. Czy transakcja przedstawiona w wariancie nr 3, na którą składa się usługa serwisowa i dostawa towarów (części maszyny), powinna być traktowana jako jedno świadczenie złożone, w ramach którego świadczeniem podstawowym jest usługa serwisowa?
4. Czy transakcje realizowane przez Spółkę w ramach wariantu nr 3 stanowią usługi związane z nieruchomościami?
5. Czy Spółka postępuje prawidłowo nie opodatkowując w Polsce transakcji opisanych w wariancie nr 3?
Fragment:
Konieczność nabycia towarów powstaje w okresie późniejszym, w związku z realizacją usługi serwisowej. W ramach opisywanego wariantu Spółka wystawia w pierwszej kolejności zamówienie na usługę serwisową, a następnie odrębne zamówienie na dostawę towarów, jeżeli okaże się, że trzeba wymienić części maszyny. Przy czym istotne jest, że dostawa towarów (części maszyny) jest niezbędna do wykonania usługi serwisowej. W niektórych sytuacjach wartość usługi serwisowej jest wyższa niż wartość dostarczanych towarów, w innych natomiast przypadkach wartość towarów przewyższa wartość usługi serwisowej. Z uwagi na ścisłe powiązanie usługi serwisowej i dostawy towarów (elementów maszyny), Spółka traktuje je jako jedno świadczenie złożone (kompleksowe). W ocenie Spółki za świadczenie główne uznać należy usługę serwisową. Dostawa towarów pełni funkcję pomocniczą - umożliwia realizację usługi serwisowej. Spółka opodatkowuje usługę serwisową i dostawę towarów (części maszyny) łącznie, według zasad właściwych dla usługi serwisowej (jako świadczenia głównego). Spółka nie opodatkowuje VAT opisanej transakcji w Polsce. Na wystawianej fakturze Spółka w osobnych pozycjach uwzględnia usługę serwisową i dostarczone towary.
2015
20
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.