IPPP2/443-646/13-4/JW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług rachunkowo-księgowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.06.2013 r. (data wpływu 1.07.2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14.09.2013 r. (data wpływu 18.09.2013 r.) na wezwanie tutejszego Organu z dnia 11.09.2013 r. doręczone Stronie w dniu 13.09.2013 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług rachunkowo-księgowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1.07.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług rachunkowo-księgowych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14.09.2013 r. (data wpływu 18.09.2013 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu nr IPPP2/443-646/13-2/JW z dnia 11.09.2013 r. (data doręczenia 13.09.2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 1.07.2013 r. powstała Spółka Cywilna Biuro Rachunkowe. Jeden ze wspólników posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów RP. Spółka świadczy usługi rachunkowo-księgowe sklasyfikowane według:

PKD 2004: 74.12.Z - działalność rachunkowo-księgowa,

PKD 2007: 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe.

Żaden ze wspólników nie ma uprawnień do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, tj. nie jest wpisany na listę doradców podatkowych dlatego Spółka nie będzie wykonywała usług związanych z czynnościami doradztwa podatkowego, ani żadnych innych usług w zakresie doradztwa.

Planowane przychody nie przekroczą 150.000 zł rocznie.

W skład świadczonych usług wchodzą następujące czynności:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obliczanie na podstawie dowodów księgowych zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorców oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla potrzeb ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych sporządzanie stosownych deklaracji,
 • prowadzenie i rozliczanie ewidencji kadrowo-płacowej, sporządzanie deklaracji rozliczeniowej: PIT-4R, PIT-11, PIT-8C,
 • rozliczanie składek ZUS za przedsiębiorców i pracowników oraz przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT i przygotowywanie na ich podstawie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie innych ewidencji, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa podatkowego,
 • dostarczanie osobiste podpisanych przez klientów deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego,
 • sporządzanie przelewów bankowych na należności wynikające ze sporządzonych deklaracji podatkowych i dokumentów zusowskich,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • informowanie klientów o wysokości zobowiązań wobec budżetu państwa.

Wszystkie ww. usługi świadczone są wyłącznie na podstawie i w ramach zawartych umów z firmami na kompleksową obsługę rachunkowo-księgową. Deklaracje podatkowe są sporządzane (generowane automatycznie) na podstawie wprowadzonych wcześniej do programu księgowego dowodów księgowych wyłącznie w ramach zawartych umów na kompleksową obsługę rachunkowo-księgową a nie jako odrębne jednostkowe zlecenie. Dokumentacja księgowa i podatkowa zgodnie z zawartymi umowami będzie przechowywana w siedzibie Zleceniodawcy.

Biuro Rachunkowe nie będzie brało udziału w postępowaniach kontrolnych jako odrębne jednorazowe zlecenie obejmujące czynności wykraczające poza zawartą umowę na kompleksową obsługę rachunkowo-księgową lub zlecone przez osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, których to Biuro Rachunkowe nie obsługuje.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadcząc kompleksowe usługi rachunkowo-księgowe (bez doradztwa podatkowego i innego) Spółka ma prawo skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonując usługi rachunkowo-księgowe (bez doradztwa podatkowego i innego), gdzie przychody nie przekroczą 150.000 zł rocznie Spółka może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od towarów i usług.

Takie stanowisko zostało zajęte przez:

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14.02.2012 r. IPPP2/443-1399/11-2/KOM - interpretacja ta dotyczy wspólnika Biura Rachunkowego; Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29.04.2011 r. IPPP2-443-134/11-2//IZ;

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacji indywidualnej z dnia 29.04.2011 r. IPPP2/443-152/11-3/IG;

Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 30.05.2011 r. ILPP2/443-440/11-2/BA;

Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7.02.2011 r. ITPP1/443-1076/10/AJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przepisu art. 113 ust. 5 ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę (...).

Stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

W wykonaniu ww. delegacji Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.).

Stosownie do § 27 rozporządzenia, Minister Finansów określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy - stanowiącą załącznik do powołanego rozporządzenia. W poz. 12 załącznika do ww. rozporządzenia (bez względu na symbol PKWiU), wymieniono doradztwo, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „usługi w zakresie doradztwa” jest szerszy niż termin „usługi w zakresie doradztwa podatkowego”. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994 „doradzać” znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko. Jednym z rodzajów doradztwa jest doradztwo podatkowe.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Spółka od 1.07.2013 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie biura rachunkowego. Jeden ze wspólników Spółki posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów RP. Wnioskodawca świadczy usługi rachunkowo-księgowe sklasyfikowane według: PKD 2004: 74.12.Z - działalność rachunkowo-księgowa, PKD 2007: 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe. Żaden ze wspólników nie ma uprawnień do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, tj. nie jest wpisany na listę doradców podatkowych. Spółka nie będzie wykonywała usług związanych z czynnościami doradztwa podatkowego, ani żadnych innych usług w zakresie doradztwa. Planowane przychody Spółki nie przekroczą 150.000 zł rocznie. Wnioskodawca świadczy usługi wyłącznie na podstawie i w ramach zawartych umów z firmami na kompleksową obsługę rachunkowo-księgową. Deklaracje podatkowe są sporządzane (generowane automatycznie) na podstawie wprowadzonych wcześniej do programu księgowego dowodów księgowych wyłącznie w ramach zawartych umów na kompleksową obsługę rachunkowo-księgową a nie jako odrębne jednostkowe zlecenie. Dokumentacja księgowa i podatkowa zgodnie z zawartymi umowami będzie przechowywana w siedzibie Zleceniodawcy. Wnioskodawca nie będzie brał udziału w postępowaniach kontrolnych, jako odrębne jednorazowe zlecenie obejmujące czynności wykraczające poza zawartą umowę na kompleksową obsługę rachunkowo-księgową lub zlecone przez osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, których to Biuro Rachunkowe nie obsługuje.

Wątpliwość Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii czy świadcząc kompleksowe usługi rachunkowo-księgowe (bez doradztwa podatkowego i innego) Spółka będzie miała prawo skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług.

Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów prawa podatkowego dla uznania, że podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w związku z rozpoczęciem w trakcie roku podatkowego działalności gospodarczej, wymagane jest spełnienie następujących warunków - korzystanie ze zwolnienia będzie możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy kwoty określonej w przepisie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług tj. 150.000 zł, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, a także podatnik nie będzie wykonywał czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy.

W związku z powyższym w świetle powołanych przepisów prawa podatkowego oraz mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług rachunkowo-księgowych, przy założeniu, że przewidywana wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym 2013, kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy oraz Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności o charakterze doradczym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.