Usługi rekreacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi rekreacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
10
mar

Istota:

Czy Wnioskodawczyni upoważniona jest do naliczania podatku od towarów i usług w stawce 8% od sprzedaży biletów, karnetów i abonamentów?

Fragment:

Przywołany wyżej przepis art. 86 ust. 7b ustawy wprowadza szczególny tryb odliczeń podatku naliczonego w przypadku nieruchomości, nakładając na podatnika obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej i zgodnie z tym udziałem ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących tej nieruchomości. Regulacja art. 86 ust. 7b ustawy stanowi implementację zapisów art. 168a ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku nieruchomości stanowiącej część majątku przedsiębiorstwa danego podatnika i wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności, jak i do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, lub bardziej ogólnie, do celów innych niż prowadzona przez podatnika działalność, VAT od wydatków związanych z taką nieruchomością podlega odliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w art. 167, 168, 169 i 173 wyłącznie do wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została wykorzystana do celów działalności prowadzonej przez podatnika. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

2011
23
lis

Istota:

Czy stosowanie stawki 7% VAT na usługi rekreacyjne i sportowe w zakresie wstępu na zajęcia fitness, sztuki wali np. boks, siłownia jest prawidłowe?

Fragment:

W załączniku 3 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, w poz. 159a wymieniono „ usługi rekreacyjne pozostałe - wyłącznie w zakresie wstępu ”, zaliczone według PKWiU do grupowania ex 92.72. Z treści objaśnienia do załącznika nr 3 do ww. ustawy wynika, że wskazany m.in. w poz. 159a tego załącznika symbol PKWiU wraz z oznaczeniem „ ex ” dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „ nazwa usługi ”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika iż Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie prowadzenia klubu sportowego. W celu korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą sprzedawane są karnety upoważniające do wejścia wstępu na zajęcia fitness, sztuki walki np. boks, siłownia prowadzone w klubie, czyli na terenie odpowiednio przygotowanego obiektu. Na powyższe usługi zastosowana została na podstawie klasyfikacji PKWiU 92.61.10.0 oraz 92.72 stawka 7% VAT.

2011
1
sie

Istota:

Stawka podatku dla sprzedaży kart wstępu na zajęcia aikido, jogi i terapii ruchowej.

Fragment:

Prowadzone zajęcia można sklasyfikować do usług rekreacyjnych wg PKWiU 92.72. Zatem mając na uwadze powołane regulacje oraz przedstawiony stan faktyczny odnośnie wyżej wymienionych usług zaklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 92.72 „ Usługi rekreacyjne pozostałe ”, należy wskazać, iż zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, wśród usług wymienionych w tym załączniku, pod pozycją 159a wymienione zostały usługi rekreacyjne pozostałe - wyłącznie w zakresie wstępu - PKWiU 92.72. Stwierdzić zatem należy, że wyżej opisane usługi o ile Wnioskodawca prawidłowo sklasyfikował do grupowania 92.72 opodatkowane są stawką 7% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania tych usług według PKWiU. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji usług, świadczonych przez Wnioskodawcę, według PKWiU, bowiem analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji statystycznej świadczonych usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j.

2011
1
lip

Istota:

Usługi polegające na organizacji wyjazdów narciarskich jednodniowych PKWiU 92.72 „usługi rekreacyjne pozostałe” podlegają opodatkowaniu stawką podstawową 22%

Fragment:

Zatem zwolnienie przedmiotowe dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegające na organizacji wyjazdów narciarskich jednodniowych, zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 92.72 „ usługi rekreacyjne pozostałe ” wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT ustawy w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy w przedstawionej sytuacji nie znajduje zastosowania. Przedmiotowe usługi nie mogą również korzystać z preferencyjnej 7% stawki podatku VAT na mocy załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego katalog towarów i usług objętych stawką podatku w wysokości 7%. Pod pozycją 159a powyższego załącznika wymieniono wprawdzie usługi o symbolu PKWiU ex 92.72, lecz dotyczą one usług rekreacyjnych pozostałych – wyłącznie w zakresie wstępu. Oznaczenie „ ex ” oznacza, iż stawkę podatkową należy stosować tylko dla wymienionej usługi, czyli za uiszczenie wstępu celem korzystania z usług rekreacyjnych. Zatem w świetle powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na organizacji wyjazdów narciarskich jednodniowych – o ile mieszczą się we wskazanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji PKWiU 92.72 „ usługi rekreacyjne pozostałe ” podlegają opodatkowaniu stawką podstawową 22%. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
lip

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT odnośnie usługi wynajmu sali gimnastycznej.

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, iż wynajmowanie sali gimnastycznej przez szkołę, osobom z zewnątrz, zostało zaklasyfikowanym pod symbolem PKWiU 92.72.12-00.00, jako usługi rekreacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane. Pokreślenia jednak wymaga fakt, iż mimo przekazania sali gimnastycznej w trwały zarząd Dyrektorowi SP w M., prawo do czerpania pożytków z tytułu wynajmu niniejszej sali gimnastycznej zachowała Gmina M. Umowy najmu sali gimnastycznej zawierane są z Dyrektorem SP w M. lecz faktury za wynajem sali gimnastycznej są wystawiane przez Gminę. Zatem zauważyć należy, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym mamy do czynienia z usługą (symbol PKWiU 92.72.12-00.00 usługi rekreacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane) związaną z rekreacją i sportem świadczoną przez podmiot, który nie ma jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż usługi rekreacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane, a tym samym świadczona na rzecz Wnioskodawcy usługa najmu sali gimnastycznej, sklasyfikowana zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy w grupowaniu PKWiU 92.72.12-00.00 jako usługi rekreacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane, nie są wymienione w treści poz. 11 załącznika nr 4 do ww. ustawy jako niekorzystające ze zwolnienia, należy je zatem uznać za zwolnione z podatku od towarów i usług pod warunkiem, iż są świadczone przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

2011
1
lip

Istota:

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług rekreacyjnych

Fragment:

Usługi świadczone przez Stronę są sklasyfikowane według PKWiU 92.72.12-00.00 jako „ usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ”. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy jako „ usługi rekreacyjne pozostałe -wyłącznie w zakresie wstępu ” stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego PWN wstęp to możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestnictwa w czymś. Zatem wykupienie karnetów wstępu na zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które będą realizowane w formie wspólnych zabaw muzycznych, ruchowych, plastycznych, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 92.72.12-00.00 „ usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ”, wypełnia dyspozycję zawartą w załączniku nr 3 do ustawy, a Podmiot świadczący te usługi ma prawo do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Jednocześnie ustawodawca określił zwolnienie dla tych usług w załączniku nr 4 poz. 11 w zakresie w jakim te usługi te są świadczone przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągają, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

2011
1
cze

Istota:

Czy w świetle przepisów podatkowych, wynagrodzenie prowizyjne z Totalizatora Sportowego podlega podatkowi VAT?

Fragment:

Ponieważ usługi pośrednictwa w sprzedaży gier liczbowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych są klasyfikowane jako „ usługi rekreacyjne pozostałe ”, zastrzeżenie to nie miało do nich zastosowania. Tak więc do 31 maja 2005 r. usługi te, zaliczane do grupowania PKWiU 92.71 „ usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów ” (grupa 92.7 to „ usługi rekreacyjne pozostałe ”), korzystały ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie poz. 11 załącznika nr 4 do cyt. ustawy. W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zmieniła się treść objaśnień do załącznika nr 4 poprzez dodanie słowa „ z rekreacją ”, zatem od 1 czerwca 2005 r. objaśnienie do załącznika nr 4 brzmi: „ zwolnienie dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. ” Wobec powyższego także zwolnienie usług związanych z rekreacją zawężono do usług świadczonych wyłącznie przez te podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, a wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

2011
1
cze

Istota:

Czy wykonywane usługi rekreacyjne podlegają opodatkowaniu stawką podatkową, czy też korzystają ze zwolnienia od podatku?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług rekreacyjnych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Prowadzi Pani działalność gospodarczą. Mając uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej, w ramach tej działalności prowadzi Pani zajęcia dla seniorów, mające na celu poprawę ich kondycji i zdrowia fizycznego i psychicznego. Ćwiczenia bezprzyrządowe przy muzyce prowadzone są w pomieszczeniach klubu spółdzielni mieszkaniowej. Rozliczenie tych usług, sklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 92.72.1 - „ usługi rekreacyjne pozostałe ”, świadczonych na rzecz spółdzielni mieszkaniowej odbywa się na podstawie faktur. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wykonywane przez Panią usługi rekreacyjne podlegają opodatkowaniu stawką 22%, czy stawką 7% podatku od towarów i usług, czy też korzystają ze zwolnienia... Pani zdaniem, w momencie rozpoczęcia przez Panią działalności gospodarczej (PKD 93.04.Z - działalnosć związana z poprawą kondycji fizycznej) korzystała Pani ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Opierając się na informacji uzyskanej z urzędu skarbowego, stoi Pani na stanowisku, że usługi rekreacyjne świadczone w ramach prowadzonej przez Panią działalności nadal korzystają ze zwolnienia od tegoż podatku.

2011
1
maj

Istota:

Spółka pyta jaką stawkę podatku VAT ma zastosować do gier i zabaw w kręgle?

Fragment:

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 21.02.2007r. złożonym przez ....... spółka z o. o., a także w uzupełnieniu do tego wniosku z 12.03.2007r., przedstawiono następujący stan faktyczny: przedmiotem działalności ........ sp. z o.o. jest prowadzenie usług w zakresie usług gastronomicznych i kateringowych, rozrywkowych, kulturalnych, usług rekreacyjnych oraz kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia. Spółka w zakresie rozszerzania wachlarza swoich usług rekreacyjnych uruchamia tory do gier i zabaw w kręgle.Spółka pyta jaką stawkę podatku VAT ma zastosować do gier i zabaw w kręgle?Spółka uważa, że winna zastosować stawkę VAT zwolnioną gdyż według ich wiedzy organizacja zajęć rekreacyjnych w formie gier i zabaw podlega symbolowi PKWiU 92.72.12-00.00. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. ponadto art. 8 ust. 3 stanowi, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej identyfikowane są za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży usług polegających na prowadzeniu zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, które będą realizowane w formie wspólnych zabaw muzycznych, ruchowych, plastycznych z wykorzystaniem języka migowego mieszczących się w grupowaniu PKWiU 92.72.12-00.00 „Usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Fragment:

(...) PKWiU 92.72.12-00.00 „Usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane” Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca planuje poszerzyć swoją działalność o usługi polegające na prowadzeniu zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, które będą realizowane w formie wspólnych zabaw muzycznych, ruchowych, plastycznych z wykorzystaniem języka migowego mieszczących się w grupowaniu PKWiU 92.72.12-00.00 „Usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Przedmiotowa działalność polega na wydawaniu uczestnikom zajęć karnetów, w przypadku zajęć ciągłych (wielokrotnych) zaś w przypadku zajęć jednorazowych uczestnicy będą otrzymywać bilety wstępu. Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować powyższe usługi. Zdaniem Podatnika pobierana opłata za korzystanie z usług rekreacyjnych, w postaci biletów wstępu podlega opodatkowaniu według stawki 7 %. Usługi rekreacyjne pozostałe (wg PKWiU 92.72) – wyłącznie w zakresie wstępu wymienione są w pozycji 159a załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku 7%.