Usługi realizacji materiałów filmowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi realizacji materiałów filmowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy zapłaty podatku od towarów i usług od uzyskiwanych dochodów z tytułu umowy o dzieło podpisanej z telewizją w zakresie realizacji programów telewizyjnych - nagrywanie dźwięku.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2007r. (uzupełniony pismem z dnia 20.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zapłaty podatku od towarów i usług od uzyskiwanych dochodów z tytułu umowy o dzieło, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia: uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że od 01.01.2007r. podatnik jest współpracownikiem Telewizji zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło. Wnioskodawca jest zatrudniony przy produkcji programów telewizyjnych a jego działalność polega m.in. na rozpoznaniu i interpretacji sytuacji na planie zdjęciowym w związku z utrwaleniem dźwięku na nośniku magnetycznym lub cyfrowym. (...)

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych czynności w ramach umowy o dzieło w zakresie rozpoznania i interpretacji sytuacji na planie zdjęciowym, w związku z utrwaleniem dźwięku na nośniku magnetycznym przy produkcji programów telewizyjnych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2007r. uzupełniony pismem z dnia 07.05.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych czynności w ramach umowy o dzieło, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca od 01.01.2006r. jest współpracownikiem Telewizji zatrudnionym na umowę o dzieło. W ramach tej umowy Strona pracuje przy produkcji programów telewizyjnych i do jej zadań należy rozpoznanie i interpretacja sytuacji na planie zdjęciowym, w związku z utrwaleniem dźwięku na nośniku magnetycznym. Z wniosku wynika również, że Strona jest (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wysokość stawki podatku VAT na usługi związane z montażem programu telewizyjnego (nie reklamy) oraz usługi dotyczące kręcenia zdjęć do programu na planie zdjęciowym kamerą (nie filmową), zakwalifikowane do grupowania PKWiU 92.20.12.

Fragment:

(...) Pismem z dn. 11.10.2005r. strona zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z pytaniem o wysokość stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi związane z montażem programu telewizyjnego (nie reklamy) oraz usługi dotyczące kręcenia zdjęć do programu na planie zdjęciowym kamerą (nie filmową) zakwalifikowane, wg strony, do grupowania PKWiU 92.20.12. Przedstawiając swoje stanowisko podatnik stwierdził , że świadczenie opisanych we wniosku usług, wcześniej było zwolnione z podatku, natomiast od sierpnia 2005r. powinno być opodatkowane 7% stawką podatku VAT.Analizując przedstawione informacje i stanowisko strony, zawarte w złożonym piśmie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie stwierdza co następuje: Podstawowa stawka podatku VAT dla dostawy towarów i świadczonych usług ? poza wyjątkami wyszczególnionymi w powołanej ustawie o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi w zakresie realizacji programu na rzecz Telewizji Polskiej, jako nie związane z taśmami wideo oraz innymi filmami reklamowymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%?

Fragment:

(...) Strona przedstawiła następujący stan faktyczny: Przedmiotem działalności gospodarczej jest produkcja filmów i nagrań wideo sklasyfikowanych wg. PKWiU pod symbolem 92.11. Spółka będzie realizowała program dla Telewizji p.t ." D." ; jest to quiz, w którym należy odgadnąć kto jest gościem programu i kto jest partnerem życiowym gościa. Program zostanie wyprodukowany na nośniku telewizyjnym BETA. Jako Producent Wykonawczy na mocy zawartej z Telewizją Spółka przenosi na Telewizję wszelkie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania audycją w całości i we fragmentach oraz udziela Telewizji wyłącznego prawa zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych. Zdaniem Strony powyższa usługa świadczona na rzecz Telewizji, jako nie związana z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 92.20 - "usługi radia i telewizji" podlega opodatkowaniu stawką podatku od (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwraca się z pytaniem, czy świadczone przez niego usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.11.31 wyłączone zostały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2005 r., który wpłynął do tutejszego organu w dniu 7 lipca 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej utraty prawa do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług związanych z produkcją filmów jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 13 lipca 2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne zostały uzupełnione w dniu 4 sierpnia 2005 r. (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy symbolu PKWiU oraz stawki podatku VAT na usługi realizacji materiałów filmowych (kamerą wideo) dla potrzeb telewizji publicznej oraz komercyjnej

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr137, poz. 926 ze zm.), udziela odpowiedzi na pana pismo z dnia 13.12.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących symbolu PKWiU oraz stawki podatku VAT na usługi realizacji materiałów filmowych (kamerą wideo) dla potrzeb telewizji publicznej oraz komercyjnej: Zdaniem strony usługi powyższe jako związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych są zwolnione od podatku. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu informuje, że za prawidłową klasyfikację usług i towarów ponosi całkowitą odpowiedzialność wyłącznie jednostka świadcząca usługi i sprzedająca towary. Pomocniczo należy traktować opinię wydawaną przez właściwą jednostkę, tj. Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych. Urząd skarbowy nie jest organem właściwym do dokonywania klasyfikacji (...)