Usługi rozrywkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi rozrywkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy na tle wyżej opisanego stanu faktycznego, do wyżej opisanych usług Podatnika, polegających na organizowaniu występów artystycznych zespołu G., w formie widowisk artystycznych, będzie miała zastosowanie pozycja 182 pkt 1 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011r.?

Fragment:

(...) Tak czy inaczej wstęp na widowisko artystyczne zespołu jest zawsze opłacony w formie wynagrodzenia dla podatnika. Skoro spełnione są obie przesłanki przewidziane w pozycji 182 pkt 1 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, to jest przesłanka dotycząca świadczenia usługi rozrywkowej w formie widowiska artystycznego oraz przesłanka dotycząca pobierania opłaty za wstęp na widowiska artystyczne, należy uznać, że wyżej opisane usługi podatnika stanowią usługi rozrywkowe w zakresie wstępu na widowiska artystyczne, o których mowa w pozycji 182 pkt 1 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy można w stosunku do tej maszyny zastosować sposób opodatkowania za pomocą karty podatkowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 część VI Usługi rozrywkowe pkt 1 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada1998 r. (t. j. Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)?

Fragment:

(...) podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W części VI tabeli – usługi rozrywkowe – stanowiącej załącznik nr 3 do ww. ustawy pod lp. 1 rodzaj świadczonych usług wymieniono automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie (...)

2011
1
paź

Istota:

Usługi pokazu sztucznych ogni od dnia 1 stycznia 2011 r. są opodatkowane stawką 23%

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2010 r. (data wpływu 29 grudnia 2010 r.) uzupełnionym w dniach 31 stycznia i 25 lutego 2011 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług wykonania pokazu sztucznych ogni – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 31 stycznia i 25 lutego 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
wrz

Istota:

Jaka jest właściwa stawka opodatkowania podatkiem od towarów i usług - VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług, zakwalifikowanych w grupach PKWiU 92.34.12-00.00 oraz PKWiU 92.31.21-00 w zakresie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) dyskotek i instruktorów tańca”, oraz PKWiU 92.31.21-00 – „Usługi rozrywkowe świadczone przez zespoły teatralne, zespoły piosenkarskie, zespoły muzyczne i orkiestry”. Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że jeżeli usługi świadczone przez Wnioskodawcę rzeczywiście stanowią „Usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca” i mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.34.12-00.00, oraz „Usługi rozrywkowe świadczone przez zespoły teatralne, zespoły piosenkarskie, zespoły muzyczne i orkiestry” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.31.21-00, oraz o ile nie stanowią wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ww. art. 43 ust. 1 ustawy o VAT w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT. Usługi te nie są bowiem wymienione w wyłączeniach zawartych w treści poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy. Tym (...)

2011
1
wrz

Istota:

Ustalenie stawki podatku VAT na świadczoną przez Wnioskodawcę usługę kulturalną pn. „…”

Fragment:

(...) kina, gry i zabawy z animatorem, a także podaje tort i napoje sklasyfikowane zostało do PKWiU 92.34.13-00.00 - „Usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że jeżeli organizowana usługa kulturalna pn. „…”, w programie której Wnioskodawca zapewnia zwiedzanie kina, gry i zabawy z animatorem, a także podaje tort mieści się w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00 „usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”, to nie została ona wymieniona w treści poz. 11 załącznika nr 4 do ww. ustawy jako niekorzystająca ze zwolnienia, i nie jest również zaklasyfikowana do usług związanych z rekreacją i sportem – należy ją zatem uznać za zwolnioną z podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu (...)

2011
1
sie

Istota:

Usługi organizowania imprez okolicznościowych korzystają ze zwolnienia od podatku

Fragment:

(...) organizowanie imprez okolicznościowych na zamówienia innych podmiotów z zapewnieniem części artystycznej - bez konsumpcji sklasyfikowane zostało do PKWiU 92.34.13-00.00 - „Usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że jeżeli usługi organizowania imprez okolicznościowych na zamówienia innych podmiotów z zapewnieniem części artystycznej - bez konsumpcji stanowią „usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane” i mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00, to nie zostały one wymienione w treści poz. 11 załącznika nr 4 do ww. ustawy jako niekorzystające ze zwolnienia, nie są również zaklasyfikowane do usług związanych z rekreacją i sportem – należy je zatem uznać za zwolnione z podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu (...)

2011
1
sie

Istota:

Określenie miejsca świadczenia usługi rozrywkowej.

Fragment:

(...) w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Faktury, o których mowa w ust. 1, mogą nie zawierać danych określonych w § 9 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4. Zatem faktura za świadczone przedmiotowe usługi rozrywkowe, dla których miejscem świadczenia jest terytorium Niemiec nie powinna zawierać stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Mając na uwadze, iż Wnioskodawca w miesiącu maju 2008 r. usługi rozrywkowe świadczone na rzecz niemieckiego kontrahenta opodatkował 22% stawką VAT oraz udokumentował przedmiotową transakcję fakturą VAT jest uprawniony do jej korekty na zasadach określonych w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia. Reasumując: usługa rozrywkowa realizowana dla podatnika z Niemiec, nie podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, w sytuacji opodatkowania ww. usługi stawką krajową i udokumentowania tej transakcji fakturą VAT, w której wykazano stawkę podatku 22% (...)

2011
1
sie

Istota:

Usługi gastronomiczne sklasyfikowane są PKWiU ex 55K są opodatkowane stawką 7%.

Fragment:

(...) balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11 i 92.34.12). Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, świadczy Pani usługi związane z organizacją imprez rozrywkowych dla dzieci. Usługi te zostały przez Panią sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.3 „Usługi rozrywkowe, pozostałe”. Jak wskazała Pani, za wstęp na organizowane imprezy pobierane są opłaty (bilety wstępu). Analiza przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów wskazuje, że świadczone przez Panią usługi rozrywkowe, o ile realizowane są poprzez sprzedaż biletów wstępu na organizowane dla dzieci imprezy i przy założeniu, że podana klasyfikacja statystyczna jest prawidłowa, podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, pozycja 156 załącznika nr 3. Jednocześnie wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy usługi rozrywkowe podlegają opodatkowaniu wg stawki 7%?

Fragment:

(...) za prawidłowe. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 156 tego załącznika, wymieniono m. in. usługi rozrywkowe pozostałe – wyłącznie wstęp na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11 i 92.34.12). Z treści złożonego wniosku wynika, że zamierza Pan rozszerzyć działalność o świadczenie usług rozrywkowych w ramach tzw. parku rozrywki. Będzie on obejmował plac zabaw dla dzieci, park linowy, tor gokartowy i quadowy, teren do gry w paintballa oraz teren do gry w (...)

2011
1
sie

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe świadczonych usług związanych z kulturą (tworzenie portretów i rysunków na zlecenie).

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia z dnia 29 lipca 2009 r. (data wpływu 3 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług artysty plastyka świadczonych na zlecenie - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 sierpnia 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług artysty plastyka świadczonych na zlecenie. (...)