Usługi radiowo-telewizyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi radiowo-telewizyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Podatnik prowadzi działalność w zakresie produkcji programu telewizyjnego. Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w/w usługi zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.20.12-00.00 jako usługi telewizji. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się o potwierdzenie czy świadczenie tych usługi podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7%. Zdaniem podatnika stawka 7% powinna być w tym przypadku zastosowana.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast w myśl ust. 2 powyższego artykułu, dla towarów i usług wymienionych w załączniku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, jaką stawką podatku VAT są opodatkowane usługi telewizji - PKWiU 92.20.12-00.00.

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Wnioskodawca zajmuje się montażem programów telewizyjnych przeznaczonych do późniejszej emisji. Jest to integralna cześć produkcji telewizyjnej i filmowej. Główny Urząd Statystyczny pismem nr ..... zaklasyfikował usługi polegające na produkcji programów telewizyjnych : rozrywkowych, kulturalno-publicystycznych na żywo, na taśmie lub innych nośnikach, przeznaczonych do późniejszej emisji do grupowania PKWiU 92.20.12-00.00 - Usługi telewizji. W ramach tego grupowania mieszczą się również usługi montażu programów telewizyjnych wykonywane na własnym sprzęcie i na własne ryzyko, na zlecenie różnych producentów. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Podatnika wykonywane usługi, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.20.12-00.00, są opodatkowane 7 % stawką podatku VAT. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) stawka podatku wynosi (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka prawidłowo stosuje na świadczone usługi stawkę podatku VAT w wysokości 7%?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 11.01.2006 r. (data wpływu 11.01.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełnionym w dniu 21.03.2006 r.,postanawiauznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedłożonego wniosku wynika, że Spółka, zgodnie z przedmiotem swojej działalności wykonuje usługi w zakresie produkcji programów rozrywkowych i filmów telewizyjnych (seriali) dla stacji komercyjnych oraz telewizji publicznej. Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi wydał opinię, iż ww. usługi mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 92.20.12-00.00 "Usługi telewizji". Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z ww. opinią (...)

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczy usługi, które sklasyfikował zgodnie z PKWiU - 92.20.12 - 00.00 "Usługi telewizji". Zdaniem Strony usługi te opodatkowane są stawką podatku VAT 7 %.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Strony, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 28 czerwca 2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczy usługi, które sklasyfikował zgodnie z PKWiU - 92.20.12 - 00.00 "Usługi telewizji". Zdaniem Strony usługi te opodatkowane są stawką podatku VAT 7 %. Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, co następuje. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik pyta czy w przypadku sprzedaży licencji na emisję wyprodukowanych programów telewizyjnych prawidłowe jest stosowanie 7 % stawki VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 15.09.2005 r. (data wpływu 19.09.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedłożonego wniosku wynika, że Spółka, zgodnie z przedmiotem swojej działalności wykonuje usługi w zakresie produkcji programów telewizyjnych: seriali, teleturniejów, programów dokumentalnych, programów rozrywkowych. W dniu 08.09.2005 r. Podatnik otrzymał opinię, że usługi polegające na produkcji programów telewizyjnych różnego typu: rozrywkowych, kulturalno-publicystycznych na żywo, na taśmie lub innym nośniku, przeznaczonych do późniejszej emisji (łącznie z udzieleniem (...)

2011
1
mar

Istota:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje m.in. usługi telewizyjne klasyfikowane według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 92.20.12-00.00. W tym kontekście podatnik prosi o informację czy powyższe usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli tak to według jakiej stawki.

Fragment:

(...) Zgodnie z treścią arrt.43 ust.1 pkt1 cytowanej na wstępie ustawy o VAT w związku z pozycją 12 załącznika nr 4, zwolniono od opodatkowania klasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.2 - usługi publicznych radia i telewizji, z wyłączeniem:- usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,- działalności agencji informacyjnych. Oznacza to zatem, iż powyższa preferencja w postaci przedmiotowego zwolnienia od podatku VAT dotyczy wyłącznie usług (PKWiU 92.2) wykonywanych przez publiczne radio i publiczną telewizję, stąd też w przypadku świadczenia przedmiotowych usług przez podmioty inne niż wyżej wymienione, cytowany przepis nie będzie miał zastosowania. Jednocześnie w ramach art.41 ust.2 ustawy o VAT w związku z poz.155 załącznika nr3 postanowiono, iż usługi radia i telewizji (PKWiU 92.2) inne niż wymienione w pozycji 12 załącznika nr 4 (a więc korzystające ze zwolnienia od opodatkowania) podlegają opodatkowaniu według (...)

2011
1
mar

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że od 30 sierpnia 2005r. prowadzi Pan działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług na rzecz Telewizji w zakresie zapewnienia prawidłowości funkcjonowania urządzeń wizyjno-fonicznych w zespołach produkcyjnych TAI przy produkcji audycji telewizyjnych. W miesiącu wrześniu br. utracił Pan prawo do zwolnienia od podatku. Jak wynika z treści wniosku ww. usługi sklasyfikowane zostały pod symbolem PKD 90.20.Z - usługi radiowo-telewizyjne. W związku z powyższym Podatnik wystąpił z wnioskiem w trybie art. 14a - Ordynacji podatkowej z zapytaniem, czy opisane usługi świadczone na rzecz Telewizji korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług? Przedstawiając własne stanowisko, Podatnik wskazuje, iż usługi, które świadczone są na rzecz Telewizji Polskiej, polegające na obsłudze oraz zapewnieniu prawidłowości funkcjonowania urządzeń wizyjno-fonicznych w zespole produkcyjnym TAI przy produkcji audycji telewizyjnych są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 20 października 2005r., uzupełnionym dnia 10 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług za n i e p r a w i d ł o w e U Z A S A D N I E N I E Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na (...)

2011
1
mar

Istota:

Strona prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której przygotowuje dźwiękowe serwisy informacyjne i udziela komercyjnym rozgłośniom radiowym odpłatnych licencji na ich rozpowszechnianie w ramach programów nadawanych przez te rozgłośnie.
Czy świadczone usługi powinny być uznane za usługi radia i telewizji, do których należy stosować 7 % stawkę podatku?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Ona działalność gospodarczą, w ramach której przygotowuje dźwiękowe serwisy informacyjne i udziela komercyjnym rozgłośniom radiowym odpłatnych licencji na ich rozpowszechnianie w ramach programów nadawanych przez te rozgłośnie. Zdaniem Strony świadczone usługi powinny być uznane za usługi radia i telewizji, do których w myśl poz. 155 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmian.) należy stosować 7 % stawkę podatku. Zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy stawka podatku wynosi 22 %. Wyjątek od tej zasady wprowadza m.in. ust. 2 tego artykułu, w myśl którego dla towarów i usług wymienionych w (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy świadczenie usługi, polegające na produkcji cyklicznego paranaukowego programu telewizyjnego emitowanego w telewizji publicznej, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.20.12-00.00 podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7% lub czy są zwolnione od tego podatku?
Na tle takich okoliczności Strona formułuje stanowisko, iż opisana na wstępie usługa powinna być zakwalifikowana zgodnie z załącznikiem nr 4 , poz. 12 – „usługi publicznych radia i telewizji”.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego złożonym w dniu 11 lutego 2005r. za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika iż, Strona planuje produkcję cyklicznego paranaukowego programu telewizyjnego emitowanego w Programie 1TVP. Będzie to program z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej z udziałem uznanych autorytetów w tej dziedzinie. Tematem przedmiotowego programu będą zagadnienia dotyczące zmian klimatu, z uwypukleniem sytuacji Polski jako kraju szczególnie zagrożonego przez globalne zmiany środowiska, jednocześnie kraju starającego się rozpoznać i (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy usługi telewizji kablowej, sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 64.20.30-00 /usługi radia i telewizji kablowej/ jak również roboty związane z zakładaniem instalacji elektrycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego mające charakter inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego (instalacja montowana jest w mieszkaniu abonenta z jednej strony zakończonej gniazdem abonenckim, z drugiej strony wpięta do sieci) - sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.31.41-00.00 (dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego) podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7 %.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), który wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r. dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku VAT wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. I tak pod poz. 151 zał. Nr 3 (zawierający wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 7%) wyszczególnione zostały usługi radia i telewizji kablowej sklasyfikowane wg PKWiU ex 64.20.3 z wyłączeniem: usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi oraz działalności agencji informacyjnych. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż wymienione przez podatniczkę w zapytaniu usługi telewizji kablowej mieszczą się w załączniku Nr 3 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym korzystają z preferencyjnej 7 % - wej stawki podatku VAT. Ponadto, preferencyjną 7 %-wą stawkę podatku VAT w myśl przepisu art. 146 ust. 1 (...)