Usługi reklamowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi reklamowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
sie

Istota:

Czy do wydatków na nabycie Usług zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

Fragment:

Z kolei pod pojęciem usług reklamowych rozumie się wszelką działalność promocyjną, w wyniku której lub w trakcie której następuje przekazywanie treści mających za zadanie informować o istnieniu lub cechach oferowanych towarów lub usług w celu zwiększenia sprzedaży tych produktów. Usługi reklamowe mogą być wykonywane zarówno przez podmioty, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług reklamowych, jak i podmioty, dla których wykonanie usługi reklamowej nie jest realizowane w ramach ich podstawowej działalności gospodarczej. Z kolei przez usługi badania rynku należy rozumieć zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Usługi te mają przyczynić się m.in. do zwiększenia sprzedaży. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, potencjału, zachowania, zwyczaje, preferencje, lojalność oraz wrażliwość cenowa konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Usługi badania rynku mają dostarczyć informacji nieodzownych w procesie podejmowania decyzji.

2018
23
cze

Istota:

Czy spółka jest zobowiązana wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów kosztów usługi reklamowej, bądź kosztów świadczenia o podobnym charakterze do usługi reklamowej nabywanej od podmiotu powiązanego?

Fragment:

W dalszej części wniosku o interpretację Spółka będzie odnosić się do powyżej opisanych usług jako usługi reklamowe lub świadczenia o podobnym charakterze do usług reklamowych. Należy podkreślić, że koszt usługi reklamowej bądź świadczenia o podobnym charakterze do usługi reklamowej świadczonej przez podmiot powiązany jest częścią składową wynagrodzenia Spółki, jakie Spółka otrzymuje w ramach tzw. składki reklamowej/opłaty promocyjnej od poszczególnych Najemców. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka jest zobowiązana wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów kosztów usługi reklamowej, bądź kosztów świadczenia o podobnym charakterze do usługi reklamowej nabywanej od podmiotu powiązanego. Zdaniem Wnioskodawcy, Stanowisko Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 15e Podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu (...)

2017
8
maj

Istota:

Czy usługi świadczone przez spółkę na rzecz klienta na podstawie umowy o świadczenie usług reklamowych i doradczych będą opodatkowane vat w miejscu siedziby usługobiorcy? Czy usługi świadczone przez spółkę na rzecz klienta przy pomocy osób fizycznych, realizujących zobowiązanie wynikające z zawartych ze spółką umów oraz umów o podobnym charakterze podlegają opodatkowaniu podatkiem vat w miejscu siedziby usługobiorcy? Czy świadczone przez spółkę na rzecz klienta usługi związane z reprezentacją w postępowaniu rejestracyjnym oraz usługi związane z tłumaczeniem ulotek przylekowych i opakowań podlegają opodatkowaniu w miejscu siedziby usługobiorcy?Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku vat związanego z wszystkimi wydatkami stanowiącymi podstawę kalkulacji wynagrodzenia spółki należnego z tytułu wykonywania zawartych przez spółkę umów, w szczególności kosztami gadżetów i prezentów wydawanych podczas spotkań promocyjnych oraz kosztami poczęstunku podczas takich spotkań?

Fragment:

Pozwala to stwierdzić, że spółka spełniła pierwszy warunek umożliwiający traktowanie czynności reklamowych jako usługi reklamowej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niepodważalny jest również fakt, że informowanie o walorach produktów farmaceutycznych dystrybuowanych przez klienta ma na celu przekonanie lekarzy do przepisywania i tym samym pacjentów do nabywania tych produktów. Tym samym, należy stwierdzić, że spółka spełniła również drugi warunek umożliwiający kwalifikowanie czynności reklamowych jako usługi reklamowej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Przedstawione powyżej argumenty pozwalają stwierdzić, że czynności reklamowe wykonywane przez spółkę na podstawie umowy o świadczenie usług reklamowych i doradczych stanowią usługę reklamową w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług wypracowanej przez orzecznictwo ETS. III. Zgodnie z orzecznictwem NSA: „ Celem reklamy jest przekazywanie informacji o towarach (usługach) i nakłanianie potencjalnych klientów do ich nabycia. Polega ona głównie na prezentowaniu danego towaru, danej usługi, ewentualnie marki (oznakowania produktu lub producenta), cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych, modnych czy nawet prowokujących, aby skłonić jak największą liczbę potencjalnych nabywców do zakupu (do korzystania z usługi).

2016
8
lip

Istota:

W zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako sportowca z tytułu świadczenia opisanych we wniosku usług reklamowych

Fragment:

Nie ulega więc wątpliwości, iż decydując się na rejestrację tej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza osiągać przychody (korzyści) z działalności reklamowej w sposób częstotliwy (co więcej dopuszcza możliwość świadczenia Usług reklamowych w ramach działalności na rzecz różnych podmiotów), co potwierdza, iż świadczenie przez niego Usług reklamowych stanowi element prowadzonej działalności gospodarczej. Trzeba również wskazać, iż Kontrakt zawarty pomiędzy Klubem a Wnioskodawcą nie zawiera istotnych ograniczeń w świadczeniu Usług reklamowych przez Wnioskodawcę na rzecz innych podmiotów. Takie ograniczenie może dotyczyć jedynie sytuacji, w której Wnioskodawca zamierzałby świadczyć Usługi reklamowe na rzecz podmiotu konkurencyjnego w stosunku do podmiotu, na rzecz którego takie usługi świadczy Klub (i wykorzystuje do tego celu wizerunek Wnioskodawcy). Takie zastrzeżenie umowne jest powszechnie stosowane w profesjonalnym obrocie i w żaden sposób nie może być poczytywane, jako ograniczenie wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w postaci Usług reklamowych. Fakt, iż Wnioskodawca jest związany kontraktem z Klubem nie oznacza, że nie ma on możliwości świadczenia Usług reklamowych na rzecz innych podmiotów. Powszechną praktyką rynkową jest np. zawieranie przez sportowców indywidualnych kontraktów z firmami sportowymi, na rzecz których świadczą oni usługi reklamowe. Z tego względu Wnioskodawca świadczący Usługi reklamowe na rzecz Klubu ma również możliwość świadczenia podobnych usług na rzecz innych podmiotów na rynku (z zastrzeżeniem regulacji o zakazie konkurencji), co potwierdza, iż świadczenie tego typu usług następuje w ramach działalności gospodarczej.

2015
5
lis

Istota:

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od należności wypłacanych na rzecz zagranicznych kontrahentów z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz Australii za wykonane usługi.

Fragment:

Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu świadczenia usług reklamowych ustala się w wysokości 20 % ale tylko w przypadku, gdy przychód przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy, uzyskany zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem przychód spółki australijskiej z tytułu wynagrodzenia za usługi reklamowe, jakie ma wykonać spółka australijska na rzecz Podatnika w sposób wyżej opisany, będzie przychodem uzyskanym przez spółkę australijską w Australii. Usługa reklamowa dotyczyć będzie tylko i wyłącznie książek i czasopism, jakie mają być sprzedawane przez Podatnika w Australii. Usługa reklamowa ma być skierowana do potencjalnych klientów Podatnika w Australii. Usługa reklamowa ma być wykonana przez spółkę australijską tylko na terenie Australii. Usługa reklamowa na terenie Australii ma być wykonana zgodnie z prawem australijskim. Dla spółki australijskiej usługa reklamowa, jaką ta spółka będzie miała wykonać na rzecz Podatnika w Australii, będzie usługą dotyczącą jej rynku wewnętrznego. Zatem należne jej wynagrodzenie od Podatnika uzyska ona na terytorium Australii. W związku z powyższym art. 21 ust. 1 pkt 2 a) Ustawy nie dotyczy Podatnika, gdyż uzyskiwane przez spółkę australijską dochody nie będą dochodami uzyskiwanymi na terytorium RP.

2015
2
paź

Istota:

Czy w fakturze za wykonanie zamieszczenia reklamy/ogłoszenia/artykułu sponsorowanego/insertu do gazety (włożenie ulotki do gazety), Wnioskodawca winien wstawiać kod PKWiU?

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy wystarczy w fakturze VAT w rubryce „ Nazwa towaru lub usługi ” wpisać szczegółowy opis w zależności od szczegółu świadczonej usługi wg poniższego wzoru: Usługa reklamowa w „ ... ” nr 1 – reklama Usługa reklamowa w „ .... ” nr 1 - ogłoszenie Usługa reklamowa w „ .... ” nr 1 – artykuł sponsorowany Usługa reklamowa w „ .... ” nr 1 – insert do gazety Jeżeli już za usługę zamieszczenia reklamy/ogłoszenia/artykułu sponsorowanego/insertu do gazety w „ .... ” Wnioskodawca miałby wstawić kod PKWiU to wstawiłby kod PKWiU 73.1 Usługi reklamowe, a w fakturze VAT w rubryce „ Nazwa towaru lub usługi ” wstawiłby szczegółowy opis w zależności od szczegółu świadczonej usługi wg poniższego wzoru: Usługi reklamowe w „ .... ” nr 1 – reklama Usługi reklamowe w „ .... ” nr 1 - ogłoszenie Usługi reklamowe w „ .... ” nr 1 – artykuł sponsorowany Usługi reklamowe w „ .... ” nr 1 – insert do gazety W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2015
9
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z faktur wystawianych przez agencję reklamową oraz brak obowiązku udokumentowania oraz opodatkowania przez Spółkę przekazania towarów w ramach akcji promocyjno-reklamowej dokonanego przez agencję reklamową

Fragment:

Ponadto należy zaznaczyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji usług reklamowych. Nie mniej jednak, wyjaśnienia tego pojęcia znajdują się w wyrokach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS). Znaczenie pojęcia - usługi reklamowe - przedstawione zostało przez ETS m.in. w orzeczeniach w sprawie C-69/92 Luksemburg, C-68/92 Francja oraz C-73/92 Hiszpania. Zdaniem ETS, pojęcie usług reklamowych należy rozumieć w sposób szeroki. Obejmuje ono wszelką działalność promocyjną, m.in. taką której celem jest informowanie odbiorców o istnieniu firmy oraz jakości oferowanych produktów lub usług w celu zwiększenia ich sprzedaży. Usługi reklamowe tworzą wszelkie czynności stanowiące integralną część kampanii reklamowej, które mają na celu reklamę produktu lub usługi. Zdaniem Spółki nie ulega zatem wątpliwości, iż nabywanie przez Agencję towarów, a następnie przekazywanie ich w ramach akcji promocyjnych jest elementem świadczonej na rzecz A. usługi reklamowej. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wykształciło się również stanowisko, że w przypadku usług kompleksowych składających się z kilku czynności - w sytuacji, gdy czynności te w aspekcie gospodarczym tworzą jedną całość i rozdzielenie ich miałoby sztuczny charakter oraz nie odpowiadałoby charakterowi ekonomicznemu danej transakcji - wszystkie te czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku VAT (wyrok ETS w sprawie Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris Van Finacien z 27 października 2005 r. - C-41/04).

2015
31
mar

Istota:

1. Czy usługi świadczone przez Kontrahentów zagranicznych podlegają opodatkowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej także: ustawa o pdop), od których Spółka powinna potrącać podatek „u źródła” w Polsce ? 2. Czy wypłaty prowizji dokonywane bezpośrednio przez Spółkę na rzecz Kontrahentów zagranicznych z tytułu usług świadczonych przez nich usług, opisanych w stanie taktycznym, stanowią przychód z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, opodatkowanych w Polsce stawką ryczałtową 20% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop?3. Czy wypłaty prowizji na rzecz zagranicznych biur podróży dokonywane za pośrednictwem P, stanowią przychód z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, opodatkowanych w Polsce stawka ryczałtową 20% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop?4. Czy wypłata na rzecz P z tytułu rozliczenia prowizji należnych zagranicznym biurom podróży od Spółki stanowi przychód z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, opodatkowanych w Polsce stawką ryczałtową 20% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop?

Fragment:

Czy wypłaty prowizji dokonywane bezpośrednio przez Spółkę na rzecz Kontrahentów zagranicznych z tytułu usług świadczonych przez nich usług, opisanych w stanie taktycznym, stanowią przychód z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, opodatkowanych w Polsce stawką ryczałtową 20% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop... Czy wypłaty prowizji na rzecz zagranicznych biur podróży dokonywane za pośrednictwem P, stanowią przychód z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, opodatkowanych w Polsce stawka ryczałtową 20% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop... Czy wypłata na rzecz P z tytułu rozliczenia prowizji należnych zagranicznym biurom podróży od Spółki stanowi przychód z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, opodatkowanych w Polsce stawką ryczałtową 20% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop...

2015
6
mar

Istota:

Czy w związku ze świadczonymi na rzecz Klubu jak i innych podmiotów, usługami reklamowymi Wnioskodawca winien być traktowany jako podatnik VAT zobowiązany do wystawiania faktur VAT dokumentujących świadczone usługi

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do świadczonych na rzecz Klubu jak i innych możliwych podmiotów opisanych w stanie faktycznym usług reklamowych jest on płatnikiem VAT, w związku z czym jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT dokumentujących świadczone przez niego usługi. Wynika to z następujących faktów: usługi reklamowe stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT (odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju), Wnioskodawca działał jako podatnik VAT w związku ze świadczeniem Usług reklamowych, a w szczególności: Wnioskodawca prowadzi zorganizowaną i profesjonalną działalność obejmującą świadczenie Usług reklamowych (Usługi reklamowe mogą być oferowane na rynku na rzecz innych podmiotów), w Kontrakcie określono, iż to Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za działania w zakresie świadczenia usług reklamowych. Dlatego też Wnioskodawca, w odniesieniu do świadczonych na rzecz Klubu jak i innych możliwych podmiotów wspomnianych w stanie faktycznym odbiorców usług reklamowych jest podatnikiem VAT, w związku z czym jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT dokumentujących świadczone przez niego usługi. Umowa o świadczenie usług reklamowych niezależnie od podmiotu, z którym Wnioskodawca zgodzi się ją podpisać będzie obwarowana szeregiem ustaleń co do wymogów stawianych przez Reklamodawcę w tym zasady uczestniczenia w akcjach promocyjnych czy reklamowych, zasady sprzedaży praw do wizerunku, zasady ekspozycji logotypów reklamodawcy itp.

2014
13
lip

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług reklamowych/promocyjnych niekorzystających ze zwolnienia, świadczonych w związku z gminną Imprezą.

Fragment:

Nadto doprecyzowując Wnioskodawca wskazał, iż szeroko rozumiane usługi reklamowe/ promocyjne, świadczone były na rzecz zainteresowanych przedsiębiorstw na podstawie zawartych przez Gminę umów cywilnoprawnych. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy zauważyć, że z uwagi na fakt, iż świadczone odpłatnie usługi reklamowe/promocyjne są/będą czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla tych czynności Gmina występuje/występować będzie w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. A zatem należy stwierdzić, że odpłatne świadczenie usług reklamowych/promocyjnych podlega/będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy. Jednocześnie należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dla ww. usług będących przedmiotem wniosku. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że odpłatne świadczenie przez Gminę usług reklamowych/promocyjnych w związku z gminną Imprezą stanowi/będzie stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.