Usługi rachunkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi rachunkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
24
sty

Istota:

Czy prowadzona przez Spółkę działalność pozwala na skorzystanie w 2016 r. ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Poza umowami kompleksowymi na prowadzenie usług rachunkowo-księgowych Spółka nie przygotowuje i nie składa w imieniu klientów deklaracji podatkowych, nie udziela porad prawnych. Osoby wykonujące czynności w Spółce nie posiadają uprawnień doradcy podatkowego. Wartość sprzedaży Spółki nie przekroczy w roku podatkowym 2015 kwoty 150.000 zł. Spółka zamierza w roku 2016 skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie Czy prowadzona przez Spółkę działalność pozwala na skorzystanie w 2016 r. ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywanej działalności mieszczą się wyłącznie usługi rachunkowo-księgowe, rozliczeniowe oraz administracyjno-biurowe. Spółka nie świadczy usług doradczych, gdyż nie posiada uprawnień doradcy podatkowego. Sprzedaż nie przekroczy w roku podatkowym 2015 kwoty 150.000 zł. Z uwagi na powyższe Spółka uważa, że począwszy od 1 stycznia 2016 r. może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2016
10
sty

Istota:

Zwolnienie - usługi rachunkowe.

Fragment:

Usługi rachunkowo-księgowe są świadczone na podstawie umów wiążących biuro z klientami. Zgodnie z zawartymi umowami prowadzi Pani swoimi klientom m.in. książki przychodów i rozchodów, jedną księgę rachunkową dla stowarzyszenia, ewidencje dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego, rejestry podatku VAT, sporządza listy płac oraz deklaracje ZUS. Deklaracje podatkowe sporządza Pani tylko klientom z którymi ma zawartą umowę, jednak deklaracji tych nie podpisuje. Sporządza Pani również zeznania roczne. Ze względu na niskie obroty nie jest Pani zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Mając powyższe na uwadze, jak również przywołane przepisy stwierdzić należy, że skoro w ramach prowadzonej działalności wykonuje Pani wyłącznie czynności o charakterze rachunkowo-księgowym, nie wykonuje usług o charakterze doradczym ani nie udziela porad prawnych i nie będzie wykonywać żadnych czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, to w opisanej we wniosku sytuacji w odniesieniu do świadczonych usług zastosowania nie znajduje art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o podatku od towarów i usług wyłączający możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

2015
29
maj

Istota:

Prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT

Fragment:

Klasyfikacja statystyczna usług objętych zakresem wniosku: 69.20.2 -usługi rachunkowo-księgowe 69.20.22 -usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych 69.20.22.0 -usługi zestawiania sprawozdali i bilansów finansowych 69.20.23 -usługi w zakresie księgowości 69.20.23.0 -usługi w zakresie księgowości 69.20.24 -usługi sporządzania listy płac 69.20.24.0 -usługi sporządzania listy płac 69.20.29 -pozostałe usługi rachunkowo-księgowe 69.20.29.0 -pozostałe usługi rachunkowo-księgowe Ustawodawca rozróżnia „ usługi księgowe ” od „ usług doradztwa podatkowego ”. W opisie Głównego Urzędu Statystycznego poszczególnych grupowań znajduje się objaśnienie, że PKWiU 69.20.22.0 obejmuje usługi przygotowania deklaracji podatkowych firmy, w przypadku, gdy usługi te stanowią integralną część usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych, natomiast nie obejmuje usług przygotowywania deklaracji podatkowych, w przypadku, gdy świadczone są one na odrębne zlecenie (klasyfikowane są wtedy do grupy PKWiU 69.20.3), których na chwilę obecną nie świadczy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT od dnia 1 stycznia 2015r....

2015
6
mar

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT.

Fragment:

Usługi rachunkowo-księgowe Wnioskodawca świadczy wyłącznie na rzecz klientów z którymi ma podpisane umowy na kompleksowe świadczenie ww. usług. Usługi te obejmują prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ksiąg handlowych, wszelkich niezbędnych ewidencji dla potrzeb podatku VAT, dla ryczałtu ewidencjowanego, kart wynagrodzeń oraz list płac, dokumentacji i rozrachunków dla potrzeb ZUS oraz Inspekcji Pracy, ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia, sporządzanie deklaracji podatkowych na rzecz podatku VAT, zaliczek miesięcznych dla podatku dochodowego oraz zaliczek od wynagrodzeń, a także deklaracji rocznych takich jak PIT-11, PIT-4R, PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L. Składane deklaracje VAT podpisywane są przez Wnioskodawcę zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami. W roku 2014 wartość przychodu netto nie przekroczy 150.000 zł. W roku 2015 w dalszym ciągu Wnioskodawca nie będzie wykonywał usług doradczych, nie będzie również świadczył usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Składane w imieniu klientów, z którymi Wnioskodawca ma podpisane umowy na kompleksowe świadczenie usług rachunkowo-księgowych, deklaracje podatkowe będą składane drogą elektroniczną z wykorzystaniem posiadanego przez Wnioskodawcę podpisu elektronicznego lub w formie papierowej przy użyciu podpisu tradycyjnego.

2015
15
lut

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT

Fragment:

Jak wynika z wyżej wymienionych przepisów, prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przysługuje podatnikowi, który świadczy usługi rachunkowo-księgowe, o ile nie świadczy przy tym usług doradztwa. Natomiast doradztwo podatkowe, to przede wszystkim, udzielanie konsultacji, i związanych z obowiązującymi obowiązkami podatkowym. Do czynności doradztwa podatkowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym, oprócz udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, należy także prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie oraz sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie. Z kolei ust. 2 tego artykułu stanowi, iż zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy, tj. osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów. Biuro rachunkowe Wnioskodawcy nie prowadzi usług doradztwa, sporządza rozliczenia roczne oraz deklaracje VAT 7, które podpisują podatnicy.

2015
4
lut

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT w przypadku świadczenia usług polegających wyłącznie na kompleksowej obsłudze rachunkowo-księgowej i płacowej firm

Fragment:

(...) usługi rachunkowo-księgowe, nie będzie świadczył usług doradztwa podatkowego oczywiście do momentu przekroczenia kwoty obrotu 150.000 zł... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko uzupełnione pismem z 4 grudnia 2014 r.): W oparciu o art. 3 ustawy o doradztwie podatkowym uprawnionymi do wykonywania zawodowego czynności o których mowa w art. 2 ust. 1 są: osoby fizyczne wpisane na listę doradców, adwokaci i radcowie prawni, biegli rewidenci z wyłączeniem czynności o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4. W oparciu o wydaną interpretację z 19 lutego 2014 r. IPTPP1/443-895/13-4/RG Wnioskodawca pragnie świadczyć ten sam zakres usług. Rozpoczynając w lutym 2015 r. działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających wyłącznie na usługach rachunkowo-księgowych i płacowych firm, tj. prowadzenie w imieniu i na rzez podatników, płatników książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, sporządzanie i podpisywanie, składanie w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS, reprezentowanie podatników przed organami kontrolującymi, Wnioskodawca będzie mógł korzystać z prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług tak długo aż wartość jego usług nie osiągnie kwoty 150.000,00 zł .

2014
21
maj

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu świadczenia usług księgowo-rachunkowych

Fragment:

Odnosząc przedstawiony opis sprawy do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro świadczone przez Wnioskodawczynię usługi polegają na wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności w ramach zawartych z klientami umów o prowadzenie ksiąg rachunkowych w ramach usług rachunkowo-księgowych i Wnioskodawca nie wykonuje i będzie wykonywał usług doradczych ani innych usług, które ze zwolnienia podmiotowego korzystać nie mogą, to w przedmiotowej sprawie nie będzie mieć zastosowania wyłączenie ze zwolnienia, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, Wnioskodawca ma prawo do skorzystania od 1 stycznia 2014 r. ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że świadczenie usług księgowo-rachunkowych uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku wykonywania jakichkolwiek usług doradczych) lub zmiany stanu prawnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2014
18
sty

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług rachunkowo-księgowych

Fragment:

(...) usług rachunkowo-księgowych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1.07.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług rachunkowo-księgowych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14.09.2013 r. (data wpływu 18.09.2013 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu nr IPPP2/443-646/13-2/JW z dnia 11.09.2013 r. (data doręczenia 13.09.2013 r.). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W dniu 1.07.2013 r. powstała Spółka Cywilna Biuro Rachunkowe. Jeden ze wspólników posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów RP. Spółka świadczy usługi rachunkowo-księgowe sklasyfikowane według: PKD 2004: 74.12.Z - działalność rachunkowo-księgowa, PKD 2007: 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe. Żaden ze wspólników nie ma uprawnień do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, tj. nie jest wpisany na listę doradców podatkowych dlatego Spółka nie będzie wykonywała usług związanych z czynnościami doradztwa podatkowego, ani żadnych innych usług w zakresie doradztwa.

2013
10
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług rachunkowo–księgowych.

Fragment:

(...) usług rachunkowo–księgowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług rachunkowo–księgowych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 2000 r. Ponieważ od kilku lat nie wykonywał żadnych czynności opodatkowanych (poza sprzedażą wyposażenia) zrezygnował z bycia podatnikiem VAT składając deklarację VAT–R (aktualizację) na początku 2012 r. Wnioskodawca aktualnie zamierza rozpocząć działalność rachunkowo–księgową (PKD 69.20.Z). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy świadcząc usługi rachunkowo–księgowe Wnioskodawca może nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, może on nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ w ramach wykonywanych czynności księgowych będzie wykonywał następujące czynności: prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie i podpisywanie deklaracji podatkowych wyłącznie w ramach kompleksowej usługi księgowej, sporządzanie listy płac, rachunków do umów o dzieło/zlecenia oraz prowadzenie dokumentacji dla ZUS.

2013
11
sie

Istota:

W zakresie ustalenia czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług od dnia 1 czerwca 2013r.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku świadczenia jedynie usług rachunkowo-księgowych (bez doradztwa) oraz usługi wysyłania deklaracji i dokumentów rozliczeniowych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wnioskodawcy będzie przysługiwało zwolnienie podmiotowe od podatku VAT, poczynając od 1 czerwca 2013r., regulowane przepisami art. 113 ust. 1, 4 i 9 ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, tak, gdyż usługi rachunkowo-księgowe mieszczą się w zakresie zwolnień podmiotowych. Wnioskodawca nie będzie wykonywać usług o charakterze doradczym ani nie będzie udzielać porad prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.