Usługi przedstawicielskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi przedstawicielskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej pozostałych półproduktów (PKWiU 51.56.Z) oraz świadczy usługi przedstawicielskie pośrednictwa w sprzedaży towarów (PKWiU 74.87-14). Strona świadczy na rzecz i w imieniu zleceniodawcy zarejestrowanego na terytorium Japonii usługi polegające na:poszukiwaniu i pozyskiwaniu nowych klientów,przedstawianiu oferty towarów, cen, informacji dodatkowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy zleceniodawcą a klientami (Strona nie podpisuje umowy sprzedaży),pozyskiwaniu zamówień od istniejących klientów i ich przekazywaniu zleceniodawcy,wspomaganiu zleceniodawcy w zakresie obsługi klienta, w szczególności rozpatrywanie roszczeń, zażaleń,prowadzeniu koordynacji dostaw, kontroli terminowości dostaw,rozpoznawaniu potrzeb i badaniu rynku w kontekście zwiększenia sprzedaży towarów oferowanych przez zleceniodawcę.

Fragment:

(...) Za świadczenie w/w usług Strona otrzymuje prowizję, której wysokość stanowi procent od wartości sprzedaży eksportowej zrealizowanej w danym miesiącu. Zleceniodawca podał numer identyfikacji podatkowej wydany przez Japonię. W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż świadczone usługi należy traktować jako usługi pośrednictwa w dostawie towarów, dla których zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit c w związku z art. 22 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem opodatkowania będzie Japonia, wobec czego wystawiona przez Stronę faktura nie zawiera podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest co do zasady miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy usługi doradztwa i przedstawicielstwa mogą być traktowane jako działalność gospodarcza w świetle przepisów obowiązujących od 2007r.?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) art. 5a, 5b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 16.02.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.02.2007 r.) uzupełnionego następnie pismem z dnia 29.03.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.04.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 16.02.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.02.2007 r.). zwróciła się Pani w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, o zajęcie stanowiska czy wykonywanie usług doradztwa i przedstawicielstwa traktowane będzie, zgodnie z art. 5a i 5b ustawy o (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatek od całości wyżej opisanej działalności rozlicza usługodawca?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 20.09.2005r.o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 20.09.2005r. za nieprawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego w przedmiotowym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona niezależnie od swoich głównych zadań reprezentuje w Polsce interesy szwajcarskiej spółki akcyjnej (zajmującej się organizacją targów) i w ramach zawartej z tą spółką umowy świadczy usługi polegające na: a) udzielaniu informacji o imprezach targowych i ich promocji wobec potencjalnie zainteresowanych podmiotów w Polsce. Przedstawiciel utrzymuje kontakt ze (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik jest przedstawicielem włoskiej firmy produkującej tkaniny na odzież roboczą i ochronną. Tkaniny te są sprzedawane polskim odbiorcom, którzy są ich bezpośrednimi nabywcami. Firma, którą podatnik reprezentuje nie ma swojej siedziby na terytorium RP. Jako pośrednik, działając na podstawie zawartej umowy, świadczy na jej rzecz usługi przedstawicielskie (PKWiU 74.87.14-00.00) oraz usługi marketingu (PKWiU 74.13.11-00.00) i doradztwa (PKWiU 74.14.13-00.00). Kontrahent włoski, na rzecz którego podatnik świadczy usługi, jest na terenie Włoch podatnikiem podatku od wartości dodanej i podaje swój numer NIP. Za świadczone usługi podatnik otrzymuje zapłatę w formie prowizji. Według podatnika wyżej wymienione usługi nie podlegają opodatkowaniu na terytorium RP.

Fragment:

(...) w załączonym piśmie Urzędu Statystycznego w Łodzi. Z opinii Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika następująca klasyfikacja usług wg obowiązującej dla celów podatkowych (na podstawie §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. /Dz.U.Nr 89, poz.844 ze zmianami/) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. /Dz.U.Nr 42, poz.264 ze zmianami/: - usługi przedstawicielskie na rzecz firmy zagranicznej, tj. poszukiwanie odbiorców, koordynacja i nadzór dostaw towarów, przyjmowanie zamówień od klientów, sporządzanie ofert, informowanie o zasadach sprzedaży towarów, prowadzenie negocjacji handlowych mieści się w grupowaniu PKWiU 74.84.14-00.00 jako „Usługi pośrednictwa komercyjnego oraz szacowania wartości z wyjątkiem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych”; - kompleksowa działalność marketingowa, (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wykonując usługi przedstawicielskie dotyczące sprzedaży urządzenia wielofunkcyjnego, można odliczyć podatek VAT od zakupu artykułów spożywczych służących do prezentacji tego urządzenia?

Fragment:

(...) działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzemu wniosku z dnia 20 czerwca 2005 r. (data wpływu 28 czerwca 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, wykonuje Pani usługi przedstawicielskie. Polegają one na sprzedaży, w imieniu i na rzecz innego podmiotu, osobom fizycznym urządzenia wielofunkcyjnego. Aby sprzedaż doszła do skutku dokonuje Pani prezentacji tego urządzenia (mielenie, rozdrabnianie, gotowanie, szatkowanie, ubijanie, pieczenie, itp) w domu klienta. W czasie tej prezentacji zużywa Pani uprzednio zakupione artykuły spożywcze. Zdaniem Pani, można dokonać odliczenia podatku VAT od zakupu tych artykułów spożywczych. Stanowisko Pani (...)

2011
1
mar

Istota:

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem o określenie stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku świadczenia usług przedstawicielskich związanych z eksportem towarów, wykonywanych na rzecz podatnika z USA.

Fragment:

(...) Dnia ... grudnia 2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatnika w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art. 83 ust. 1 pkt 21) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik świadczy usługi przedstawicielskie, związane bezpośrednio z eksportem towarów – na podstawie kontraktu, na rzecz podatnika z USA, niemającego siedziby na terytorium Polski. Zakres usług przedstawicielskich obejmuje między innymi czynności: przyjmowania zamówień na meble i wyroby od innych firm jako towary uzupełniające do oferty, nadzór nad realizacją zamówień, przy załadunku mebli na kontenery oraz przy odprawie kontenerów w Urzędzie Celnym, przygotowywanie mebli do wysyłki (opracowywanie faktury eksportowej i spedycyjnej, paletowanie, kodowanie, sporządzanie specyfikacji wysyłkowej, (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik zawarł ze spółką jawną X umowę, na mocy której spółka X świadczy na jego rzecz m.in. usługi agencyjno – przedstawicielskie. Podatnik pyta czy przychody spółki X osiągane z powyższego tytułu są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej czy przychodami z działalności wykonywanej osobiście i w związku z tym korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy § 67 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Ponadto podatnik pyta czy z tytułu zakupu przedmiotowych usług przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

Fragment:

(...) Przychody osiągane przez spółkę X - z tytułu świadczenia usług agencyjno – przedstawicielskich, a także innych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem spółki, do wykonania których zatrudniono osoby - stanowią przychody ze źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.), to jest z pozarolniczej działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 w/w ustawy. Przedmiotowe usługi nie korzystają zatem z przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy § 67 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) Spółka X świadcząc przedmiotowe usługi, w zakresie przedstawionym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy warunków opodatkowania usług agencyjno – przedstawicielskich świadczonych na rzecz firm zagranicznych.

Fragment:

(...) Działalność gospodarcza podatnika polega na znajdowaniu klientów w Polsce na towary i surowce chemiczne produkowane przez firmy zagraniczne, negocjacje i pomoc w zawarciu umów na dostawy oraz pomoc w ich realizacji. Podatnik otrzymuje prowizję, która zawarta jest w cenie transakcji między kontrahentem zagranicznym a krajowym. Zdaniem podatnika miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi numer VAT, a nabywca podał świadczącemu usługę ten numer dla realizowanej usługi (§ 4 ust. 2 Rozporządzenia MF z dn. 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług). W takim przypadku usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Taką czynność powinna dokumentować faktura wewnętrzna, ponieważ zdaniem podatnika zwyczajowym dokumentem powszechnie stosowanym dla dokumentowania tego typu usług są noty kredytowe wystawiane przez nabywcę usług. Taki dokument zawiera wysokość (...)