Usługi serwisowe | Interpretacje podatkowe

Usługi serwisowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi serwisowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy od wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi zagranicznemu siedzibą w Hong Kongu z tytułu wykonania usług serwisowych komputerów przenośnych przez zewnętrzne centrum serwisowe, Wnioskodawca jako płatnik powinien pobrać na podstawie artykułu 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zryczałtowany podatek w wysokości 20% przychodu ?
Fragment:
Odmienność ekonomiczna i prawna usług serwisowych wynika też z ich klasyfikacji statystycznej. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207 poz. 1293, z późn. zmianami) usługi naprawy i konserwacji komputerów wymienione zostały w odrębnej sekcji klasyfikacji od usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Na podstawie powyższej analizy Wnioskodawca uważa, że usługa serwisowa ze względu na swój materialny i odmienny charakter nie mieści siew katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku z powyższym wynagrodzenie wypłacone z tytułu usługi serwisowej wykonywanej przez podmiot zagraniczny nie będzie skutkować obowiązkiem poboru zryczałtowanego podatku u źródła.
2016
17
sie

Istota:
Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych (nie objętych gwarancją) polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, maszyn wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE, a następnie wydzierżawionych, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, jeżeli:
a. w wyniku naprawy wymienia elementy na nowe części wyprodukowane na terenie strefy,b. w wyniku naprawy wymienia uszkodzone, zużyte elementy na nowe towary handlowe (tj. części kupione od podmiotów trzecich)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
Fragment:
Ponadto, przychód ze sprzedaży towaru handlowego uzyskanego w związku z wykonywaną usługą serwisową w tym wypadku również nie korzysta ze zwolnienia, towar handlowy nie jest bowiem wyprodukowany na terenie strefy, a przychód z dzierżawy urządzenia serwisowanego nie podlega zwolnieniu. W niniejszym przypadku należy zatem uznać, że przychód w całości uzyskany z usługi serwisowej (obciążenia godzinowe, koszty przejazdu, części tj. towar handlowy) nie korzysta ze zwolnienia. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 12 stycznia 2011 r. Znak: IBPBI/2/423-1374/10/MO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia: czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych (nie objętych gwarancją) polegających na naprawie u nabywcy tj. poza terenem strefy maszyn wyprodukowanych przez spółkę na terenie SSE, a następnie wydzierżawionych, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli w wyniku naprawy wymienia elementy na nowe części wyprodukowane na terenie strefy za nieprawidłowe, czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych (nie objętych gwarancją) polegających na naprawie u nabywcy tj. poza terenem strefy maszyn wyprodukowanych przez spółkę na terenie SSE, a następnie wydzierżawionych, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli w wyniku naprawy wymienia uszkodzone, zużyte elementy na nowe towary handlowe (tj. części kupione od podmiotów trzecich) za prawidłowe.
2016
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu wykonanych przez Spółkę usług serwisowych (nieobjętych gwarancją) polegających na naprawie na terenie i poza terenem strefy, sprzedanych wyrobów wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niezależnie od tego, czy usługę serwisową wykonuje podwykonawca czy pracownik Spółki i niezależnie od tego, czy do wykonania usługi są zużywane materiały wytworzone przez Spółkę, czy też materiały zakupione u zewnętrznych dostawców oraz niezależnie od tego, czy usługa serwisowa wykonywana jest na terenie czy poza terenem SSE.
Fragment:
(...) usług serwisowych stanowi zwrot poniesionych wydatków z tytułu wykonywania tych usług. Czasami spółka komandytowa za wykonanie usług serwisowych otrzymuje jedynie zwrot poniesionych wydatków. Zdarzają się jednak sytuacje, że czynności związane z usługami serwisowymi wykonywane są bezpośrednio przez spółkę komandytową przy pomocy jej pracowników i aktywów. W takiej sytuacji spółka komandytowa wystawia faktury dokumentujące wynagrodzenie należne spółce komandytowej za wykonane usługi serwisowe. Wysokość wynagrodzenia należnego spółce komandytowej za wykonane usługi serwisowe jest wyższa od wydatków poniesionych przez spółkę komandytową na wykonanie danych usług; stwierdzenie zawarte w opisie sprawy, że: „ (...) Spółce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ” oznacza, że w ogóle spółce komandytowej przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania bezpośrednio usługi serwisowej, a nie jedynie wynagrodzenie, jakie spółce komandytowej przysługiwało w związku z dostawą jej produktów. Za wykonanie usług serwisowych spółka komandytowa otrzymuje jedno wynagrodzenie, którego sposób kalkulacji zależy od ustaleń z konkretnym klientem.
2015
17
gru

Istota:
1. Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając, że dokonywane przez Spółkę dostawy towarów, opisane w wariancie nr 1 nie podlegają opodatkowaniu w Polsce?
2. Czy transakcje realizowane przez Spółkę w ramach schematu nr 2 stanowią w świetle ustawy o VAT dostawy z montażem i podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce?
3. Czy transakcja przedstawiona w wariancie nr 3, na którą składa się usługa serwisowa i dostawa towarów (części maszyny), powinna być traktowana jako jedno świadczenie złożone, w ramach którego świadczeniem podstawowym jest usługa serwisowa?
4. Czy transakcje realizowane przez Spółkę w ramach wariantu nr 3 stanowią usługi związane z nieruchomościami?
5. Czy Spółka postępuje prawidłowo nie opodatkowując w Polsce transakcji opisanych w wariancie nr 3?
Fragment:
Konieczność nabycia towarów powstaje w okresie późniejszym, w związku z realizacją usługi serwisowej. W ramach opisywanego wariantu Spółka wystawia w pierwszej kolejności zamówienie na usługę serwisową, a następnie odrębne zamówienie na dostawę towarów, jeżeli okaże się, że trzeba wymienić części maszyny. Przy czym istotne jest, że dostawa towarów (części maszyny) jest niezbędna do wykonania usługi serwisowej. W niektórych sytuacjach wartość usługi serwisowej jest wyższa niż wartość dostarczanych towarów, w innych natomiast przypadkach wartość towarów przewyższa wartość usługi serwisowej. Z uwagi na ścisłe powiązanie usługi serwisowej i dostawy towarów (elementów maszyny), Spółka traktuje je jako jedno świadczenie złożone (kompleksowe). W ocenie Spółki za świadczenie główne uznać należy usługę serwisową. Dostawa towarów pełni funkcję pomocniczą - umożliwia realizację usługi serwisowej. Spółka opodatkowuje usługę serwisową i dostawę towarów (części maszyny) łącznie, według zasad właściwych dla usługi serwisowej (jako świadczenia głównego). Spółka nie opodatkowuje VAT opisanej transakcji w Polsce. Na wystawianej fakturze Spółka w osobnych pozycjach uwzględnia usługę serwisową i dostarczone towary.
2015
20
lis

Istota:
Dotyczy uznania usługi serwisowej za usługę kompleksową i całości wynagrodzenia z tytułu tej usługi opodatkowania podstawą stawką podatku VAT (leasing, ubezpieczenie, rozłożenie na raty, obsługa administracyjna)
Fragment:
Odnosząc się do kwestii opodatkowania opisanych czynności wchodzących w skład usługi serwisowej – w kontekście przedstawionej analizy kompleksowości – należy wskazać, że z punktu widzenia potencjalnego nabywcy – klienta nabywającego kompleksową usługę serwisową - celem nabycia w takim przypadku może być zarówno usługa serwisowa jak również usługa ubezpieczenia, finansowa i usługa obsługi administracyjnej. Jednakże trudno w takiej sytuacji przyjąć, że klient chcący nabyć jedynie usługi serwisowe zdecyduje się na zakup wszystkich tych świadczeń. Z punktu widzenia racjonalności podejmowania decyzji przez klienta oczywiste jest, że jeżeli jego intencją jest nabycie wyłącznie usługi serwisowej, nie zdecyduje się on na nabycie również usługi ubezpieczenia, usługi finansowej i usługi obsługi administracyjnej. Jeżeli więc intencją klienta decydującego się na nabycie usług serwisowych świadczonych przez Wnioskodawcę jest nabycie zarówno usług serwisowych, jak również usług ubezpieczenia, finansowych i obsługi administracyjnej to nie sposób uznać, że usługi dodatkowe w zakresie ubezpieczenia, finansowych i obsługi administracyjnej są zdeterminowane przez usługę główną – usługę serwisową oraz że nie można jej wykonać lub wykorzystać bez tych dodatkowych usług.
2015
13
maj

Istota:
Opodatkowanie i dokumentowanie usług serwisowych z wykorzystaniem własnych części zamiennych świadczonych na rzecz zagranicznych kontrahentów.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego wykonywane przez Wnioskodawcę usługi serwisowe z wykorzystaniem własnych części zamiennych należy traktować jako świadczenia złożone, stanowiące kompleksowe usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku których podstawa opodatkowania obejmuje zarówno wartość robocizny, jak i wartość wykorzystanych części zamiennych, i które w całości podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 28b ww. ustawy... Czy sposób wystawiania przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących usługi serwisowe jest zgodny z obowiązującymi przepisami... Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca stoi na stanowisku, że świadczone przez Niego usługi serwisowe z wykorzystaniem własnych części zamiennych stanowią rodzaj świadczeń złożonych, które to świadczenie złożone należy uznać za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług <ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.); dalej „ uptu ”>. Zdaniem Wnioskodawcy, podstawa opodatkowania z tytułu świadczenia takiej usługi będzie obejmowała wartość robocizny oraz wartość wykorzystanych do wykonania usługi części zamiennych i całość usługi będzie opodatkowana według zasady właściwej dla świadczenia głównego - w tym przypadku dla usługi naprawy lub konserwacji.
2014
16
lis

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług serwisowych
Fragment:
(...) usług serwisowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 marca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług serwisowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Sp. z o.o. to spółka wchodząca w skład Grupy, światowego lidera w zakresie produktów i rozwiązań z dziedziny przetwarzania obrazu dla domu i biura. Spółka oferuje swoim klientom możliwość korzystania z konsumenckich i biznesowych produktów obrazowania w tym sprzętu fotograficznego, drukarek, skanerów i lornetek, oraz zaawansowanej oferty aparatów cyfrowych. Spółka oferuje również rozwiązania biznesowe w zakresie druku i dokumentacji dla małych i średnich firm, dużych korporacji, a także administracji. Usługi serwisowe W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy m.in. usługi serwisowe urządzeń biurowych, w szczególności drukarek, kopiarek i wielofunkcyjnych urządzeń. Zakres usług serwisowych obejmuje m.in. dostarczanie kontrahentom materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych wykorzystywanych do użytku urządzeń biurowych (np. tonerów, papieru do drukowania czy zszywek), a także regulację i naprawy sprzętu niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia i utrzymywania stałej jakości wydruków i kopii.
2014
8
paź

Istota:
Odliczenie podatku VAT od zakupionych towarów i usług niezbędnych do świadczenia usług serwisowych.
Fragment:
Usługi takie polegają w głównej mierze na tzw. obsłudze serwisowej (dalej jako: „ Usługi Serwisowe ”). W ramach Usług Serwisowych Spółka dokonuje napraw/przeglądów/konserwacji Samochodów Serwisowych, pokrywa koszty eksploatacji takie jak np. koszty szyb, opon i innych materiałów eksploatacyjnych, przy czym nie pokrywa kosztów paliwa. Spółka dokonuje zakupu towarów i usług na potrzeby świadczonych na rzecz klientów Usług Serwisowych. Przykładowo Spółka dokonuje zakupu usług naprawy lub konserwacji Samochodów Serwisowych oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem Samochodów Serwisowych będących w obsłudze w ramach Usług Serwisowych. W zamian za świadczenie Usług Serwisowych Spółka otrzymuje określone, ustalone z klientem wynagrodzenie na podstawie wystawianych faktur VAT. Usługi świadczone przez Spółkę podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Usługi serwisowe są rozliczane z klientami w dwojaki sposób: Klient Spółki uiszcza na rzecz Spółki wynagrodzenie ryczałtowe lub Spółka „ refakturuje ” (odprzedaje) na klienta poniesione koszty doliczając do tego swoją marżę. Zakupione towary i usługi Spółka wykorzystuje do świadczenia Usług Serwisowych, zatem wykorzystuje je do wykonywania czynności opodatkowanych.
2014
26
lip

Istota:
Odliczenie podatku VAT od zakupionych towarów i usług niezbędnych do świadczenia usług serwisowych.
Fragment:
Usługi takie polegają w głównej mierze na tzw. obsłudze serwisowej (dalej jako: „ Usługi Serwisowe ”). W ramach Usług Serwisowych Spółka dokonuje napraw/przeglądów/konserwacji Samochodów Serwisowych, pokrywa koszty eksploatacji takie jak np. koszty szyb, opon i innych materiałów eksploatacyjnych, przy czym nie pokrywa kosztów paliwa. Spółka dokonuje zakupu towarów i usług na potrzeby świadczonych na rzecz klientów Usług Serwisowych. Przykładowo Spółka dokonuje zakupu usług naprawy lub konserwacji Samochodów Serwisowych oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem Samochodów Serwisowych będących w obsłudze w ramach Usług Serwisowych. W zamian za świadczenie Usług Serwisowych Spółka otrzymuje określone, ustalone z klientem wynagrodzenie na podstawie wystawianych faktur VAT. Usługi świadczone przez Spółkę podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Usługi serwisowe są rozliczane z klientami w dwojaki sposób: Klient Spółki uiszcza na rzecz Spółki wynagrodzenie ryczałtowe lub Spółka „ refakturuje ” (odprzedaje) na klienta poniesione koszty doliczając do tego swoją marżę. Zakupione towary i usługi Spółka wykorzystuje do świadczenia Usług Serwisowych, zatem wykorzystuje je do wykonywania czynności opodatkowanych.
2014
26
lip

Istota:
Uznanie kosztu udziału własnego jako elementu wynagrodzenia z tytułu świadczenia kompleksowej usługi serwisowej przez co Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury.
Fragment:
Kosztem dodatkowym, o którym mowa w powyższym przepisie, jest analizowany w niniejszej sprawie koszt udziału własnego, jakim obciążany jest Wnioskodawca obok opłat z tytułu usług serwisowych. Z uwagi na fakt, że w omawianej sytuacji, koszt ten przenoszony jest na Wnioskodawcę przez podmiot świadczący usługę serwisową, na gruncie art. 78 lit. b) Dyrektywy VAT, koszt udziału własnego winien zwiększać podstawę opodatkowania VAT usług w zakresie obsługi serwisowej. Tak więc, zaliczenie kosztu udziału własnego do podstawy opodatkowania usługi serwisowej jest uzasadnione również w świetle przepisów wspólnotowych. Z opisu sprawy wynika ponadto, że Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną VAT. W rezultacie mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że koszty udziału własnego należy traktować jako element wynagrodzenia z tytułu świadczenia kompleksowej usługi serwisowej. Tym samym – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – Spółka ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na wystawionej fakturze. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2014
18
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.