IPTPP1/443-718/14-4/RG | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni upoważniona jest do naliczania podatku od towarów i usług w stawce 8% od sprzedaży biletów, karnetów i abonamentów?
IPTPP1/443-718/14-4/RGinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. stawka
 3. usługi rekreacyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014r. (data wpływu 6 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na montaż instalacji solarnych na budynkach; szkół, przedszkola, świetlic wiejskich, wynajmowanym na prowadzenie usług medycznych oraz na budynku Urzędu Gminy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na montaż instalacji solarnych na budynkach; szkół, przedszkola, świetlic wiejskich, wynajmowanym na prowadzenie usług medycznych oraz na budynku Urzędu Gminy ......

Wniosek uzupełniono w dniu 22 grudnia 2014 r. w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Gmina ....... w latach 2010-2011 zrealizowała projekt. Umowa na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .......... została zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...... w dniu 19 sierpnia 2010 r. Montaż finansowy zadania przedstawiał się w następujący sposób, iż 85% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia refundowana była ze środków EFER, 14% pozyskano z innych źródeł, którymi był dobrowolny udział w projekcie osób prywatnych oraz 1% środków pochodził z budżetu gminy.

Projekt obejmował instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej (14 szt.) i domach prywatnych (413 szt.). Uzyskane ciepło z solarów służy do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

W skład budynków użyteczności publicznej, na których zainstalowano kolektory słoneczne wchodzą: trzy budynki szkół podstawowych, jeden budynek przedszkola, jeden budynek gimnazjum, siedem budynków użytkowanych jako świetlice wiejskie, jeden budynek wynajmowany w całości na prowadzenie usług medycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz jeden budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy ..... i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wszystkie wyżej wymienione budynki są własnością Gminy. Budynki szkół i przedszkoli są oddane w trwały zarząd dyrektorom placówek oświatowych. Kolektory słoneczne zainstalowane na budynkach szkół i przedszkoli zostały przekazane protokolarnie w bezpłatne użytkowanie w placówkach oświatowych.

Budynki świetlic wiejskich (siedem szt.), są wykorzystywane na potrzeby mieszkańców wsi w celu zorganizowania zebrań wiejskich, spotkań integracyjnych oraz doraźnie są wynajmowane odpłatnie w celach komercyjnych (szkolenia, wesela, komunie) na podstawie umów cywilnoprawnych, których stronami są Gmina i osoba wynajmująca.

W budynku gimnazjum znajduje się sala gimnastyczna, która jest odpłatnie wynajmowana w celach komercyjnych (treningi) na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jedno pomieszczenie jest wynajmowane w roku szkolnym dla firmy na prowadzenie gabinetu stomatologicznego (umowa cywilnoprawna pomiędzy dyrektorem szkoły a wynajmującym).

W budynku przedszkola znajdują się pomieszczenia, które są użyczone bezpłatnie przez dyrektora przedszkola na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dla Klubu Sportowego, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

W budynku jednej ze szkół podstawowych doraźnie wynajmowane są sale lekcyjne na prowadzenie szkoleń.

W budynku Urzędu Gminy ......... znajduje się sala konferencyjna, która jest wykorzystywana na posiedzenia Rady Gminy oraz doraźnie wynajmowana w celach komercyjnych na podstawie umów wynajmu. Ponadto w budynku Urzędu Gminy stale użyczanych jest bezpłatnie kilka pomieszczeń przeznaczonych na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (4 pomieszczenia), przy czym GOPS korzysta ze wspólnego wejścia do budynku, korytarza i toalety. Dodatkowo w Urzędzie Gminy realizowane są zadania własne gminy z zakresu dostarczania wody i odbioru ścieków od mieszkańców na podstawie umów cywilnoprawnych, których stroną jest Gmina ....... i mieszkaniec gminy.

Gmina ........ jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, natomiast żadna ze szkół nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług w związku z art. 113 ust. 1.

W istniejącym stanie faktycznym nie jest możliwe ustalenie kosztów opracowania dokumentacji technicznej ani kosztów montażu dla poszczególnych instalacji na budynkach użyteczności publicznej, ponieważ oferta firmy wykonującej to zadanie, a zarazem umowa na wykonanie robót określała jedną kwotą łączną wartość robót związanych z wszystkimi instalacjami na budynkach użyteczności publicznej.

Faktury związane z wydatkami na montaż instalacji solarnych we wszystkich budynkach użyteczności publicznej zostały wystawione na Gminę ..........

Budynek Urzędu Gminy w ...........

Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 pkt 14a ww. ustawy przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku Urzędu Gminy dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynku Urzędu Gminy o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegającego amortyzacji. Wartość ulepszenia, czyli wartość instalacji solarnej wynosiła: 12.794,38 zł.

Przystępując do realizacji inwestycji Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy Sali konferencyjnej, zwolnionych z tego podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania wykorzystał ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy sali konferencyjnej, zwolnionych z tego podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy Sali konferencyjnej, zwolnionych z tego podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Umowy najmu zawiera Gmina ...... i również wykazuje obroty z tego tytułu.

Roczny obrót z tytułu odpłatnego udostępniania części budynku przedstawia się następująco: 2011 r. - 300,00; 2012 r. - 900,00; 2013 r. - 2156,20.

Obrót w związku z ww. wynajmem nie jest znaczący dla budżetu Gminy.

Wnioskodawca podpisuje umowy na ww. wynajem jednorazowo.

Budynek Ośrodka Zdrowia w ......

Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 pkt 14a ww. ustawy przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku Ośrodka Zdrowia dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynek Ośrodka Zdrowia o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegające amortyzacji. Wartość ulepszenia, czyli wartość instalacji solarnej wynosiła: 12.794,38 zł.

Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności wyłącznie opodatkowanych podatkiem VAT (wynajem całego budynku).

Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania wykorzystał ww. budynek do czynności wyłącznie opodatkowanych podatkiem VAT (wynajem całego budynku).

Wnioskodawca obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności wyłącznie opodatkowanych podatkiem VAT (wynajem całego budynku).

Umowę najmu budynku zawiera Gmina ...... i również wykazuje obroty z tego tytułu.

Roczny obrót z tytułu odpłatnego wynajmu budynku przedstawia się następująco:

2011 r. - 2.562,36; 2012 r. - 9.948,18; 2013 r. - 17.202,00.

Obrót w związku z ww. wynajmem nie jest znaczący dla budżetu Gminy.

Wnioskodawca podpisał umowę najmu na ww. wynajem na określony z góry okres czasu, tj. od 2005 r. do 2021 r.

Budynek świetlica ..........

Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 pkt 14a ww. ustawy przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku świetlica w ......... dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego, tj. budynek świetlicy w ......... o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegający amortyzacji. Wartość ulepszenia, czyli wartość instalacji solarnej wynosiła: 12.794,38 zł.

Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania wykorzystał ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. np. okazjonalne wynajmy oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Wnioskodawca obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Umowy najmu zawiera Gmina ......... i również wykazuje obroty z tego tytułu.

Roczny obrót z tytułu odpłatnego udostępniania części budynku przedstawia się następująco: 2011 r. - 1.674,57; 2012r. - 2.348,18; 2013r. - 4.855,20.

Obrót w związku z ww. wynajmem nie jest znaczący dla budżetu Gminy.

Wnioskodawca podpisuje umowy na ww. wynajem jednorazowo.

Budynek świetlica .........

Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy Z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 pkt 14a ww. ustawy przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku świetlica w ...... dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynek świetlicy w ...... o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegającego amortyzacji. Wartość ulepszenia, czyli wartość instalacji solarnej wynosiła: 12.794,38 zł.

Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy, nieodpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania wykorzystał ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. np. okazjonalne wynajmy, nieodpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Wnioskodawca obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy, nieodpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Umowy najmu zawiera Gmina .......... i również wykazuje obroty z tego tytułu.

Roczny obrót z tytułu odpłatnego udostępniania części budynku przedstawia się następująco: 2011 r. - 1.230,76; 2012r. - 1.754,29; 2013r. - 701,22.

Obrót w związku z ww. wynajmem nie jest znaczący dla budżetu Gminy.

Wnioskodawca podpisuje umowy na ww. wynajem jednorazowo. Natomiast część pomieszczeń jest stale użyczona dla OSP.

Budynek świetlica ..........

Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 pkt 14a ww. ustawy przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku świetlica w ......... dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynek świetlicy w ............... o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegającego amortyzacji. Wartość ulepszenia, czyli wartość instalacji solarnej wynosiła: 15.851,15 zł.

Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania wykorzystał ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. np. okazjonalne wynajmy oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Wnioskodawca obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Umowy najmu zawiera Gmina .......... i również wykazuje obroty z tego tytułu.

Roczny obrót z tytułu odpłatnego udostępniania części budynku przedstawia się następująco: 2011r. - 18.799,92; 2012 r. - 14.283,29; 2013 r. - 10.345,69.

Obrót w związku z ww. wynajmem nie jest znaczący dla budżetu Gminy.

Wnioskodawca podpisuje umowy na ww. wynajem jednorazowo.

Budynek świetlica ...........

Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 pkt 14a ww. ustawy przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku świetlica w .......... dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynek świetlicy w ........... o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegającego amortyzacji. Wartość ulepszenia, czyli wartość instalacji solarnej wynosiła: 15.851,15 zł.

Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania wykorzystał ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. np. okazjonalne wynajmy oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Wnioskodawca obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Umowy najmu zawiera Gmina ........ i również wykazuje obroty z tego tytułu.

Roczny obrót z tytułu odpłatnego udostępniania części budynku przedstawia się następująco: 2011 r. - 1.993,73; 2012 r. - 5.058,61; 2013 r. - 4.854,93.

Obrót w związku z ww. wynajmem nie jest znaczący dla budżetu Gminy.

Wnioskodawca podpisuje umowy na ww. wynajem jednorazowo.

Budynek świetlica ...........

Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 pkt 14a ww. ustawy przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku świetlica w .......... dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynek świetlicy w .......... o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegającego amortyzacji. Wartość ulepszenia, czyli wartość instalacji solarnej wynosiła: 15.851,15 zł.

Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji co czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy, nieodpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania wykorzystał ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. np. okazjonalne wynajmy, nieodpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Wnioskodawca obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy, nieodpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Umowy najmu zawiera Gmina ........ i również wykazuje obroty z tego tytułu.

Roczny obrót z tytułu odpłatnego udostępniania części budynku przedstawia się następująco: 2011 r. - 2.407,21; 2012r. - 0,00; 2013r. - 0,00.

Obrót w związku z ww. wynajmem nic jest znaczący dla budżetu Gminy.

Wnioskodawca podpisuje umowy na ww. wynajem jednorazowo oraz część pomieszczeń jest stale (przez cały rok) użyczona dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Budynek świetlica ..........

Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 pkt 14a ww. ustawy przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku świetlica w ........... dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynek świetlicy w ........... o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegającego amortyzacji. Wartość ulepszenia, czyli wartość instalacji solarnej wynosiła: 12.794,38 zł.

Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy, nieodpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania wykorzystał ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. np. okazjonalne wynajmy, nieodpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Wnioskodawca obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy, nieodpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Umowy najmu zawiera Gmina .......... i również wykazuje obroty z tego tytułu.

Roczny obrót z tytułu odpłatnego udostępniania części budynku przedstawia sie następująco: 2011 r. - 1.429,90; 2012 r. - 783,97; 2013 r. - 1.916,29.

Obrót w związku z ww. wynajmem nie jest znaczący dla budżetu Gminy.

Wnioskodawca podpisuje umowy na ww. wynajem jednorazowo oraz część pomieszczeń jest stale (przez cały rok) użyczona dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Budynek świetlica ...........

Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 pkt 14a ww. ustawy przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku świetlica w .......... dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynek świetlicy w .............. o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegające amortyzacji. Wartość ulepszenia, czyli wartość instalacji solarnej wynosiła: 12794,38 zł.

Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania wykorzystał ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. np. okazjonalne wynajmy oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Wnioskodawca obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. zebrania wiejskie.

Umowy najmu zawiera Gmina .......... i również wykazuje obroty z tego tytułu.

Roczny obrót z tytułu odpłatnego udostępniania części budynku przedstawia się następująco: 2011r. - 1.013,79; 2012r. - 530,50; 2013r. - 1.865,11.

Obrót w związku z ww. wynajmem nie jest znaczący dla budżetu Gminy.

Wnioskodawca podpisuje umowy na ww. wynajem jednorazowo.

Budynek Publiczne Gimnazjum w .........

Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 pkt 14a ww. ustawy przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku Publicznego Gimnazjum w ..... dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynek Publicznego Gimnazjum w ..... o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegającego amortyzacji. Wartość ulepszenia, czyli wartość instalacji solarnej wynosiła: 15.851,15. Budynek Gimnazjum jest oddany w trwały zarząd Dyrektorowi Gimnazjum. Natomiast ulepszenie w postaci montażu instalacji solarnej zostało przekazane protokolarnie w użytkowanie.

Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, stołówka szkolna oraz wynajmy Sali gimnastycznej).

Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania wykorzystał ww. budynek do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, stołówka szkolna oraz wynajmy Sali gimnastycznej).

Wnioskodawca obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, stołówka szkolna oraz wynajmy Sali gimnastycznej).

Umowy najmu Sali gimnastycznej budynku Publicznego Gimnazjum zawiera Dyrektor Publicznego Gimnazjum i ona wykazywana jest na rachunkach jako usługodawca i wykazuje obrót z tytułu wynajmu. Publiczne Gimnazjum nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

Szkoła Podstawowa w ........

Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 pkt 14a ww. ustawy przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku Szkoły Podstawowej w ....... dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynek Szkoły Podstawowej w ....... o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegającego amortyzacji. Wartość ulepszenia, czyli wartość instalacji solarnej wynosiła: 12.794,38 zł. Budynek Szkoły Podstawowej jest oddany w trwały zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej. Natomiast ulepszenie w postaci montażu instalacji solarnej zostało przekazane protokolarnie w użytkowanie.

Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, wynajmy Sali gimnastycznej).

Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania wykorzystał ww. budynek do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, wynajmy Sali gimnastycznej).

Wnioskodawca obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, wynajmy Sali gimnastycznej).

Umowy najmu Sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej zawiera Dyrektor Szkoły Podstawowej i ona wykazywana jest na rachunkach jako usługodawca i wykazuje obrót z tytułu wynajmu. Szkoła Podstawowa nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

Szkoła Podstawowa w ............

Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 pkt 14a ww. ustawy przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku Szkoły Podstawowej w ......... dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynek Szkoły Podstawowej w .......... o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegającego amortyzacji. Wartość ulepszenia, czyli wartość instalacji solarnej wynosiła 15.851,15 zł.

Budynek Szkoły Podstawowej jest oddany w trwały zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej. Natomiast ulepszenie w postaci montażu instalacji solarnej zostało przekazane protokolarnie w użytkowanie.

Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, wynajmy Sali gimnastycznej, wynajmy na cele mieszkaniowe).

Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania wykorzystał ww. budynek do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, wynajmy Sali gimnastycznej, wynajmy na cele mieszkaniowe).

Wnioskodawca obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, wynajmy Sali gimnastycznej, wynajmy na cele mieszkaniowe).

Umowy najmu Sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej zawiera Dyrektor Szkoły Podstawowej i ona wykazywana jest na rachunkach jako usługodawca i wykazuje obrót z tytułu wynajmu. Szkoła Podstawowa nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

Szkoła Podstawowa w ..........

Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 20l1 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 pkt 14a ww. ustawy przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku Szkoły Podstawowej dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynek Szkoły Podstawowej o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegającego amortyzacji. Wartość ulepszenia, czyli wartość instalacji solarnej wynosiła: 15.851,15 zł. Budynek Szkoły Podstawowej jest oddany w trwały zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej. Natomiast ulepszenie w postaci montażu instalacji solarnej zostało przekazane protokolarnie w użytkowanie.

Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, wynajmy Sali gimnastycznej, wynajmy na cele mieszkaniowe).

Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania wykorzystał ww. budynek do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, wynajmy Sali gimnastycznej, wynajmy na cele mieszkaniowe).

Wnioskodawca obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, wynajmy Sali gimnastycznej, wynajmy na cele mieszkaniowe).

Umowy najmu Sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej zawiera Dyrektor Szkoły Podstawowej i ona wykazywana jest na rachunkach jako usługodawca i wykazuje obrót z tytułu wynajmu. Szkoła Podstawowa nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

Przedszkole w .........

Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zgodnie z art. 2 pkt 14a ww. ustawy przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku Przedszkola dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynek Przedszkola o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegającego amortyzacji. Wartość ulepszenia, czyli wartość instalacji solarnej wynosiła: 15.851,15 zł. Budynek Przedszkola jest oddany w trwały zarząd Dyrektorowi Przedszkola. Natomiast ulepszenie w postaci montażu instalacji solarnej zostało przekazane protokolarnie w użytkowanie.

Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, wynajmy pomieszczeń pod bibliotekę oraz klubowi sportowemu).

Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania wykorzystał ww. budynek do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, wynajmy pomieszczeń pod bibliotekę oraz klubowi sportowemu).

Wnioskodawca obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności zwolnionych z podatku VAT (usługi edukacyjne, wynajmy pomieszczeń pod bibliotekę oraz klubowi sportowemu).

Przedszkole nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ........ w związku ze zrealizowaniem przedmiotowego projektu ma prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących wydatków na montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ma prawo do odzyskania w całości kwoty podatku naliczonego na fakturach dokumentujących koszty wykonania dokumentacji technicznej i montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej.

Zadania realizowane w budynkach użyteczności publicznej, na których zainstalowano kolektory słoneczne, służą zarówno czynnościom niepodlegającym podatkowi VAT (działalność edukacyjna gminy w szkołach i kulturalna w świetlicach wiejskich) jak i czynnościom opodatkowanym (usługi wynajmu pomieszczeń świetlic, szkolnych czy całego budynku przeznaczonego na usługi zdrowotne). Nie jest możliwe określenie jaka część wydatków została poniesiona na dokumentację i montaż solarów na budynkach użyteczności publicznej, w których nie realizuje się żadnych czynności opodatkowanych (budynki dwóch szkół podstawowych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Przy czym przez wytworzenie nieruchomości, stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy, należy rozumieć wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona z podatku.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Odnosząc się do powyższego należy wyjaśnić, iż w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku VAT) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Przywołany wyżej przepis art. 86 ust. 7b ustawy wprowadza szczególny tryb odliczeń podatku naliczonego w przypadku nieruchomości, nakładając na podatnika obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej i zgodnie z tym udziałem ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących tej nieruchomości.

Regulacja art. 86 ust. 7b ustawy stanowi implementację zapisów art. 168a ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku nieruchomości stanowiącej część majątku przedsiębiorstwa danego podatnika i wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności, jak i do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, lub bardziej ogólnie, do celów innych niż prowadzona przez podatnika działalność, VAT od wydatków związanych z taką nieruchomością podlega odliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w art. 167, 168, 169 i 173 wyłącznie do wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została wykorzystana do celów działalności prowadzonej przez podatnika.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 30 marca 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Należy ponadto zwrócić uwagę na treść przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). Mianowicie zgodnie z art. 9 Dyrektywy, podatnikiem jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. Powyższe przepisy wskazują, że niezależnie od częstotliwości wykonania danej czynności, czynność ta podlega opodatkowaniu jeśli podmiot wykorzystuje w sposób ciągły w celach zarobkowych swój majątek.

Wobec powyższego, za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (ust. 1 pkt 10 powołanego artykułu).

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2).

Jak stanowi art. 9 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

W świetle art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem, dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością gospodarczą (art. 18).

Ww. przepis art. 86 ust. 1 ustawy stanowi generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego i jest uzupełniony regulacjami zawartymi w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to na mocy art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Ponadto, w myśl art. 90 ust. 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Natomiast, stosownie do art. 90 ust. 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Należy zauważyć, że przepisy art. 90 ust. 1-3 ustawy stanowią implementację art. 173 i art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE. L. Nr 347) (poprzednio art. 17 ust 5 i art. 19 Szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej - ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) - (Dz Urz UE z dnia 13 czerwca 1977r Nr L 145 s. 1 nast. ze zm.).

W swoim orzecznictwie TSUE w sprawie Portugal Telecom SGPS SA. (C-496/11 26.09.2012 r.) zauważył, że jeżeli towary i usługi są wykorzystywane przez podmiot w celu dokonywania jednocześnie transakcji gospodarczych dających prawo do odliczenia i transakcji gospodarczych niedających prawa do odliczenia odliczenie jest dopuszczalne jedynie w części VAT, który jest proporcjonalny do kwoty przypadającej na pierwsze transakcje i krajowy organ podatkowy może przewidzieć jedną z metod ustalania prawa do odliczenia wymienionych w rzeczonym art. 17 ust. 5 VI dyrektywy. Jeżeli towary i usługi są jednocześnie wykorzystywane do działalności gospodarczej i działalności niegospodarczej, art. 17 ust. 5 VI dyrektywy nie znajduje zastosowania, a metody odliczenia i podziału są określane przez państwa członkowskie, które przy wykonywaniu tego prawa powinny uwzględniać cel i systematykę VI dyrektywy i w tym celu przewidzieć metodę obliczania rzeczywiście odzwierciedlającą część wydatków faktycznie przypadających odpowiednio na każdy z tych dwóch rodzajów działalności.

Skoro zatem przepis art. 90 ust. 1–3 ustawy o VAT stanowi implementacje art. 17 ust. 5 VI dyrektywy (obecnie art. 173 dyrektywy 112) to faktycznie nie może mieć on zastosowania do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zarówno w części, która jest związana ze sprzedażą zwolnioną, jak również w odniesieniu do tej części, która związana jest z czynnościami będącymi poza systemem VAT.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu i czynności niepodlegających opodatkowaniu.

W odniesieniu do stosowanej metody wyodrębnienia podatku należy wskazać, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi. Jednakże należy podkreślić, że wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, a nie organ podatkowy w trybie interpretacji indywidualnej.

Powyższe stanowisko Organu znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 29 lipca 2014 r. sygn.. I SA/Wr 754/14 , w którym Sąd stwierdził, że: „(...) racje ma organ podatkowy, powołując się na treść art. 86 ust. 1 ustawy o VAT i wskazując, że prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu usług prawnych przysługuje skarżącemu w części związanej z jego działalnością gospodarczą, zaś w części nie związanej z działalnością gospodarczą podatnika - prawo takie nie przysługuje. Tym samym nie podzielono zarzutów skargi wskazujących na naruszenie ww. przepisu.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przyjęcia przy odliczeniu podatku VAT naliczonego obiektywnego kryterium (np. klucza inwestycyjnego bądź transakcyjnego) zapewniającego, że obliczenie proporcji pomiędzy działalnością gospodarczą a działalnością niemającą charakteru gospodarczego będzie obiektywnie odzwierciedlało część wydatków faktycznie przypadającą odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności. Zatem możliwe jest zastosowanie jakiegokolwiek sposobu rozdziału dokonanych zakupów towarów i usług pod warunkiem jednak, że gwarantuje on najdokładniejsze ustalenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia (vide: wyrok TSUE w sprawie C-511/10 - pkt 23 i 24 ).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Należy jednakże podkreślić, iż przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ustawy, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu (opodatkowanych i zwolnionych). Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy. W świetle powyższego należy stwierdzić, że czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie powinny być uwzględniane w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

Fakt ten nie stanowi jednakże przesłanki do przyznania prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu. Oznacza to jedynie, że czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT znajdują się poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług oraz ich wykonywanie, nie może stanowić podstawy do realizowania przewidzianych w niej praw. W odniesieniu bowiem do zakupów towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi z podatku i niepodlegającymi opodatkowaniu, proporcję tę należy stosować wyłącznie do tej części podatku naliczonego, która będzie związana z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, tj. z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz zwolnionymi od podatku. Należy bowiem mieć na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego występuję wyłącznie – zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w części związanej z czynnościami opodatkowanymi.

Zatem Wnioskodawcy w odniesieniu do zakupów wykorzystywanych przez zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim zakupy te można przyporządkować działalności podlegającej VAT w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywy 2006/112/WE i związanej z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W tym miejscu wskazać należy, że w wyroku C-515/07 z dnia 12 lutego 2009 r., dotyczącym Stowarzyszenia, które prowadziło działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu, w pkt 34-35, Trybunał zauważył, iż „Bezsporny jest fakt, że taka działalność, jak działalność polegająca na tym, że dane stowarzyszenie broni ogólnych interesów swoich członków, nie stanowi działalności „opodatkowanej podatkiem <VAT>” w rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy, jeżeli nie polega ona na odpłatnym dostarczaniu towarów lub świadczeniu usług (zob. podobnie wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawach połączonych C 354/03, C 355/03 i C 484/03 Optigen i in., Zb.Orz. s. I 483, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo). Jeśli chodzi o to, czy taką działalność można uznać za wykonywaną „w innych celach” w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. a) dyrektywy, należy stwierdzić, że w sprawie C 437/06 Securenta, w której wyrok, zapadły w dniu 13 marca 2008 r., Zb.Orz. s. I 1597, został ogłoszony po złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w niniejszej sprawie, Trybunał rozpoznawał między innymi pytanie, w jaki sposób, w przypadku podatnika wykonującego jednocześnie działalność gospodarczą i niemającą charakteru gospodarczego, należy ustalać prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT.

W tym względzie Trybunał zwrócił uwagę, w pkt 26 tego wyroku, że działalność niemająca charakteru gospodarczego nie należy do zakresu przedmiotowego dyrektywy, wskazując jednocześnie w pkt 28 tego wyroku, że system odliczeń ustanowiony przez dyrektywę dotyczy całej działalności gospodarczej podatnika, niezależnie od jej celów i wyników, pod warunkiem że te ostatnie co do zasady same podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT (pkt 36).

W pkt 38 TSUE wskazał, iż „Z rozważań tych wynika, że, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 38 opinii, art. 6 ust. 2 lit. a) dyrektywy nie może być traktowany jako ustanawiający zasadę, zgodnie z którą czynności, które nie są objęte zakresem zastosowania podatku VAT można uznać za czynności wykonywane „w celach innych” niż związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu tego przepisu. Taka wykładnia pozbawiłaby bowiem sensu art. 2 ust. 1 tejże dyrektywy”.

Ponadto w pkt 40 uzasadnienia wyroku stwierdzono, że „W związku z tym na pierwsze pytanie należy odpowiedzieć w ten sposób, że art. 6 ust. 2 lit. a) i art. 17 ust. 2 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie mają one zastosowania do wykorzystywania towarów i usług zaliczonych do aktywów przedsiębiorstwa do celów realizacji czynności innych niż podlegające opodatkowaniu czynności podatnika, a VAT podlegający zapłaceniu z tytułu nabycia towarów i usług dotyczących takich czynności nie podlega odliczeniu”.

Należy również zwrócić uwagę na orzeczenie TSUE z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie C-437/06, w którym Trybunał stwierdził, że „Podatek naliczony od wydatków poniesionych przez podatnika nie może uprawniać do odliczenia w zakresie, w jakim dotyczy działalności, która ze względu na brak jej gospodarczego charakteru nie należy do zakresu stosowania szóstej dyrektywy. (...) w przypadku, gdy podatnik wykonuje równocześnie działalność gospodarczą, opodatkowaną lub zwolnioną z podatku, i działalność niemającą charakteru gospodarczego, nienależącą do zakresu stosowania szóstej dyrektywy, odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z emisją akcji i nietypowych cichych udziałów jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej dyrektywy (pkt 30 i 31).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina w latach 2010-2011 zrealizowała projekt. Umowa na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... została zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa ... w dniu 19 sierpnia 2010 r.

Projekt obejmował instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej (14 szt.) i domach prywatnych (413 szt.). Uzyskane ciepło z solarów służy do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

W skład budynków użyteczności publicznej, na których zainstalowano kolektory słoneczne wchodzą: trzy budynki szkół podstawowych, jeden budynek przedszkola, jeden budynek gimnazjum, siedem budynków użytkowanych jako świetlice wiejskie, budynek wynajmowany w całości na prowadzenie usług medycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz jeden budynek w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy ...... i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Budynek Ośrodek Zdrowia w ....... – wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku Ośrodka Zdrowia dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynek Ośrodka Zdrowia o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegające amortyzacji. Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności wyłącznie opodatkowanych podatkiem VAT (wynajem całego budynku). Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania oraz obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności wyłącznie opodatkowanych podatkiem VAT (wynajem całego budynku). Umowę najmu budynku zawiera Gmina ...... i również wykazuje obroty z tego tytułu. Obrót w związku z ww. wynajmem nie jest znaczący dla budżetu Gminy. Wnioskodawca podpisał umowę najmu na ww. wynajem na określony z góry okres czasu, tj. od 2005 r. do 2021 r.
 • Budynek Urzędu Gminy w ....... – wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT zwolnionych z tego podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na budynku Urzędu Gminy dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego tj. budynku Urzędu Gminy o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegającego amortyzacji. Przystępując do realizacji inwestycji Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynek będący przedmiotem wniosku do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy Sali konferencyjnej, zwolnionych z tego podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca bezpośrednio oraz obecnie wykorzystuje ww. budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. np. okazjonalne wynajmy Sali konferencyjnej, zwolnionych z tego podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Umowy najmu zawiera Gmina ........ i również wykazuje obroty z tego tytułu. Obrót w związku z ww. wynajmem nie jest znaczący dla budżetu Gminy. Wnioskodawca podpisuje umowy na ww. wynajem jednorazowo.
 • Budynki świetlic: ...., ...., ...., ...., ...., ......, ...... wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na ww. budynkach świetlic dokonano ulepszenia istniejących środków trwałych tj. budynków świetlic o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, podlegających amortyzacji. Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynki będące przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania oraz obecnie wykorzystuje ww. budynki do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Umowy najmu zawiera Gmina ........ i również wykazuje obroty z tego tytułu. Obrót w związku z ww. wynajmem nie jest znaczący dla budżetu Gminy.
 • Budynki: Publicznego Gimnazjum w ......., Szkoły Podstawowej w ......., Szkoły Podstawowej w ........, Szkoły Podstawowej w ........, Przedszkola w ......... wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności zwolnionych z podatku VAT. Wydatki poniesione w 2011 r. w związku z realizacją projektu służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W związku z wydatkami inwestycyjnymi, tj. montaż instalacji solarnej na ww. budynkach dokonano ulepszenia istniejącego ww. środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł., podlegających amortyzacji. Wnioskodawca zamierzał wykorzystać ww. budynki będące przedmiotem wniosku przystępując do realizacji inwestycji do czynności zwolnionych z podatku VAT. Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania oraz obecnie wykorzystuje ww. budynki do czynności zwolnionych z podatku VAT

Wszystkie wyżej wymienione budynki są własnością Gminy. Budynki szkół i przedszkoli są oddane w trwały zarząd dyrektorom placówek oświatowych. Kolektory słoneczne zainstalowane na budynkach szkół i przedszkoli zostały przekazane protokolarnie w bezpłatne użytkowanie w placówkach oświatowych. Faktury związane z wydatkami na montaż instalacji solarnych we wszystkich budynkach użyteczności publicznej zostały wystawione na Gminę ........

W istniejącym stanie faktycznym nie jest możliwe ustalenie kosztów opracowania dokumentacji technicznej ani kosztów montażu dla poszczególnych instalacji na budynkach użyteczności publicznej, ponieważ oferta firmy wykonującej to zadanie, a zarazem umowa na wykonanie robót określała jedną kwotą łączną wartość robót związanych z wszystkimi instalacjami na budynkach użyteczności publicznej.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi zakres prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami na montaż instalacji solarnych został spełniony dla budynku Ośrodka Zdrowia w .......... Budynek Ośrodka Zdrowia jak wynika z okoliczności sprawy Wnioskodawca wykorzystuje wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (wynajem całego budynku).

Wobec powyższego Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w całości podatek VAT naliczony z faktur dotyczących wydatków na montaż instalacji solarnych przyporządkowanych do budynku Ośrodka Zdrowia w ......., ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - budynek Ośrodka Zdrowia w ...... Wnioskodawca wykorzystuje wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Natomiast odnośnie budynku Urzędu Gminy w ........ wykorzystywanego przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych z tego podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz budynków świetlic: ....., ......, ......, ......., ....., ......, ....... wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT należy odwołać się do regulacji zawartych w art. 86 ust. 7b ustawy.

Cytowany wyżej przepis art. 86 ust. 7b ustawy reguluje sposób obliczania podatku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym nakładów ponoszonych na nieruchomość) w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana zarówno na cele działalności, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością. Niniejsza regulacja ma zastosowanie wówczas, gdy dana nieruchomość (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Obejmuje ona sytuacje, w których nieruchomość ma przeznaczenie mieszane, to znaczy jest wykorzystywana zarówno na cele związane z tą działalnością, jak i na inne cele, czyli cele pozostające poza zakresem VAT. Zatem powyższy przepis nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Unormowanie to ma charakter doprecyzowujący ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością stanowiącą majątek przedsiębiorstwa podatnika, wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż prowadzona działalność, i jest zgodny z normą prawną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy.

Przepis ten zobowiązuje zatem podatników do wyodrębnienia części podatku naliczonego związanego z czynnościami niepodlegającymi ustawie o VAT, która w świetle art. 86 ust. 1 nie podlega odliczeniu.

Jak wynika z okoliczności sprawy, wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na montaż instalacji solarnych na budynku urzędu, stanowiące wytworzenie nieruchomości, w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy, będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej, zwolnionej z opodatkowania i niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym oznacza to, że będą wykorzystywane do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza.

Tym samym, Wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, iż ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia tych części można przyjąć różne rozwiązania. Warto nadmienić, iż zastosowane przez Wnioskodawcę metody, czy też sposoby, na podstawie których dokona on wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. Ciężar rzetelnego ustalenia jaka część realizowanej inwestycji związana będzie z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana będzie dla potrzeb innych niż prowadzona działalność, spoczywa zawsze na Wnioskodawcy.

Stosownie zatem do treści przepisu art. 86 ust. 7b ustawy, w związku z art. 2 pkt 14a ustawy, Wnioskodawca winien określić udział procentowy, w jakim ww. wydatki będą wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej opodatkowanej.

Jednocześnie należy zauważyć, że w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca, oprócz czynności opodatkowanych, wykonuje także czynności zwolnione z opodatkowania. Jeżeli zatem w stosunku do podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej istnieje możliwość odrębnego określenia tego podatku do poszczególnych rodzajów działalności tj. opodatkowanej i zwolnionej, to Wnioskodawcy, zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z montażem instalacji solarnych przyporządkowanego działalności gospodarczej i związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych, natomiast nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej i związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do czynności zwolnionych z opodatkowania.

Z kolei w przypadku, gdy w stosunku do podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej nie istnieje obiektywna możliwość odrębnego określenia tego podatku do poszczególnych rodzajów działalności, tj. opodatkowanej i zwolnionej, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów art. 90 ust. 2 i następne ustawy.

Zatem, w odniesieniu do zakupów towarów i usług na montaż instalacji solarnych na budynku urzędu w zakresie stanowiącym wytworzenie nieruchomości, w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy, związanych z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi oraz czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy należy stosować wyłącznie do tej części podatku naliczonego, która będzie związana z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, tj. z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz zwolnionymi od podatku.

Również odnośnie budynków świetlic: ......, ......., ......., ......, ......., ......, ....... wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT przy rozpatrywaniu kwestii prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu montażu instalacji solarnych, stanowiących zgodnie z opisem sprawy wytworzenie nieruchomości, należy odwołać się do treści ww. art. 86 ust. 7b ustawy.

Gminie z tytułu ponoszonych na ww. budynki świetlic wydatków na montaż instalacji solarnych, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego nie od całości poniesionych wydatków, ale tylko według udziału procentowego, w jakim budynki są wykorzystywane do celów opodatkowanej działalności gospodarczej. Natomiast nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z montażem instalacji solarnych, w takim zakresie w jakim nieruchomości służą celom innym niż działalność gospodarcza, tj. czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nadmienia się, że zgodnie z art. 90a ust. 1 ustawy – w przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu.

Stosownie natomiast do art. 90a ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 8 ust. 2 nie stosuje się.

Zatem jeżeli po oddaniu budynku urzędu i budynków świetlic do użytkowania zmieni się stopień ich wykorzystania na potrzeby prowadzonej przez Gminę działalności gospodarczej, w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy, Gmina powinna dokonać odpowiedniej korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na montaż instalacji solarnych na tych budynkach.

Zauważyć również należy, iż prawidłowe określenie udziału procentowego, o którym mowa w art. 86 ust. 7b i art. 90a ustawy, a w konsekwencji części podatku naliczonego, związanej z czynnościami opodatkowanymi, należy do podatnika. Natomiast ocena prawidłowości przyjętych rozwiązań może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji.

Ponadto w ramach przedmiotowego projektu zostały zainstalowane kolektory słoneczne w budynkach: Publicznego Gimnazjum w ......., Szkole Podstawowej w ......., Szkole Podstawowej w ........, Szkole Podstawowej w ....... i Przedszkolu w ......, które jak wskazał Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu do użytkowania i obecnie wykorzystuje do czynności zwolnionych z podatku VAT. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej Publicznego Gimnazjum w ......, Szkole Podstawowej w ......, Szkole Podstawowej w ........, Szkole Podstawowej w ........ i Przedszkolu w ...... ponieważ zainstalowane kolektory słoneczne nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT dokonywaną przez Wnioskodawcę.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gmina ma prawo do odzyskania w całości kwoty podatku naliczonego na fakturach dokumentujących koszty wykonania dokumentacji technicznej i montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej, należy uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym wskazano wykorzystanie budynków do określonych czynności. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.