Usługi remontowo-budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi remontowo-budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
30
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca może wystawić fakturę za wykonane usługi remontu i rozbudowy w całości na małżonkę?

Fragment:

Usługa remontowo-budowlana jest odpłatna. Zapłata za ww. usługi następuje przelewem bankowym oraz gotówką. Zapłaty dokonuje Wnioskodawca wraz z małżonką z wspólnego, prywatnego rachunku bankowego. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca, dokonując usługi remontowo-budowlanej, nie ma obowiązku wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. osób prywatnych). Zauważyć jednak należy, iż przepisy ustawy nie zabraniają udokumentowania fakturą czynności wykonanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W związku z powyższym Zainteresowany nie ma obowiązku wystawienia faktury na rzecz małżonki, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Niemniej jednak, jeśli nabywca (tj. osoba prywatna) w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, wystąpi z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca dokument taki musi wystawić. Zatem jeśli świadczenie usługi remontowo-budowlanej zostanie udokumentowane fakturą to jako nabywca na fakturze może być wskazana wyłącznie małżonka Wnioskodawcy.

2015
3
lis

Istota:

Stawka podatku VAT dla usług budowlanych wykonywanych przez podwykonawców w ramach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

Fragment:

Wykonanie usług remontowo-budowlanych będzie zlecane firmom zewnętrznym, które będą wykonywały te usługi z materiału Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie pozyskiwać zleceniodawców i zawierać z nimi umowy na kompleksową usługę budowlaną czy też remontową, a następnie będzie zlecać firmom zewnętrznym podwykonawstwo danej usługi, przekazując im materiał z własnej hurtowni. Firma zewnętrzna będzie wystawiać Wnioskodawcy fakturę na usługę budowlaną, a Wnioskodawca będzie wystawiać fakturę zleceniodawcy na wykonaną usługę wraz z materiałem, czyli na zleconą kompleksową usługę. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy fakturowane przez niego usługi budowlane na rzecz zleceniodawców, wykonywane przez zewnętrzną firmę z materiału Wnioskodawcy, można opodatkować stawką podatku 8% w ramach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, jeżeli taka usługa spełniałaby przesłanki społecznego programu mieszkaniowego. Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku kompleksowej usługi budowlanej bądź remontowej z jednoczesną dostawą materiałów, wykonywanej w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT w obiektach budowlanych lub ich częściach, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 41 ust 12b.

2011
1
sie

Istota:

Czy z faktury wystawionej na Wnioskodawcę można odliczyć podatek naliczony?

Fragment:

Nr 201, poz. 1543 ze zm.), określa wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R, z którego wynika, iż podatnicy będący osobami fizycznymi, określają obligatoryjnie w tym zgłoszeniu w polu nr 11 jedynie nazwisko oraz pierwsze i drugie imię. Mając zatem na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż Wnioskodawca, jako podatnik podatku od towarów i usług, prowadząc działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, na otrzymywanych fakturach powinien być identyfikowany poprzez wskazanie nazwiska, pierwszego i drugiego imienia. W związku z tym nie można uznać za uchybienie sytuacji, gdy na otrzymanej fakturze wskazano imię i nazwisko, bez podania pełnej nazwy firmy Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

2011
1
lip

Istota:

Ustalenie czy tworzenie obiektów użyteczności publicznej ma wpływ na wysokość opodatkowania oraz ustalenie stawki podatku na usługi nasadzania drzewostanu i konserwacji parkowej

Fragment:

Zatem usługi remontowo-budowlane wykonywane na rzecz Gminy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opodatkowane są stawką 22%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi remontowo-budowlane związane z przedmiotowym projektem są opodatkowane stawką podstawową – 22%, należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się natomiast do kwestii stawki podatku VAT na usługi w zakresie nasadzania drzewostanu i konserwacji parkowej sklasyfikowanej przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 02.02.10-00.10 i 02.02.10-00.40 należy zauważyć, iż w myśl art. 41 ust. 2 w związku z poz. 136 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7% podlegają usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna (PKWiU ex 02.02.10), z wyłączeniem patrolowania lasów. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. W myśl pkt 4.1 Zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – zakres rzeczowy PKWiU (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – Dz.

2011
1
lip

Istota:

Czy do robót opisanych w stanie faktycznym należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%?

Fragment:

Wykonane usługi remontowo-budowlane mają fundamentalne znaczenie dla dobrego stanu technicznego akwenu portowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy do robót opisanych w stanie faktycznym należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych. Zdaniem Spółki przeprowadzone prace będą korzystać z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%, gdyż związane są z utrzymaniem akwenów portowych. Wykonywany zakres robót objętych niniejszą umową polega na wymianie dotychczasowego, przestarzałego systemu elektroenergetycznego. Duża awaryjność poprzedniego systemu spowodowana była długim okresem jego użytkowania oraz agresywnymi warunkami atmosferycznymi. Konsekwencją tego było skorodowanie konstrukcji pod kable oraz degradacja techniczna urządzeń energetycznych i kabli.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowania usług usuwania awarii kanalizacyjnych wykonywanych wewnątrz budynków mieszkalnych

Fragment:

Nr 97, poz. 970 ze zm.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2008r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do: robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12 -12 c ustawy.

2011
1
maj

Istota:

Czy w Polsce należy opodatkować wykonane usługi remontowo-budowlane świadczone na terenie Niemiec?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi remontowo-budowlane na nieruchomościach znajdujących się w Niemczech. Wobec tego miejscem świadczenia przedmiotowych usług będzie miejsce położenia nieruchomości. Oznacza to, że usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, natomiast będą podlegały opodatkowaniu tam gdzie znajduje się nieruchomość, czyli w Niemczech, w oparciu o przepisy tam obowiązujące. W związku z powyższym należy stwierdzić, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia. Naczelnik tut. Urzędu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14 b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

2011
1
maj

Istota:

Czy usługi remontowo-budowlane wykonywane w zakresie realizacji inwestycji opodatkowane są stawką VAT w wysokości 7%?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe Gmina rozpocznie inwestycję w zakresie usług remontowo-budowlanych, dotyczącą "Ś" w B. Ma on pełnić rolę dziennego domu opieki dla osób niepełnosprawnych. Prowadzone tam będą zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjne. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowy budynek jest sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pod nr 12, grupa 126, klasa 1264. Okres realizacji inwestycji przypada na miesiące listopad i grudzień 2007 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie Czy usługi remontowo-budowlane wykonywane w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej "Ś" w B. opodatkowane są stawką VAT w wysokości 7%... Zdaniem Wnioskodawcy należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%, przy wskazanych usługach remontowo-budowlanych na podstawie załącznika 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
maj

Istota:

Czy za usługi remontowo-budowlane wykonywane w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej pawilonów dydaktycznych przy "C" w B. można zastosować stawkę podatkową VAT w wysokości 7%?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe Gmina rozpocznie inwestycję w zakresie usług remontowo-budowlanych, dotyczącą pawilonów dydaktycznych przy "C" w B. jako budynków gimnazjum. Budynki dydaktyczne gimnazjum przy "C" wraz z małą infrastrukturą rekreacyjną będą służyły ogółowi społeczności w zakresie edukacji i opieki społecznej. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowy budynek jest sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pod nr 12, grupa 126, klasa 1263. Inwestycja zostanie rozpoczęta w listopadzie 2007 r. a zakończy się w grudniu 2008 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie Czy za usługi remontowo-budowlane wykonywane w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej pawilonów dydaktycznych przy "C" w B. można zastosować stawkę podatkową VAT w wysokości 7%... Zdaniem Wnioskodawcy należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%, przy wskazanych usługach remontowo-budowlanych na podstawie załącznika 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe . Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowe jest wystawienie przez Spółdzielnię "S"refaktury na kwotę otrzymanego zwrotu za wykonane usługi remontowe w lokalu użytkowym, który będzie następnie poddany kompensacie w opłatach za najem zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w L.?

Fragment:

W tak przedstawionym stanie Wnioskujący pyta, czy prawidłowe jest w opisanej sytuacji wystawienie refaktury na kwotę otrzymanego zwrotu który będzie poddany kompensacie w opłatach za najem zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w L. W ocenie Spółdzielni „S" wystawienie refaktury na kwotę otrzymanego zwrotu za wykonane usługi remontowe jest prawidłowe. Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskującego w przedmiotowym piśmie stan faktyczny, zdaniem Organu takie stanowisko jest prawidłowe. W świetle cytowanych przepisów w przedstawionym stanie faktycznym uznać należy, że za wykonane usługi remontowe zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług który określa że „przez świadczenie usług o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w/w ustawy, winna być wystawiona faktura (refaktura) za poniesione koszty usług remontowych zgodnie z porozumieniem do wysokości 50%. Nie zaś za zwrot kosztów który nie jest czynnością opodatkowaną wymienią w art. 5 ust. 1 ustawy VAT Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.