Usługi przewozowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi przewozowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
17
lis

Istota:

Czy rekompensata, którą będzie otrzymywał Wnioskodawca od Gminy na wyrównanie kosztów działalności (pokrycia ujemnego wyniku finansowego netto wynikającego z różnicy poniesionych kosztów i przychodów) w związku ze świadczeniem usług przewozowych, stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Rekompensata, którą otrzyma Spółka od Gminy, nie będzie stanowić wynagrodzenia za świadczenie usług określonych w umowie oraz nie będzie przeznaczona na dopłatę do świadczonej usługi przewozowej i nie będzie miała wpływu na cenę biletów, a będzie przeznaczona na pokrycie działalności statutowej Spółki. Cenę biletów ustala Rada Miejska w drodze Uchwały. Odbiorcą usługi nie jest Gmina, a pasażerowie korzystający z usług publicznego transportu zbiorowego. Otrzymana od Gminy rekompensata stanowi dofinansowanie działalności operacyjnej pokrywającej ujemny wynik finansowy uzyskany jako różnica przychodów i kosztów powstałych w związku z realizacją obowiązku świadczenia usług przewozowych na warunkach określonych przez Gminę. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy rekompensata, którą Zainteresowany otrzyma od Gminy na wyrównanie kosztów działalności, w związku ze świadczeniem usług przewozowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem z okoliczności sprawy wynika, że rekompensata, którą otrzyma Wnioskodawca od Gminy na wyrównanie kosztów związanych ze świadczeniem usług przewozowych, nie będzie stanowić wynagrodzenia za świadczenie usług określonych w umowie i nie będzie miała wpływu na cenę biletów, a będzie przeznaczona, jak wskazał Zainteresowany, na pokrycie działalności statutowej Spółki.

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku na usługi świadczone w ramach podpisanej umowy na świadczenie usług przewozowych i wynajmu autobusu wraz z kierowcą.

Fragment:

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż Spółka z każdym z podwykonawców świadczącym dla Spółki usługi wynajmu autobusu wraz z kierowcą i usługi przewozowe tym pojazdem zawarła po jednej umowie na wykonanie ww. usług. Świadczone Spółce przez kontrahentów usługi polegające na wynajmie autobusu wraz z kierowcą i świadczenie usług przewozowych tym pojazdem zaklasyfikowane zostało przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 60.23.11 oraz PKWiU 60.21. W związku z powyższym stwierdzić należy, iż świadczone przez Kontrahentów na rzecz Spółki usługi wynajmu autobusu wraz z kierowcą i usługi przewozowe tym pojazdem, zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 60.23.11 oraz PKWiU 60.21, na podstawie 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 142 i 144 załącznika nr 3 do ustawy, podlegają opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 7%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zwrócić należy uwagę, iż ustawodawca nie upoważnił organów podatkowych do wydawania opinii klasyfikacyjnych i nie mogą one decydować o zaliczeniu określonych wyrobów lub usług do odpowiedniego grupowania PKWiU, do którego zalicza się określony wyrób lub usługę. Zaliczenie określonej usługi do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków usługodawcy. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć świadczoną usługę, usługodawca może zwrócić się o pomoc do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul.

2011
1
maj

Istota:

Czy Stowarzyszenie refakturując wykonane przez członków usługi przewozowe ma prawo korzystania z art. 114 w/w ustawy, czy też powinno zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%?

Fragment:

Niespełnienie któregoś z powyższych warunków czyni refakturowanie niemożliwym i wymaga traktowania danej usługi jako sprzedaż usługi własnej.Stowarzyszenie refakturując wykonane przez członków usługi przewozowe taxi, którzy na podstawie art. 114 ust. 1 w/w ustawy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu, ma prawo zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 3%. Mając na uwadze powyższe, tutejszy organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejszym interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych I organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy I może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

2011
1
maj

Istota:

Czy usługi przewozu przedstawione we wniosku świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej korzystają ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a jeśli nie to od kiedy powstanie obowiązek instalacji kasy fiskalnej ?

Fragment:

Natomiast § 4 cyt. rozporządzenia stanowi, iż: zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów: 1) do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego; 2) przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia; 3) przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami; 4) przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3); 5) przy dostawie: a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń dooperowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3); 6) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy; 7) przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży; 8) przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU.

2011
1
kwi

Istota:

Strona wnosi o wyjaśnienie „czy terminowo rozpoczęła ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących?”

Fragment:

Zgodnie z § 4 pkt 2 w/cyt. rozporządzenia zwolnień, o których mowa w § 2 oraz § 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów : (...) przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia (tj. przewozy zaklasyfikowane pod nr PKWiU ex 60.21.2 i ex 60.21.42). Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Stronę stan faktyczny oraz powołany przepis § 4 pkt 2, obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do świadczonych przez Spółkę usług na obszarze Polski, zaklasyfikowanych pod nr PKWiU 60.23.11 i 60.23.12 na rzecz osób, o których mowa w art.111 ust. 1 ustawy powstaje z chwilą rozpoczęcia świadczenia w/w usług. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego na moment zaistnienia zdarzenia. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej (...)

2011
1
kwi

Istota:

MZK zwraca się z zapytaniem czy bilety wolnej jazdy wydane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej zwalniłyby Zakład od naliczania podatku VAT, czy też zakład powinien naliczać i odprowadzać VAT do Urzędu Skarbowego?

Fragment:

Odnosząc się do stanowiska Podatnika, iż nieodpłatne świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej na rzecz pracowników i ich rodzin nie ulega opodatkowaniu, gdyż obowiązek jej świadczenia wynika z przepisów prawa miejscowego tj. uchwały Rady Miasta, zauważyć należy, iż nie podlega opodatkowaniu świadczenie usług lub przekazanie towarów w przypadku gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa pracy lub innych przepisów / np. o bezpieczeństwie i higienie pracy/ w sytuacji, jeśli świadczenia te są związane z prowadzeniem przez podatnika przedsiębiorstwa. Do czynności takich zaliczyć można przekazanie pracownikom np. odzieży roboczej i ochronnej, obuwia ochronnego, środków do utrzymania higieny.. Czynności te jako związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą nie służą celom osobistym pracowników lecz prawidłowemu, zgodnemu z przepisami prawa funkcjonowaniu przedsiębiorstwa / jego sprzedaży opodatkowanej/. Zatem przekazywanie pracownikom towarów oraz świadczenie na ich rzecz usług w ramach stosunku zatrudnienia, do których podatnik jest zobligowany przepisami prawa nie stanowi przekazania na cele osobiste pracowników, gdyż takie przekazanie ma na celu zabezpieczenie zgodnych z przepisami warunków pracy. W związku z powyższym usługi świadczone nieodpłatnie przez MZK na rzecz pracowników i członków ich rodzin nie są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem stanowisko Podatnika, iż w/w usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT jest nieprawidłowe.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy kwestii uznania czy nieodpłatne świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej na rzecz pracowników oraz byłych pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Prawo do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez pracowników oraz byłych pracowników wynika z uchwały nr 252/03 Rady Miasta … z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. Wskazane uprawnienia zostały zagwarantowane pracownikom w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy MZK w … . Świadczenie usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego jest statutowym obowiązkiem Miejskiego Zakładu Komunikacji a „bilety wolnej jazdy” pełnią funkcję przepustki na teren zakładu. Z tej przyczyny Miejski Zakład Komunikacji wydaje je każdemu pracownikowi. Wnioskodawca dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z nieodpłatnie świadczonymi usługami przewozu. Zapytanie dotyczyło kwestii uznania czy nieodpłatne świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej na rzecz pracowników oraz byłych pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem wnioskodawcy świadczenie usług polegających na zapewnieniu bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla pracowników i byłych pracowników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011
1
mar

Istota:

Ze stanu faktycznego, opisanego w w/cyt. piśmie wynika, iż X jest uprawniony do pobierania opłat dodatkowych od osób korzystających z przewozu bez biletu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Wskazano, iż opłaty dodatkowe maja charakter opłat sankcyjnych i w związku z tym Zakład stoi na stanowisku, że nie są one obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), gdyż kwoty tych opłat nie są należne z tytułu sprzedaży usług.

Fragment:

Na powyższe postanowienie X złożył zażalenie, wnosząc o jego uchylenie i uznanie stanowiska odwołującego za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że uchwała Rady Miejskiej określa tylko wysokość opłat i sposób ich ustalania w oparciu o przepis art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1986r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50 , poz. 601 ze zm.). Natomiast podstawę pobierania tych opłat stanowi wprost art. 33a ust.3 i 3a powołanej ustawy. Rozpatrując sprawę na skutek zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje: W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, 2) zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub sytuacji, 3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie nieodpłatnie usług przewozu środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletów wolnej jazdy dla pracowników i byłych pracowników, do dokonania których podatnik obowiązany jest zgodnie z Z.U.Z.P., należy uznać za świadczenie na cele osobiste pracowników związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W związku z tym wątpliwości podatnika dotyczą tego, czy podatnik ma obliczać i odprowadzać podatek należny VAT

Fragment:

Prawo do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez pracowników i byłych pracowników wynika z uchwały nr 252/03 Rady Miasta … z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie nie dopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. Powyższe uprawnienia pracownicze znajdują również odzwierciedlenie w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników MZK w … . Świadczenie usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego jest statutowym obowiązkiem Miejskiego Zakładu Komunikacji. „Bilety wolnej jazdy” pełnią funkcję przepustki na teren zakładu, w związku z powyższym Miejski Zakład Komunikacji wydaje je każdemu pracownikowi. Miejski Zakład Komunikacji dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z nieodpłatnie świadczonymi usługami przewozu komunikacji miejskiej na rzecz pracowników i byłych pracowników w całości. Z treści zapytania podatnika wynika, że podatnik, na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla pracowników i byłych pracowników na zasadach określonych w Regulaminie Pracy.