IPTPB1/415-126/12-5/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy usługi pośrednictwa finansowego mieszczą się w ramach art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dniu 10 lutego 2012 r. (data wpływu 16 lutego 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 maja 2012 r. (data wpływu 22 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zakwalifikowania usług pośrednictwa świadczonych przez przedsiębiorcę zagranicznego do usług wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych z tego tytułu wypłat – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2012 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia ...... Nr ......, na podstawie art. 169 § 1 i § 2, w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 11 maja 2012 r., skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 14 maja 2012 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 21 maja 2012 r. (data wpływu 22 maja 2012 r.), nadanym w polskiej placówce operatora publicznego w dniu 21 maja 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie sprzedaży eksportowej. Spółka podpisała umowę pośrednictwa handlowego z pośrednikiem będącym osobą fizyczną, na mocy której powierza pośrednikowi pośredniczenie w zawarciu umowy współpracy handlowej z podmiotem zagranicznym. W myśl tej umowy, Spółka będzie dokonywała sprzedaży towarów podmiotowi zagranicznemu, na podstawie zamówień składanych przez ten podmiot. Na podstawie powyższej umowy, pośrednik będzie podejmował działania mogące spowodować zwiększenie sprzedaży towarów Spółki. Do obowiązków pośrednika w tym zakresie będzie należało w szczególności przekazywanie Spółce informacji o sugestiach dotyczących asortymentu, jakości, cen oraz warunków dostaw towarów, a także o wszelkich reklamacjach dotyczących towarów, składanych przez podmiot zagraniczny, bądź kupujących od niego. Powyższa osoba, z którą podpisano umowę pośrednictwa, jest nierezydentem, posiada miejsce zamieszkania w Indiach.

W przypadku zrealizowania sprzedaży przez Spółkę na rzecz podmiotu zagranicznego pośrednikowi wypłacane jest wynagrodzenie prowizyjne na podstawie wystawionych przez niego faktur.

W piśmie z dnia 21 maja 2012 r., stanowiącym uzupełnienie ww. wniosku, Wnioskodawca poinformował, iż zmienia kwalifikację przedmiotu wniosku na zdarzenie przyszłe. Wyjaśnił rownież, iż:

 • usługi pośrednictwa handlowego wykonywane będą na terenie Arabii Saudyjskiej,
 • podmiot świadczący na rzecz Spółki usługi pośrednictwa handlowego, będzie wykonywał je w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej,
 • podmiot świadczący na rzecz Spółki usługi pośrednictwa handlowego posiada siedzibę lub zakład poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ww. podmiot nie uzyskuje dochodów z tytułu usług pośrednictwa handlowego poprzez zakład położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wypłata wynagrodzenia z tytułu czynności pośrednictwa handlowego, wykonywanego poza terytorium Polski przez nierezydenta, jest dochodem określonym w art. 3 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty wynagrodzenia za usługi pośrednictwa handlowego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca przeformułował powyższe pytania: zadając następujące pytania:

 1. Czy wypłata wynagrodzenia z tytułu czynności pośrednictwa handlowego wykonywanego poza terytorium Polski przez nierezydenta jest dochodem określonym w art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, który to podatek Spółka jako płatnik będzie zobowiązana pobrać...
 2. Czy usługi pośrednictwa finansowego mieszczą się w ramach art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie nr 2. W zakresie pytania nr 1 wniosek zostanie rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał On obowiązku poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa handlowego, ponieważ usługi te nie mieszczą się w ramach art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy z tytuł uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwaniu personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów.

Wśród usług wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest usług agencyjnych/pośrednictwa handlowego. W znaczeniu słownikowym pojęcie agent oznacza „przedstawiciela jakiejś firmy” (Słownik Języka Polskiego PWN - www.sjp.pwn.pl.).

Natomiast w myśl art. 758 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie oraz do odbierania dla niego oświadczeń agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie (art. 758 § 2 Kodeksu cywilnego).

Wprawdzie katalog usług wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie: „(...) oraz świadczeń o podobnym charakterze”, jednakże w tym znaczeniu, że świadczenia tam wymienione można podzielić na dwie grupy, tj. świadczenia wyraźnie nazwane, np. doradcze, księgowe, badania rynku oraz świadczenia mające podobny charakter do świadczeń wyraźnie nazwanych, a więc nie będące stricte ww. świadczeniami nazwanymi, lecz świadczeniami posiadającymi elementy charakterystyczne dla owych świadczeń nazwanych, a także elementy charakterystyczne dla innych świadczeń niż wymienione w ww. artykule. Przy czym owe elementy składowe „świadczenia o podobnym charakterze” powinny być w takiej proporcji by elementy charakterystyczne dla świadczeń nazwanych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przeważały nad elementami właściwymi dla innych świadczeń (innych niż wymienione z nazwy w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) - tj. były elementami głównym. Nie mogą to być więc wszystkie możliwe świadczenia, lecz świadczenia zawierające essentialia negotii umów świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracownikowi pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń.

Tymczasem w przeciwieństwie do wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych usług, tj. usług doradczych, księgowych, badania rynku, tj. usług bezpośrednio obejmujących zobowiązania dwóch podmiotów, usługa pośrednictwa handlowego polega na doprowadzeniu do zawarcia umowy przez zleceniodawcę tej usługi z podmiotem trzecim. W przypadku więc usługi pośrednictwa handlowego, jej konsekwencją są wzajemne zobowiązania dotyczące trzech podmiotów - zleceniodawcy, zleceniobiorcy oraz podmiotu trzeciego zawierającego w następstwie usługi pośrednictwa handlowego - umowę ze zleceniodawcą. Konsekwentnie usługa pośrednictwa ma inny charakter od usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy zauważyć, iż essentialia negotii umowy pośrednictwa jest doprowadzenie do zawarcia umowy przez zleceniodawcę z podmiotem trzecim, podczas gdy essentialia negotii umów dotyczących pozostałych usług wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zobowiązanie się zleceniobiorcy do wykonania określonej usługi doradczej, księgowej, badania rynku itp.

Dla bardziej precyzyjnego omówienia świadczeń o podobnym charakterze zasadne jest odesłanie do klasyfikacji statystycznych. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 207, poz. 1293) usługi objęte dyspozycją art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sklasyfikowane są następująco:

 • usługi prawne i księgowe zostały sklasyfikowane w Sekcji M „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” w Dziale 59„Działalność prawnicza, rachunkowo - księgowa i doradztwo podatkowe”,
 • usługi zarządzania i kontroli oraz usługi doradcze zostały sklasyfikowane w Sekcji M „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” w Dziale 70 „Usługi firm centralnych (head offices); usługi doradztwa związane z zarządzaniem” w Grupie 70.2 „Usługi doradztwa związane z zarządzaniem”,
 • usługi reklamowe i badania rynku zostały sklasyfikowane w Sekcji M „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” w Dziale 73 „Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej” w Grupie 73.1 „Usługi reklamowe” oraz w Grupie 73.2 „Usługi badania rynku i opinii publicznej”,
 • usługi przetwarzania danych zostały sklasyfikowane w Sekcji J „Usługi w zakresie informacji i komunikacji” w Dziale 63 Usługi w zakresie informacji” w Grupie 63.1 „Usługi przetwarzania danych, zarządzania stronami Internetowym (hosting) i podobne usługi; usługi portali internetowych”,
 • usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu zostały sklasyfikowane w Sekcji N „Usługi administrowania i usługi wspierające” w Dziale 78 „Usługi związane z zatrudnieniem”.

Natomiast usługi pośrednictwa handlowego zostały sklasyfikowane w zupełnie innym grupowaniu niż usługi wymienione w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie w Sekcji G „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych; włączając motocykle”, w Dziale 46 „Handel hurtowy z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi”, w Grupie 46.1 „Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej”.

W związku z powyższym, oczywistym jest, że działalność pośrednictwa handlowego nie jest objęta zakresem świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych podmiotowi zagranicznemu należności z tytułu usług pośrednictwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Wskazana wyżej zasada ograniczonego obowiązku podatkowego stanowi, iż Rzeczpospolita Polska ma prawo do opodatkowania osób fizycznych niebędących jej rezydentami podatkowymi, ale tylko w zakresie dochodów uzyskiwanych ze źródła przychodów położonych na jej terytorium. Nie są natomiast w Polsce opodatkowane osoby fizyczne z tytułu dochodów, których źródło jest położone za granicą. Warunkiem posiadania w Polsce statusu podmiotu o ograniczonym obowiązku podatkowym jest brak na terytorium Polski miejsca zamieszkania lub zakładu.

W myśl art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Stosownie do art. 29 ust. 2 tej ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Przepis art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera otwarty katalog usług, których świadczenie podlega opodatkowaniu ww. podatkiem „u źródła”, czyli w Polsce, czego dowodem jest użyte przez ustawodawcę sformułowanie „oraz świadczeń o podobnym charakterze”. Za „świadczenia o podobnym charakterze” należy uznać świadczenia o podobnym zakresie działań w ramach świadczonych usług.

Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron. Innymi słowy, lista ta obejmuje również takie świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz mogą być np. inaczej określane, przy czym decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń.

W myśl art. 758 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Zgodnie z definicją słownikową (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl) „pośrednictwo” to:

 • działalność osoby trzeciej mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron;
 • kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy.

W przypadku zatem pośrednictwa handlowego dochodzi do zdarzeń gospodarczych pomiędzy trzema podmiotami: zleceniodawcą, zleceniobiorcą oraz podmiotem trzecim (nabywcą produktów i usług Spółki) zawierającym w efekcie usługi pośrednictwa handlowego umowę ze zleceniodawcą. W świetle powyższego nie jest możliwe uznanie usług pośrednictwa za usługi o podobnym charakterze jak wymienione wprost w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca wskazał, iż zamierza sprzedawać wyprodukowane towary za granicą kraju. W tym celu chce skorzystać z pomocy pośrednika przy zawieraniu i realizacji umów handlowych. W związku z powyższym, podpisze umowę pośrednictwa handlowego z podmiotom zagranicznym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, posiadającym miejsce zamieszania w Indiach. Powyższe usługi wykonywane będą na terenie Arabii Saudyjskiej w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż usługi pośrednictwa handlowego, które świadczone będą na rzecz Wnioskodawcy przez zagranicznego przedsiębiorcę nie mieszczą się w katalogu zawartym w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie mają podobnego charakteru do wymienionych tam świadczeń, co skutkuje brakiem konieczności pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat wynagrodzeń prowizyjnych za świadczone przez podmiot zagraniczny usługi.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W świetle powyższego przepisu, interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Z uwagi na powyższe niniejsza interpretacja nie wywiera skutków prawnych dla osoby, która świadczyć będzie usługi pośrednictwa handlowego.

Ponadto przedmiotem interpretacji są przepisy prawa podatkowego. Zatem, tut. Organ nie może odnieść się do symbol usług według PKWiU wskazanych we wniosku ORD-IN.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Zauważyć ponadto należy, że w sytuacji, gdy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.