Usługi prawnicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi prawnicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
13
gru

Istota:

Czy spółka może odliczyć vat naliczony z faktury za usługi prawnicze?

Fragment:

Przedmiotem wątpliwości jest możliwość odliczenia podatku z tytułu zakupionych usług prawniczych. Wnioskodawca uważa, że ma prawo do odliczenia podatku od usług prawniczych, gdyż mają one związek z działalnością opodatkowaną. Wnioskodawca wskazał, że bez udziału prawnika mógłby we własnym zakresie podjąć niekorzystne dla siebie decyzje. Wnioskodawca wskazał, że dzięki poradom prawnika i zawartej ugodzie może bez problemu używać wskazanych suwnic w swojej działalności opodatkowanej, w razie jakichkolwiek usterek nie musi obawiać się, że suwnice nie zostaną zdiagnozowane i naprawione przez Podwykonawcę. W przypadku nieuregulowania długu istniałoby ryzyko, że suwnice ulegną awarii a Wnioskodawca nie mógłby liczyć na ich serwis, wykonanie serwisu przez firmę zewnętrzną zaś wiązałoby się z utratą gwarancji. Gdyby liczba sprawnych suwnic się zmniejszyła możliwe byłoby, że Wnioskodawca musiałby ograniczyć wolumen produkcji co zmniejszyłoby jego przychody i obrót. Wnioskodawca użytkując przez pewien okres czasu suwnice nabyte od Podwykonawcy A jest również w stanie stwierdzić, że suwnice tej marki są produktem solidnym i dobrej jakości. Obecnie Wnioskodawca prowadzi kolejną inwestycję w postaci budowy kolejnej, nowej hali produkcyjnej.

2017
18
maj

Istota:

Miejsce świadczenia usługi prawniczej

Fragment:

U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2016 r. (data wpływu 28 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usługi prawniczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usługi prawniczej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w postaci kancelarii adwokackiej, w ramach której świadczy usługi prawnicze. Zainteresowany rozważa zawarcie z podmiotem prywatnym – nieprowadzącą indywidualnej działalności gospodarczej osobą fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania w Państwie Izrael – umowy zlecenia, stosownie do której brzmienia miałby opracować model oraz przeprowadzić założenie na rzecz usługobiorcy fundacji prawa polskiego. Jednym z licznych celów przedmiotowej fundacji miałoby być podejmowanie działalności kulturalnej, naukowej i oświatowej z wykorzystaniem konkretnej (już znanej) nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; fundacja mogłaby również prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem przedmiotowej nieruchomości. Lokalizacja przedmiotowej nieruchomości znalazłaby odzwierciedlenie w nazwie fundacji.

2015
25
mar

Istota:

Przedmiotowe usługi prawnicze, które Spółka nabywana i będzie nabywać w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi i sądowo-administracyjnymi pozostają bez związku z czynnościami opodatkowanymi Spółki. Tym samym koszty honorariów prawniczych dotyczące prowadzonych postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych, które Spółka ponosi i będzie ponosić, nie wypełniają hipotezy przepisów art. 86 ust. 1 ustawy uprawniającej do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji należy stwierdzić, że Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług prawniczych dotyczących prowadzonych sporów podatkowych oraz sporu cywilnego o odszkodowanie za szkody związane z decyzjami podatkowymi i działaniami organów władzy publicznej.

Fragment:

Bieżące zobowiązania w tym wynikające z nabywania przedmiotowych usług prawniczych bezspornie nie są związane z działalnością opodatkowaną Spółki, bowiem Spółka od 2000 r. do 2014 r. zawiesiła swoją działalność. Natomiast z faktu, że ewentualną pozostałą po spłacie wszystkich zobowiązań nadwyżkę Spółka planuje przeznaczyć na wznowienie działalności gospodarczej, nie można dopatrywać się związku nabywanych usług prawniczych z przyszłymi czynnościami opodatkowanymi. Zatem, należy wskazać, że przedmiotowe usługi prawnicze, które Spółka nabywana i będzie nabywać w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi i sądowo-administracyjnymi pozostają bez związku z czynnościami opodatkowanymi Spółki. Tym samym koszty honorariów prawniczych dotyczące prowadzonych postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych, które Spółka ponosi i będzie ponosić, nie wypełniają hipotezy przepisów art. 86 ust. 1 ustawy uprawniającej do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji należy stwierdzić, że Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług prawniczych dotyczących prowadzonych sporów podatkowych oraz sporu cywilnego o odszkodowanie za szkody związane z decyzjami podatkowymi i działaniami organów władzy publicznej.

2014
3
sie

Istota:

Prawo do prawa do pełnego odliczenia podatku VAT z faktury za usługę prawniczą

Fragment:

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia zostanie spełniony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a nabyta usługa prawnicza, jak wskazał Wnioskodawca, była ściśle związana z wykonywaniem przez Gminę czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego z uwagi na spełnienie pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury za usługę prawniczą, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z faktury za usługę prawniczą, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, nabyta usługa prawnicza była ściśle związana z wykonywaniem przez Gminę czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Podkreślenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

2012
16
paź

Istota:

Miejsce świadczenia usług prawniczych, wystawienie faktury oraz informacji podsumowującej

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, miejscem świadczenia usługi prawniczej wykonywanej przez Wnioskodawcę będzie państwo siedziby usługobiorcy, tj. kraj UE. Tym samym, przedmiotowe usługi pozostaną poza zakresem opodatkowania polskim podatkiem VAT, a Wnioskodawca, jako usługodawca nie będzie zobowiązany do rozliczenia w kraju podatku VAT należnego z tytułu ich świadczenia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie (objętym pytaniem nr 1) jest prawidłowe. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma również wątpliwości, czy prawidłowym będzie wystawienie przez Niego faktury VAT z tytułu wykonania usługi prawniczej, dla której zobowiązanym do zapłaty podatku będzie usługobiorca. Sposób dokumentowania czynności związanych ze świadczeniem usług poza granicami kraju w przypadku, gdy świadczący usługę nie jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju wykonywania usługi, reguluje art. 106 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.

2011
10
lis

Istota:

Czy wydatki zakładu ubezpieczeń na profesjonalną pomoc prawną w sprawie o rozszerzenie przez organ nadzoru zakresu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w postępowaniu administracyjnym i wydatki na taką pomoc prawną w postępowaniu sądowoadministracyjnym w przypadku zaskarżenia decyzji organu nadzoru do sądu administracyjnego, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - niezależnie od wyniku postępowania przed organem nadzoru i sądem administracyjnym?

Fragment:

Jednocześnie zaliczanie kosztów usług prawniczych do kosztów działalności gospodarczej nie budziło dotąd wątpliwości, ani nie było kwestionowane. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług prawniczych

Fragment:

W załączniku do wyżej cyt. rozporządzenia pod pozycją 17 zostały umieszczone usługi prawnicze. Zatem usługi prawnicze do 31 grudnia 2010r. korzystały ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ich za pomocą kasy rejestrującej. W dniem 1 stycznia 2010r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. nr 138, poz. 930). W § 2 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia zwolniono z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Jednakże w powołanym załączniku do rozporządzenia ustawodawca nie wymienił usług prawniczych. Natomiast w § 2 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia zwolniono z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 kwietnia 2011r. czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Zatem w świetle powyższego usługi prawnicze korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących do dnia 30 kwietnia 2011r. na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

2011
1
paź

Istota:

W rozpatrywanej sprawie nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane 19% podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania, w stosownym, a określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie.

Fragment:

W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej.

Fragment:

Czy prowadząc działalność gospodarczą w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej oraz podlegając w 2010 r. opodatkowaniu z tej działalności w wysokości 19% Wnioskodawczyni może świadczyć usługi prawnicze na rzecz kancelarii prawniczej, w której była wcześniej zatrudniona jako prawnik na podstawie umowy o pracę... W opinii Wnioskodawczyni dochody uzyskane ze świadczenia usług prawniczych na rzecz kancelarii prawniczej, w której była wcześniej zatrudniona jako prawnik, uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą być opodatkowane podatkiem liniowym z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez prawnika nie są tożsame z usługami świadczonymi przez adwokata. W związku z tym nie ma przeciwwskazań do świadczenia takich usług w ramach opodatkowania, o którym mowa w art. 30c Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wg. stawki w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku, gdyż zakres wykonywanych obowiązków adwokata w ramach świadczenia usług prawnych nie jest tożsamy z zakresem obowiązków wykonywanych na podstawie umowy o pracę na stanowisku prawnika. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie określenia miejsca świadczenia usług prawnych świadczonych na rzecz znajdujących się w Polsce przedstawicielstw dyplomatycznych państw spoza UE

Fragment:

Mając na uwadze, iż usługi prawnicze mają charakter niematerialny i będą świadczone na rzecz ambasady spoza Unii Europejskiej, w przedmiotowej sprawie, zdaniem Spółki, znajduje odpowiednie zastosowanie, przepis art. 28l Ustawy o zmianie VAT regulujący kwestię miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów mających siedzibę poza terytorium Wspólnoty. Zgodnie z art. 28l pkt 3 lit. c Ustawy o zmianie VAT, w przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty, usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1), miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. W ocenie Spółki, ambasada jako placówka zagraniczna powołana w celach dyplomatycznych, mająca charakter przedstawicielstwa państwa obcego w innym państwie nie posiada, w rozumieniu przepisów ustawy VAT, siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o podatku VAT nie definiuje bowiem pojęcia siedziby.