Usługi prawnicze | Interpretacje podatkowe

Usługi prawnicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi prawnicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy spółka może odliczyć vat naliczony z faktury za usługi prawnicze?
Fragment:
Przedmiotem wątpliwości jest możliwość odliczenia podatku z tytułu zakupionych usług prawniczych. Wnioskodawca uważa, że ma prawo do odliczenia podatku od usług prawniczych, gdyż mają one związek z działalnością opodatkowaną. Wnioskodawca wskazał, że bez udziału prawnika mógłby we własnym zakresie podjąć niekorzystne dla siebie decyzje. Wnioskodawca wskazał, że dzięki poradom prawnika i zawartej ugodzie może bez problemu używać wskazanych suwnic w swojej działalności opodatkowanej, w razie jakichkolwiek usterek nie musi obawiać się, że suwnice nie zostaną zdiagnozowane i naprawione przez Podwykonawcę. W przypadku nieuregulowania długu istniałoby ryzyko, że suwnice ulegną awarii a Wnioskodawca nie mógłby liczyć na ich serwis, wykonanie serwisu przez firmę zewnętrzną zaś wiązałoby się z utratą gwarancji. Gdyby liczba sprawnych suwnic się zmniejszyła możliwe byłoby, że Wnioskodawca musiałby ograniczyć wolumen produkcji co zmniejszyłoby jego przychody i obrót. Wnioskodawca użytkując przez pewien okres czasu suwnice nabyte od Podwykonawcy A jest również w stanie stwierdzić, że suwnice tej marki są produktem solidnym i dobrej jakości. Obecnie Wnioskodawca prowadzi kolejną inwestycję w postaci budowy kolejnej, nowej hali produkcyjnej.
2017
13
gru

Istota:
Miejsce świadczenia usługi prawniczej
Fragment:
U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2016 r. (data wpływu 28 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usługi prawniczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usługi prawniczej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w postaci kancelarii adwokackiej, w ramach której świadczy usługi prawnicze. Zainteresowany rozważa zawarcie z podmiotem prywatnym – nieprowadzącą indywidualnej działalności gospodarczej osobą fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania w Państwie Izrael – umowy zlecenia, stosownie do której brzmienia miałby opracować model oraz przeprowadzić założenie na rzecz usługobiorcy fundacji prawa polskiego. Jednym z licznych celów przedmiotowej fundacji miałoby być podejmowanie działalności kulturalnej, naukowej i oświatowej z wykorzystaniem konkretnej (już znanej) nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; fundacja mogłaby również prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem przedmiotowej nieruchomości. Lokalizacja przedmiotowej nieruchomości znalazłaby odzwierciedlenie w nazwie fundacji.
2017
18
maj

Istota:
Przedmiotowe usługi prawnicze, które Spółka nabywana i będzie nabywać w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi i sądowo-administracyjnymi pozostają bez związku z czynnościami opodatkowanymi Spółki. Tym samym koszty honorariów prawniczych dotyczące prowadzonych postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych, które Spółka ponosi i będzie ponosić, nie wypełniają hipotezy przepisów art. 86 ust. 1 ustawy uprawniającej do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji należy stwierdzić, że Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług prawniczych dotyczących prowadzonych sporów podatkowych oraz sporu cywilnego o odszkodowanie za szkody związane z decyzjami podatkowymi i działaniami organów władzy publicznej.
Fragment:
Bieżące zobowiązania w tym wynikające z nabywania przedmiotowych usług prawniczych bezspornie nie są związane z działalnością opodatkowaną Spółki, bowiem Spółka od 2000 r. do 2014 r. zawiesiła swoją działalność. Natomiast z faktu, że ewentualną pozostałą po spłacie wszystkich zobowiązań nadwyżkę Spółka planuje przeznaczyć na wznowienie działalności gospodarczej, nie można dopatrywać się związku nabywanych usług prawniczych z przyszłymi czynnościami opodatkowanymi. Zatem, należy wskazać, że przedmiotowe usługi prawnicze, które Spółka nabywana i będzie nabywać w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi i sądowo-administracyjnymi pozostają bez związku z czynnościami opodatkowanymi Spółki. Tym samym koszty honorariów prawniczych dotyczące prowadzonych postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych, które Spółka ponosi i będzie ponosić, nie wypełniają hipotezy przepisów art. 86 ust. 1 ustawy uprawniającej do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji należy stwierdzić, że Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług prawniczych dotyczących prowadzonych sporów podatkowych oraz sporu cywilnego o odszkodowanie za szkody związane z decyzjami podatkowymi i działaniami organów władzy publicznej.
2015
25
mar

Istota:
Prawo do prawa do pełnego odliczenia podatku VAT z faktury za usługę prawniczą
Fragment:
W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia zostanie spełniony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a nabyta usługa prawnicza, jak wskazał Wnioskodawca, była ściśle związana z wykonywaniem przez Gminę czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego z uwagi na spełnienie pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury za usługę prawniczą, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z faktury za usługę prawniczą, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, nabyta usługa prawnicza była ściśle związana z wykonywaniem przez Gminę czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Podkreślenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.
2014
3
sie

Istota:
Miejsce świadczenia usług prawniczych, wystawienie faktury oraz informacji podsumowującej
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, miejscem świadczenia usługi prawniczej wykonywanej przez Wnioskodawcę będzie państwo siedziby usługobiorcy, tj. kraj UE. Tym samym, przedmiotowe usługi pozostaną poza zakresem opodatkowania polskim podatkiem VAT, a Wnioskodawca, jako usługodawca nie będzie zobowiązany do rozliczenia w kraju podatku VAT należnego z tytułu ich świadczenia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie (objętym pytaniem nr 1) jest prawidłowe. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma również wątpliwości, czy prawidłowym będzie wystawienie przez Niego faktury VAT z tytułu wykonania usługi prawniczej, dla której zobowiązanym do zapłaty podatku będzie usługobiorca. Sposób dokumentowania czynności związanych ze świadczeniem usług poza granicami kraju w przypadku, gdy świadczący usługę nie jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju wykonywania usługi, reguluje art. 106 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.
2012
16
paź

Istota:
Czy wydatki zakładu ubezpieczeń na profesjonalną pomoc prawną w sprawie o rozszerzenie przez organ nadzoru zakresu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w postępowaniu administracyjnym i wydatki na taką pomoc prawną w postępowaniu sądowoadministracyjnym w przypadku zaskarżenia decyzji organu nadzoru do sądu administracyjnego, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - niezależnie od wyniku postępowania przed organem nadzoru i sądem administracyjnym?
Fragment:
Jednocześnie zaliczanie kosztów usług prawniczych do kosztów działalności gospodarczej nie budziło dotąd wątpliwości, ani nie było kwestionowane. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2011
10
lis

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług prawniczych
Fragment:
W załączniku do wyżej cyt. rozporządzenia pod pozycją 17 zostały umieszczone usługi prawnicze. Zatem usługi prawnicze do 31 grudnia 2010r. korzystały ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ich za pomocą kasy rejestrującej. W dniem 1 stycznia 2010r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. nr 138, poz. 930). W § 2 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia zwolniono z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Jednakże w powołanym załączniku do rozporządzenia ustawodawca nie wymienił usług prawniczych. Natomiast w § 2 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia zwolniono z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 kwietnia 2011r. czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Zatem w świetle powyższego usługi prawnicze korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących do dnia 30 kwietnia 2011r. na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.
2011
1
paź

Istota:
W rozpatrywanej sprawie nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane 19% podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania, w stosownym, a określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie.
Fragment:
W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.
2011
1
paź

Istota:
Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej.
Fragment:
Czy prowadząc działalność gospodarczą w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej oraz podlegając w 2010 r. opodatkowaniu z tej działalności w wysokości 19% Wnioskodawczyni może świadczyć usługi prawnicze na rzecz kancelarii prawniczej, w której była wcześniej zatrudniona jako prawnik na podstawie umowy o pracę... W opinii Wnioskodawczyni dochody uzyskane ze świadczenia usług prawniczych na rzecz kancelarii prawniczej, w której była wcześniej zatrudniona jako prawnik, uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą być opodatkowane podatkiem liniowym z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez prawnika nie są tożsame z usługami świadczonymi przez adwokata. W związku z tym nie ma przeciwwskazań do świadczenia takich usług w ramach opodatkowania, o którym mowa w art. 30c Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wg. stawki w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku, gdyż zakres wykonywanych obowiązków adwokata w ramach świadczenia usług prawnych nie jest tożsamy z zakresem obowiązków wykonywanych na podstawie umowy o pracę na stanowisku prawnika. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2011
1
wrz

Istota:
W zakresie określenia miejsca świadczenia usług prawnych świadczonych na rzecz znajdujących się w Polsce przedstawicielstw dyplomatycznych państw spoza UE
Fragment:
Mając na uwadze, iż usługi prawnicze mają charakter niematerialny i będą świadczone na rzecz ambasady spoza Unii Europejskiej, w przedmiotowej sprawie, zdaniem Spółki, znajduje odpowiednie zastosowanie, przepis art. 28l Ustawy o zmianie VAT regulujący kwestię miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów mających siedzibę poza terytorium Wspólnoty. Zgodnie z art. 28l pkt 3 lit. c Ustawy o zmianie VAT, w przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty, usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1), miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. W ocenie Spółki, ambasada jako placówka zagraniczna powołana w celach dyplomatycznych, mająca charakter przedstawicielstwa państwa obcego w innym państwie nie posiada, w rozumieniu przepisów ustawy VAT, siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o podatku VAT nie definiuje bowiem pojęcia siedziby.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.