Usługi sanitarne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi sanitarne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej

Fragment:

(...) mowa w art. 119 – ust. 3 art. 8. W myśl art. 41 ust. 1 wyżej cyt. ustawy stawka podatku wynosi 22%, przy czym ustawodawca od tej reguły ustanowił pewne wyjątki. I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 153 ww. załącznika pod symbolem PKWiU grupy 90.0 wymieniono usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne. Jak wynika rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 42, poz. 264 zał ze zm.) grupa ta obejmuje: usługi związane z gromadzeniem śmieci i odpadów z domów prywatnych, bloków, fabryk i instytucji, transport oraz likwidowanie śmieci i odpadów poprzez spalanie lub w inny sposób, usuwanie gruzu budowlanego, konserwację studzienek burzowych, usuwanie ścieków i nieczystości płynnych (...)

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawką opodatkować podatkiem od towarów i usług roboty polegające na ręcznym usuwaniu śniegu z połaci dachowych?

Fragment:

(...) wyrobów i usług, zaliczenie określonej usługi do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków usługodawcy. Podatnik precyzując własne stanowisko w sprawie wskazał, iż zalicza usługi związane z odśnieżaniem dachów do grupowania PKWiU 90.03.13-00.10 – oczyszczanie ulic, dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu. Usługi zaliczane do grupowania PKWiU 90.0 – usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne zostały wymienione w załączniku nr 3 do ww. ustawy, który operuje wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%. Reasumując, usługi polegające na odśnieżaniu dachów budynków zaliczone do grupowania PKWiU 90.0 w tym 90.03.13-00.10, opodatkowane są podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma prawo wykazywać faktury dokumentujące świadczenie usług na terytorium Holandii na rzecz holenderskiego podatnika w poz. 21 deklaracji VAT-7 oraz odliczać podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy na rzecz działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) związanej z chowem i hodowlą zwierząt z wyłączeniem działalności weterynaryjnej sklasyfikowanej według PKD w grupie 01.42.Z. Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie jest natomiast zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Pan X świadczy na terytorium Holandii na rzecz holenderskiego podatnika zarejestrowanego dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt polegające na czyszczeniu pomieszczeń inwentarskich, klatek - usługi sanitarne. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż w sytuacji przedstawionej w złożonym zapytaniu wykazując ww. usługi w poz. 21 deklaracji VAT-7 nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy na rzecz działalności gospodarczej. Odpowiadając w trybie art. 14a § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa cytowanej powyżej na zapytanie dotyczące udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa (...)