Usługi pośrednictwa pieniężnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi pośrednictwa pieniężnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
24
sie

Istota:

Zastosowanie zwolnienia dla usług pośrednictwa finansowego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Jednocześnie ustawodawca w art. 43 ust. 13 ww. ustawy wskazał, iż zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 14 ustawy). Ponadto, zgodnie z treścią przepisu art. 135 (1) (b-g) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., państwa członkowskie zwalniają usługi związane z usługami sektora bankowego i usługami finansowymi. I tak, w myśl art. 135 ust. 1 lit. „b”, państwa członkowskie zwalniają udzielanie kredytów i pośrednictwo kredytowe oraz zarządzanie kredytami przez kredytodawcę. Z kolei, art. 135 ust. 1 lit. „d” głosi, iż państwa członkowskie zwalniają transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem windykacji należności. Omawiane przepisy dyrektywy dotyczą jednak ściśle wymienionych rodzajów czynności, których charakter pozwala na zakwalifikowanie ich do kategorii usług związanych z obrotem bankowym i finansami.

2012
26
cze

Istota:

Zastosowanie zwolnienia dla usług pośrednictwa finansowego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 14 ustawy). Ponadto, zgodnie z treścią przepisu art. 135 (1) (b-g) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., państwa członkowskie zwalniają usługi związane z usługami sektora bankowego i usługami finansowymi. I tak, w myśl art. 135 ust. 1 lit. „b”, państwa członkowskie zwalniają udzielanie kredytów i pośrednictwo kredytowe oraz zarządzanie kredytami przez kredytodawcę. Z kolei, art. 135 ust. 1 lit. „d” głosi, iż państwa członkowskie zwalniają transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem windykacji należności. Omawiane przepisy dyrektywy dotyczą jednak ściśle wymienionych rodzajów czynności, których charakter pozwala na zakwalifikowanie ich do kategorii usług związanych z obrotem bankowym i finansami. W związku z tym należy uznać, że wszelkie inne czynności niewymienione w tym przepisie, nawet jeśli mają charakter czynności bankowych bądź finansowych lub zakres ich jest zbliżony do tego typu usług, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie tego przepisu.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług pośrednictwa pieniężnego sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 65.12.10-00.90.

Fragment:

Zatem, jeśli świadczone przez Wnioskodawcę usługi zostały prawidłowo sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 65.12.10-00.90 jako "Usługi pośrednictwa pieniężnego pozostałe, gdzie indziej niewymienione" mieszczące się w sekcji J ex 65-67 (usługi pośrednictwa finansowego), to na podstawie poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy korzystają one ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Należy jednak podkreślić, że niniejszą interpretację oparto na założeniu, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi faktycznie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 65.12.10-00.90 jako "Usługi pośrednictwa pieniężnego pozostałe, gdzie indziej niewymienione". Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU) lub zmiany stanu prawnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka ma prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń?

Fragment:

Dla celów klasyfikacji usług na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się, na mocy § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.). Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże w przepisach samej ustawy, jaki i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku. I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 3 przedmiotowego załącznika „wykaz usług zwolnionych od podatku” wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego, sekcja J ex (65-67), z wyłączeniem: działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej; usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20); usług doradztwa (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy Spółka, uczestnicząc w systemie cash pooling, będzie świadczyła na rzecz innych uczestników usługi pośrednictwa finansowego w świetle ustawy o VAT?

Fragment:

Nie jest to więc zobowiązanie Spółki do przekazania określonej kwoty ani bankowi ani konkretnemu uczestnikowi systemu, bo jeżeli w danym dniu na Rachunku bankowym Spółki nie powstanie nadwyżka (ale też nie wystąpi debet), to nie będzie istniała kwota, która mogłaby zostać realnie uwzględniona przez bank przy obliczaniu sald nadwyżek i debetów Rachunków bankowych innych uczestników systemu. Nie będzie to też oznaczało, że bank czy inny uczestnik systemu ma prawo domagać się od Spółki jakiejkolwiek kwoty, ani że nie mogąc jej „zapewnić” Spółka nie wypełniła swojego zobowiązania do udostępnienia jakichkolwiek kwot nadwyżek bankowi czy innemu uczestnikowi systemu, gdyż do niczego takiego Spółka się nie zobowiązuje ani względem banku, ani wobec innego uczestnika systemu. Co więcej, mogą wystąpić sytuacje, że w danym dniu to Rachunek bankowy Spółki wykaże debet, który pomniejszy nadwyżki pozostałych uczestników systemu, jakie, po zbilansowaniu na Rachunku Głównym, zostaną dopisane przez bank na Głównym Rachunku Płynności. Ponadto również pozostali uczestnicy systemu, tak samo jak Spółka, też mogą wykazać debet w tym samym dniu. Jednak w takim przypadku Spółka też nie będzie mogła domagać się od innych uczestników systemu kwot na pokrycie debetu Spółki (podobnie jak pozostali uczestnicy nie będą się mogli domagać tego od Spółki), gdyż żaden uczestnik nie zobowiązał się do tego wobec innych uczestników.

2011
1
lip

Istota:

VAT w zakresie świadczenia usług pośrednictwa finansowego

Fragment:

Zgodnie bowiem z przywołanymi wyżej przepisami ustawy o VAT (art. 2 pkt 26 w zw. z art. 27 ust. i ust. 4 pkt 9) zaliczenie danych usług do usług elektronicznych ma znaczenie jedynie w kontekście ustalenia miejsca ich świadczenia/opodatkowania VAT. Nie rozstrzyga natomiast samego sposobu opodatkowania takich usług. W praktyce do usług elektronicznych zaliczają się bowiem usługi o zróżnicowanym charakterze, których wspólnym mianownikiem - decydującym zgodnie z ww przepisami o miejscu ich opodatkowania - jest to, iż są świadczone za pomocą lnternetu lub innej Sieci elektronicznej, ich świadczenie jest zautomatyzowanie i wymagają niewielkiego udziału człowieka, a wykonanie ich bez wykorzystania technologii informatycznej jest niemożliwe. W związku z tym dla ustalenia właściwej stawki VAT dla usługi uznanej za elektroniczną konieczna jest jej identyfikacja za pomocą klasyfikacji statystycznej, stosownie do art. 8 ust. 3 in initio ustawy o VAT. Jak już bowiem wyżej na to wskazano, wspomniana klasyfikacja określa sposób opodatkowania podatkiem VAT usług zidentyfikowanych statystycznie; Jednocześnie przewidziane w samym ust. 3, jak i ust. 4 art. 8 ustawy o VAT wyjątki od ww. reguły odnoszą się jedynie do kwestii miejsca świadczenia/opodatkowania usług, a nie sposobu/wysokości opodatkowania.

2011
1
lip

Istota:

Świadczone przez Spółkę usługi prowadzenia ewidencji obligacji zdematerializowanych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 powołanej ustawy.

Fragment:

Z kolei w myśl art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy. Należy przy tym podkreślić, iż obowiązek prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania i zaklasyfikowania świadczonych usług do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na podmiocie wykonującym te czynności. Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jaki i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi pośrednictwa finansowego (PKWiU Sekcja J ex 65-67), ze wskazanymi enumeratywnie w tym załączniku wyłączeniami, podlegającymi opodatkowaniu: działalność lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki, usługi polegające na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej, usługi doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20), usługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20-00.30), z wyjątkiem świadczonych (...)

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie prowizji z tytułu umowy dystrybucji i sprzedaży znaków opłaty skarbowej, sądowej i urzędowych blankietów weksli.

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, iż jego zdaniem usługi poboru opłaty skarbowej są sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 65.12.10-00-90 –„usługa pośrednictwa pieniężnego”. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Czy czynność poboru opłaty skarbowej wykonywana przez inkasenta zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) jako usługa pośrednictwa pieniężnego (PKWiU 65.12.10-00-90) lub usługa w zakresie administracji publicznej (PKWiU 75.11.12-00-90), czy też na podstawie § 8 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zgodnie z którym zwolnione od podatku są prowizje z tytułu umowy dystrybucji i sprzedaży znaków opłaty skarbowej, sądowej i urzędowych blankietów weksli... Zdaniem Wnioskodawcy usługa inkasa powinna korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy § 8 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwolnione od podatku są prowizje z tytułu umowy dystrybucji i sprzedaży znaków opłaty skarbowej, sądowej i urzędowych blankietów weksli.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług z uwagi na ich związek z prowadzeniem przedsiębiorstwa

Fragment:

Usługi te zgodnie z PKWiU, klasyfikowane są jak usługi pośrednictwa pieniężnego (PKWiU 65.12.10-00.20). W niektórych okolicznościach, Wnioskodawca zwalnia z opłat wpłaty na rachunki bankowe organizacji charytatywnych, które świadczą pomoc na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach. Zwolnienie świadczonych usług z opłat pocztowych, następuje w wyjątkowych okolicznościach, gdy ma miejsce ogólnonarodowa akcja wsparcia dla poszkodowanych w tragediach, na podstawie zarządzenia Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa. Wyszczególnione w poz. 3 załącznika nr 4 wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnienia nie obejmują usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 65.12.10-00.20, tj. usługi pośrednictwa pieniężnego. W związku z powyższym, usługi w warunkach zwolnienia z opłat przekazywania wpłat dokonywanych na rachunki bankowe organizacji charytatywnych świadczących pomoc osobom poszkodowanym w różnego rodzaju katastrofach oraz rodzinom tych osób traktowane jako czynności pośrednictwa pieniężnego korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
cze

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania usług polegających na przyjmowaniu wpłat za rachunki, które zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 65.12.10 "usługi pośrednictwa pieniężnego".

Fragment:

Czy Spółdzielnia może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przy wykonywaniu usług pośrednictwa pieniężnego PKWiU 65.12.10, w sytuacji gdy działa w imieniu i na rzecz Banku, z którym zawarła umowę agencyjną... Zdaniem Wnioskodawcy świadcząc usługi agenta działającego w imieniu i na rzecz Banku. Spółdzielnia będzie wykonywała usługi pośrednictwa pieniężnego PKWiU 65.12.10, które korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług. Zwolnienie przedmiotowe określa zakres zwolnienia w stosunku do wykonywania określonych czynności przez wszystkich podatników. Wynagrodzenie prowizyjne otrzymywane za te usługi podlegać zatem będzie zwolnieniu od podatku. Natomiast § 9 rozporządzenia Ministra Finansów nie ma w opisanym przypadku zastosowania, gdyż ma on charakter zwolnienia podmiotowego, którego istotą, co do zasady, jest założenie, że cała sprzedaż dokonywana przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na mniejszą skalę lub przez podmiot o szczególnym statusie, bez względu na to jaka stawka podatku jest właściwa dla danej czynności, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.