Usługi protetyczne | Interpretacje podatkowe

Usługi protetyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi protetyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy podlegają zwolnieniu od podatku świadczone usługi protetyczne?
Fragment:
(...) usługę protetyczną. Wycisk łącznie ze zleceniem protetycznym przynosi do pracowni Wnioskodawcy. Technik wykonuje kolejne etapy usługi, które lekarz przymierza pacjentowi. Po wszystkich przymiarkach lekarz odbiera u Wnioskodawcy gotową protezę, którą oddaje pacjentowi w swoim gabinecie. W listopadzie 2008r. Wnioskodawca otrzymał pismo z Urzędu Statystycznego, gdzie określono nr tych usług następująco: PKWiU 33.10.17-59. W momencie nadania przez GUS PKWiU, Wnioskodawca zaliczył usługi protetyczne zostały do grupy opodatkowanej podatkiem VAT w wysokości 22%. Zostały sporządzone korekty deklaracji VAT, odprowadzono podatek od towarów i usług. Taki sposób naliczania jest stosowany przez Spółkę do chwili obecnej. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług (PKWiU) (Dz. U. z 1997r. Nr 42, poz. 264 ze zm.), obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009r., pod poz. (...)
2011
1
sie

Istota:
Usługi świadczone przez spółkę cywilną złożoną z techników dentystycznych nie mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT
Fragment:
(...) podatku VAT. Trybunał wywodzi dalej, że zasada ta byłaby niespełniona jeśli możliwość korzystania ze zwolnienia przewidzianego dla czynności wykonywanych przez jednostki lub organizacje, o których mowa w art. 13A ust. 1 lit. b) i g) ww. Szóstej dyrektywy Rady (obecnie art. 132 ust. 1 lit. b i g ww. dyrektywy Rady 2006/112/WE) zależałoby od formy prawnej, w której podatnik wykonuje te czynności. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż T. s.c. świadczy usługi protetyczne w formie spółki cywilnej, której wspólnikami są technicy dentystyczni. Zatem świadczenie przez Spółkę ww. usług korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W świetle powyższego istnieje zatem podstawa do zmiany rozstrzygnięcia podjętego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Zmieniona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. o (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy spółka od dnia wpisania, protez dentystycznych do rejestru wyrobów medycznych będzie mogła stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7% do wykonywanych protez dentystycznych na podstawie poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 8 grudnia 2008 r., nr IBPP2/443-893/08/UH wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dla P. s.c., w ten sposób, iż stwierdza, że: stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest nieprawidłowe, stanowisko P. s.c. jest nieprawidłowe UZASADNIENIE W dniu 24 września 2008 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach został złożony wniosek z dnia 23 września 2008 r. P. s.c. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy od dnia wpisania protez dentystycznych do rejestru wyrobów medycznych będzie można stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7% do wykonywanych protez dentystycznych na (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług usługi napraw protez dentystycznych jak i inne świadczone przez Wnioskodawcę usługi w ramach wykonywania zawodu technika dentystycznego?
Fragment:
(...) i mają uprawnienia do wykonywania zawodu. W 2008r. Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia od podatku VAT na świadczone przez niego usługi, na podstawie art. 43 ustawy. Wnioskodawca uważa, że dokonana przez niego interpretacja przepisu jest prawidłowa. W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na wykonywane przez niego usługi protetyczne... Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle wskazanych przepisów, usługi protetyczne świadczone przez techników dentystycznych osobiście, niezależnie od formy organizacyjnej firmy, są zwolnione z podatku VAT. W przypadku Wnioskodawcy jest to spółka cywilna małżeńska. Wspólnikami jest dwoje małżonków. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy świadczenie przez wspólników (jako osób uprawnionych do używania tytułu: technik dentystyczny) usług techniki dentystycznej w ramach wykonywania ich zawodu oraz dostawa przez nich protez dentystycznych lub sztucznych zębów dokonywane w ramach prowadzonej przez nich spółki prawa cywilnego objęte jest zwolnieniem od podatku i usług przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy?
Fragment:
(...) usług i dostawy towarów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy świadczenie przez wspólników (jako osób uprawnionych do używania tytułu: technik dentystyczny) usług techniki dentystycznej w ramach wykonywania ich zawodu oraz dostawa przez nich protez dentystycznych lub sztucznych zębów dokonywane w ramach prowadzonej przez nich spółki prawa cywilnego objęte jest zwolnieniem od podatku i usług przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy usługi protetyczne (usługi techniki dentystycznej i dostawa protez dentystycznych lub sztucznych zębów) świadczone w formie spółki prawa cywilnego - podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 54, poz. 535 ze zm.). Wskazany przepis zawiera wyłącznie jeden warunek stosowania – dotyczy świadczenia usług w ramach wykonywania zawodu przez technika dentystycznego oraz dokonywania (...)
2011
1
lip

Istota:
Opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług protetycznych
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008r. (data wpływu 14 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 kwietnia 2008r. (data wpływu 14 kwietnia 2008r.) oraz pismem z dnia 15 kwietnia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług protetycznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 stycznia 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy usługi protetyczne (wykonawstwo protez zębowych i aparatów ortodontycznych) od 1 stycznia 2008 r. korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz czy Podatnik może zrezygnować z prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku VAT?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu: 29 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu: 16 maja 2008 r.) oraz pismem z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu: 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług protetycznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT z tytułu budowy pracowni protetycznej wystąpi obowiązek dokonania korekty i zwrotu podatku?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu: 29 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu: 16 maja 2008 r.) oraz pismem z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu: 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku VAT – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
cze

Istota:
Świadczenie usług protetycznych przez spółkę partnerską podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 22%, chyba że wyroby te są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i wówczas dostawa ich podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku
Fragment:
(...) do dostaw i usług świadczonych przez osoby fizyczne, które są dentystami lub technikami dentystycznymi i mają uprawnienia do wykonywania zawodu. Zatem w przypadku, gdy powyższe dostawy lub usługi dokonywane są przez techników dentystycznych zatrudnionych przez Spółkę, to Spółka w tym zakresie nie może stosować zwolnienia od podatku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka partnerska, której wspólnicy są lekarzami dentystami, wykonuje między innymi usługi protetyczne. Po pobraniu wycisków przez lekarzy dentystów – wspólników Spółki – protezy wykonują na zlecenie protetycy, a następnie spółka wykonuje usługę końcową. W świetle postanowień art. 41 ust. 2 ww. ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Wśród towarów opodatkowanych powyższą stawką podatku, pod pozycją 101 załącznika nr 3, w brzmieniu obowiązującym od (...)
2011
1
cze

Istota:
Dostawa i naprawa protez dentystycznych i aparatów ortodontycznych dokonywana przez technika dentystycznego jest zwolniona z opodatkowania więc brak jest możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z tą dostawą i usługą.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Barbary L. przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007r. (data wpływu 30 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 stycznia 2008r. (data wpływu 8 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług protetycznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.