Usługi reklamowe | Interpretacje podatkowe

Usługi reklamowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi reklamowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako sportowca z tytułu świadczenia opisanych we wniosku usług reklamowych
Fragment:
Nie ulega więc wątpliwości, iż decydując się na rejestrację tej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza osiągać przychody (korzyści) z działalności reklamowej w sposób częstotliwy (co więcej dopuszcza możliwość świadczenia Usług reklamowych w ramach działalności na rzecz różnych podmiotów), co potwierdza, iż świadczenie przez niego Usług reklamowych stanowi element prowadzonej działalności gospodarczej. Trzeba również wskazać, iż Kontrakt zawarty pomiędzy Klubem a Wnioskodawcą nie zawiera istotnych ograniczeń w świadczeniu Usług reklamowych przez Wnioskodawcę na rzecz innych podmiotów. Takie ograniczenie może dotyczyć jedynie sytuacji, w której Wnioskodawca zamierzałby świadczyć Usługi reklamowe na rzecz podmiotu konkurencyjnego w stosunku do podmiotu, na rzecz którego takie usługi świadczy Klub (i wykorzystuje do tego celu wizerunek Wnioskodawcy). Takie zastrzeżenie umowne jest powszechnie stosowane w profesjonalnym obrocie i w żaden sposób nie może być poczytywane, jako ograniczenie wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w postaci Usług reklamowych. Fakt, iż Wnioskodawca jest związany kontraktem z Klubem nie oznacza, że nie ma on możliwości świadczenia Usług reklamowych na rzecz innych podmiotów. Powszechną praktyką rynkową jest np. zawieranie przez sportowców indywidualnych kontraktów z firmami sportowymi, na rzecz których świadczą oni usługi reklamowe. Z tego względu Wnioskodawca świadczący Usługi reklamowe na rzecz Klubu ma również możliwość świadczenia podobnych usług na rzecz innych podmiotów na rynku (z zastrzeżeniem regulacji o zakazie konkurencji), co potwierdza, iż świadczenie tego typu usług następuje w ramach działalności gospodarczej.
2016
8
lip

Istota:
Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od należności wypłacanych na rzecz zagranicznych kontrahentów z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz Australii za wykonane usługi.
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu świadczenia usług reklamowych ustala się w wysokości 20 % ale tylko w przypadku, gdy przychód przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy, uzyskany zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem przychód spółki australijskiej z tytułu wynagrodzenia za usługi reklamowe, jakie ma wykonać spółka australijska na rzecz Podatnika w sposób wyżej opisany, będzie przychodem uzyskanym przez spółkę australijską w Australii. Usługa reklamowa dotyczyć będzie tylko i wyłącznie książek i czasopism, jakie mają być sprzedawane przez Podatnika w Australii. Usługa reklamowa ma być skierowana do potencjalnych klientów Podatnika w Australii. Usługa reklamowa ma być wykonana przez spółkę australijską tylko na terenie Australii. Usługa reklamowa na terenie Australii ma być wykonana zgodnie z prawem australijskim. Dla spółki australijskiej usługa reklamowa, jaką ta spółka będzie miała wykonać na rzecz Podatnika w Australii, będzie usługą dotyczącą jej rynku wewnętrznego. Zatem należne jej wynagrodzenie od Podatnika uzyska ona na terytorium Australii. W związku z powyższym art. 21 ust. 1 pkt 2 a) Ustawy nie dotyczy Podatnika, gdyż uzyskiwane przez spółkę australijską dochody nie będą dochodami uzyskiwanymi na terytorium RP.
2015
5
lis

Istota:
Czy w fakturze za wykonanie zamieszczenia reklamy/ogłoszenia/artykułu sponsorowanego/insertu do gazety (włożenie ulotki do gazety), Wnioskodawca winien wstawiać kod PKWiU?
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy wystarczy w fakturze VAT w rubryce „ Nazwa towaru lub usługi ” wpisać szczegółowy opis w zależności od szczegółu świadczonej usługi wg poniższego wzoru: Usługa reklamowa w „ ... ” nr 1 – reklama Usługa reklamowa w „ .... ” nr 1 - ogłoszenie Usługa reklamowa w „ .... ” nr 1 – artykuł sponsorowany Usługa reklamowa w „ .... ” nr 1 – insert do gazety Jeżeli już za usługę zamieszczenia reklamy/ogłoszenia/artykułu sponsorowanego/insertu do gazety w „ .... ” Wnioskodawca miałby wstawić kod PKWiU to wstawiłby kod PKWiU 73.1 Usługi reklamowe, a w fakturze VAT w rubryce „ Nazwa towaru lub usługi ” wstawiłby szczegółowy opis w zależności od szczegółu świadczonej usługi wg poniższego wzoru: Usługi reklamowe w „ .... ” nr 1 – reklama Usługi reklamowe w „ .... ” nr 1 - ogłoszenie Usługi reklamowe w „ .... ” nr 1 – artykuł sponsorowany Usługi reklamowe w „ .... ” nr 1 – insert do gazety W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2015
2
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z faktur wystawianych przez agencję reklamową oraz brak obowiązku udokumentowania oraz opodatkowania przez Spółkę przekazania towarów w ramach akcji promocyjno-reklamowej dokonanego przez agencję reklamową
Fragment:
Ponadto należy zaznaczyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji usług reklamowych. Nie mniej jednak, wyjaśnienia tego pojęcia znajdują się w wyrokach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS). Znaczenie pojęcia - usługi reklamowe - przedstawione zostało przez ETS m.in. w orzeczeniach w sprawie C-69/92 Luksemburg, C-68/92 Francja oraz C-73/92 Hiszpania. Zdaniem ETS, pojęcie usług reklamowych należy rozumieć w sposób szeroki. Obejmuje ono wszelką działalność promocyjną, m.in. taką której celem jest informowanie odbiorców o istnieniu firmy oraz jakości oferowanych produktów lub usług w celu zwiększenia ich sprzedaży. Usługi reklamowe tworzą wszelkie czynności stanowiące integralną część kampanii reklamowej, które mają na celu reklamę produktu lub usługi. Zdaniem Spółki nie ulega zatem wątpliwości, iż nabywanie przez Agencję towarów, a następnie przekazywanie ich w ramach akcji promocyjnych jest elementem świadczonej na rzecz A. usługi reklamowej. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wykształciło się również stanowisko, że w przypadku usług kompleksowych składających się z kilku czynności - w sytuacji, gdy czynności te w aspekcie gospodarczym tworzą jedną całość i rozdzielenie ich miałoby sztuczny charakter oraz nie odpowiadałoby charakterowi ekonomicznemu danej transakcji - wszystkie te czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku VAT (wyrok ETS w sprawie Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris Van Finacien z 27 października 2005 r. - C-41/04).
2015
9
cze

Istota:
1. Czy usługi świadczone przez Kontrahentów zagranicznych podlegają opodatkowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej także: ustawa o pdop), od których Spółka powinna potrącać podatek „u źródła” w Polsce ? 2. Czy wypłaty prowizji dokonywane bezpośrednio przez Spółkę na rzecz Kontrahentów zagranicznych z tytułu usług świadczonych przez nich usług, opisanych w stanie taktycznym, stanowią przychód z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, opodatkowanych w Polsce stawką ryczałtową 20% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop?3. Czy wypłaty prowizji na rzecz zagranicznych biur podróży dokonywane za pośrednictwem P, stanowią przychód z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, opodatkowanych w Polsce stawka ryczałtową 20% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop?4. Czy wypłata na rzecz P z tytułu rozliczenia prowizji należnych zagranicznym biurom podróży od Spółki stanowi przychód z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, opodatkowanych w Polsce stawką ryczałtową 20% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop?
Fragment:
Czy wypłaty prowizji dokonywane bezpośrednio przez Spółkę na rzecz Kontrahentów zagranicznych z tytułu usług świadczonych przez nich usług, opisanych w stanie taktycznym, stanowią przychód z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, opodatkowanych w Polsce stawką ryczałtową 20% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop... Czy wypłaty prowizji na rzecz zagranicznych biur podróży dokonywane za pośrednictwem P, stanowią przychód z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, opodatkowanych w Polsce stawka ryczałtową 20% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop... Czy wypłata na rzecz P z tytułu rozliczenia prowizji należnych zagranicznym biurom podróży od Spółki stanowi przychód z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, opodatkowanych w Polsce stawką ryczałtową 20% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop...
2015
31
mar

Istota:
Czy w związku ze świadczonymi na rzecz Klubu jak i innych podmiotów, usługami reklamowymi Wnioskodawca winien być traktowany jako podatnik VAT zobowiązany do wystawiania faktur VAT dokumentujących świadczone usługi
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do świadczonych na rzecz Klubu jak i innych możliwych podmiotów opisanych w stanie faktycznym usług reklamowych jest on płatnikiem VAT, w związku z czym jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT dokumentujących świadczone przez niego usługi. Wynika to z następujących faktów: usługi reklamowe stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT (odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju), Wnioskodawca działał jako podatnik VAT w związku ze świadczeniem Usług reklamowych, a w szczególności: Wnioskodawca prowadzi zorganizowaną i profesjonalną działalność obejmującą świadczenie Usług reklamowych (Usługi reklamowe mogą być oferowane na rynku na rzecz innych podmiotów), w Kontrakcie określono, iż to Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za działania w zakresie świadczenia usług reklamowych. Dlatego też Wnioskodawca, w odniesieniu do świadczonych na rzecz Klubu jak i innych możliwych podmiotów wspomnianych w stanie faktycznym odbiorców usług reklamowych jest podatnikiem VAT, w związku z czym jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT dokumentujących świadczone przez niego usługi. Umowa o świadczenie usług reklamowych niezależnie od podmiotu, z którym Wnioskodawca zgodzi się ją podpisać będzie obwarowana szeregiem ustaleń co do wymogów stawianych przez Reklamodawcę w tym zasady uczestniczenia w akcjach promocyjnych czy reklamowych, zasady sprzedaży praw do wizerunku, zasady ekspozycji logotypów reklamodawcy itp.
2015
6
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług reklamowych/promocyjnych niekorzystających ze zwolnienia, świadczonych w związku z gminną Imprezą.
Fragment:
Nadto doprecyzowując Wnioskodawca wskazał, iż szeroko rozumiane usługi reklamowe/ promocyjne, świadczone były na rzecz zainteresowanych przedsiębiorstw na podstawie zawartych przez Gminę umów cywilnoprawnych. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy zauważyć, że z uwagi na fakt, iż świadczone odpłatnie usługi reklamowe/promocyjne są/będą czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla tych czynności Gmina występuje/występować będzie w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. A zatem należy stwierdzić, że odpłatne świadczenie usług reklamowych/promocyjnych podlega/będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy. Jednocześnie należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dla ww. usług będących przedmiotem wniosku. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że odpłatne świadczenie przez Gminę usług reklamowych/promocyjnych w związku z gminną Imprezą stanowi/będzie stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.
2014
13
lip

Istota:
Zawodnik piłki siatkowej świadczy usługi reklamowe jest podatnikiem zobowiązanym do wystawiania faktur.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do świadczonych na rzecz Klubu usług reklamowych jest „ płatnikiem ” VAT, w związku z czym jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT dokumentujących świadczone przez niego usługi. Wynika to z następujących faktów: usługi reklamowe stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT (odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju), Wnioskodawca działa jako podatnik VAT w związku ze świadczeniem usług reklamowych, a w szczególności: prowadzi zorganizowaną profesjonalną działalność obejmującą świadczenie usług reklamowych (mogą być oferowane na rynku na rzecz innych podmiotów), w Kontrakcie nie określono, że to Klub ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za działania Wnioskodawcy w zakresie świadczenia usług reklamowych. Umowa o świadczenie usług reklamowych, niezależnie od podmiotu z którym Wnioskodawca zgodzi się ją podpisać, będzie obwarowana szeregiem ustaleń co do wymogów stawianych przez reklamodawcę, w tym zasady uczestniczenia w akcjach promocyjnych, czy reklamowych, zasady sprzedaży praw do wizerunku, zasady ekspozycji logotypów reklamodawcy itp. Wnioskodawca ma ponosić pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie zapisów umowy.
2014
11
kwi

Istota:
Opodatkowanie usługi świadczonej na rzecz czynnego podatnika podatku od wartości dodanej z Holandii.
Fragment:
W tym samym dniu wystawił Pan fakturę, w której wskazał jako nabywcę usługi reklamowej (o wartości 5.497,00 zł) firmę S. F. oraz wskazał, że dokonana sprzedaż usługi reklamowej jest opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%. Uznał Pan, że jest to sprzedaż usług reklamowych dla podmiotu posiadającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej. W dniu 20 sierpnia 2013 r. otrzymał Pan z Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie pisemną informację, że firma S. F. została zidentyfikowana jako czynny podatnik podatku od wartości dodanej z Holandii, który może nabywać towary i usługi w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych. Nabywcą usługi reklamowej, o której mowa we wniosku, była firma S. F., będąca podatnikiem nieposiadającym stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Nie posiada Pan stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Holandii oraz nie jest zarejestrowany jako podatnik od wartości dodanej na terytorium Holandii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z wykonaniem na rzecz firmy S. F. w dniu 11 lipca 2013 r. usługi reklamowej polegającej na powieszeniu banera z logo firmy S. na budynku galerii w B., przy ul.
2014
7
mar

Istota:
Opodatkowanie usług reklamowych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Z tytułu świadczenia na rzecz sponsorów usług reklamowych Gmina wystawiała/będzie wystawiała faktury VAT i rozliczała VAT należny. W związku z organizacją Imprez ponosiła/będzie ponosić wydatki m.in. na: wynajem sceny, wydruk plakatów, wynajem agregatów, wynajem nagłośnienia, wynagrodzenie dla zespołów/gwiazd uświetniających wydarzenia, obsługę energetyczną. Wstęp na Imprezy dla mieszkańców i innych uczestników był/będzie nieodpłatny. Gmina nie jest w stanie przyporządkować ponoszonych przez siebie wydatków wyłącznie do czynności odpłatnych lub nieodpłatnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczone przez Gminę usługi reklamowe stanowiły/będą stanowiły czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT... Czy Gmina ma/będzie miała pełne prawo do odliczenia VAT z tytułu wydatków związanych z organizacją Imprez, w tym w szczególności tych, o których mowa w punktach a-f... Ad 1. Świadczone przez Gminę usługi reklamowe stanowiły/będą stanowiły czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2014
25
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.