Usługi projektowe | Interpretacje podatkowe

Usługi projektowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi projektowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi wykonania dokumentacji projektowej.
Fragment:
Wykonuje on usługi projektowe, polegające na opracowaniu projektów budowlanych, przetargowych wykonawczych i kosztorysów w branży elektrycznej obejmującej opracowanie projektów sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz niskoprądowych. Zlecenia na opracowanie projektów dotyczą obiektów, które będą realizowane na terytorium Polski. W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca chce przyjąć zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej od Generalnego Wykonawcy, realizującego usługi budowlane określone w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, w trybie „ zaprojektuj i wybuduj ” na podstawie umowy zawartej z Inwestorem. W tej sytuacji Wnioskodawca będzie podwykonawcą, bowiem działać będzie na zlecenie Generalnego Wykonawcy i będzie realizować fragment przedmiotu umowy, którą zawarł Generalny Wykonawca z Inwestorem. Projektowanie architektoniczne ani opracowanie projektów branżowych nie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, ale są niezbędne do realizacji robót określonych w tym załączniku. Stanowią integralną część przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Generalnym Wykonawcą i Inwestorem. Zatem skoro świadczona przez Wnioskodawcę usługa nie będzie stanowiła żadnej z usług wymienionych przez ustawodawcę w załączniku nr 14 do ustawy jako ta, do której ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, to tym samym w analizowanej sprawie nie będzie spełniona przesłanka wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.
2017
4
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania dla usług projektowych i geodezyjnych mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Fragment:
Z przedmiotowego wniosku wynika również, że Zainteresowany nabywa usługi projektowe i geodezyjne od podwykonawców, które wraz z wykonywaną przez niego usługą budowlaną tworzą jedną usługę realizowaną na rzecz Inwestora. Niniejsze okoliczności sprawy jednoznacznie potwierdzają, że w analizowanym przypadku przedmiotem świadczonych na rzecz Wnioskodawcy usług projektowych i geodezyjnych nie jest jedna kompleksowa usługa budowlana, lecz odrębne usługi – inne niż wskazane w załączniku nr 14 do ustawy. Bez znaczenia pozostaje, że usługi projektowe i geodezyjne oraz usługi budowlane wynikają z jednego zamówienia i dotyczą jednej inwestycji budowlanej. Co do zasady, są to różne i niezależne od siebie usługi, a zatem w przedmiotowej sprawie, mamy do czynienia z odrębnymi świadczeniami, tj. świadczeniem usług budowlanych przez Wnioskodawcę oraz świadczeniem usług projektowych i usług geodezyjnych przez podwykonawców. Wobec czego w analizowanej sprawie, nie można mówić o jednej kompleksowej usłudze. W konsekwencji, w tym przypadku, mimo że roboty budowlane w ramach których wykonane są prace projektowe i geodezyjne wykonywane są w ramach jednego zlecenia, należy zakwalifikować je jako odrębne, niezależne świadczenia, które powinny być odrębnie opodatkowane VAT według właściwych dla nich zasad.
2017
7
sie

Istota:
1. Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować Spółka do sprzedaży usług w części dotyczącej usług projektowych (wraz z przeniesieniem praw autorskich), które wykonywane były na podstawie i w związku z umową zlecającą kompleksowe roboty budowlane modernizacyjne budynków koszarowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji Projektu Budowlano - Wykonawczego w określonym w tej umowie zakresie :8% czy 23% ?2. Czy wysokość stawki podatku VAT stosowanej przy sprzedaży usług projektowych jest uzależnione od zakresu zadań zleconych w ramach jednaj umowy, tj. czy zachodzą różnice pomiędzy wykonaniem usług projektowych w ramach umowy obejmującej kompleksowe prace modernizacyjne obiektów budownictwa mieszkaniowego wraz ze sporządzeniem dokumentacji Projektów Budowlano - Wykonawczych, a realizacją usług projektowych na podstawie odrębnych umów?
Fragment:
Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować Spółka do sprzedaży usług w części dotyczącej usług projektowych (wraz z przeniesieniem praw autorskich), które wykonywane były na podstawie i w związku z umową zlecającą kompleksowe roboty budowlane modernizacyjne budynków koszarowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji Projektu Budowlano - Wykonawczego w określonym w tej umowie zakresie :8% czy 23% ... Czy wysokość stawki podatku VAT stosowanej przy sprzedaży usług projektowych jest uzależnione od zakresu zadań zleconych w ramach jednaj umowy, tj. czy zachodzą różnice pomiędzy wykonaniem usług projektowych w ramach umowy obejmującej kompleksowe prace modernizacyjne obiektów budownictwa mieszkaniowego wraz ze sporządzeniem dokumentacji Projektów Budowlano - Wykonawczych, a realizacją usług projektowych na podstawie odrębnych umów... Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, usługi projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej z branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej wykonywane były w ramach umowy, której przedmiotem była inwestycja budowlana polegająca na wykonaniu robót budowlanych modernizacyjnych budynków koszarowych nr 8 i 9 klasyfikowanych wg PKOB, jako obiekty budownictwa mieszkaniowego (1130), zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
2012
25
wrz

Istota:
W zakresie możliwości odliczenia podatku dochodowego zapłaconego w Grecji w związku wykonaniem w Polsce na rzecz kontrahenta greckiego usług projektowych oraz w zakresie udokumentowania zapłaty tego podatku.
Fragment:
(...) usług projektowych oraz w zakresie udokumentowania zapłaty tego podatku, uzupełnionym pismem z dnia 31.01.2011 r. (data wpływu 31.01.2011) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15.12.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej usług projektowych w świetle polsko-greckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w zakresie możliwości odliczenia podatku dochodowego zapłaconego w Grecji w związku wykonaniem w Polsce na rzecz kontrahenta greckiego usług projektowych i udokumentowania zapłaty tego podatku. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (Sp. z o.o., dalej także: „ Spółka ”) prowadzi działalność w zakresie specjalistycznego projektowania oznaczoną zgodnie z Polską kwalifikacją Działalności (PKD 2007) numerem: 7410Z. Główny kierunek działalności firmy to projektowanie kompletnych instalacji przemysłu petrochemicznego, chemicznego i energetyki, aparatów technologicznych, rurociągów technologicznych, energetycznych, hal magazynowych, chłodnic powietrznych i kominów.
2011
1
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zaliczki
Fragment:
Jeżeli zatem celem Wnioskodawcy jest zakup przedmiotowej nieruchomości z myślą o przeniesieniu do niej siedziby swojej firmy, zajmującej się świadczeniem usług projektowych, podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, to prawo do odliczenia podatku naliczonego zostaje zachowane również w sytuacji, gdy planowany termin zakończenia robót został oszacowany na rok 2011. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Należy w tym miejscu wyjaśnić, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę. Informacje w tym zakresie zostały potraktowane jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego, ponieważ nie było to przedmiotem zapytania, które dotyczyło wyłącznie prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.
2011
1
sie

Istota:
Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomością.
Fragment:
Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca otrzymał zlecenie na wykonanie usług projektowych od firmy łotewskiej. Zlecenie dotyczy opracowania kompletnego projektu wielobranżowego zakładu produkcyjnego. Miejsce przyszłej inwestycji znajduje się w Republice Białorusi w okręgu Grodno. Przy realizacji zlecenia Zainteresowany jako zleceniobiorca zatrudni (udzieli zlecenia) kilku podmiotom projektowym, na opracowanie niektórych zakresów prac ściśle projektowych (opracowanie technologiczne, konstrukcyjne, niektóre instalacje). Otrzymane zlecenie pochodzi od firmy łotewskiej, która jest instytucją finansującą całość przedsięwzięcia. Faktura za usługi projektowe zostanie wystawiona na firmę łotewską, natomiast sam projekt realizowany będzie na terenie Republiki Białoruskiej. Natomiast za podzlecane usługi projektowe wykonywane przez podwykonawców Spółki, faktury będą wystawiane przez nich na polską firmę. Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy, stwierdzić należy, że miejscem świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania usług projektowych związanych z nieruchomością, będących przedmiotem wniosku, jest terytorium państwa, na którym znajduje się nieruchomość, a więc terytorium Republiki Białoruskiej.
2011
1
sie

Istota:
Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomością.
Fragment:
Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca otrzyma zlecenie na wykonanie usług projektowych od firmy łotewskiej. Zlecenie dotyczyć będzie opracowania kompletnego projektu wielobranżowego zakładu produkcyjnego. Miejsce przyszłej inwestycji znajduje się w Republice Białorusi w okręgu Grodno. Przy realizacji zlecenia Zainteresowany jako zleceniobiorca zatrudni – udzieli zlecenia kilku podmiotom projektowym, na opracowanie niektórych zakresów prac ściśle projektowych (opracowanie technologiczne, konstrukcyjne, niektóre instalacje). Otrzymane zlecenie pochodzić będzie od firmy łotewskiej, która jest instytucją finansującą całość przedsięwzięcia. Faktura za usługi projektowe zostanie wystawiona na firmę łotewską, natomiast sam projekt realizowany będzie na terenie Republiki Białoruskiej. Natomiast za podzlecane usługi projektowe wykonywane przez podwykonawców Spółki, faktury będą wystawiane przez nich na polską firmę. Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy, stwierdzić należy, że miejscem świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania usług projektowych związanych z nieruchomością, będących przedmiotem wniosku, będzie terytorium państwa, na którym znajduje się nieruchomość, a więc terytorium Republiki Białoruskiej.
2011
1
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie realizacji projektu pn. „Modernizacja trzech przychodni rejonowo-specjalistycznych”.
Fragment:
W ramach projektu zakupi 2 aparaty EKG, 2 aparaty USG, mammograf i audiometr oraz zakupi usługi, roboty budowlane i usługi projektowe. Z projektu będą korzystać osoby wymagające leczenie. Osoby te będą korzystać z usług medycznych nieodpłatnie. Wnioskodawca świadczy „ usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej ” zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, natomiast wartość sprzedaży objętych podatkiem VAT (wynajem pomieszczeń) nie przekracza 2% całkowitej wartości sprzedaży. Wnioskodawca wskazał, że proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT nie przekroczyła 2%. W oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup aparatury medycznej, jak i koszty usług, robót budowlanych i usługi projektowej związanej z realizacją projektu, bowiem proporcja określona zgodnie z ust. 2-8, nie przekroczyła 2%. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał prawo do zwrotu kwoty różnicy podatku na rachunek bankowy według zasad wskazanych w art. 87 ust. 2-6 ustawy o VAT. Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
2011
1
lip

Istota:
Usługi projektowe dotyczące domów studenta wykonywane przez odrębny podmiot, nie stanowiące elementu kompleksowej usługi budowlanej, powinny być opodatkowane 22% stawką podatku.
Fragment:
Ustawodawca nie przewidział preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług dla usług projektowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy usługi projektowe podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Uniwersytet w 2009 r. będzie realizował szereg robót remontowych w obiektach domów studenta. Jednakże, aby je wykonać niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zakresu oraz sposobu realizacji planowanych prac remontowych. Dokumentacja techniczna remontu budynku – jak wskazał Wnioskodawca – będzie wykonywana na podstawie odrębnej umowy zawartej z oferentem. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że skoro ww. usługi projektowe, dotyczące remontu domów studenta wykonywane przez odrębny podmiot, nie będą stanowiły elementu kompleksowej usługi budowlanej, to ich świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu 22% stawką. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul.
2011
1
lip

Istota:
Zastosowanie stawki VAT do sprzedaży usług w części dotyczącej usług projektowych.
Fragment:
Należy tutaj wskazać, iż ustawodawca nie przewidział preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług dla usług projektowych. Tak więc zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT usługi projektowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%. W oparciu o przedstawiony wyżej stan prawny należy jednakże stwierdzić, że zastosowanie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług uzależnione jest od postanowień umowy na wykonanie wskazanych we wniosku usług projektowych. W sytuacji, gdy usługa projektowa będzie stanowić składnik kompleksowej usługi polegającej na wykonaniu obiektu budownictwa mieszkaniowego (o PKOB -11) jako całości, to usługa ta podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Natomiast jeżeli usługa projektowa będzie dotyczyć obiektów budownictwa mieszkaniowego (o PKOB) 11) ale będzie wykonywana na podstawie odrębnej umowy to podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22%. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zawarł 7 marca 2008r. umowę z Miastem , której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie robót. Zakres kompleksowych robót obejmuje między innymi usługi projektowe. Z tytułu realizacji umowy zostało ustalone wynagrodzenie. Przedmiotowe roboty dotyczą obiektu budownictwa mieszkaniowego jako całość, sklasyfikowanego w PKOB pod symbolem 11.22.
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.