Usługi radiowo-telewizyjne | Interpretacje podatkowe

Usługi radiowo-telewizyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi radiowo-telewizyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik prowadzi działalność w zakresie produkcji programu telewizyjnego. Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w/w usługi zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.20.12-00.00 jako usługi telewizji. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się o potwierdzenie czy świadczenie tych usługi podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7%. Zdaniem podatnika stawka 7% powinna być w tym przypadku zastosowana.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast w myśl ust. 2 powyższego artykułu, dla towarów i usług wymienionych w załączniku (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, jaką stawką podatku VAT są opodatkowane usługi telewizji - PKWiU 92.20.12-00.00.
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Wnioskodawca zajmuje się montażem programów telewizyjnych przeznaczonych do późniejszej emisji. Jest to integralna cześć produkcji telewizyjnej i filmowej. Główny Urząd Statystyczny pismem nr ..... zaklasyfikował usługi polegające na produkcji programów telewizyjnych : rozrywkowych, kulturalno-publicystycznych na żywo, na taśmie lub innych nośnikach, przeznaczonych do późniejszej emisji do grupowania PKWiU 92.20.12-00.00 - Usługi telewizji. W ramach tego grupowania mieszczą się również usługi montażu programów telewizyjnych wykonywane na własnym sprzęcie i na własne ryzyko, na zlecenie różnych producentów. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Podatnika wykonywane usługi, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.20.12-00.00, są opodatkowane 7 % stawką podatku VAT. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) stawka podatku wynosi (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy Spółka prawidłowo stosuje na świadczone usługi stawkę podatku VAT w wysokości 7%?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 11.01.2006 r. (data wpływu 11.01.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełnionym w dniu 21.03.2006 r.,postanawiauznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedłożonego wniosku wynika, że Spółka, zgodnie z przedmiotem swojej działalności wykonuje usługi w zakresie produkcji programów rozrywkowych i filmów telewizyjnych (seriali) dla stacji komercyjnych oraz telewizji publicznej. Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi wydał opinię, iż ww. usługi mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 92.20.12-00.00 "Usługi telewizji". Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z ww. opinią (...)
2011
1
kwi

Istota:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczy usługi, które sklasyfikował zgodnie z PKWiU - 92.20.12 - 00.00 "Usługi telewizji". Zdaniem Strony usługi te opodatkowane są stawką podatku VAT 7 %.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Strony, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 28 czerwca 2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczy usługi, które sklasyfikował zgodnie z PKWiU - 92.20.12 - 00.00 "Usługi telewizji". Zdaniem Strony usługi te opodatkowane są stawką podatku VAT 7 %. Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, co następuje. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik pyta czy w przypadku sprzedaży licencji na emisję wyprodukowanych programów telewizyjnych prawidłowe jest stosowanie 7 % stawki VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 15.09.2005 r. (data wpływu 19.09.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedłożonego wniosku wynika, że Spółka, zgodnie z przedmiotem swojej działalności wykonuje usługi w zakresie produkcji programów telewizyjnych: seriali, teleturniejów, programów dokumentalnych, programów rozrywkowych. W dniu 08.09.2005 r. Podatnik otrzymał opinię, że usługi polegające na produkcji programów telewizyjnych różnego typu: rozrywkowych, kulturalno-publicystycznych na żywo, na taśmie lub innym nośniku, przeznaczonych do późniejszej emisji (łącznie z udzieleniem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje m.in. usługi telewizyjne klasyfikowane według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 92.20.12-00.00. W tym kontekście podatnik prosi o informację czy powyższe usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli tak to według jakiej stawki.
Fragment:
(...) Zgodnie z treścią arrt.43 ust.1 pkt1 cytowanej na wstępie ustawy o VAT w związku z pozycją 12 załącznika nr 4, zwolniono od opodatkowania klasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.2 - usługi publicznych radia i telewizji, z wyłączeniem:- usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,- działalności agencji informacyjnych. Oznacza to zatem, iż powyższa preferencja w postaci przedmiotowego zwolnienia od podatku VAT dotyczy wyłącznie usług (PKWiU 92.2) wykonywanych przez publiczne radio i publiczną telewizję, stąd też w przypadku świadczenia przedmiotowych usług przez podmioty inne niż wyżej wymienione, cytowany przepis nie będzie miał zastosowania. Jednocześnie w ramach art.41 ust.2 ustawy o VAT w związku z poz.155 załącznika nr3 postanowiono, iż usługi radia i telewizji (PKWiU 92.2) inne niż wymienione w pozycji 12 załącznika nr 4 (a więc korzystające ze zwolnienia od opodatkowania) podlegają opodatkowaniu według (...)
2011
1
mar

Istota:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że od 30 sierpnia 2005r. prowadzi Pan działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług na rzecz Telewizji w zakresie zapewnienia prawidłowości funkcjonowania urządzeń wizyjno-fonicznych w zespołach produkcyjnych TAI przy produkcji audycji telewizyjnych. W miesiącu wrześniu br. utracił Pan prawo do zwolnienia od podatku. Jak wynika z treści wniosku ww. usługi sklasyfikowane zostały pod symbolem PKD 90.20.Z - usługi radiowo-telewizyjne. W związku z powyższym Podatnik wystąpił z wnioskiem w trybie art. 14a - Ordynacji podatkowej z zapytaniem, czy opisane usługi świadczone na rzecz Telewizji korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług? Przedstawiając własne stanowisko, Podatnik wskazuje, iż usługi, które świadczone są na rzecz Telewizji Polskiej, polegające na obsłudze oraz zapewnieniu prawidłowości funkcjonowania urządzeń wizyjno-fonicznych w zespole produkcyjnym TAI przy produkcji audycji telewizyjnych są zwolnione od podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 20 października 2005r., uzupełnionym dnia 10 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług za n i e p r a w i d ł o w e U Z A S A D N I E N I E Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na (...)
2011
1
mar

Istota:
Strona prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której przygotowuje dźwiękowe serwisy informacyjne i udziela komercyjnym rozgłośniom radiowym odpłatnych licencji na ich rozpowszechnianie w ramach programów nadawanych przez te rozgłośnie.
Czy świadczone usługi powinny być uznane za usługi radia i telewizji, do których należy stosować 7 % stawkę podatku?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Ona działalność gospodarczą, w ramach której przygotowuje dźwiękowe serwisy informacyjne i udziela komercyjnym rozgłośniom radiowym odpłatnych licencji na ich rozpowszechnianie w ramach programów nadawanych przez te rozgłośnie. Zdaniem Strony świadczone usługi powinny być uznane za usługi radia i telewizji, do których w myśl poz. 155 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmian.) należy stosować 7 % stawkę podatku. Zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy stawka podatku wynosi 22 %. Wyjątek od tej zasady wprowadza m.in. ust. 2 tego artykułu, w myśl którego dla towarów i usług wymienionych w (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy świadczenie usługi, polegające na produkcji cyklicznego paranaukowego programu telewizyjnego emitowanego w telewizji publicznej, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.20.12-00.00 podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7% lub czy są zwolnione od tego podatku?
Na tle takich okoliczności Strona formułuje stanowisko, iż opisana na wstępie usługa powinna być zakwalifikowana zgodnie z załącznikiem nr 4 , poz. 12 – „usługi publicznych radia i telewizji”.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego złożonym w dniu 11 lutego 2005r. za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika iż, Strona planuje produkcję cyklicznego paranaukowego programu telewizyjnego emitowanego w Programie 1TVP. Będzie to program z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej z udziałem uznanych autorytetów w tej dziedzinie. Tematem przedmiotowego programu będą zagadnienia dotyczące zmian klimatu, z uwypukleniem sytuacji Polski jako kraju szczególnie zagrożonego przez globalne zmiany środowiska, jednocześnie kraju starającego się rozpoznać i (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy usługi telewizji kablowej, sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 64.20.30-00 /usługi radia i telewizji kablowej/ jak również roboty związane z zakładaniem instalacji elektrycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego mające charakter inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego (instalacja montowana jest w mieszkaniu abonenta z jednej strony zakończonej gniazdem abonenckim, z drugiej strony wpięta do sieci) - sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.31.41-00.00 (dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego) podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7 %.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), który wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r. dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku VAT wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. I tak pod poz. 151 zał. Nr 3 (zawierający wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 7%) wyszczególnione zostały usługi radia i telewizji kablowej sklasyfikowane wg PKWiU ex 64.20.3 z wyłączeniem: usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi oraz działalności agencji informacyjnych. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż wymienione przez podatniczkę w zapytaniu usługi telewizji kablowej mieszczą się w załączniku Nr 3 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym korzystają z preferencyjnej 7 % - wej stawki podatku VAT. Ponadto, preferencyjną 7 %-wą stawkę podatku VAT w myśl przepisu art. 146 ust. 1 (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.