Usługi projektowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi projektowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
wrz

Istota:

Opodatkowanie realizowanego świadczenia- budynek z instalacją oczyszczania lub uzdatniania wody.

Fragment:

Wyjaśnić należy, że co do zasady, usługi projektowe mają charakter samoistny i mogą być wykonywane niezależnie. Między usługami projektowymi a innymi świadczeniami nie występuje ścisły związek, który uniemożliwiałby ich wyodrębnienie. Usługa projektowa jest rodzajem usług, które nabywca może kupić oddzielnie. Również w analizowanym przypadku sprzedaż wykonanej dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz innych opracowań, do których licencje lub prawa autorskie Wnioskodawca będzie przenosił na Zamawiającego stanowi odrębne, niezależne świadczenie, od pozostałych realizowanych przez Wnioskodawcę świadczeń. Sprzedaż wykonanej dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz innych opracowań jest zatem przedmiotem odrębnej transakcji gospodarczej. Rozłączne traktowanie usługi wykonania dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz innych opracowań nie wpływa na jej charakter ani nie sprawia, że wartość pozostałych świadczeń wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy z punktu widzenia ich nabywcy jest inna niż gdyby świadczenia te były uznane za jedno świadczenie złożone. Sprzedaż wykonanej dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz innych opracowań stanowi odrębne niezależne świadczenie, które powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług według właściwych dla niego zasad.

2018
13
wrz

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy

Fragment:

Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym i specyfiką wykonywanej pracy usługi projektowe mogą korzystać zgodnie z art. 113 ze zwolnienia z podatku VAT? Czy podlegają opodatkowaniu stawką 23%? Zdaniem Wnioskodawczyni, usługa projektowa niebędąca doradztwem może być zwolniona z podatku VAT ze względu na wartość sprzedaży nieprzekraczającą 200 000 zł. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) zwanej dalej „ ustawą ” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jak stanowi art. 2 pkt 22 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

2018
25
lip

Istota:

Usługi projektowe powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych, gdyż usługi projektowe nie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy jako usługi podlegające zastosowaniu mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT z tytułu świadczenia usług projektowych na rzecz głównego wykonawcy powinien być Wnioskodawca, gdyż usługi projektowe nie stanowią/nie będą stanowiły elementu usługi kompleksowej. Natomiast rozliczenie dla pozostałej części świadczenia powinno nastąpić z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Wnioskodawca na fakturach dokumentujących wskazane świadczenie kompleksowe nie powinien wykazywać podatku VAT.

Fragment:

Trzeba bowiem wyjaśnić, że co do zasady usługi projektowe oraz usługi budowlane mają charakter samoistny i mogą być wykonywane niezależnie od siebie, jak również nie występuje między nimi tak ścisły związek, by nie było możliwe ich wyodrębnienie. Zarówno usługa projektowa jak i usługa budowlana są rodzajem usług, które nabywca może kupić oddzielnie. Wykonanie i dostawa projektu instalacji stanowi czynność odrębną i niezależną od pozostałych realizowanych przez Wnioskodawcę świadczeń. Jednocześnie usługi projektowe powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych, gdyż takie świadczenia nie zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy jako usługi podlegające mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Zatem podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT z tytułu świadczenia usług projektowych na rzecz Wykonawcy X powinien być Wnioskodawca, gdyż usługi projektowe nie stanowią elementu usługi kompleksowej. Natomiast w przypadku pozostałych wymienionych we wniosku świadczeń Wnioskodawcy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym, na które składają się opisane czynności związane z wykonaniem prac budowlano-montażowych, tj. dostawa materiałów i urządzeń, prace montażowe, uruchomienia i testy oraz dokumentacja powykonawcza i odbiory końcowe.

2018
27
cze

Istota:

W analizowanym przypadku świadczenia Wnioskodawcy polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu agregatu prądotwórczego wraz z instalacjami będą stanowić świadczenie kompleksowe, które powinno być rozliczone z zastosowaniem zasad właściwych dla dostawy towarów. Zatem rozliczenie podatku dla przedmiotowego świadczenia nie powinno nastąpić z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia lecz na zasadach ogólnych. Tym samym Wnioskodawca na fakturach dokumentujących wskazane świadczenie kompleksowe powinien wykazać podatek VAT.

Fragment:

Jednocześnie usługi projektowe powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych, gdyż usługi projektowe nie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy jako usługi podlegające zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zatem podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT z tytułu świadczenia usług projektowych na rzecz Zamawiającego powinien być Wnioskodawca. Pozostałe świadczenia Wnioskodawcy polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu agregatu prądotwórczego wraz z instalacjami będą stanowić świadczenie kompleksowe, które powinno być rozliczone z zastosowaniem zasad właściwych dla dostawy towarów. Jak wskazano zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (Zakres Rzeczowo-Finansowy) przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa i montaż przez Wykonawcę agregatu prądotwórczego zgodnie z przekazaną dokumentacją, specyfikacją kontraktową oraz ustaleniami i zatwierdzonym przez Inwestora i Inżyniera Kontraktu projektem wykonawczym. Wnioskodawca jest producentem wskazanego w umowie z zamawiającym agregatu prądotwórczego. Po zakończeniu produkcji agregatu Wnioskodawca udzieli na wykonany produkt Zamawiającemu gwarancji jakości, a fakt ten zostanie dodatkowo udokumentowany nadanymi certyfikatami jakości i bezpieczeństwa produktu.

2018
20
cze

Istota:

Usługi projektowe powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych, gdyż usługi projektowe nie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy jako usługi podlegające zastosowaniu mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT z tytułu świadczenia usług projektowych na rzecz głównego wykonawcy powinien być Wnioskodawca, gdyż usługi projektowe nie stanowią/nie będą stanowiły elementu usługi kompleksowej. Natomiast rozliczenie dla pozostałej części świadczenia powinno nastąpić z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Wnioskodawca na fakturach dokumentujących wskazane świadczenie kompleksowe nie powinien wykazywać podatku VAT.

Fragment:

Wyjaśnić należy, że co do zasady, usługi projektowe oraz usługi budowlane mają charakter samoistny i mogą być wykonywane niezależnie od siebie, jak również nie występuje między nimi tak ścisły związek, by nie było możliwe ich wyodrębnienie. Zarówno usługa projektowa, jak i usługa budowlana są rodzajem usług, które nabywca może kupić oddzielnie. W analizowanym przypadku Wnioskodawca zlecił podmiotowi trzeciemu wykonanie dokumentacji projektowej, a później przenosi prawa do tego projektu na rzecz głównego wykonawcy, co ostatecznie przesądza o tym, że sprzedaż tego projektu, stanowi odrębne, niezależne świadczenie, od pozostałych realizowanych przez Wnioskodawcę świadczeń. Jednocześnie usługi projektowe powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych, gdyż usługi projektowe nie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy jako usługi podlegające zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zatem podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT z tytułu świadczenia usług projektowych na rzecz głównego wykonawcy powinien być Wnioskodawca, gdyż usługi projektowe nie stanowią/nie będą stanowiły elementu usługi kompleksowej. Pozostałe świadczenia Wnioskodawcy polegające na dostarczeniu, zamontowaniu oraz uruchomieniu w formule „ pod klucz ” Branży elektrycznej, stanowią/będą stanowić świadczenie kompleksowe, które powinno być rozliczone z zastosowaniem zasad właściwych dla świadczenia usług.

2018
3
sty

Istota:

W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług projektowych

Fragment:

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że: Przedmiotem sprzedaży pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą będzie kompleksowa usługa projektowa w zakresie telekomunikacji. Na fakturze wystawionej przez Wnioskodawcę będzie wskazana następująca czynność o nazwie: „ Usługa projektowa na podstawie umowy nr xx/xx/xx ”. Po wykonaniu projektu Wnioskodawca przeniesie prawa do projektu na nabywcę. Klasyfikacja statystyczna czynności wykonywanych w ramach realizacji inwestycji, o której mowa we wniosku przez Wnioskodawcę na rzecz wykonawcy zgodnie z PKWiU z 2008 r. to: 71.12.18.0. Klasyfikacja statystyczna czynności wykonywanych w ramach realizacji inwestycji, o której mowa we wniosku przez wykonawcę na rzecz głównego wykonawcy zgodnie z PKWiU z 2008 r. to: 42.22.21.0. Czynności wykonywane w ramach realizacji inwestycji o której mowa we wniosku przez wykonawcę na rzecz głównego wykonawcy to usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy usługi projektowe stanowiące część kompleksowych usług budowlanych zlecane na rzecz Wnioskodawcy jako podwykonawcy winny być objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on prowadził działalność w branży projektowej ściśle powiązanej z branżą budowlaną i będzie wykonywał usługi w ramach zawartych umów z wykonawcą, który działa na zlecenie głównego wykonawcy, który to ostatecznie realizuje na rzecz inwestora inwestycje budowlane.

2017
14
gru

Istota:

W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla robót ogólnobudowlanych związanych z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz nie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług projektowych .

Fragment:

W odpowiedzi na pytanie Organu o wskazanie (opisanie) czego konkretnie dotyczą usługi projektowe (jakiego obiektu) Wnioskodawca wskazał: „ Usługi projektowe, o których mowa w przypadku 1 zapytania dotyczyły budowy przyłącza telekomunikacyjnego (kabla światłowodowego) do istniejącego budynku użytkowego ”. Na pytanie Organu o wskazanie (opisanie) jakie czynności Wnioskodawca wykonuje w zakresie wykonywania usług projektowych, Wnioskodawca wskazał, że: „ W ramach zamówionych od generalnego wykonawcy usług projektowych, Wnioskodawca nie wykonał żadnych czynności poza tym, że podzlecił wykonanie usług projektowych swojemu podwykonawcy ”. Na pytanie Organu o wskazanie czy w przedmiotowym przypadku Wnioskodawca „ podzlecił ” wykonanie usług projektowych innym podmiotom Wnioskodawca wskazał: „ Firma UOiTT Jarosław Traczewski (wykonawca) nie wykonuje usług projektowych. Jeśli zamawiający zamawia od wykonawcy usługi, w skład których wchodzą także usługi projektowe, to wykonawca zawsze podzleca ich wykonanie firmom zajmującym się projektowaniem ”. W odpowiedzi na pytanie Organu o wskazanie czy w związku z realizacją zlecenia zawartego między Wnioskodawcą a zamawiającym nazywanym „ generalnym wykonawcą ” Wnioskodawca przenosi na zamawiającego nazywanego „ generalnym wykonawcą ” prawa do projektów Wnioskodawca wskazał: „ Ani umowa ani zlecenie otrzymane od zlecającego czyli generalnego wykonawcy na rzecz wykonawcy nie reguluje kwestii praw do projektów nabytych od podwykonawców.

2017
4
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi wykonania dokumentacji projektowej.

Fragment:

Wykonuje on usługi projektowe, polegające na opracowaniu projektów budowlanych, przetargowych wykonawczych i kosztorysów w branży elektrycznej obejmującej opracowanie projektów sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz niskoprądowych. Zlecenia na opracowanie projektów dotyczą obiektów, które będą realizowane na terytorium Polski. W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca chce przyjąć zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej od Generalnego Wykonawcy, realizującego usługi budowlane określone w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, w trybie „ zaprojektuj i wybuduj ” na podstawie umowy zawartej z Inwestorem. W tej sytuacji Wnioskodawca będzie podwykonawcą, bowiem działać będzie na zlecenie Generalnego Wykonawcy i będzie realizować fragment przedmiotu umowy, którą zawarł Generalny Wykonawca z Inwestorem. Projektowanie architektoniczne ani opracowanie projektów branżowych nie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, ale są niezbędne do realizacji robót określonych w tym załączniku. Stanowią integralną część przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Generalnym Wykonawcą i Inwestorem. Zatem skoro świadczona przez Wnioskodawcę usługa nie będzie stanowiła żadnej z usług wymienionych przez ustawodawcę w załączniku nr 14 do ustawy jako ta, do której ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, to tym samym w analizowanej sprawie nie będzie spełniona przesłanka wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.

2017
7
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania dla usług projektowych i geodezyjnych mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Fragment:

Z przedmiotowego wniosku wynika również, że Zainteresowany nabywa usługi projektowe i geodezyjne od podwykonawców, które wraz z wykonywaną przez niego usługą budowlaną tworzą jedną usługę realizowaną na rzecz Inwestora. Niniejsze okoliczności sprawy jednoznacznie potwierdzają, że w analizowanym przypadku przedmiotem świadczonych na rzecz Wnioskodawcy usług projektowych i geodezyjnych nie jest jedna kompleksowa usługa budowlana, lecz odrębne usługi – inne niż wskazane w załączniku nr 14 do ustawy. Bez znaczenia pozostaje, że usługi projektowe i geodezyjne oraz usługi budowlane wynikają z jednego zamówienia i dotyczą jednej inwestycji budowlanej. Co do zasady, są to różne i niezależne od siebie usługi, a zatem w przedmiotowej sprawie, mamy do czynienia z odrębnymi świadczeniami, tj. świadczeniem usług budowlanych przez Wnioskodawcę oraz świadczeniem usług projektowych i usług geodezyjnych przez podwykonawców. Wobec czego w analizowanej sprawie, nie można mówić o jednej kompleksowej usłudze. W konsekwencji, w tym przypadku, mimo że roboty budowlane w ramach których wykonane są prace projektowe i geodezyjne wykonywane są w ramach jednego zlecenia, należy zakwalifikować je jako odrębne, niezależne świadczenia, które powinny być odrębnie opodatkowane VAT według właściwych dla nich zasad.

2012
25
wrz

Istota:

1. Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować Spółka do sprzedaży usług w części dotyczącej usług projektowych (wraz z przeniesieniem praw autorskich), które wykonywane były na podstawie i w związku z umową zlecającą kompleksowe roboty budowlane modernizacyjne budynków koszarowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji Projektu Budowlano - Wykonawczego w określonym w tej umowie zakresie :8% czy 23% ?2. Czy wysokość stawki podatku VAT stosowanej przy sprzedaży usług projektowych jest uzależnione od zakresu zadań zleconych w ramach jednaj umowy, tj. czy zachodzą różnice pomiędzy wykonaniem usług projektowych w ramach umowy obejmującej kompleksowe prace modernizacyjne obiektów budownictwa mieszkaniowego wraz ze sporządzeniem dokumentacji Projektów Budowlano - Wykonawczych, a realizacją usług projektowych na podstawie odrębnych umów?

Fragment:

Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować Spółka do sprzedaży usług w części dotyczącej usług projektowych (wraz z przeniesieniem praw autorskich), które wykonywane były na podstawie i w związku z umową zlecającą kompleksowe roboty budowlane modernizacyjne budynków koszarowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji Projektu Budowlano - Wykonawczego w określonym w tej umowie zakresie :8% czy 23% ... Czy wysokość stawki podatku VAT stosowanej przy sprzedaży usług projektowych jest uzależnione od zakresu zadań zleconych w ramach jednaj umowy, tj. czy zachodzą różnice pomiędzy wykonaniem usług projektowych w ramach umowy obejmującej kompleksowe prace modernizacyjne obiektów budownictwa mieszkaniowego wraz ze sporządzeniem dokumentacji Projektów Budowlano - Wykonawczych, a realizacją usług projektowych na podstawie odrębnych umów... Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, usługi projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej z branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej wykonywane były w ramach umowy, której przedmiotem była inwestycja budowlana polegająca na wykonaniu robót budowlanych modernizacyjnych budynków koszarowych nr 8 i 9 klasyfikowanych wg PKOB, jako obiekty budownictwa mieszkaniowego (1130), zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.