Usługi przerobu uszlachetniającego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi przerobu uszlachetniającego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług szwalniczych i krojczych odzieży. Spółka zamierza podpisać kontrakt z firmą włoską dla której będzie świadczyć usługi uszlachetniania czynnego polegające na robieniu wykrojów z materiałów usługobiorcy.
Materiały przeznaczone do uszlachetniania pochodzą z Białorusi, gdzie firma włoska ma zakład włókienniczy.
Usługa, którą Podatnik zamierza wykonać polega na krojeniu dzianiny otrzymanej z Białorusi i będzie wykonywana na zlecenie firmy włoskiej, która dla celów transakcji podaje swój numer NIP UE. Po wykonaniu usługi uszlachetniania czynnego w Polsce produkt kompensacyjny zostanie wywieziony z powrotem na Białoruś.
Rozliczenie nastąpi z firmą włoską; faktura VAT zostanie wystawiona na firmę włoską. Podatnik pyta: jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana na wyżej opisaną usługę uszlachetniania czynnego z materiałów sprowadzonych z Białorusi na zlecenie firmy włoskiej wywożonych z powrotem na Białoruś?
W ocenie podatnika zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług do usług polegających na uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów stosuje się stawkę 0%.
Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 czerwca 2005r. przepisami, jeżeli podatnik krajowy na zlecenie podmiotu ze Wspólnoty wykona usługę polegającą na przerobie, uszlachetnieniu lub przetworzeniu towarów nabytych na terytorium Wspólnoty lub zaimportowanych w tym celu na terytorium Wspólnoty i posiada dokument potwierdzający wywóz towarów z Polski poza terytorium Wspólnoty, w tym przypadku na Białoruś, oraz posiada dowód, że należność za wykonaną usługę została zapłacona przelewem z Włoch na konto firmowe w Polsce to wówczas można zastosować stawkę 0%

Fragment:

(...) Zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.). w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym- miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja określona w art. 28 ust. 7 ustawy. W przypadku usług wykonywanych na ruchomym majątku rzeczowym, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na przetworzeniu materiałów stalowych w sekcje okrętowe na nowobudowaną jednostkę dla armatora z Norwegii.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wysokości opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na przetworzeniu dostarczonych materiałów stalowych w sekcje okrętowe na nowobudowaną jednostkę dla armatora z Norwegii stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik świadczy usługi polegające na przetworzeniu dostarczonych materiałów stalowych w sekcje okrętowe na nowobudowaną jednostkę na rzecz firmy - zleceniodawcy, która sprowadziła do kraju z terytorium państwa trzeciego towary (w tym arkusze blach poddawane obróbce w firmie podatnika), objęte procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń w celu ich (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie przez wnioskodawcę usług uszlachetniania na rzecz firmy norweskiej opodatkowane jest stawką preferencyjną w podatku VAT 0%?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 03.06.2005r.( data wpływu 09.06.2005r), uzupełnionym w dniu 27.07.2005r, a następnie w dniu 09.08.2005r., podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny : Sp. z o.o. zawarła w dniu 15 kwietnia 2004r. kontrakt z firmą "Klausen Mek. Versted AS" z siedzibą w Królestwie Norwegii na wykonanie konstrukcji stalowej siedmiu budynków z przeznaczeniem do montażu i instalacji konstrukcji na nabrzeżu Norwegii. Właścicielem powierzonego materiału na bazie którego wnioskodawca świadczy usługę jest" Norsk Hydro Produksjon" - kontrahent "Klausen Mek. Versted AS. Materiał nabywany jest przez tą firmę w Norwegii lub na terenie Wspólnoty Europejskiej . Materiały podstawowe w postaci kształtowników stalowych zostały dostarczone przez właściciela towaru z Niemiec, blachy z Finlandii a materiał pomocniczy w postaci kątowników, ceowników i (...)

2011
1
mar

Istota:

Wniosek dotyczy sposobu rozliczenia transakcji z kontrahentem włoskim polegającej na wykonaniu na jego zlecenie usług na ruchomym majątku rzeczowym, w sytuacji, gdy część tych usług jest zlecana podwykonawcom polskim i ukraińskim.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu rozliczenia na gruncie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) transakcji z kontrahentem włoskim polegającej na wykonaniu na jego zlecenie usług na ruchomym majątku rzeczowym, w sytuacji, gdy część tych usług jest zlecana podwykonawcom polskim i ukraińskim, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku . Z w/w wniosku oraz załączonych kserokopii dokumentów wynika, iż Podatnik otrzymuje materiały i dodatki do przerobu uszlachetniającego z Włoch (usługa na ruchomym majątku rzeczowym). Kontrahent włoski na cele tej transakcji podał (...)

2011
1
lut

Istota:

Stan faktyczny:
Spółka na zlecenie kontrahenta z Włoch wykonuje usługi uszlachetniania. Firma włoska jest podatnikiem podatku VAT na terytorium Włoch, ma numer unijny i podała ten numer usługodawcy dla potrzeb dokonywanych transakcji.
Firma włoska wysyła materiały i dodatki krawieckie. Spółka po wykonaniu wykrojów z powierzonego materiału, wysyła wykroje wraz z dodatkami w procedurze uszlachetniana biernego na Ukrainę, gdzie firma ukraińska szyje żądany model i za wykonaną usługę wystawia fakturę. Po przywozie do Polski uszytych sztuk odzieży dokonywana jest ostateczna kontrola produkcji i jeśli towar spełnia normy wysyłany jest do firmy włoskiej. Za usługę wystawiana jest faktura bez podatku VAT.
Pytanie:
Czy faktury wystawione dla kontrahenta włoskiego za usługęuszlachetniania powinny zawierać podatek VAT?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 14.02.2005 r. uzupełnionego w dniu 09.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) oraz art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w sprawie braku obowiązku wykazywania podatku VAT na fakturach dokumentujących usługi uszlachetniania odzieży świadczonych na zlecenie kontrahenta z Włoch, który na potrzeby tych transakcji podał swój "numer unijny VAT rozpoczynający się od liter IT" - stwierdzam, że stanowisko Wnioskującego jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 14.02.2005 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa (...)