Usługi sanitarne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi sanitarne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
sie

Istota:

Opodatkowanie usług w zakresie obsługi toalet publicznych skalsyfikowanych do PKWiU 81.29.13.0 „Pozostałe usługi sanitarne” stawką podatku VAT w wysokości 8%

Fragment:

Z treści zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca przyporządkował wykonywane usługi do grupy PKWiU 81.29.13.0 „ Pozostałe usługi sanitarne ”. Zatem, mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawione okoliczności sprawy stwierdzić należy, że skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie obsługi toalety publicznej, stanowią usługi sklasyfikowane do grupowania PKWiU 81.29.13.0 „ Pozostałe usługi sanitarne ”, to są one opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 175 załącznika nr 3 do ustawy. Tym samym, skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie obsługi toalet publicznych - jak wskazał Wnioskodawca - są skalsyfikowane do grupy PKWiU 81.29.13.0 „ Pozostałe usługi sanitarne ” Wnioskodawca powinien stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%. Zatem opierając się na podanej przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym klasyfikacji PKWiU dla świadczonych usług stanowisko należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej

Fragment:

W poz. 153 ww. załącznika pod symbolem PKWiU grupy 90.0 wymieniono usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne. Jak wynika rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 42, poz. 264 zał ze zm.) grupa ta obejmuje: usługi związane z gromadzeniem śmieci i odpadów z domów prywatnych, bloków, fabryk i instytucji, transport oraz likwidowanie śmieci i odpadów poprzez spalanie lub w inny sposób, usuwanie gruzu budowlanego, konserwację studzienek burzowych, usuwanie ścieków i nieczystości płynnych pochodzących z budynków, za pomocą sieci kanalizacyjnej, bądź inny sposób, oczyszczanie i utylizację ścieków i nieczystości, opróżnianie i oczyszczanie szamb, usuwanie nieczystości z toalet, utrzymanie i konserwację sieci kanalizacyjnej, oczyszczanie ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu. Natomiast dział ten nie obejmuje: kontroli używania pestycydów w rolnictwie, sklasyfikowanej w grupie 01.4, zagospodarowania (recyklizacji) odpadów, sklasyfikowanego w dziale 37, poboru, oczyszczania i rozprowadzania wody, sklasyfikowanego w klasie 41.00, budowy i naprawy systemów kanalizacyjno-ściekowych, sklasyfikowanej w klasie 45.21, usług dezynfekcyjnych i deratyzacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w klasie 74.70.

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawką opodatkować podatkiem od towarów i usług roboty polegające na ręcznym usuwaniu śniegu z połaci dachowych?

Fragment:

Usługi zaliczane do grupowania PKWiU 90.0 – usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne zostały wymienione w załączniku nr 3 do ww. ustawy, który operuje wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%. Reasumując, usługi polegające na odśnieżaniu dachów budynków zaliczone do grupowania PKWiU 90.0 w tym 90.03.13-00.10, opodatkowane są podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma prawo wykazywać faktury dokumentujące świadczenie usług na terytorium Holandii na rzecz holenderskiego podatnika w poz. 21 deklaracji VAT-7 oraz odliczać podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy na rzecz działalności gospodarczej?

Fragment:

Pan X świadczy na terytorium Holandii na rzecz holenderskiego podatnika zarejestrowanego dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt polegające na czyszczeniu pomieszczeń inwentarskich, klatek - usługi sanitarne. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż w sytuacji przedstawionej w złożonym zapytaniu wykazując ww. usługi w poz. 21 deklaracji VAT-7 nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy na rzecz działalności gospodarczej. Odpowiadając w trybie art. 14a § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa cytowanej powyżej na zapytanie dotyczące udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia: Świadczone przez podatnika usługi, zdaniem tutejszego organu podatkowego, uznać należy za usługi na ruchomym majątku rzeczowym, w przypadku świadczenia których, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie usługi te są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. W okolicznościach wskazanych przez podatnika nie występuje wyłączenie, o którym mowa w art. 28 ust. 7 cytowanej ustawy o podatku VAT, stąd wobec tego, iż przedmiotowe usługi podatnik faktycznie świadczy w Holandii, miejscem ich świadczenia dla potrzeb podatku od towarów i usług i w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT jest Holandia.