Usługi rozprowadzania wody | Interpretacje podatkowe

Usługi rozprowadzania wody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi rozprowadzania wody. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy usługi, jakie świadczy Wnioskodawca mogą być zaliczone do tzw. usług o charakterze ciągłym i rozliczane zgodnie z zasadą zawartą w art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 wraz ze zm.) - zwanej dalej ustawą o pdop?
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawieart. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki znak EK/1455/2007, z dnia 16.04.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.04.2007 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE Spółka jest podmiotem świadczącym usługi wodociągowo-kanalizacyjne. W niniejszym zapytaniu Spółka zadała 2 pytania. Pierwsze dotyczy rozstrzygnięcia, czy usługi, jakie świadczy Wnioskodawca mogą być zaliczone do tzw. usług o charakterze ciągłym i rozliczane zgodnie z zasadą zawartą w art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 wraz ze zm.) - (...)
2011
1
cze

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy terminu korygowania kosztów uzyskania przychodów o zwrócone lub dopłacone cło na podstawie decyzji Urzędu Celnego.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu do MUS 18.01.2005 r.) uzupełnionego dn. 18.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe. Uzasadnienie Zapytanie Spółki dotyczy rozliczania w czasie kosztów związanych z gospodarką ściekową i wodą. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż faktury VAT za świadczone usługi zostały wystawione w grudniu 2004 roku natomiast terminy zapłaty wyznaczono częściowo na grudzień 2004 roku a częściowo na styczeń 2005 roku. Spółka uważa, że koszty bezpośrednie i pośrednie t. j. koszty wydziałowe i ogólnozakładowe związane z (...)
2011
1
mar

Istota:
Jak uzyskanym przychodom o charakterze ciągłym przypisać koszty uzyskania przychodu; czy wszystkie koszty uzyskania przychodu poniesione w danym miesiącu a dotyczące działalności podstawowej jaką jest produkcja i rozprowadzanie wody oraz gospodarka ściekami należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia tj. koszty stycznia do rozliczenia w deklaracji za styczeń i analogicznie pozostałe miesiące
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ) - po rozpatrzeniu wniosku Zakładu z dnia 6.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych p o s t a n a w i a uznać jako nieprawidłowe stanowisko Zakładu przedstawione w powyższym wniosku. U Z A S A D N I E N I E W dniu 7.01.2005 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w … złożył wniosek w sprawie udzielenia przez tut. Organ interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) w zakresie przyporządkowania kosztów przychodom określonym w art.12 ust. 3 d ustawy. Przedstawiono następujący stan faktyczny: W roku 2004 Zakład deklarował i (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.