Usługi przetwarzania danych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi przetwarzania danych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
13
sty

Istota:

Istota usługi przetwarzania danych związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku

Fragment:

Organu z dnia 25 września 2015 r. znak IPPP2/4512-901/15-2/IZ (skutecznie doręczone dnia 28 września 2015 r.) pismem z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług przetwarzania danych związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług przetwarzania danych związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Bank (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (zwany dalej Wnioskodawcą) będzie świadczył następujące usługi kontrahentowi: Usługi przetwarzania danych, związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, w szczególności: Utrzymywanie wyposażenia i personelu niezbędnego do prawidłowego i terminowego monitorowania transakcji księgowanych na rachunkach Klienta w celu zidentyfikowania zjawiska prania brudnych pieniędzy poprzez post transakcyjną analizę alertów. Monitorowanie odbywa się na podstawie uprzednio zdefiniowanych reguł, parametrów i procedur. Zapewnienie poprawnego, zgodnego z przyjętymi standardami funkcjonowania aplikacji niezbędnych do wykonywania procesu.

2013
4
lip

Istota:

Z tytułu usług przetwarzania danych świadczonych przez firmę niemiecką nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 7 umowy polsko-niemieckiej (pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podmiotu niemieckiego dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji). Tak więc zyski osiągane przez firmę niemiecką nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce i Spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat należności za usługi przetwarzania danych świadczone przez firmę niemiecką.

Fragment:

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa, przychód z tytułu usług przetwarzania danych świadczonych przez firmę niemiecką nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 7 umowy polsko-niemieckiej (pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podmiotu niemieckiego dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji). Tak więc zyski osiągane przez firmę niemiecką nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce i Spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat należności za usługi przetwarzania danych świadczone przez firmę niemiecką. Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2013
4
lip

Istota:

Przychód z tytułu usług przetwarzania danych świadczonych przez firmę niemiecką nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 7 umowy polsko-niemieckiej (pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podmiotu niemieckiego dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji). Tak więc zyski osiągane przez firmę niemiecką nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce i Spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat należności za usługi przetwarzania danych świadczone przez firmę niemiecką.

Fragment:

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa, przychód z tytułu usług przetwarzania danych świadczonych przez firmę niemiecką nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 7 umowy polsko-niemieckiej (pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podmiotu niemieckiego dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji). Tak więc zyski osiągane przez firmę niemiecką nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce i Spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat należności za usługi przetwarzania danych świadczone przez firmę niemiecką. Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2012
30
cze

Istota:

Usługi przetwarzania danych, o których mowa we wniosku nie mieszczą się w zakresie zwolnień ani w zakresie stawek preferencyjnych przewidzianych przepisami dotyczącymi podatku VAT. W konsekwencji usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej w wysokości 23%.

Fragment:

Nr 73, poz. 392 z pózn. zm.), które dodatkowo określa czynności podlegające obniżonym stawkom podatku i zwolnieniu od podatku brak jest regulacji, która obejmowałaby usługi przetwarzania danych jako korzystające z takich preferencji podatkowych. Przedstawione stanowisko potwierdza wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego znak: IPPP2/443-26/11-3/MM z dnia 22 kwietnia 2011 roku, w której stwierdzono, iż „ (...) usługi przetwarzania danych, usługi informatyczne lub usługi w zakresie oprogramowania związane z techniczną obsługą kart płatniczych nie będą korzystały po 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia z podatku VAT, z uwagi na fakt niewypełnienia dyspozycji przepisów będących podstawą tego zwolnienia. W konsekwencji usługi te będą opodatkowane według stawki podstawowej w wysokości 23% ”. W związku z powyższym świadczenie przedmiotowych usług zdaniem Spółki podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT wynoszącej 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
lip

Istota:

Usługi świadczone przez Spółkę powinny być traktowane zarówno na gruncie art. 27 ust 4 pkt 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r. do 30 listopada 2008 r. jak i art. 27 ust 4 pkt 3a ustawy o VAT jako usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji. Spółka na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy o VAT jest uprawniona do wystąpienia o zwrot podatku VAT naliczonego przy zakupach niezbędnych do wykonywania usług

Fragment:

(...) usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji. Potwierdzeniem stanowiska Spółki jest praktyka organów podatkowych. Dla przykładu Spółka wskazuje na: postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 6 kwietnia 2007 r. (nr 1472/RPP1/443-52/07/PAWA ), w którym uznając stanowisko podatnika za prawidłowe wskazano, że z uwagi na fakt, iż w/w przepis art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy określając, że usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji podlegają opodatkowaniu w kraju siedziby usługobiorcy nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznej usługi, należy stwierdzić, iż uznanie opisanej usługi jako usługę przetwarzania danych i dostarczania informacji nie zależy od klasyfikacji statystycznej usługi lecz od charakteru świadczonej usługi. Usługa w zakresie dostarczania informacji w przedstawionym stanie faktycznym Spółki nie podlega VAT w Polsce. - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 września 2008 r. (nr IPPP2-443-978/08-4/MS), w której na podstawie podanych przez podatnika okoliczności we wniosku o udzielenie interpretacji (tj. że wykonywane przez wnioskodawcę usługi call center na rzecz podmiotu z grupy mają na celu przedstawienie klientom tego podmiotu kompleksowych informacji na temat możliwych opcji rezerwacji usług hotelowych) Dyrektor stwierdził, iż były one wystarczające do stwierdzenia przez organ, że zasadniczy element przedmiotowych usług świadczonych przez Spółkę stanowi dostarczanie informacji Klientom.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie kompleksowej usługi polegającej na pozyskiwaniu punktów akceptujących karty płatnicze oraz przetwarzaniu danych dotyczących transakcji dokonywanych w terminalach przy użyciu kart płatniczych

Fragment:

W odpowiedzi, organ statystyczny pismem z dnia 28 sierpnia 2000r. sklasyfikował świadczone przez nią usługi do symbolu PKWiU 72.30.21-00 „ Usługi przetwarzania danych oraz drukowania tabulogramów ”, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie PKWiU z 1997r. Z powyższego wynika, iż świadczone przez Spółkę usługi polegające na przetwarzaniu danych dotyczących transakcji dokonywanych w terminalach przy użyciu kart płatniczych, sklasyfikowane do symbolu PKWiU 72.30.21-00 „ Usługi przetwarzania danych oraz drukowania tabulogramów ” oraz pozyskiwaniu punktów akceptujących karty płatnicze podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu podstawowej stawki VAT w wysokości 22%. Usługi sklasyfikowane do symbolu PKWiU 72.30.21-00 „ Usługi przetwarzania danych oraz drukowania tabulogramów ”, nie zostały bowiem wymienione w żadnej z pozycji Załącznika nr 3, 4 lub 6 do ustawy o VAT, w których wskazane zostały towary i usługi opodatkowane preferencyjnymi stawkami podatku VAT bądź też zwolnione z opodatkowania VAT. Brak możliwości odmiennej klasyfikacji usług świadczonych przez Spółkę Wprawdzie zgodnie z postanowieniem składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2006r.‚ opinie klasyfikacyjne organów statystyki nie są formalnie wiążące dla organów podatkowych, ani też dla podatników, jednak zarówno charakter, jak i okoliczności wykonywania przez Spółkę poszczególnych czynności składających się na kompleksową usługę świadczoną na rzecz P B przesądzają, iż usługa ta nie powinna zostać sklasyfikowana do żadnej z kategorii usług opodatkowanych preferencyjnymi stawkami VAT, bądź też zwolnionych z opodatkowania VAT.

2011
1
lip

Istota:

Miejsce świadczenia usługi przetwarzania danych oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia tych usług

Fragment:

Biorąc jednocześnie pod uwagę dotychczasową wykładnię przepisów ustawy o VAT w brzmieniu sprzed 1 grudnia 2008r. dokonywaną w sposób spójny przez organy podatkowe, które uznawały usługi sklasyfikowane w grupowaniu 72.3 PKWiU (usługi przetwarzania danych oraz drukowania tabulogramów) za usługi przetwarzania danych w rozumieniu art. 27 ust. 4 ustawy o VAT, otrzymana przez Spółkę od Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi klasyfikacja statystyczna, zgodnie z którą usługi przez nią świadczone mieszczą się w grupowaniu 72.30 PKWiU (usługi przetwarzania danych), na gruncie przepisów obowiązujących do 30 listopada 2008r. również potwierdza, że miejscem opodatkowania VAT tych usług jest kraj siedziby usługobiorcy. Zdaniem Spółki nie ulega wątpliwości, że w stanie prawnym obowiązującym do 30 listopada 2008 r., usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 72.30 (grupowanie wskazane przez Urząd Statystyczny w Łodzi jako właściwe dla usług wykonywanych przez Spółkę - opisanych w stanie faktycznym) mieściłyby się w zakresie zastosowania art. 27 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 30 listopada 2008r. Biorąc jednocześnie pod uwagę, że art. 27 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 30 listopada 2008r. został zakwestionowany przez Komisję jako przepis zbyt wąsko określający zakres przedmiotowy usług niematerialnych (usług (...)

2011
1
lip

Istota:

Miejsce świadczenia usług przetwarzania danych i dostarczania informacji

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy świadczone przez Spółkę na podstawie umowy usługi powinny, jako usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji, być opodatkowane w państwie, w którym ich nabywca posiada siedzibę... Czy podatkowe traktowanie usług świadczonych przez Spółkę jest w jakikolwiek sposób uzależnione od ich klasyfikacji statystycznej... Wnioskodawca stoi na stanowisku, że usługi, które będą świadczone przez Spółkę na podstawie umowy, mieszczą się w zakresie usług przetwarzania danych i dostarczania informacji, które są opodatkowane w państwie siedziby nabywcy usługi. Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o VAT zdaniem Spółki wyżej wymieniony sposób opodatkowania usług nie będzie uzależniony od klasyfikacji statystycznej tych usług, ale od możliwości oceny ich charakteru jako przetwarzanie danych i dostarczania informacji w rozumieniu art. 27 ust. 4 pkt 3a ustawy o VAT. Na podstawie art. 27 ust. 4 pkt 3a ustawy o VAT w związku z art. 27 ust. 3 tej ustawy, w przypadku świadczenia usług przetwarzania danych i dostarczania informacji, na rzecz podatnika innego państwa członkowskiego, miejscem opodatkowania jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

2011
1
cze

Istota:

Czy miejscem świadczenia usług „zarządzania flotą pojazdów” świadczonych na rzecz odbiorców zagranicznych jest terytorium kraju (Polska), czy też spełnione są opisane w art. 27 przesłanki dla uznania, iż miejscem świadczenia usług jest miejsce ustalone zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż jeżeli Wnioskodawca świadczy usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, to miejsce świadczenia tych usług, należy ustalać zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy. Oznacza to, iż ww. usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju, lecz w miejscu gdzie nabywca (odbiorca) usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku tych miejsc, stały adres lub miejsce zamieszkania. Z uwagi na fakt, iż przepis art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy określając, że usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji podlegają opodatkowaniu w kraju siedziby usługobiorcy nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznej usługi, stwierdzić należy, iż uznanie opisanej usługi jako usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji nie zależy od jej klasyfikacji statystycznej, lecz od charakteru świadczonej usługi.

2011
1
cze

Istota:

Miejscem świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania usług przetwarzania danych jest miejsce gdzie nabywca tej usługi posiada siedzibę tj. Szwajcaria. Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług do świadczonej usługi na rzecz kontrahenta ze Szwajcarii.

Fragment:

Wskazane wyżej szczególne zasady ustalania miejsca opodatkowania stosuje się, zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT, m.in. do usług przetwarzania danych i dostarczania informacji. W przypadku usług przetwarzania danych i dostarczania informacji, przepis art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT nie odwołuje się do symbolu PKWiU określającego grupowanie statystyczne tych usług w klasyfikacji statystycznej. W ocenie Spółki, usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji, o których mowa w przywołanym przepisie powinny być rozumiane przede wszystkim jako usługi przetwarzania danych mieszczące się w grupowaniu 72.3 PKWiU. Podejście takie wynika z brzmienia przywołanego wyżej art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym usługi świadczone przez podatników powinny być klasyfikowane w oparciu klasyfikacje wydane na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W konsekwencji, usługi przetwarzania danych mieszczące się w grupowaniu 72.3 PKWiU, powinny być utożsamiane z usługami przetwarzania danych, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT. Jeżeli zatem, zgodnie z PKWiU, usługi świadczone przez Spółkę sklasyfikowane zostały w grupowaniu 72.30.2 PKWiU, którego grupowaniem macierzystym jest grupowanie 72.3 PKWiU -usługi przetwarzania danych, to w opinii Spółki usługi przez nią świadczone mieszczą się w zakresie przedmiotowym przepisu art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT.