Usługi rachunkowe | Interpretacje podatkowe

Usługi rachunkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi rachunkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prowadzona przez Spółkę działalność pozwala na skorzystanie w 2016 r. ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Poza umowami kompleksowymi na prowadzenie usług rachunkowo-księgowych Spółka nie przygotowuje i nie składa w imieniu klientów deklaracji podatkowych, nie udziela porad prawnych. Osoby wykonujące czynności w Spółce nie posiadają uprawnień doradcy podatkowego. Wartość sprzedaży Spółki nie przekroczy w roku podatkowym 2015 kwoty 150.000 zł. Spółka zamierza w roku 2016 skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie Czy prowadzona przez Spółkę działalność pozwala na skorzystanie w 2016 r. ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywanej działalności mieszczą się wyłącznie usługi rachunkowo-księgowe, rozliczeniowe oraz administracyjno-biurowe. Spółka nie świadczy usług doradczych, gdyż nie posiada uprawnień doradcy podatkowego. Sprzedaż nie przekroczy w roku podatkowym 2015 kwoty 150.000 zł. Z uwagi na powyższe Spółka uważa, że począwszy od 1 stycznia 2016 r. może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
24
sty

Istota:
Zwolnienie - usługi rachunkowe.
Fragment:
Usługi rachunkowo-księgowe są świadczone na podstawie umów wiążących biuro z klientami. Zgodnie z zawartymi umowami prowadzi Pani swoimi klientom m.in. książki przychodów i rozchodów, jedną księgę rachunkową dla stowarzyszenia, ewidencje dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego, rejestry podatku VAT, sporządza listy płac oraz deklaracje ZUS. Deklaracje podatkowe sporządza Pani tylko klientom z którymi ma zawartą umowę, jednak deklaracji tych nie podpisuje. Sporządza Pani również zeznania roczne. Ze względu na niskie obroty nie jest Pani zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Mając powyższe na uwadze, jak również przywołane przepisy stwierdzić należy, że skoro w ramach prowadzonej działalności wykonuje Pani wyłącznie czynności o charakterze rachunkowo-księgowym, nie wykonuje usług o charakterze doradczym ani nie udziela porad prawnych i nie będzie wykonywać żadnych czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, to w opisanej we wniosku sytuacji w odniesieniu do świadczonych usług zastosowania nie znajduje art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o podatku od towarów i usług wyłączający możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego.
2016
10
sty

Istota:
Prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT
Fragment:
Klasyfikacja statystyczna usług objętych zakresem wniosku: 69.20.2 -usługi rachunkowo-księgowe 69.20.22 -usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych 69.20.22.0 -usługi zestawiania sprawozdali i bilansów finansowych 69.20.23 -usługi w zakresie księgowości 69.20.23.0 -usługi w zakresie księgowości 69.20.24 -usługi sporządzania listy płac 69.20.24.0 -usługi sporządzania listy płac 69.20.29 -pozostałe usługi rachunkowo-księgowe 69.20.29.0 -pozostałe usługi rachunkowo-księgowe Ustawodawca rozróżnia „ usługi księgowe ” od „ usług doradztwa podatkowego ”. W opisie Głównego Urzędu Statystycznego poszczególnych grupowań znajduje się objaśnienie, że PKWiU 69.20.22.0 obejmuje usługi przygotowania deklaracji podatkowych firmy, w przypadku, gdy usługi te stanowią integralną część usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych, natomiast nie obejmuje usług przygotowywania deklaracji podatkowych, w przypadku, gdy świadczone są one na odrębne zlecenie (klasyfikowane są wtedy do grupy PKWiU 69.20.3), których na chwilę obecną nie świadczy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT od dnia 1 stycznia 2015r....
2015
29
maj

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT.
Fragment:
Usługi rachunkowo-księgowe Wnioskodawca świadczy wyłącznie na rzecz klientów z którymi ma podpisane umowy na kompleksowe świadczenie ww. usług. Usługi te obejmują prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ksiąg handlowych, wszelkich niezbędnych ewidencji dla potrzeb podatku VAT, dla ryczałtu ewidencjowanego, kart wynagrodzeń oraz list płac, dokumentacji i rozrachunków dla potrzeb ZUS oraz Inspekcji Pracy, ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia, sporządzanie deklaracji podatkowych na rzecz podatku VAT, zaliczek miesięcznych dla podatku dochodowego oraz zaliczek od wynagrodzeń, a także deklaracji rocznych takich jak PIT-11, PIT-4R, PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L. Składane deklaracje VAT podpisywane są przez Wnioskodawcę zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami. W roku 2014 wartość przychodu netto nie przekroczy 150.000 zł. W roku 2015 w dalszym ciągu Wnioskodawca nie będzie wykonywał usług doradczych, nie będzie również świadczył usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Składane w imieniu klientów, z którymi Wnioskodawca ma podpisane umowy na kompleksowe świadczenie usług rachunkowo-księgowych, deklaracje podatkowe będą składane drogą elektroniczną z wykorzystaniem posiadanego przez Wnioskodawcę podpisu elektronicznego lub w formie papierowej przy użyciu podpisu tradycyjnego.
2015
6
mar

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT
Fragment:
Jak wynika z wyżej wymienionych przepisów, prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przysługuje podatnikowi, który świadczy usługi rachunkowo-księgowe, o ile nie świadczy przy tym usług doradztwa. Natomiast doradztwo podatkowe, to przede wszystkim, udzielanie konsultacji, i związanych z obowiązującymi obowiązkami podatkowym. Do czynności doradztwa podatkowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym, oprócz udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, należy także prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie oraz sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie. Z kolei ust. 2 tego artykułu stanowi, iż zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy, tj. osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów. Biuro rachunkowe Wnioskodawcy nie prowadzi usług doradztwa, sporządza rozliczenia roczne oraz deklaracje VAT 7, które podpisują podatnicy.
2015
15
lut

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT w przypadku świadczenia usług polegających wyłącznie na kompleksowej obsłudze rachunkowo-księgowej i płacowej firm
Fragment:
(...) usługi rachunkowo-księgowe, nie będzie świadczył usług doradztwa podatkowego oczywiście do momentu przekroczenia kwoty obrotu 150.000 zł... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko uzupełnione pismem z 4 grudnia 2014 r.): W oparciu o art. 3 ustawy o doradztwie podatkowym uprawnionymi do wykonywania zawodowego czynności o których mowa w art. 2 ust. 1 są: osoby fizyczne wpisane na listę doradców, adwokaci i radcowie prawni, biegli rewidenci z wyłączeniem czynności o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4. W oparciu o wydaną interpretację z 19 lutego 2014 r. IPTPP1/443-895/13-4/RG Wnioskodawca pragnie świadczyć ten sam zakres usług. Rozpoczynając w lutym 2015 r. działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających wyłącznie na usługach rachunkowo-księgowych i płacowych firm, tj. prowadzenie w imieniu i na rzez podatników, płatników książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, sporządzanie i podpisywanie, składanie w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS, reprezentowanie podatników przed organami kontrolującymi, Wnioskodawca będzie mógł korzystać z prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług tak długo aż wartość jego usług nie osiągnie kwoty 150.000,00 zł .
2015
4
lut

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu świadczenia usług księgowo-rachunkowych
Fragment:
Odnosząc przedstawiony opis sprawy do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro świadczone przez Wnioskodawczynię usługi polegają na wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności w ramach zawartych z klientami umów o prowadzenie ksiąg rachunkowych w ramach usług rachunkowo-księgowych i Wnioskodawca nie wykonuje i będzie wykonywał usług doradczych ani innych usług, które ze zwolnienia podmiotowego korzystać nie mogą, to w przedmiotowej sprawie nie będzie mieć zastosowania wyłączenie ze zwolnienia, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, Wnioskodawca ma prawo do skorzystania od 1 stycznia 2014 r. ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że świadczenie usług księgowo-rachunkowych uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku wykonywania jakichkolwiek usług doradczych) lub zmiany stanu prawnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2014
21
maj

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług rachunkowo-księgowych
Fragment:
(...) usług rachunkowo-księgowych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1.07.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług rachunkowo-księgowych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14.09.2013 r. (data wpływu 18.09.2013 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu nr IPPP2/443-646/13-2/JW z dnia 11.09.2013 r. (data doręczenia 13.09.2013 r.). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W dniu 1.07.2013 r. powstała Spółka Cywilna Biuro Rachunkowe. Jeden ze wspólników posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów RP. Spółka świadczy usługi rachunkowo-księgowe sklasyfikowane według: PKD 2004: 74.12.Z - działalność rachunkowo-księgowa, PKD 2007: 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe. Żaden ze wspólników nie ma uprawnień do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, tj. nie jest wpisany na listę doradców podatkowych dlatego Spółka nie będzie wykonywała usług związanych z czynnościami doradztwa podatkowego, ani żadnych innych usług w zakresie doradztwa.
2014
18
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług rachunkowo–księgowych.
Fragment:
(...) usług rachunkowo–księgowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług rachunkowo–księgowych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 2000 r. Ponieważ od kilku lat nie wykonywał żadnych czynności opodatkowanych (poza sprzedażą wyposażenia) zrezygnował z bycia podatnikiem VAT składając deklarację VAT–R (aktualizację) na początku 2012 r. Wnioskodawca aktualnie zamierza rozpocząć działalność rachunkowo–księgową (PKD 69.20.Z). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy świadcząc usługi rachunkowo–księgowe Wnioskodawca może nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, może on nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ w ramach wykonywanych czynności księgowych będzie wykonywał następujące czynności: prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie i podpisywanie deklaracji podatkowych wyłącznie w ramach kompleksowej usługi księgowej, sporządzanie listy płac, rachunków do umów o dzieło/zlecenia oraz prowadzenie dokumentacji dla ZUS.
2013
10
wrz

Istota:
W zakresie ustalenia czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług od dnia 1 czerwca 2013r.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku świadczenia jedynie usług rachunkowo-księgowych (bez doradztwa) oraz usługi wysyłania deklaracji i dokumentów rozliczeniowych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wnioskodawcy będzie przysługiwało zwolnienie podmiotowe od podatku VAT, poczynając od 1 czerwca 2013r., regulowane przepisami art. 113 ust. 1, 4 i 9 ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, tak, gdyż usługi rachunkowo-księgowe mieszczą się w zakresie zwolnień podmiotowych. Wnioskodawca nie będzie wykonywać usług o charakterze doradczym ani nie będzie udzielać porad prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.
2013
11
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.