IPPP2/4512-901/15-4/IZ | Interpretacja indywidualna

Istota usługi przetwarzania danych związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku
IPPP2/4512-901/15-4/IZinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. stawki podatku
 3. usługi przetwarzania danych
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu z dnia 25 września 2015 r. znak IPPP2/4512-901/15-2/IZ (skutecznie doręczone dnia 28 września 2015 r.) pismem z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług przetwarzania danych związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług przetwarzania danych związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Bank (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (zwany dalej Wnioskodawcą) będzie świadczył następujące usługi kontrahentowi:

Usługi przetwarzania danych, związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, w szczególności:

 1. Utrzymywanie wyposażenia i personelu niezbędnego do prawidłowego i terminowego monitorowania transakcji księgowanych na rachunkach Klienta w celu zidentyfikowania zjawiska prania brudnych pieniędzy poprzez post transakcyjną analizę alertów. Monitorowanie odbywa się na podstawie uprzednio zdefiniowanych reguł, parametrów i procedur.
 2. Zapewnienie poprawnego, zgodnego z przyjętymi standardami funkcjonowania aplikacji niezbędnych do wykonywania procesu.
 3. Terminowe raportowanie o podejrzanych transakcjach.
 4. Utrzymywanie wszelkich niesystemowych dokumentów zgodnie z odpowiednią polityką korporacyjną dotyczącą zasad przechowywania dokumentacji.
 5. Dokumentowanie i utrzymywanie zdefiniowanych procedur i wszelkich wynikających zmian dla celów monitoringu. Dokumentacja taka musi zawierać między innymi terminarz dotyczący przewidywanego czasu ukończenia weryfikacji alertów i raportowanych zawiadomień.
 6. Dostarczenie miesięcznych danych dla potrzeb rachunkowości zarządczej nie później niż 30 dni po zakończeniu poprzedniego miesiąca.
 7. Dostarczanie informacji związanych z alertami w tym w szczególności pytań ze strony regulatorów do Klienta.
 8. Zawiadamianie o wszelkich znaczących słabościach i zidentyfikowanych lukach w kontroli.
 9. Przegląd uprawnień systemowych dla wszystkich aplikacji używanych przez Usługodawcę ze szczególnym zwróceniem uwagi na dostępy do informacji/funkcji poufnych.
 10. Wyjaśnianie z odpowiednimi jednostkami po stronie Klienta przypadków alertów, dla których brak wystarczających informacji.
 11. Kierowanie spraw do odpowiedniej jednostki po stronie Klienta celem dalszego wyjaśnienia.
 12. Eskalowanie spraw bez odpowiedzi do odpowiedniej jednostki po stronie Klienta.
 13. Wykonywanie zadań wspierających, tj. dostarczanie informacji związanych z tzw. klientami między sektorowymi („cross sectorcustumers”), które nie zostały zapisane automatycznie w raportach.
 14. Identyfikacja klientów i rachunków o wysokim ryzyku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów wykonywane usługi podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej 23% ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%. Stawka ta w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na postawie przepisów przejściowych wynosi 23% (art. 146a pkt 1 ustawy o VAT).

W przepisach ustawy o VAT jak i przepisach wykonawczych do ustawy zostały określone preferencyjne stawki podatku jak i zwolnienia od podatku, jednak dotyczą one innych czynności niż wykonywane przez Wnioskodawcę.

Jak wynika z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, 2a ustawy o VAT stawki obniżone (5%, 8%) mają zastosowanie do czynności określonych w załącznikach do ustawy nr 3 i nr 10. W przedmiotowych załącznikach nie występują usługi polegające na przetwarzaniu danych. Natomiast usługi zwolnione od podatku zostały określone w art. 43 ustawy o VAT. W katalogu czynności zwolnionych brak jest usług polegających na przetwarzaniu danych.

Odwołując się do przepisów rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn.zm.), które dodatkowo określa czynności podlegające obniżonym stawkom podatku i zwolnieniu od podatku brak jest regulacji, która obejmowałaby usługi przetwarzania danych jako korzystające z takich preferencji podatkowych.

Przedstawione stanowisko potwierdza wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego znak: IPPP2/443-26/11-3/MM z dnia 22 kwietnia 2011 roku, w której stwierdzono iż ”(...) usługi przetwarzania danych, usługi informatyczne lub usługi w zakresie oprogramowania związane z techniczną obsługą kart płatniczych nie będą korzystały po 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia z podatku VAT, z uwagi na fakt niewypełnienia dyspozycji przepisów będących podstawą tego zwolnienia. W konsekwencji usługi te będą opodatkowane według stawki podstawowej w wysokości 23%”.

W związku z powyższym świadczenie przedmiotowych usług zdaniem Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku VAT wynoszącej 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu wskazać należy, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z pózn.) obowiązywało do dnia 31 grudnia 2013 roku. Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722 z póżn. zm.), które również nie przewiduje zwolnienia dla usług wskazanych we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obwiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane
ITPP2/4512-445/15/AK | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
ITPP1/4512-444/15/IK | Interpretacja indywidualna

usługi przetwarzania danych
IPPB5/423-1258/12-2/MW | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPP2/443-26/11-3/MM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.