Usługi rozprowadzania wody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi rozprowadzania wody. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy usługi, jakie świadczy Wnioskodawca mogą być zaliczone do tzw. usług o charakterze ciągłym i rozliczane zgodnie z zasadą zawartą w art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 wraz ze zm.) - zwanej dalej ustawą o pdop?

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawieart. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki znak EK/1455/2007, z dnia 16.04.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.04.2007 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE Spółka jest podmiotem świadczącym usługi wodociągowo-kanalizacyjne. W niniejszym zapytaniu Spółka zadała 2 pytania. Pierwsze dotyczy rozstrzygnięcia, czy usługi, jakie świadczy Wnioskodawca mogą być zaliczone do tzw. usług o charakterze ciągłym i rozliczane zgodnie z zasadą zawartą w art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 wraz ze zm.) - (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy terminu korygowania kosztów uzyskania przychodów o zwrócone lub dopłacone cło na podstawie decyzji Urzędu Celnego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu do MUS 18.01.2005 r.) uzupełnionego dn. 18.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe. Uzasadnienie Zapytanie Spółki dotyczy rozliczania w czasie kosztów związanych z gospodarką ściekową i wodą. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż faktury VAT za świadczone usługi zostały wystawione w grudniu 2004 roku natomiast terminy zapłaty wyznaczono częściowo na grudzień 2004 roku a częściowo na styczeń 2005 roku. Spółka uważa, że koszty bezpośrednie i pośrednie t. j. koszty wydziałowe i ogólnozakładowe związane z (...)

2011
1
lut

Istota:

Jak uzyskanym przychodom o charakterze ciągłym przypisać koszty uzyskania przychodu; czy wszystkie koszty uzyskania przychodu poniesione w danym miesiącu a dotyczące działalności podstawowej jaką jest produkcja i rozprowadzanie wody oraz gospodarka ściekami należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia tj. koszty stycznia do rozliczenia w deklaracji za styczeń i analogicznie pozostałe miesiące

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ) - po rozpatrzeniu wniosku Zakładu z dnia 6.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych p o s t a n a w i a uznać jako nieprawidłowe stanowisko Zakładu przedstawione w powyższym wniosku. U Z A S A D N I E N I E W dniu 7.01.2005 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w … złożył wniosek w sprawie udzielenia przez tut. Organ interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) w zakresie przyporządkowania kosztów przychodom określonym w art.12 ust. 3 d ustawy. Przedstawiono następujący stan faktyczny: W roku 2004 Zakład deklarował i (...)