Usługi pośrednictwa pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi pośrednictwa pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik świadczy usługi polegające na wyszukiwaniu pracowników w Polsce dla zagranicznej agencji rekrutacyjnej posiadającej siedzibę w Wielkiej Brytanii. Agencja kontaktuje tychże pracowników z pracodawcami z Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz pobiera od nich stosowną opłatę jeśli pracownik podejmie pracę. Od powyższej opłaty wnioskodawca pobiera określoną prowizję. W związku z powyższym podatnik pyta, czy opisana działalność usługowa podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ust. 4 i ust. 3 ustawy o VAT. Zdaniem podatnika usługi, które świadczy na rzecz kontrahenta ze Wspólnoty, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako „usługi wyszukiwania osób i miejsc pracy (PKWiU 74.50.1) są opodatkowane w miejscu gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, a przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań przewidzianych w niniejszym przepisie. Ustęp 4 przytoczonego artykułu stanowi katalog usług niematerialnych, których świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej a posiadającej siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego (państwa spoza Wspólnoty Europejskiej) lub podatnika mającego siedzibę lub (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy miejscem świadczenia usług pracy tymczasowej i rekrutacji jest – zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 – miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 16.05.2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie usług świadczonych na rzecz podatników podatku od wartości dodanejpostanawiauznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Ustosunkowując się do stanowiska Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego, podkreśla, iż nie jest organem właściwym w sprawach wydawania opinii w zakresie klasyfikacji wyrobów i usług. Zgodnie z treścią Komunikatu Prezesa GUS z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz. U. GUS Nr 12, poz. 87), zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zapytuje czy usługi pośrednictwa pracy oraz usługi agencyjne wykonywane na rzecz podmiotu będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, posiadającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) D „rozliczenie podatku naliczonego” poz. 43 i 44, 47 oraz dokonuje w części E obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu. W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik świadczy na terenie kraju usługi pośrednictwa pracy oraz usługi agencyjne na rzecz nabywcy posiadającego numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Ponieważ świadczone przez Podatnika usługi pośrednictwa pracy i usługi agencyjne na rzecz kontrahentów ze Wspólnoty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terenie kraju, nie należy wypełniać deklaracji VAT-7 w części C (rozliczenie transakcji podlegających opodatkowaniu oraz podatku należnego). Wypełnić należy część D (rozliczenie podatku naliczonego), część E (obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu) oraz część F (informacje dodatkowe) punkt 56 nr 1. (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zapytuje czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu dokonywanych nabyć związanych ze świadczeniem usług pośrednictwa pracy oraz usług spedycyjnych wykonywanych na rzecz podmiotu z kraju UE.
Zdaniem Podatnika przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jesli kwota ta mogłaby byc odliczona, gdyby czynności były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiadałby dokumenty, z kótrych wynikałby związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Fragment:

(...) związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. W związku z powyższym, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego istnieje zarówno w przypadku gdy miejscem świadczenia usług jest terytorium kraju, jak i wówczas gdy usługi są świadczone poza terytorium kraju, co wynika z zapisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w powyższym przepisie. Z treści przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik świadczy usługi pośrednictwa pracy i usługi agencyjne na rzecz kontrahentów ze Wspólnoty niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Tutejszy organ podatkowy stwierdza zatem, iż w myśl art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, nabywane przez Podatnika towary i usługi w ramach świadczonych usług na rzecz kontrahentów ze Wspólnoty (posiadających numer pod którym są zidentyfikowani na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego) na (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług wyszukiwania osób i miejsc pracy.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 02.06.2005 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 13.06.2005 r. (uzupełniony w dniach 05.07.2005 r. i 29.07.2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług wyszukiwania osób i miejsc pracy jest prawidłowe. W dniu 13.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oławie wpłynęło pismo z dnia 02.06.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 27.06.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, bowiem pismo nie spełniało warunków aby uznać je jako wniosek złożony w trybie art. 14a § 1 i 2 (...)