Usługi protetyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi protetyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy podlegają zwolnieniu od podatku świadczone usługi protetyczne?

Fragment:

(...) usługę protetyczną. Wycisk łącznie ze zleceniem protetycznym przynosi do pracowni Wnioskodawcy. Technik wykonuje kolejne etapy usługi, które lekarz przymierza pacjentowi. Po wszystkich przymiarkach lekarz odbiera u Wnioskodawcy gotową protezę, którą oddaje pacjentowi w swoim gabinecie. W listopadzie 2008r. Wnioskodawca otrzymał pismo z Urzędu Statystycznego, gdzie określono nr tych usług następująco: PKWiU 33.10.17-59. W momencie nadania przez GUS PKWiU, Wnioskodawca zaliczył usługi protetyczne zostały do grupy opodatkowanej podatkiem VAT w wysokości 22%. Zostały sporządzone korekty deklaracji VAT, odprowadzono podatek od towarów i usług. Taki sposób naliczania jest stosowany przez Spółkę do chwili obecnej. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług (PKWiU) (Dz. U. z 1997r. Nr 42, poz. 264 ze zm.), obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009r., pod poz. (...)

2011
1
sie

Istota:

Usługi świadczone przez spółkę cywilną złożoną z techników dentystycznych nie mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT

Fragment:

(...) podatku VAT. Trybunał wywodzi dalej, że zasada ta byłaby niespełniona jeśli możliwość korzystania ze zwolnienia przewidzianego dla czynności wykonywanych przez jednostki lub organizacje, o których mowa w art. 13A ust. 1 lit. b) i g) ww. Szóstej dyrektywy Rady (obecnie art. 132 ust. 1 lit. b i g ww. dyrektywy Rady 2006/112/WE) zależałoby od formy prawnej, w której podatnik wykonuje te czynności. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż T. s.c. świadczy usługi protetyczne w formie spółki cywilnej, której wspólnikami są technicy dentystyczni. Zatem świadczenie przez Spółkę ww. usług korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W świetle powyższego istnieje zatem podstawa do zmiany rozstrzygnięcia podjętego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Zmieniona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. o (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy spółka od dnia wpisania, protez dentystycznych do rejestru wyrobów medycznych będzie mogła stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7% do wykonywanych protez dentystycznych na podstawie poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 8 grudnia 2008 r., nr IBPP2/443-893/08/UH wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dla P. s.c., w ten sposób, iż stwierdza, że: stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest nieprawidłowe, stanowisko P. s.c. jest nieprawidłowe UZASADNIENIE W dniu 24 września 2008 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach został złożony wniosek z dnia 23 września 2008 r. P. s.c. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy od dnia wpisania protez dentystycznych do rejestru wyrobów medycznych będzie można stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7% do wykonywanych protez dentystycznych na (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług usługi napraw protez dentystycznych jak i inne świadczone przez Wnioskodawcę usługi w ramach wykonywania zawodu technika dentystycznego?

Fragment:

(...) i mają uprawnienia do wykonywania zawodu. W 2008r. Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia od podatku VAT na świadczone przez niego usługi, na podstawie art. 43 ustawy. Wnioskodawca uważa, że dokonana przez niego interpretacja przepisu jest prawidłowa. W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na wykonywane przez niego usługi protetyczne... Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle wskazanych przepisów, usługi protetyczne świadczone przez techników dentystycznych osobiście, niezależnie od formy organizacyjnej firmy, są zwolnione z podatku VAT. W przypadku Wnioskodawcy jest to spółka cywilna małżeńska. Wspólnikami jest dwoje małżonków. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy świadczenie przez wspólników (jako osób uprawnionych do używania tytułu: technik dentystyczny) usług techniki dentystycznej w ramach wykonywania ich zawodu oraz dostawa przez nich protez dentystycznych lub sztucznych zębów dokonywane w ramach prowadzonej przez nich spółki prawa cywilnego objęte jest zwolnieniem od podatku i usług przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy?

Fragment:

(...) usług i dostawy towarów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy świadczenie przez wspólników (jako osób uprawnionych do używania tytułu: technik dentystyczny) usług techniki dentystycznej w ramach wykonywania ich zawodu oraz dostawa przez nich protez dentystycznych lub sztucznych zębów dokonywane w ramach prowadzonej przez nich spółki prawa cywilnego objęte jest zwolnieniem od podatku i usług przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy usługi protetyczne (usługi techniki dentystycznej i dostawa protez dentystycznych lub sztucznych zębów) świadczone w formie spółki prawa cywilnego - podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 54, poz. 535 ze zm.). Wskazany przepis zawiera wyłącznie jeden warunek stosowania – dotyczy świadczenia usług w ramach wykonywania zawodu przez technika dentystycznego oraz dokonywania (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług protetycznych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008r. (data wpływu 14 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 kwietnia 2008r. (data wpływu 14 kwietnia 2008r.) oraz pismem z dnia 15 kwietnia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług protetycznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 stycznia 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy usługi protetyczne (wykonawstwo protez zębowych i aparatów ortodontycznych) od 1 stycznia 2008 r. korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz czy Podatnik może zrezygnować z prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku VAT?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu: 29 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu: 16 maja 2008 r.) oraz pismem z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu: 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług protetycznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT z tytułu budowy pracowni protetycznej wystąpi obowiązek dokonania korekty i zwrotu podatku?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu: 29 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu: 16 maja 2008 r.) oraz pismem z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu: 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku VAT – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
cze

Istota:

Świadczenie usług protetycznych przez spółkę partnerską podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 22%, chyba że wyroby te są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i wówczas dostawa ich podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku

Fragment:

(...) do dostaw i usług świadczonych przez osoby fizyczne, które są dentystami lub technikami dentystycznymi i mają uprawnienia do wykonywania zawodu. Zatem w przypadku, gdy powyższe dostawy lub usługi dokonywane są przez techników dentystycznych zatrudnionych przez Spółkę, to Spółka w tym zakresie nie może stosować zwolnienia od podatku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka partnerska, której wspólnicy są lekarzami dentystami, wykonuje między innymi usługi protetyczne. Po pobraniu wycisków przez lekarzy dentystów – wspólników Spółki – protezy wykonują na zlecenie protetycy, a następnie spółka wykonuje usługę końcową. W świetle postanowień art. 41 ust. 2 ww. ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Wśród towarów opodatkowanych powyższą stawką podatku, pod pozycją 101 załącznika nr 3, w brzmieniu obowiązującym od (...)

2011
1
maj

Istota:

Dostawa i naprawa protez dentystycznych i aparatów ortodontycznych dokonywana przez technika dentystycznego jest zwolniona z opodatkowania więc brak jest możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z tą dostawą i usługą.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Barbary L. przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007r. (data wpływu 30 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 stycznia 2008r. (data wpływu 8 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług protetycznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)